Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Paczki » Paczka UKRAINA PLUS < powrót

Paczka UKRAINA PLUS

Share on FacebookShare on Google+

ukraina gifTerminowe rozwiązanie w korzystnej cenie, dla przesyłek nadawanych na Ukrainę.

Paczka UKRAINA PLUS to przesyłka ważąca nawet 30 kilogramów. Paczkę ważącą do 20 kg nadasz w każdej placówce pocztowej, natomiast od 20 kg do 30 kg w placówkach pocztowych zawartych w Wykazie placówek przyjmujących przesyłki o masie przekraczającej 20 kg do 30 kg. Jej atutem jest nie tylko cena – nawet o połowę niższa niż w przypadku zwykłej paczki wysyłanej do tego kraju, lecz także skuteczne i terminowe doręczenie paczek na terytorium Ukrainy. Oferta przeznaczona jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Status przesyłki możesz śledzić na bieżąco w systemie śledzenia Poczty Polskiej lub w systemie operatora usługi na Ukrainie.

Paczka UKRAINA PLUS do odwołania nie jest świadczona na obszarze Krymu i Sewastopola oraz do miejscowości wskazanych w Wykazie rejonów w obwodzie donieckim i ługańskim.

 

 

Share on FacebookShare on Google+

wymiary i masa

Wymiary:

 • Minimalne: 16 cm x 21 cm (strona adresowa)
 • Minimalne (przesyłki w formie rulonu): 30 cm (suma długości i podwójnej średnicy), największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 15 cm
 • Maksymalne: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 300 cm przy czym maksymalna długość = 150 cm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm

Maksymalna masa:

 • 30 kg
Share on FacebookShare on Google+
zawartosc
Zawartość paczki

 • Zawartość paczki powinna być szczegółowo podana w formularzu deklaracji celnej CN 23 – informacje ogólne nie są dopuszczone. Nadawca może również dołączyć do paczki każdy dokument niezbędny przy czynnościach celnych w kraju nadania i w kraju przeznaczenia, taki jak: faktura, pozwolenie wywozu, pozwolenie przywozu, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne itp. Dokumenty te umieszcza się w przezroczystej samoprzylepnej kopercie naklejanej na paczkę.
 • Nadawca powinien potwierdzić, składając podpis pod odpowiednim tekstem wydrukowanym na nalepce adresowej, prawdziwość informacji podanych przez siebie w deklaracji celnej oraz, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe.
 • Nadawca potwierdza również podpisem prawdziwość podanych przez siebie informacji na każdym ewentualnie dołączonym dodatkowym egzemplarzu deklaracji celnej CN 23.

Niedozwolone jest wysyłanie paczek zawierających:

 • monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra (przetworzonych lub nie), kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych,
 • przedmiotów niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych,
 • narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zakazanych w kraju przeznaczenia i nadania,
 • broni palnej i amunicji, broni białej i innych przedmiotów przeznaczonych do ataku lub obrony,
 • materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub promieniotwórczych,
 • rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów,
 • substancji wywołujących zakażenie,
 • żywych zwierząt i roślin,
 • nasion i sadzonek,
 • produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego niepoddanych obróbce cieplnej i innej żywności, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce,
 • produktów łatwo psujących się,
 • przedmiotów stanowiących dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturalne,
 • alkoholu, leków i wyrobów tytoniowych,
 • dokumentów mających charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące,
 • pozwoleń na broń, książeczek ewidencji stażu pracy, książeczek wojskowych, paszportów
  i innych dokumentów indentyfikacyjnych,
 • rzeczy wykonanych z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości,
 • przedmiotów podrabianych, nielegalnych, a także produktów chronionych prawem autorskim,
 • przedmiotów o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym,
 • ram motocykli, silników, podwozi itp., opisanych jako zespoły i części pojazdów,
 • przedmiotów, których przywóz i obrót którymi jest zabroniony w Ukrainie.

Podstawowe informacje o zakazach i ograniczeniach celnych obowiązujących w Ukrainie przedstawione są w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Share on FacebookShare on Google+
terminy

Paczka UKRAINA PLUS realizowana jest w szacunkowym terminie doręczenia wynoszącym 7 dni roboczych .
Terminy doręczenia nadanych przesyłek uzależnione są od miejscowości, do której adresowana jest paczka.

Share on FacebookShare on Google+

Obowiązuje od 02 czerwca 2014

 Regulamin świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej

Paczka UKRAINA PLUS w obrocie zagranicznym

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej Paczka UKRAINA PLUS w obrocie zagranicznym określa zasady i warunki realizacji usługi, dotyczące przyjmowania w Polsce, przemieszczania i doręczania adresatom w Ukrainie przesyłek o nazwie Paczka UKRAINA PLUS oraz zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconej usługi.

