Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Komunikacyjne < powrót

Komunikacyjne

Share on FacebookShare on Google+

ubezpieczenia komunikacyjneOdpowiedzialność cywilna (OC)

Jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni właściciela oraz kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi dotyczącymi szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności zdarzenia powstałe na terytorium Polski, pozostałych państw członkowskich UE oraz Andory, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Watykanu.

Minimalna suma gwarancyjna obowiązująca na terytorium RP w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi:
• 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu,
• 5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie.

Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta chroni właściciela oraz kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi dotyczącymi szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Certyfikat Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia samochodowego (Zielona Karta) wymagany jest na terytorium państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy.

Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów zarejestrowanych w RP na okres wskazany przez posiadacza pojazdu z tym, że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy.

Autocasco (AC)

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną objęte są uszkodzenia i zniszczenie pojazdu lub jego części, a także szkody powstałe w wyniku nagłego działania sił przyrody.

Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach:
• pełnym – MAXICASCO – pełny zakres ochrony pojazdu w przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej,
• ograniczonym – MINICASCO – ochrona pojazdu w przypadku powstania w nim szkody całkowitej.

Ubezpieczenie Autocasco może zostać uzupełnione o dodatkowe ryzyka:
• Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego
• Ubezpieczenie bagażu
• Utrzymanie sumy ubezpieczenia pojazdu
• Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia pojazdu
• Wprowadzenie serwisowego wariantu rozliczania szkód

NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem.

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:
• Świadczenie w razie śmierci Ubezpieczonego
• Świadczenie w razie śmierci kierowcy lub / i pasażerów
• Świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub / i pasażerów
• Zwrot kosztów leczenia kierowcy lub /i pasażerów

Świadczenie w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego.

NNW w ruchu komunikacyjnym

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dostępnym w dwóch wariantach: KOMFORT, MAXI OCHRONA.

Ubezpieczenie w wariancie KOMFORT obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia, związane z jego używaniem. Są to następujące świadczenia:
• Świadczenie w razie śmierci kierowcy lub/i pasażerów
• Świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub/i pasażerów
• Zwrot kosztów leczenia kierowcy lub/i pasażerów
• Świadczenie w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego
• Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów.
Suma ubezpieczenia do 10 000 zł na osobę.

Ubezpieczenia w wariancie MAXI OCHRONA obejmuje śmierć Ubezpieczonego wskazanego w umowie ubezpieczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym, tj. w wyniku:
• Kolizji drogowej lub innego wypadku pojazdu lądowego podczas jego ruchu na drodze
• Katastrofy lub wypadku statku wodnego lub powietrznego.
Suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł.

„Moja Pomoc Drogowa” Assistance

„Moja Pomoc Drogowa” Assistance Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: STANDARD, KOMFORT oraz PREMIUM. Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

tabela

Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby.

Ubezpieczenie może zostać zawarte łącznie z umową odpowiedzialności cywilnej lub Autocasco. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szyby: czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu określonego w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje skutki wystąpienia szkody komunikacyjnej, polegające na utracie przez Ubezpieczonego dotychczasowego poziomu zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Ubezpieczenie może zostać zawarte jednocześnie z ryzykiem OC lub AC.

Ubezpieczenie może zostać zawarte łącznie z umową odpowiedzialności cywilnej lub Autocasco. W przypadku zawarcia niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczyciel – pomimo wystąpienia szkody komunikacyjnej – nie zmniejszy wysokości dotychczas posiadanej przez Ubezpieczonego zniżki za bezszkodowość przy ustalaniu składki za ubezpieczenie zawierane z Ubezpieczycielem na kolejny okres ubezpieczenia.

Uwaga!

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone na terytorium RP

Szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU).

Share on FacebookShare on Google+