Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne< powrót

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Share on FacebookShare on Google+

Odpowiedzialność cywilna (OC)

Jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni właściciela oraz kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi dotyczącymi szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności zdarzenia powstałe na terytorium Polski, pozostałych państw członkowskich UE oraz Andory, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Watykanu.

Minimalna suma gwarancyjna obowiązująca na terytorium RP w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi:
• 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu,
• 5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie.

Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta chroni właściciela oraz kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi dotyczącymi szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Certyfikat Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia samochodowego (Zielona Karta) wymagany jest na terytorium państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy.

Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów zarejestrowanych w RP na okres wskazany przez posiadacza pojazdu z tym, że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy.

Autocasco (AC)

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną objęte są uszkodzenia i zniszczenie pojazdu lub jego części, a także szkody powstałe w wyniku nagłego działania sił przyrody.

Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach:
• pełnym – MAXICASCO – pełny zakres ochrony pojazdu w przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej,
• ograniczonym – MINICASCO – ochrona pojazdu w przypadku powstania w nim szkody całkowitej.

Ubezpieczenie Autocasco może zostać uzupełnione o dodatkowe ryzyka:
• Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego
• Ubezpieczenie bagażu
• Utrzymanie sumy ubezpieczenia pojazdu
• Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia pojazdu
• Wprowadzenie serwisowego wariantu rozliczania szkód

NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem.

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:
• Świadczenie w razie śmierci Ubezpieczonego
• Świadczenie w razie śmierci kierowcy lub / i pasażerów
• Świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub / i pasażerów
• Zwrot kosztów leczenia kierowcy lub /i pasażerów

Świadczenie w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego.

NNW w ruchu komunikacyjnym

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dostępnym w dwóch wariantach: KOMFORT, MAXI OCHRONA.

Ubezpieczenie w wariancie KOMFORT obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia, związane z jego używaniem. Są to następujące świadczenia:
• Świadczenie w razie śmierci kierowcy lub/i pasażerów
• Świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub/i pasażerów
• Zwrot kosztów leczenia kierowcy lub/i pasażerów
• Świadczenie w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego
• Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów.
Suma ubezpieczenia do 10 000 zł na osobę.

Ubezpieczenia w wariancie MAXI OCHRONA obejmuje śmierć Ubezpieczonego wskazanego w umowie ubezpieczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym, tj. w wyniku:
• Kolizji drogowej lub innego wypadku pojazdu lądowego podczas jego ruchu na drodze
• Katastrofy lub wypadku statku wodnego lub powietrznego.
Suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł.

„Moja Pomoc Drogowa” Assistance

„Moja Pomoc Drogowa” Assistance Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: STANDARD, KOMFORT oraz PREMIUM. Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

tabela

Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby.

Ubezpieczenie może zostać zawarte łącznie z umową odpowiedzialności cywilnej lub Autocasco. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szyby: czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu określonego w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje skutki wystąpienia szkody komunikacyjnej, polegające na utracie przez Ubezpieczonego dotychczasowego poziomu zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Ubezpieczenie może zostać zawarte jednocześnie z ryzykiem OC lub AC.

Ubezpieczenie może zostać zawarte łącznie z umową odpowiedzialności cywilnej lub Autocasco. W przypadku zawarcia niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczyciel – pomimo wystąpienia szkody komunikacyjnej – nie zmniejszy wysokości dotychczas posiadanej przez Ubezpieczonego zniżki za bezszkodowość przy ustalaniu składki za ubezpieczenie zawierane z Ubezpieczycielem na kolejny okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Bezpieczny Dom chroni właścicieli i najemców mieszkań lub domów od finansowych konsekwencji szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożaru, wichury, zalania, powodzi, itp), kradzieży z włamaniem oraz rabunku i dewastacji (dla ruchomości i stałych elementów). Ubezpieczone mogą być również garaż wolnostojący oraz ogrodzenie domu. Pakiet obejmuje też odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, np. za szkody wyrządzane przez osoby będące pod opieką oraz zwierzęta domowe.
Oferowany jest w dwóch wariantach pakietowych:

 • Podstawowym – mieszkania i domy,
 • Pełnym – wyłącznie dla domów.