 § 2

Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają:

1)     adresat – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki Paczka UKRAINA PLUS,

2)     cennik – dokument, określający opłaty za świadczenie usługi Paczka UKRAINA PLUS,

3)    dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

4)     nadanie – przekazanie przesyłki przez nadawcę w placówce pocztowej za potwierdzeniem nadania,

5)     nadawca – podmiot, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi Paczka UKRAINA PLUS,

6)     nalepka adresowa – dokument nakładu Poczty Polskiej, umieszczony na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne informacje wymagane przy realizacji usługi,

7)     odbiorca – adresata lub inną osobę uprawnioną do odbioru przesyłki,

8)     placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej,

9)     Poczta Polska – Pocztę Polską Spółkę Akcyjną,

10)   potwierdzenie nadania – odcinek nalepki adresowej, potwierdzony przez Pocztę Polską,

11)   przesyłka – rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przyjętą przez Pocztę Polską
w ramach usługi Paczka UKRAINA PLUS w celu jej przemieszczenia i doręczenia do odbiorcy,

12)   regulamin – Regulamin świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej Paczka UKRAINA PLUS w obrocie zagranicznym,

13)   SDR (DTS) – jednostkę walutową Międzynarodowego Funduszu Walutowego stosowaną
w zagranicznym obrocie pocztowym, której kurs do złotego polskiego ustala Narodowy Bank Polski i podaje w swej tabeli kursów walut,

14)   ustawa – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529).

 § 3

 1. Usługa Paczka UKRAINA PLUS polega na przyjmowaniu w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej, przemieszczaniu i doręczaniu adresatom w Ukrainie przesyłek o masie i wymiarach określonych w § 7.
 2. Usługa Paczka UKRAINA PLUS jest realizowana na podstawie dwustronnej umowy zawartej przez Pocztę Polską z ukraińskim operatorem pocztowym na podstawie art. 13 ust. 5 Światowej Konwencji Pocztowej, Doha 2012.
 3. Szacunkowy termin doręczenia przesyłki wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania. Podany termin nie uwzględnia czasu przeznaczonego na dokonanie odprawy celnej przesyłek w Polsce i w Ukrainie.
 4. Przy świadczeniu usługi Paczka UKRAINA PLUS stosowane są:

1)     regulamin,

2)     cennik,

3)     druki,

4)     wykaz placówek pocztowych realizujących usługę Paczka UKRAINA PLUS,

5)    „Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym” – w odniesieniu do ograniczeń dotyczących zawartości przesyłek kierowanych do Ukrainy.

 1. Druki, wykaz i dokumenty, o których mowa w ust. 4, są dostępne w placówkach pocztowych oraz na stronie internetowej http://www.poczta-polska.pl.
 2. Paczka UKRAINA PLUS może być adresowana tylko do adresatów zamieszkałych/mających swoją siedzibę na terenie Ukrainy.

 § 4

 1. Przyjmowanie przez Pocztę Polską od nadawców w Polsce przesyłek Paczka UKRAINA PLUS odbywa się na podstawie umowy.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie przesyłki przez Pocztę Polską oraz przekazanie nadawcy potwierdzenia jej nadania.
 3. Nadawca składając swój podpis na druku nalepki adresowej potwierdza tym samym zgodność danych zawartych na nalepce adresowej, znajomość regulaminu oraz wyraża zgodę na wykonanie usługi na zasadach i warunkach w nim określonych.
 4. Poczta Polska może zawrzeć z nadawcą pisemną umowę o świadczenie usługi, w której określone zostaną warunki jej realizacji.

 § 5

Za przyjęcie przesyłki pobierana jest opłata określona w cenniku obowiązującym w dniu nadania przesyłki.

 § 6

Poczta Polska ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia ona warunków określonych
w regulaminie lub jeżeli przyjęcie i przemieszczenie przesyłki jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

Przed przyjęciem przesyłki Poczta Polska może zażądać od nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada warunkom określonym w regulaminie.

 II. ZASADY PRZYJMOWANIA PRZESYŁEK

§ 7

 1. W ramach usługi mogą być nadawane przesyłki:

1)  o masie do 30 kg,

2)  o wymiarach minimalnych 16 cm x 21 cm dla strony adresowej przesyłki,

3)  o wymiarach minimalnych 30 cm dla sumy długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 15 cm – dotyczy przesyłek w formie rulonu,

4)  o wymiarach maksymalnych 300 cm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego
w innym kierunku niż długość, przy czym żaden z wymiarów nie może przekroczyć 150 cm,

5)  w opakowaniach własnych nadawcy, bądź w dostępnych w sprzedaży opakowaniach nakładu Poczty Polskiej.

