Strona główna » Finanse » Przekazy i usługi płatnicze » Wpłata na rachunek bankowy< powrót

Wpłata na rachunek bankowy

Share on FacebookShare on Google+

Nie musisz iść do banku, by przekazać pieniądze na konto. Wpłat złotówkowych możesz dokonać w placówce pocztowej lub nawet u listonosza, przekażemy je na wskazany przez Ciebie rachunek w Polsce.

Wpłata na rachunek bankowy to wpłata gotówkowa przyjmowana w placówce pocztowej oraz przez listonoszy i przekazywana do odbiorcy w postaci elektronicznej. W placówkach pocztowych można dokonać wpłaty w PLN na rachunek bankowy bez ograniczeń kwotowych. W przypadku dokonywania wpłat na rachunki bankowe za pośrednictwem listonoszy, kwota wpłaty nie może być wyższa niż równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego*.

Poczta Polska przekazuje środki do Banku prowadzącego rachunek odbiorcy w terminach D0/D+1 (wpłata PRIORYTET) oraz D+2 (wpłata STANDARD) – w zależności od wybranego przez wpłacającego rodzaju wpłaty oraz – w przypadku wpłat PRIORYTET – godziny dokonania wpłaty.

Usługę świadczą placówki pocztowe, które maja odpowiednie możliwości techniczne, znajdź najbliższą placówkę TUTAJ.

* przeciętne wynagrodzenie miesięczne za poprzedzający rok, w którym dokonano wpłaty, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN.

Share on FacebookShare on Google+

Regulamin

świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych określa warunki i zasady świadczenia przez Pocztę Polską Spółka Akcyjna zwaną dalej „Pocztą Polską” usług płatniczych w zakresie przyjmowania wpłat w placówkach pocztowych i za pośrednictwem listonoszy oraz przekazywania ich na rachunki bankowe.

§ 2

1. Użyte określenia oznaczają:

1)       Cennik – Cennik opłat za przekazy pocztowe i usługi finansowe w Poczcie Polskiej S.A.
w obrocie krajowym i zagranicznym,

2)       dostawca – podmiot prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych, o którym mowa w art. 4 Ustawy, w tym Poczta Polska,

3)       dowód wpłaty – odcinek formularza przyjętej w placówce pocztowej wpłaty znajdujący się
w posiadaniu Poczty Polskiej,

4)       KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna,

5)       odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej,

6)       odpis dowodu wpłaty – dokument potwierdzenia przyjęcia wpłaty wydawany na wniosek wpłacającego,

7)       placówka pocztowa – urząd pocztowy, punkt pocztowy, filia urzędu pocztowego, agencja pocztowa,

8)       potwierdzenie dla wpłacającego – odcinek formularza wpłaty przyjętej w placówce pocztowej przeznaczony dla wpłacającego,

9)       Regulamin – Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe
w placówkach pocztowych,

10)    reklamujący – wpłacający/odbiorca uprawniony do złożenia reklamacji,

11)    sesja eliksir – czynność wykonywana przez KIR polegająca na włączaniu do rozliczeń międzybankowych wpłat przekazanych w postaci komunikatów elektronicznych,

12)    transakcja płatnicza – zainicjowana przez użytkownika wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, nieobjęta umową o usługę płatniczą regulującą wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych,

13)    Ustawa – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175
z późn. zm.),

14)    użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług płatniczych
w charakterze wpłacającego lub odbiorcy,

15)    wpłacający – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną do składania zleceń płatniczych,

16)    wpłata na rachunek bankowy/wpłata – wpłata gotówkowa przyjmowana w placówce pocztowej oraz  przez listonoszy i przekazywana do odbiorcy w postaci komunikatu elektronicznego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ma zastosowanie ustawa – Kodeks cywilny.

 

Rozdział II

RODZAJE WPŁAT NA RACHUNKI BANKOWE I TERMINY REALIZACJI

§ 3

Poczta Polska przyjmuje i obsługuje następujące rodzaje wpłat na rachunki bankowe:

1)    wpłata STANDARD – wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy
w postaci komunikatu elektronicznego w drugim dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,

2)    wpłata STANDARD PRIORYTET – wpłata gotówkowa przyjmowana w placówkach pocztowych spełniających warunki techniczne umożliwiające prawidłową realizacje usługi tj. przekazanie jej na rachunek bankowy odbiorcy w następujących terminach:

a)    w dniu jej przyjęcia III sesją eliksir dla wpłaty zarejestrowanej do godziny 14:00

b)    w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia I sesją eliksir dla wpłaty zarejestrowanej
po godzinie 14:00,

c)    w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia I sesją eliksir dla wpłaty przyjętej przez listonosza,