Możliwe jest także indywidualne ustalenie zakresu ochrony.
Bezpieczny Dom charakteryzuje prosty sposób wyliczania składki (i sumy ubezpieczeniowej) – jedynie w oparciu o powierzchnię użytkową mieszkania czy domu. W wariancie podstawowym składka roczna jest iloczynem 2 zł i powierzchni, np. 2 zł x 35 (m2) = 70 zł. Aby zawrzeć umowę wystarczy tylko podać podstawowe dane.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z Dom Assistance – polegającym na  pomocy technicznej w razie awarii, którą można zgłosić całodobowo.

Świadczenia dostępne w ramach Dom Assistance to m.in.:

 • interwencja specjalisty- ślusarza, hydraulika itp.,
 • w przypadku wystąpienia szkody powrót Ubezpieczonego oraz osób bliskich do miejsca ubezpieczenia,
 • organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu dla Ubezpieczonego i osób bliskich,
 • transport Ubezpieczonego i osób bliskich do osoby wyznaczonej,
 • transport mienia,
 • dozór mienia.

Ubezpieczenia bankowe

We współpracy z Bankiem Pocztowy S.A. sukcesywnie poszerzamy ofertę bancassurance, tworząc rozwiązania będące odpowiedzią na rosnące wymagania rynku. Długoletnia współpraca oraz doświadczenie bankowo-ubezpieczeniowe, to gwarancja sprawnej i profesjonalnej obsługi Klientów.

Aktualne produkty oferowane w ramach współpracy Bancassurance:

Ubezpieczenia do kredytów gotówkowy

 • Ubezpieczenie w zakresie ryzyka utraty pracy
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenia  do kart płatniczych

 • Ubezpieczenie karty kredytowej „Ochrona karty”
 • Ubezpieczenie karty debetowej „Ochrona karty”

Ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych

 • Ubezpieczenie Nieruchomości stanowiące zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez Bank

Ubezpieczenia do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dla Posiadaczy Rachunku Bankowego Korzystających z Limitu Debetowego

Wszystkim  posiadaczom gospodarstw rolnych Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje ubezpieczenia AC i OC z 10% zniżką. W ofercie komunikacyjnej dla rolników dostępne są również ubezpieczenia: TUW Assistance, MOTO Assistance oraz NNW.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA ROLNIKÓW

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni właściciela oraz kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi dotyczącymi szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności zdarzenia powstałe na terytorium Polski, pozostałych państw członkowskich UE oraz Andory, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Watykanu.

Ubezpieczenie TUW Assistance

Jest ubezpieczeniem dołączanym przy zakupie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w TUW Pocztowe. Uprawnia do uzyskania za pośrednictwem Centrum Alarmowego TUW Pocztowe pomocy technicznej w sytuacji unieruchomienia samochodu w wyniku wypadku. Osoba, która wykupi takie ubezpieczenie, jak również posiadacz pojazdu poszkodowany przez ubezpieczonego w TUW Pocztowe ma prawo do usług holowania uszkodzonego pojazdów, bądź niezbędnej naprawy na miejscu zdarzenia. Dodatkowo operator Centrum Alarmowego przekaże ubezpieczonemu niezbędne informacje, np. o najbliższych autoryzowanych warsztatach, w których można dokonać naprawy uszkodzonego samochodu.

 

Ubezpieczenie Autocasco

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zabezpiecza właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku wypadku (np. zderzenia się z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przeszkodami), uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, kradzieży samochodu, jego części czy wyposażenia.. Ubezpieczenie Autocasco w TUW Pocztowe chroni pojazd na terenie całej Polski oraz pozostałych państw Europy.

Ubezpieczenie MOTO Assistance

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Dostępne dla osób, które wykupią ubezpieczenie Autocasco. Uprawnia do uzyskania za pośrednictwem Centrum Alarmowego TUW Pocztowe pomocy technicznej i informacyjnej, jeśli dojdzie do unieruchomienia samochodu w wyniku: wypadku, awarii, braku paliwa, szkody całkowitej, nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku kierowcy, a także, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu.

Osoba, która wykupi takie ubezpieczenie, może liczyć na naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, jego odholowanie, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i opłacenie postoju uszkodzonego pojazdu na parkingu strzeżonym. TUW Pocztowe zapewni pokrycie kosztów powrotu do miejsca zamieszkania albo udzieli pomocy niezbędnej do kontynuacji podróży (usługi tłumacza przez telefon, pomoc informacyjna, wynajem samochodu zastępczego). Towarzystwo zorganizuje w razie potrzeby odbiór pojazdu lub jego złomowanie.