 1. Przyjmuje się tolerancję 0,2 cm w zakresie wymiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4.
 2. Opakowanie, zamknięcie, zabezpieczenie przesyłki, druki oraz formularze dołączone do przesyłki,
  a wymagane do świadczenia usługi, wlicza się do masy przesyłki.
 3. Zawartość przesyłki mogą stanowić wszelkie rzeczy dopuszczone do przewozu pocztowego,
  z wyłączeniem zawartości określonej w § 9.

 § 8

Do przemieszczenia przyjmowane są rzeczy, które zostały przez nadawcę umieszczone
w opakowaniu odpowiednim do zawartości, formy, masy i wielkości, zamkniętym w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów. Opakowanie powinno zapewnić zabezpieczenie przesyłki przed czynnikami zewnętrznymi oraz wykluczyć przesuwanie się zawartości wewnątrz opakowania.

 § 9

 1. Niedozwolone jest umieszczanie w przesyłkach Paczka UKRAINA PLUS niżej wymienionych przedmiotów:
 • monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra (przetworzonych lub nie), kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych,
 • przedmiotów niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych,
 • narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zakazanych w kraju przeznaczenia i nadania,
 • broni palnej i amunicji, broni białej i innych przedmiotów przeznaczonych do ataku lub obrony,
 • materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub promieniotwórczych,
 • rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów,
 • substancji wywołujących zakażenie,
 • żywych zwierząt i roślin,
 • nasion i sadzonek,
 • produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego niepoddanych obróbce cieplnej i innej żywności, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce,
 • produktów łatwo psujących się,
 • przedmiotów stanowiących dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturalne,
 • alkoholu, leków i wyrobów tytoniowych,
 • dokumentów mających charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące,
 • pozwoleń na broń, książeczek ewidencji stażu pracy, książeczek wojskowych, paszportów
  i innych dokumentów indentyfikacyjnych,
 • rzeczy wykonanych z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości,
 • przedmiotów podrabianych, nielegalnych, a także produktów chronionych prawem autorskim,
 • przedmiotów o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym,
 • ram motocykli, silników, podwozi itp., opisanych jako zespoły i części pojazdów,
 • przedmiotów, których przywóz i obrót którymi jest zabroniony w Ukrainie.
 1. Podstawowe informacje o zakazach i ograniczeniach celnych obowiązujących w Ukrainie przedstawione są w „Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym”.

 § 10

Poczta Polska  ma prawo:

1)  w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia, zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego,

2)  w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadomić niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymać i zabezpieczyć przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby,

3)  odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia warunków określonych w regulaminie lub jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

 § 11

 1. Do przemieszczenia i doręczania przyjmowana jest przesyłka, do której nadawca dołączył wypełnioną nalepkę adresową wraz z dwoma egzemplarzami deklaracji celnej CN 23.
 2. Na nalepce adresowej nadawca wypełnia pola dotyczące danych nadawcy, adresata, zawartości oraz podaje informację dotyczącą sposobu postępowania w przypadku niedoręczenia przesyłki adresatowi, zaznaczając jedną z podanych wskazówek: natychmiastowy zwrot do nadawcy albo zwrot do nadawcy po upływie określonego terminu albo zrzeczenie się paczki przez nadawcę.
 3. W przypadku nadawania przesyłki do osoby prawnej konieczne jest podanie, oprócz nazwy osoby prawnej, danych osoby fizycznej, której przesyłka będzie doręczona.
 4. Na nalepce adresowej nadawca zobowiązany jest podać numer telefonu adresata (w sieci operatora ukraińskiego).
 5. Wskazane jest podanie numeru telefonu nadawcy w sieci operatora w Polsce.
 6. Nadawca wypełnia nalepkę adresową w sposób trwały i czytelny (przy wypełnianiu ręcznym – długopisem, czarnym lub niebieskim kolorem, mocno dociskając), bez skreśleń i poprawek.
 7. Adres adresata winien być napisany w języku ukraińskim, a adres nadawcy w języku polskim. Nazwa adresata i jego adres pocztowy mogą być podane literami alfabetu łacińskiego.