3)    wpłata PLUS – wpłata przyjmowana na warunkach i zasadach określonych w umowach zawieranych przez Pocztę Polską z odbiorcami wpłat i/lub ich bankami,

4)    wpłata z tytułu składek do ZUS – wpłata przyjmowana w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,

5)     wpłata z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz urzędów skarbowych – wpłata przyjmowana
w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749
z późn. zm.), przekazywana na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub izby celnej wskazany
w tabeli banków KIR w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,

6)    wpłata z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – wpłata przyjmowana w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), przekazywana na rachunek bankowy organu podatkowego innego niż określonego w pkt. 5, w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia.

Rozdział III

PRZYJMOWANIE WPŁAT NA RACHUNKI BANKOWE

§ 4

 1. Poczta Polska realizuje wpłaty wyłącznie na rachunki umiejscowione w oddziałach banków mających siedzibę na terenie kraju.
 2. Wpłaty na rachunki bankowe przyjmowane są we wszystkich placówkach pocztowych w godzinach ich pracy oraz za pośrednictwem listonoszy, z zastrzeżeniem § 3 pkt 2.
 3. W placówkach pocztowych można dokonać wpłaty w PLN na rachunek bankowy bez ograniczeń kwotowych.
 4. W przypadku wpłat na rachunki bankowe dokonywanych za pośrednictwem listonoszy kwota wpłaty nie może być wyższa niż równowartość kwoty stanowiącej 120 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym dokonano wpłaty, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN.
 5. Przy przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe mają zastosowanie przepisy ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), w szczególności dotyczące obowiązku ustalenia tożsamości wpłacającego przy kwotach przekraczających kwotę określoną w ustawie.

 

 

 

 

 

§ 5

 1. Wpłacający dokonujący wpłaty na rachunek bankowy obowiązany jest do przedstawienia wypełnionego kolorem czarnym lub niebieskim – zgodnie z nadrukiem – czytelnie, bez żadnych skreśleń i poprawek, właściwego formularza wpłaty:

1)    dla wpłat, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3 – standardowego formularza wpłaty zgodnego
z Polską Normą PN-F-01101 „Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Wzory formularzy bankowych – wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (W/P)” lub innego, który powinien zawierać poniższe dane:

a)   nazwę odbiorcy wpłaty,

b)   numer rachunku bankowego odbiorcy,

c)   kwotę (cyframi i słownie),

d)   nazwę i adres wpłacającego,

e)   tytuł wpłaty (opis transakcji).

2)    dla wpłat, o których mowa w § 3 pkt 4 – formularza wpłaty ZUS określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 202, poz. 1561),

3)    dla wpłat, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6 – formularza wpłaty z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz organu podatkowego określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2008 roku w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1636).

2. Niepodanie adresu lub podanie adresu zagranicznego przez wpłacającego powoduje brak możliwości

dokonania ewentualnego zwrotu wpłaty.

§ 6

 1. Za wykonanie usługi wpłata na rachunek bankowy, określonej Regulaminem, Poczta Polska pobiera od Klienta opłatę w wysokości określonej w Cenniku, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku wpłat przyjmowanych na podstawie pisemnych umów zawieranych przez Pocztę Polską z odbiorcami wpłat i/lub ich bankami, zasady obsługi wpłat oraz warunki płatności określone są w tych umowach.

§ 7

 1. Pracownik placówki pocztowej przyjmuje od wpłacającego wypełniony formularz wpłaty wraz z kwotą wpłaty i należną opłatą.
 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości uniemożliwiającej poprawne przekazanie wpłaty na rachunek bankowy, pracownik odmawia jej przyjęcia informując wpłacającego o przyczynie odmowy.
 3. Na potwierdzenie dokonanej wpłaty na rachunek bankowy wpłacający otrzymuje odcinek formularza wpłaty – „potwierdzenie dla wpłacającego” potwierdzony przez pracownika, o którym mowa w ust. 1, poprzez złożenie podpisu i umieszczenie odcisku datownika.

Wpłata na rachunek bankowy przyjęta w placówce pocztowej, wprowadzona do systemu informatycznego i potwierdzona w sposób opisany w ust. 3, nie może być wycofana po wydaniu wpłacającemu potwierdzenia wpłaty i po odejściu od miejsca rejestracji transakcji.

