Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Dla rolników < powrót

Dla rolników

Share on Facebook

RolnikUBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA ROLNIKÓW

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni właściciela oraz kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi dotyczącymi szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności zdarzenia powstałe na terytorium Polski, pozostałych państw członkowskich UE oraz Andory, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Watykanu.

Ubezpieczenie TUW Assistance

Jest ubezpieczeniem dołączanym przy zakupie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w TUW Pocztowe. Uprawnia do uzyskania za pośrednictwem Centrum Alarmowego TUW Pocztowe pomocy technicznej w sytuacji unieruchomienia samochodu w wyniku wypadku. Osoba, która wykupi takie ubezpieczenie, jak również posiadacz pojazdu poszkodowany przez ubezpieczonego w TUW Pocztowe ma prawo do usług holowania uszkodzonego pojazdów, bądź niezbędnej naprawy na miejscu zdarzenia. Dodatkowo operator Centrum Alarmowego przekaże ubezpieczonemu niezbędne informacje, np. o najbliższych autoryzowanych warsztatach, w których można dokonać naprawy uszkodzonego samochodu.

Ubezpieczenie Autocasco

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zabezpiecza właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku wypadku (np. zderzenia się z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przeszkodami), uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, kradzieży samochodu, jego części czy wyposażenia.. Ubezpieczenie Autocasco w TUW Pocztowe chroni pojazd na terenie całej Polski oraz pozostałych państw Europy.

Ubezpieczenie MOTO Assistance

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Dostępne dla osób, które wykupią ubezpieczenie Autocasco. Uprawnia do uzyskania za pośrednictwem Centrum Alarmowego TUW Pocztowe pomocy technicznej i informacyjnej, jeśli dojdzie do unieruchomienia samochodu w wyniku: wypadku, awarii, braku paliwa, szkody całkowitej, nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku kierowcy, a także, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu.

Osoba, która wykupi takie ubezpieczenie, może liczyć na naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, jego odholowanie, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i opłacenie postoju uszkodzonego pojazdu na parkingu strzeżonym. TUW Pocztowe zapewni pokrycie kosztów powrotu do miejsca zamieszkania albo udzieli pomocy niezbędnej do kontynuacji podróży (usługi tłumacza przez telefon, pomoc informacyjna, wynajem samochodu zastępczego). Towarzystwo zorganizuje w razie potrzeby odbiór pojazdu lub jego złomowanie.

Ubezpieczenie NNW

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zapewnia wypłatę świadczenia pieniężnego osobom podróżującym samochodem, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku, powstałego w związku z ruchem tego pojazdu, jego wybuchem lub pożarem. Ochrona obowiązuje także przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z auta, jego rozładowywaniu i załadowywaniu, w trakcie postoju i napraw podjętych w czasie podróży.

UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY ROLNIK

Pakiet Bezpieczny Rolnik w kompleksowy sposób odpowiada na potrzeby ubezpieczeniowe posiadaczy gospodarstw rolnych.

W skład pakietu wchodzą przede wszystkim ubezpieczenia obowiązkowe tj.:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Rolnicy zainteresowani bardziej kompleksową ochroną mogą dodatkowo ubezpieczyć:

 • maszyny,
 • urządzenia,
 • narzędzia,
 • wyposażenie budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa,
 • inwentarz żywy,
 • płody rolne.

Uzupełnieniem pakietu jest:

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla wszystkich osób zamieszkujących w gospodarstwie rolnym,
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

OC Rolnika

Pamiętaj!

 • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników ciąży na Rolniku,
 • Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków Rolniczych

Ubezpieczeniu podlegają budynki o powierzchni powyżej 20 m²  znajdujące się w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia,
 • budynków przeznaczonych do rozbiórki,
 • namiotów i tuneli foliowych.

Obowiązek ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych powstaje w chwili pokrycia go dachem.

Dobrowolne Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwie Rolnym

Przedmiotem ubezpieczenia  od ognia i innych zdarzeń losowych są:

 • ruchomości domowe i stałe elementy,
 • inwentarz żywy od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ziemiopłody, narzędzia, materiały i zapasy.

Dodatkowo na wniosek Ubezpieczającego, ruchomości domowe i stałe elementy mogą zostać objęte ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Dobrowolne ubezpieczenie AGROCASCO

Oferujemy ubezpieczenie w zakresach:

Podstawowym – ubezpieczenie maszyn rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych,
Rozszerzonym – udzielenie dodatkowej ochrony z tytułu szkód powstałych w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • zderzenia maszyny rolniczej z osobą, inną maszyną rolniczą, pojazdem lub zwierzęciem.

Składka uzależniona jest od okresu ubezpieczenia:

 • dla maszyn rolniczych na okres 12 miesięcy,
 • dla maszyn rolniczych na okres 3 miesięcy

oraz systemu zwyżek/zniżek określonego w taryfie z zastrzeżeniem, że zwyżka składki dotycząca wystąpienia ryzyka powodzi w miejscu ubezpieczenia nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia obejmowanego ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyka kradzieży i rabunku.

Dobrowolne Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczony – osoba, która jest w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego lub osoby jej bliskie, które  w momencie zawierania umowy ubezpieczenia ukończyły 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 65 lat.

Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak:

 • trwałe inwalidztwo całkowite Ubezpieczonego powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałe inwalidztwo częściowe Ubezpieczonego powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dobrowolne Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym

Ubezpieczający może za dodatkową opłatą rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody wyrządzone osobom trzecim na osobie lub w mieniu w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Uwaga!

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone na terytorium RP.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) dostępnych w zakładce „Do pobrania”.

Share on Facebook