 § 12

Na opakowaniu przesyłki nadawca może także umieścić dane adresowe (zgodne z danymi podanymi na nalepce adresowej) oraz własne: nalepki, napisy i rysunki o charakterze informacyjnym lub reklamowym pod warunkiem, że:

1)  nie utrudniają odczytania adresu ani umieszczenia nalepek, napisów lub pieczęci pocztowych,

2)  nie są podobne do znaczków pocztowych i innych znaków opłaty, odcisków pieczęci pocztowych lub maszyn do frankowania oraz nalepek i druków, stosowanych przez Pocztę Polską,

3)  nie zawierają znamion korespondencji pisemnej,

4)  nie wskazują na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu lub przy jej odbiorze przez adresata,

5)  ich treść i wizerunek nie są zabronione prawem.

 III. UISZCZANIE OPŁAT

§ 13

 1. Wysokość opłaty za usługę Paczka UKRAINA PLUS uzależniona jest od jej masy.
 2. Opłatę za usługę uiszcza nadawca przy nadaniu przesyłki gotówkowo z góry, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku nadawcy, z którym zawarto pisemną umowę, o której mowa w § 4 ust. 4, terminy i formy płatności oraz inne uregulowania cenowe są określone w przedmiotowej umowie.
 4. Za zwrot do nadawcy przesyłki, której adresat odmówił przyjęcia lub próba doręczenia adresatowi w Ukrainie okazała się bezskuteczna, pobiera się od nadawcy opłatę.
 5. Opłata za zwrot przesyłki naliczana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu nadania przesyłki.
 6. Opłata za zwrot uiszczana jest gotówkowo, przy doręczeniu/wydaniu przesyłki zwracanej, z zastrzeżeniem ust. 3.

 IV. PRZEMIESZCZANIE  PRZESYŁEK

§ 14

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, w wyniku którego może wystąpić dalsze uszkodzenie przesyłki lub ubytek jej zawartości, zarówno Poczta Polska, jak i operator pocztowy w Ukrainie mają prawo dokonać otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia stanu jej zawartości, jak również dokonać zabezpieczenia przed dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem.

 § 15

 1. W przypadku stwierdzenia, że część lub cała zawartość przesyłki uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania, zepsuta zawartość podlega komisyjnemu zniszczeniu.
 2. Z czynności zniszczenia, o których mowa w ust. 1, sporządza się protokół.
 3. O zniszczeniu części bądź całości zawartości zawiadamia się nadawcę pisemnie, załączając jeden egzemplarz protokołu.

 § 16

 1. Przesyłkę, której nie można doręczyć odbiorcy, zwraca się do nadawcy podając na opakowaniu przyczynę zwrotu.
 2. Przesyłkę zwróconą z Ukrainy jako niedoręczoną, doręcza się nadawcy po uiszczeniu przez niego opłaty, o której mowa w § 13 ust. 5.

 § 17

Przesyłkę, której nie można doręczyć adresatowi, a przy zwracaniu doręczyć nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, a także z powodu odmowy przyjęcia przesyłki zwracanej, traktuje się jako niedoręczalną i kieruje do dalszego postępowania, zgodnie z przepisami Prawa pocztowego, do właściwej jednostki Poczty Polskiej.

 V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POCZTY POLSKIEJ S.A.

§ 18

 1. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Paczka UKRAINA PLUS w zakresie ustalonym w regulaminie.
 2. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki, a także zwrotu przesyłki, dla której nie podano przyczyny zwrotu.
 3. Usługę uważa się za niewykonaną:

1)  w przypadku całkowitego ubytku albo całkowitego uszkodzenia zawartości,

2)  w przypadku utraty przesyłki, z zastrzeżeniem, iż weryfikacja statusu przesyłki (potwierdzenie faktu utracenia przesyłki) następuje w wyniku procesu reklamacyjnego.

 1. Poczta Polska odpowiada za zaginięcie (utratę), ubytek zawartości, uszkodzenie przesyłki oraz za zwrot przesyłki, dla której nie podano przyczyny zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. W przypadku zwrotu do nadawcy przesyłki, dla której nie podano przyczyny niedoręczenia, nadawca ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat za nadanie oraz zwrot przesyłki.

 § 19

 1. Nadawca przesyłki ma prawo do odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywistej straty poniesionej wskutek zaginięcia (utraty), ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki. W żadnym jednak przypadku odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty obliczonej przez połączenie stawki
  40 SDR (DTS) za przesyłkę i stawki 4,50 SDR (DTS) za kilogram.
 2. Kwoty wyrażone w SDR (DTS), o których mowa w ust. 1, przelicza się na PLN, stosując kurs SDR (DTS) obowiązujący w dniu ustalenia odszkodowania.
 3. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania szkody pośrednie, korzyści niezrealizowane i szkody moralne nie są brane pod uwagę.