§ 8

 1. Na pisemny wniosek wpłacającego, złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, Poczta Polska wydaje odpis dowodu wpłaty w terminie nieprzekraczającym jednego roku licząc od dnia następnego po dniu dokonania wpłaty.
 2. Wpłacający podaje we wniosku wszystkie dane dotyczące wpłaty dokonanej na rachunek bankowy, niezbędne do jej identyfikacji.
 3. Za wydanie odpisu dowodu wpłaty pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem.

 

Rozdział IV

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 9

 1. Reklamacją jest zgłoszenie w placówce pocztowej roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi określonej w § 3.
 2. Za reklamację uważa się również zgłoszenie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, które nie zawiera żądania zapłaty odszkodowania.

§ 10

 1. Reklamację w zakresie dokonanej wpłaty na rachunek bankowy można składać w dowolnej placówce pocztowej w terminie nieprzekraczającym jednego roku, licząc od dnia następnego
  po dniu dokonania wpłaty na rachunek bankowy, nie wcześniej niż po upływie trzech dni roboczych po dokonaniu wpłaty.
 2. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej przy zastosowaniu formularza określonego
  w załączniku nr 1 do Regulaminu. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie do wglądu oryginału potwierdzenia dla wpłacającego.
 3. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

§ 11

 1. Prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje:

1) wpłacającemu, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi wpłata na rachunek bankowy, którego dane znajdują się na formularzu wpłaty,

2) odbiorcy w przypadku gdy wpłacający zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń (oświadczenie o zrzeczeniu się prawa dochodzenia roszczeń należy dołączyć do reklamacji).

 1. Reklamację złożoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesioną, o czym Poczta Polska powiadamia osobę, która złożyła reklamację w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.
 2. Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może wydłużyć się do 30 dni roboczych w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku w ciągu 14 dni roboczych od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji reklamującemu zostaje wysłana informacja o konieczności wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.
 3. O uznaniu lub oddaleniu reklamacji Poczta Polska zawiadamia reklamującego w formie pisemnej.

 

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POCZTY POLSKIEJ

§ 12

Z chwilą przyjęcia przez placówkę pocztową wpłaty, o której mowa w § 3 i wydania potwierdzenia dla wpłacającego, o którym mowa w § 7 ust. 3, Poczta Polska przyjmuje odpowiedzialność za przekazanie wpłaty na rachunek bankowy odbiorcy.

§ 13

 1. Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi chyba, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

1)    z winy Klienta poprzez podanie na formularzu błędnych lub niekompletnych danych (m.in.: nieprawidłowy numer rachunku bankowego, zamknięty rachunek bankowy, niepełna nazwa odbiorcy wpłaty, błędnie wypełnione pole „Tytułem”),

2)    wskutek działania siły wyższej,

3)    w wyniku innych przepisów prawa.

 1. W przypadku wprowadzenia przez pracownika okienkowego danych z blankietu wpłat zawartych
  w polu „Tytułem” niezgodnych z dyspozycją Klienta – wpłata traktowana jest jako przyjęta
  i przekazana na rachunek bankowy odbiorcy prawidłowo. Odbiorca wpłaty uzyskuje ze strony Poczty Polskiej wszystkie niezbędne wyjaśnienia umożliwiające identyfikację wpłaty.

§ 14

Usługę uważa się za niewykonaną, jeżeli w trakcie postępowania reklamacyjnego stwierdzono brak uznania rachunku odbiorcy kwotą pieniężną określoną na blankiecie wpłaty.

§ 15

Za nienależyte wykonanie usługi rozumie się przekazanie wpłaty:

1)     na rachunek bankowy odbiorcy po upływie terminów realizacji określonych w § 3,

2)     w kwocie niższej niż widniejąca na dowodzie wpłaty,

3)     na rachunek bankowy niezgodny z rachunkiem widniejącym na dowodzie wpłaty.