Ubezpieczenie NNW

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zapewnia wypłatę świadczenia pieniężnego osobom podróżującym samochodem, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku, powstałego w związku z ruchem tego pojazdu, jego wybuchem lub pożarem. Ochrona obowiązuje także przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z auta, jego rozładowywaniu i załadowywaniu, w trakcie postoju i napraw podjętych w czasie podróży.

UBEZPIECZENIE BEZPIECZNY ROLNIK

Pakiet Bezpieczny Rolnik w kompleksowy sposób odpowiada na potrzeby ubezpieczeniowe posiadaczy gospodarstw rolnych.

W skład pakietu wchodzą przede wszystkim ubezpieczenia obowiązkowe tj.:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Rolnicy zainteresowani bardziej kompleksową ochroną mogą dodatkowo ubezpieczyć:

 • maszyny,
 • urządzenia,
 • narzędzia,
 • wyposażenie budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa,
 • inwentarz żywy,
 • płody rolne.

Uzupełnieniem pakietu jest:

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla wszystkich osób zamieszkujących w gospodarstwie rolnym,
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

OC Rolnika

Pamiętaj!

 • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników ciąży na Rolniku,
 • Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków Rolniczych

Ubezpieczeniu podlegają budynki o powierzchni powyżej 20 m²  znajdujące się w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia,
 • budynków przeznaczonych do rozbiórki,
 • namiotów i tuneli foliowych.

Obowiązek ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych powstaje w chwili pokrycia go dachem.

Dobrowolne Ubezpieczenie Mienia w Gospodarstwie Rolnym

Przedmiotem ubezpieczenia  od ognia i innych zdarzeń losowych są:

 • ruchomości domowe i stałe elementy,
 • inwentarz żywy od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ziemiopłody, narzędzia, materiały i zapasy.

Dodatkowo na wniosek Ubezpieczającego, ruchomości domowe i stałe elementy mogą zostać objęte ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Dobrowolne ubezpieczenie AGROCASCO

Oferujemy ubezpieczenie w zakresach:

Podstawowym – ubezpieczenie maszyn rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych,
Rozszerzonym – udzielenie dodatkowej ochrony z tytułu szkód powstałych w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • zderzenia maszyny rolniczej z osobą, inną maszyną rolniczą, pojazdem lub zwierzęciem.

Składka uzależniona jest od okresu ubezpieczenia:

 • dla maszyn rolniczych na okres 12 miesięcy,
 • dla maszyn rolniczych na okres 3 miesięcy

oraz systemu zwyżek/zniżek określonego w taryfie z zastrzeżeniem, że zwyżka składki dotycząca wystąpienia ryzyka powodzi w miejscu ubezpieczenia nie ma zastosowania w odniesieniu do mienia obejmowanego ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyka kradzieży i rabunku.

Dobrowolne Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczony –  osoba, która jest w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego lub osoby jej bliskie, które  w momencie zawierania umowy ubezpieczenia ukończyły 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 65 lat.

Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak:

 • trwałe inwalidztwo całkowite Ubezpieczonego powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałe inwalidztwo częściowe Ubezpieczonego powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dobrowolne Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym

Ubezpieczający może za dodatkową opłatą rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych za szkody wyrządzone osobom trzecim na osobie lub w mieniu w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Uwaga!

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone na terytorium RP.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU).

Share on FacebookShare on Google+

 

Share on FacebookShare on Google+

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

a) Ubezpieczenia majątkowe:

Bezpieczny Dom – OWU mienia Bezpieczny Dom_(obowiązuje od 01.09.2015 r.)

Dom Assistance – OWU DA

Bezpieczny Dom – OWU BD (obowiązuje do 31.08.2015 r.)

 

b) Ubezpieczenia rolne:

Agrocasco - OWU AC

Autocasco dla Rolników – OWU R

Moto Assistance dla Rolników - OWU AR

Mienia w Gospodarstwach Rolnych - OWU MGR

c) Ubezpieczenia komunikacyjne:

Ubezpieczenia Pocztowe –OWU