 § 20

Wysokość odszkodowania w Polsce oblicza się według cen bieżących przedmiotów lub towarów tego samego rodzaju w miejscu i czasie nadania Paczki UKRAINA PLUS. W razie braku cen bieżących, wysokość odszkodowania oblicza się według wartości przedmiotów lub towarów oszacowanych na tych samych zasadach.

 § 21

Poza odszkodowaniem przewidzianym w § 19, w przypadku zaginięcia przesyłki, całkowitego ubytku albo całkowitego uszkodzenia zawartości przesyłki, Poczta Polska zwraca wniesioną opłatę za usługę.

 § 22

Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:

1)  w przypadku działania siły wyższej,

2)  jeżeli nie można udzielić informacji o przesyłkach z powodu zniszczenia dokumentów służbowych w wyniku działania siły wyższej, a jej odpowiedzialność nie została udowodniona w inny sposób,

3)  jeżeli szkoda powstała z winy lub zaniedbania nadawcy lub wynikła z właściwości zawartości przesyłki,

4)  za przesyłki podlegające zakazom, o których mowa w § 9 ust. 1,

5)  na skutek skonfiskowania lub zniszczenia przesyłki przez właściwe służby, na podstawie odrębnych przepisów,

6)  za szkody powstałe w wyniku naruszenia przez nadawcę przepisów niniejszego regulaminu,

7)  jeżeli nadawca nie zgłosił żadnej reklamacji w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

 § 23

Jeżeli zaginięcie, bądź całkowite zniszczenie jest wynikiem działania siły wyższej, które nie daje podstaw do przyznania odszkodowania, nadawca ma prawo do otrzymania zwrotu uiszczonych opłat.

 § 24

Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu deklaracji celnych, bez względu na sposób ich wypełnienia oraz z tytułu decyzji organów celnych podjętych przy sprawdzaniu przesyłek podlegających kontroli celnej.

 VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADAWCY

§ 25

 1. Nadawca jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie szkody wyrządzone innym przesyłkom pocztowym, pracownikom, osobom trzecim lub mieniu pocztowemu, powstałe na skutek nieprzestrzegania przez nadawcę regulaminu.
 2. Przyjęcie przesyłki przez placówkę nadawczą nie zwalnia nadawcy z jego odpowiedzialności.
 3. Jeżeli nadawca przestrzegał warunków przyjęcia przesyłki, nie ponosi on odpowiedzialności, o ile wystąpił błąd lub zaniedbanie ze strony Poczty Polskiej w opracowaniu przesyłki po jej przyjęciu.

 § 26

 1. Jeżeli z winy nadawcy w Polsce (np. niedołączenia wymaganych dokumentów do odprawy celnej), przesyłka nie zostanie dopuszczona do wywozu za granicę i zostanie zwrócona do nadawcy, wniesiona przy nadaniu opłata nie podlega zwrotowi.
 2. Nadawcy przysługuje pełny zwrot opłaty pobranej przy nadaniu, jeżeli przesyłka nie zostanie dopuszczona do wywozu za granicę z winy Poczty Polskiej.

 VII.            POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 27

 1. Reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
  w zakresie ustalonym w niniejszym regulaminie w każdej placówce pocztowej na formularzu CN 08, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.poczta-polska.pl lub w inny sposób wskazany przez Pocztę Polską.
 2. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy, który zawarł umowę z Pocztą Polską.
 3. Reklamację przyjmuje się w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.
 4. Nadawca składa w Polsce reklamację dotyczącą przesyłki po okazaniu do wglądu oryginału potwierdzenia nadania reklamowanej przesyłki lub załączając skan dowodu nadania w przypadku składania reklamacji poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego.

 § 28

Nadawca przesyłki ma prawo zrzec się swych praw do odszkodowania na rzecz adresata. Zrzeczenie się praw do odszkodowania przez nadawcę musi zostać dokonane na piśmie.

 § 29

 1. Jednostką wyznaczoną do rozpatrywania reklamacji jest właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej.
 2. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 2, zgłaszającego reklamację informuje się pisemnie o przyczynie opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może jednak przekroczyć 3 miesięcy od dnia wniesienia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zawiera:

1)  nazwę jednostki Poczty Polskiej właściwej dla rozpatrywania reklamacji,

2)  powołanie podstawy prawnej,

3)  rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,

4)  w przypadku przyznania odszkodowania – wysokość przyznanej kwoty odszkodowania oraz informację o formie i terminie wypłaty nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wniesienia reklamacji,

5)  w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części uzasadnienie faktyczne
i prawne,

6)  pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie nazwy jednostki odwoławczej, do której można wnieść odwołanie, pouczenie o prawie do odwołania się oraz wskazanie adresu, na jaki należy złożyć odwołanie,

7)  informację o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej, dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w postępowaniu:

a)  sądowym,

b)  mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo

c)  przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

8)  podpis upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację z podaniem stanowiska służbowego.