 

 

 

 

§ 16

 1. Za przekazanie wpłaty na rachunek odbiorcy po upływie terminów realizacji określonych
  w § 3, reklamującemu przysługuje zwrot kwoty pobranej opłaty oraz odsetki ustawowe, liczone od kwoty wpłaty – od dnia następnego po terminie realizacji określonym w § 3 do dnia prawidłowego przekazania wpłaty.
 2. Za przekazanie wpłaty na rachunek bankowy odbiorcy w kwocie niższej niż widniejąca na dowodzie wpłaty reklamującemu przysługuje zwrot brakującej części kwoty wpłaty wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od brakującej części kwoty wpłaty oraz zwrot pobranej opłaty.
 3. Za przekazanie wpłaty na rachunek bankowy odbiorcy niezgodny z rachunkiem widniejącym na dowodzie wpłaty reklamującemu przysługuje zwrot wpłaty wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot pobranej opłaty.
 4. W przypadku niewykonania usługi, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu kwoty wpłaty wraz
  z odsetkami ustawowymi oraz kwoty pobranej opłaty.
 5. Zwrot kwoty pobranej opłaty oraz odsetek ustawowych liczonych zgodnie z ust. 1 dokonywany jest przekazem pocztowym na adres wskazany przez wpłacającego z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 albo na wskazany przez niego rachunek bankowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 .
 6. Reklamujący składając reklamację określa jeden z poniżej podanych sposobów postępowania
  z kwotą reklamowanej wpłaty w przypadku nieprzekazania lub nienależytego przekazania jej na rachunek bankowy odbiorcy:

1) zwrot kwoty wpłaty na adres wpłacającego lub na wskazany przez niego rachunek bankowy,

2) przekazanie kwoty wpłaty zgodnie z pierwotną dyspozycją określoną na potwierdzeniu reklamowanej wpłaty.

§ 17

 1. W przypadku, gdy wpłata nie dotarła na rachunek bankowy odbiorcy z przyczyn, o których mowa
  w § 13 ust. 1 i została zwrócona na rachunek Poczty Polskiej kwota wpłaty zostanie zwrócona wpłacającemu przekazem pocztowym z zastrzeżeniem § 5 ust. 2
 2. Przy zwrocie kwoty przekazem pocztowym na adres wskazany przez wpłacającego, kwota wpłaty zostanie pomniejszona o kwotę opłaty za zwrot zgodnie z Cennikiem.
 3. Na pisemny wniosek wpłacającego dopuszcza się możliwość przekazania zwróconej kwoty wpłaty na wskazany przez niego rachunek bankowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
 4. Przy zwrocie kwoty na rachunek bankowy, kwota wpłaty zostanie pomniejszona o kwotę opłaty za wpłatę na rachunek bankowy określoną w Cenniku.
 5. W przypadku zwrotu na rachunek Poczty Polskiej kwoty wpłaty w wysokości mniejszej lub równej kwocie opłaty za zwrot – kwota wpłaty nie jest zwracana wpłacającemu. Wpłacający jest pisemnie informowany o tym fakcie.

 

 

Share on FacebookShare on Google+

1)    wpłata STANDARD – wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy
w postaci komunikatu elektronicznego w drugim dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,

2)    wpłata STANDARD PRIORYTET – wpłata gotówkowa przyjmowana w placówkach pocztowych spełniających warunki techniczne umożliwiające prawidłową realizacje usługi tj. przekazanie jej na rachunek bankowy odbiorcy w następujących terminach:

a)    w dniu jej przyjęcia III sesją eliksir dla wpłaty zarejestrowanej do godziny 14:00

b)    w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia I sesją eliksir dla wpłaty zarejestrowanej
po godzinie 14:00,

c)    w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia I sesją eliksir dla wpłaty przyjętej przez listonosza i w placówce pocztowej wykazanej w załączniku TUTAJ,

3)    wpłata PLUS – wpłata przyjmowana na warunkach i zasadach określonych w umowach zawieranych przez Pocztę Polską z odbiorcami wpłat i/lub ich bankami,

4)    wpłata z tytułu składek do ZUS – wpłata przekazywana na rachunek bankowy odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,

5)     wpłata z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz urzędów skarbowych – wpłata przekazywana na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub izby celnej w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia,

6)    wpłata z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego –wpłata

przekazywana na rachunek bankowy organu podatkowego innego niż określonego w pkt. 5,
w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia.

Share on FacebookShare on Google+

Opłata za wpłatę STANDARD wynosi 2,90 zł przy kwocie do 600,00 zł, a powyżej 600,00 zł opłata wynosi 0,5%  od kwoty wpłaty.

Opłata za wpłatę PRIORYTET wysokości 3,00 zł, dla wpłat do kwoty 600,00 zł, a 0,6%  od wyższej kwoty wpłaty.

Opłata za zwrot wpłaty przelewem na rachunek bankowy wynosi 2,90 zł.