 § 30

 1. W przypadku odmowy uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba uprawniona może wnieść odwołanie do jednostki odwoławczej, wskazanej w odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma z odpowiedzią.
 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która rozpatrywała reklamację.
 3. Jednostka odwoławcza rozpatruje odwołanie i udziela reklamującemu odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
 4. Odpowiedź udzielona reklamującemu w wyniku rozpatrzenia odwołania powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu:

1)  sądowym,

2)  mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo

3)  przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 § 31

Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku:

1)  odmowy uznania reklamacji,

2)  niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia reklamacji.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 32

 1. Administratorem danych osobowych nadawców i adresatów przesyłek jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane oraz udostępnione ukraińskiemu operatorowi pocztowemu, o którym mowa w § 3 ust. 2, wyłącznie w celu realizacji usługi.
 3. Nadawca i adresat posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usługi.

 

Share on FacebookShare on Google+
Cennik Paczka UKRAINA PLUS-1
Share on FacebookShare on Google+

Pod same drzwi – Під самі двері

 

Посилка Україна Плюс – це відправлення, вагою навіть до 30-ти кілограм. Ти зможеш відправити його в обраному поштовому відділенні. Його перевагою є ціна – навіть вдвічі менша, ніж за звичайну посилку, відправлену до України, а також якісна та своєчасна доставка посилок до будь-якого пункту призначення на території України. Послуга надається фізичним та юридичним особам.

 

Статус посилки можна відслідковувати в режимі on-line через Інтернет.

 

Закладки:

 1. Розміри та вага
 2. Вміст
 3. Терміни
 4. Регламент
 5. Прейскурант
 6. Отримання

 

Закладка 1 – Розміри та вага

 

Розміри:

 • Мінімальні: 16см х 21 см (адресний бік)
 • Мінімальні: (посилки у формі рулону): 30см (сума довжини та подвійного діаметру), найбільший вимір (довжина) не може бути меншим ніж 15 см.
 • Максимальні: довжина + окружність, (виміряна у будь-якому напрямку окрім довжини)= 300см, де максимально допустима довжина = 150 см.

Всі розміри приймаються з похибкою +/- 2 мм.

Вага:

 • Максимальна вага: 30 кг

 

Закладка 2 – Вміст

 

Вміст посилки.

Вміст посилки повинен бути детально описаний в бланку поштової митної декларації CN 23 – загальна інформація не допускається.

Відправник також може додати до посилки будь-який документ, який є необхідним при митному оформленні в країні відправки та країні призначення, такий як: рахунок, дозвіл на експорт, дозвіл на імпорт, сертифікат походження, санітарний висновок, тощо. Ці документи поміщають у прозорий самоклеючий конверт, що кріпиться до посилки.

Відправник повинен підтвердити власним підписом, під відповідним текстом, надрукованим на адресному ярлику, достовірність інформації, яку він надав в митній декларації а також, факт, що посилка не містить небезпечних предметів, які заборонені правилами надання послуг поштового зв’язку.

Відправник також підтверджує своїм підписом достовірність поданої ним інформації на кожному додатковому екземплярі митної декларації CN 23, які додаються.

Забороненою є відправка посилок, що містять:

 • Монети, банкноти, валюту чи будь-які цінності на пред’явника, дорожні чеки, платину, золото чи срібло (у вигляді виробу чи брухту), дорогоцінні каміння, біжутерію та інші дорогоцінні предмети.
 • Небезпечні предмети, що можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до пошкодження майна або ж до забруднення чи пошкодження інших поштових відправлень чи поштового обладнання.
 • Наркотики та психотропні речовини або інші заборонені одурманюючі речовини, які заборонені в країні отримання і країні відправлення.
 • Вогнепальна зброя та боєприпаси, холодна зброя та інші предмети, призначені для нападу чи оборони.
 • Вибухові, легкозаймисті чи радіоактивні матеріали.
 • Знешкоджені вибухові пристрої і військове спорядження, в тому числі знешкоджені гранати, ракети та інші подібні предмети, а також частини цих пристроїв та предметів.
 • Токсичні речовини.
 • Живі тварини та рослини.
 • Насіння та саджанці.
 • Продукти харчування тваринного походження, що не піддавались термічній обробці, та інші продукти, за винятком харчових продуктів , що міститься в фабричних упаковках масою до 10 кг. в посилці.
 • Продукти, що швидко псуються.
 • Предмети, що є народною, історичною чи культурною спадщиною.
 • Алкоголь, ліки, тютюнові вироби.
 • Документи, що носять характер поточної та особистої кореспонденції між третіми особами, але не між відправником та отримувачем чи особами, що з ними проживають.
 • Дозволи на зброю, трудові книжки, військові квитки, паспорти та інші документи, що посвідчують особу.
 • Речі, виготовлені з крихких матеріалів, що легко пошкоджуються, а також речі з малим терміном придатності.
 • Підробки, заборонені предмети, а також вироби, які охороняються авторським правом.
 • Предмети, що носять непристойний та неморальний характер.
 • Рами мотоциклів, двигуни, шасі та інше, описані як  механізми та частини транспортних засобів.
 • Предмети, перевезення та їх обіг яких, заборонені в Україні.

Основна інформація про заборони та митні обмеження, що діють в Україні, є описаною в додатковій інформації, що стосується правил надання послуг поштового зв’язку в міжнародному обігу.

 

Закладка 3 – терміни

 

Доручення Посилки Україна Плюс здійснюється у орієнтовний термін доставки, що становить 7 робочих днів. Термін доставки відправлених посилок залежать від місцевості, куди адресована посилка.

 

Закладка 4 – регламент

 

Діє з 2 червня 2014 року

Регламент надання універсальної поштової послуги

Посилка Україна Плюс в міжнародному обігу

 

Загальні положення

 

§ 1

Регламент надання універсальної поштової послуги Посилка Україна Плюс в міжнародному обігу описує правила та умови здійснення послуги, що стосується прийому в Польщі, переміщення і доставки адресатам в Україні відправлень під назвою Посилка Україна Плюс, а також правила щодо відповідальності за невиконання чи неналежне виконання даної послуги.

 

 • § 2

Скорочення та терміни, що вживаються в регламенті означають:

 1. Адресат – суб’єкт, визначений відправником, як отримувач відправлення Посилка Україна Плюс
 2. Прейскурант – документ, що описує умови оплати за виконання послуги Посилка Україна Плюс
 3. Робочий день – день від понеділка до п’ятниці, за винятком днів, що є вихідними згідно законодавства
 4. Пересилання поштових відправлень – оформлення посилки від відправника в поштовому відділенні з повідомленням про доставку
 5. Відправник – суб’єкт, котрий підписав з Поштою Польщі угоду про надання послуги Посилка Україна Плюс
 6. Адресний ярлик – документ Пошти Польщі, розміщений на посилці, що містить адресні дані, а також іншу інформацію, що вимагається під час надання послуги
 7. Отримувач – адресат чи інша особа, уповноважена до отримання посилки
 8. Поштове відділення – організаційна одиниця Пошти Польщі
 9. Пошта Польщі – акціонерне товариство Пошта Польщі
 10. Повідомлення про доставку – частина адресного ярлика, з підтвердженням з боку Пошти Польщі
 11. Посилка – поштове відправлення, з інформацією про відправника та адресу призначення, прийнята Поштою Польщі в рамках послуги Посилка Україна Плюс, з метою її переміщення та доставки отримувачу
 12. Регламент – правила надання універсальної поштової послуги Посилка Україна Плюс в міжнародному обігу
 13. SDR (DTS) – валютна одиниця ВПС, що застосовується в міжнародному поштовому обміні, курс якої по відношенню до польського злотого встановлює національний банк Польщі і подає у своїй курсовій таблиці
 14. Закон – закон від 23 листопада 2012 року про Послуги поштового звязку (Dz. U. 2012 poz. 1529)

 

§ 3

Послуга Посилка Україна Плюс полягає у  прийомі в визначених відділеннях Пошти Польщі, переміщенні та врученні адресатам в Україні посилок масою та з розмірами,що описані в § 7.

Послуга Посилка Україна Плюс здійснюється на підставі двосторонньої угоди, укладеної між Поштою Польщі та українським оператором на підставі пар.13, п. 5 Світової поштової конвенції, Доха 2012.

Орієнтовний термін доставки посилки становить 7 робочих днів, рахуючи від дня наступного за днем відправки. В даний термін не враховується час, призначений на здійснення митного огляду посилок в Польщі та Україні.

При наданні послуги Посилка Україна Плюс застосовуються:

 1. Регламент
 2. Прейскурант
 3. Інструкція
 4. Список поштових відділень, що надають послугу Посилка Україна Плюс
 5. «Додаткова інформація, що стосується поштових послуг в міжнародному обігу» – стосується обмежень, щодо вмісту посилок, направлених до України

Інструкції, списки і документи, про які йде мова в пар.4, є доступними у поштових відділеннях, а також на інтернет сторінці http://www.poczta-polska.pl

Посилка Україна Плюс може бути адресована лише адресатам, що проживають чи зареєстровані на території України.

 

 • § 4
 1. Прийом Поштою Польщі відправлень Посилка Україна Плюс від відправників на території Польщі відбувається на підставі договору.
 2. Окрім п. 4, договір вступає в силу з моменту прийняття відправлення Поштою Польщі, а також передачі відправнику підтвердження про його доставку.
 3. Відправник, підписуючись на бланку адресного ярлика, тим самим підтверджує відповідність даних, що містяться на адресному ярлику, знайомство з правилами, а також виражає згоду на виконання послуги згідно з принципами та умовами, описаними в ньому.
 4. Пошта Польщі може укласти з відправником письмову Угоду про надання послуг, в котрій будуть описані умови її надання.

 

 • § 5

За прийняття відправлення здійснюється оплата, зазначена в прейскуранті, який діє в день здійснення відправлення.

 

 • § 6

Пошта Польщі має право відмовити у прийнятті відправлення, якщо воно не відповідає вимогам, зазначеним в регламенті, або якщо прийняття та переміщення відправлення є забороненим згідно окремих положень.

Перед прийняття відправлення Пошта Польщі може вимагати від відправника розкрити його з метою перевірки, чи вміст відправлення відповідає вимогам, зазначеним в регламенті.

 

ІІ. Умови прийняття відправлень

 

§ 7

 1. В межах послуги можуть відправлятись відправлення:

1.1. Масою до 30 кг.

1.2. З мінімальними розмірами 16см Х 21 см для адресного боку поштового відправлення

1.3. З мінімальними розмірами 30 см для суми довжини та подвійного діаметру, де найбільший вимір (довжина) не може бути меншим ніж 15 см – це стосується посилок у формі рулону.

1.4. З максимальними розмірами 300 см для суми довжини і найбільшої окружності, виміряної в будь-якому напрямку крім довжини, при чому жоден з вимірів не може перевищувати 150 см.

1.5. У власному упакуванні відправника, або ж у доступних у продажу упакуваннях Пошти Польщі.

 1. Допускається похибка 0.2 см стосовно розмірів, про які йде мова в п.1.2-1.4.
 2. Упаковка, її складові, деталі, що забезпечують безпеку посилки, документи та бланки, що додаються до відправлення та є необхідними при наданні послуги, враховуються у вагу посилки.
 3. Вміст відправлення можуть складати різні предмети, допустимі для поштового переміщення, за винятком вкладень, описаних в пар.9.

 

 • § 8

Для подальшого переміщення допускаються предмети, котрі були поміщені відправником в упакування, що відповідають вкладенню, формі, вазі і розміру, закриті у спосіб, що унеможливлює доступ до вкладення не залишаючи помітних слідів. Упаковка повинна забезпечити безпеку відправлення перед зовнішніми чинниками, а також виключити можливість пересування вкладення всередині упакування.

 

§ 9

 1. Не дозволяється розміщення у відправленнях Посилка Україна Плюс нижче наведених речей:
 • Монет, банкнот, валюти чи будь-яких  цінностей на пред’явника, дорожніх чеків, платини, золота чи срібла (оброблених чи ні), дорогоцінного  каміння, біжутерії та інших дорогоцінних предметів.
 • Небезпечних предметів, що можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до пошкодження майна або ж до забруднення чи пошкодження інших поштових відправлень чи поштового обладнання.
 • Наркотиків та психотропних речовин або інших заборонених одурманюючих речовин, які заборонені в країні отримання і країні відправлення.
 • Вогнепальної зброї та боєприпасів, холодної зброї та інших предметів, призначених для нападу чи оборони.
 • Вибухових, легкозаймистих чи радіоактивних матеріалів.
 • Знешкоджених вибухових пристроїв і військового спорядження, в тому числі знешкоджених гранат, ракет та інших подібних предметів, а також частин цих пристроїв та предметів.
 • Токсичних речовин
 • Живих тварин та рослин
 • Насіння та саджанців
 • Продуктів харчування тваринного походження, що не піддавались термічній обробці, та інших продуктів, за винятком харчових продуктів , що містяться в фабричних упаковках масою до 10 кг. в посилці.
 • Продуктів, що швидко псуються.
 • Предметів, що є народною, історичною чи культурною спадщиною
 • Алкоголю, ліків, тютюнових виробів
 • Документів, що носять характер поточної та особистої кореспонденції між третіми особами, але не між відправником та отримувачем чи особами, що з ними проживають.
 • Дозволів на зброї, трудових книжок, військових квитків, паспортів та інших документів, що посвідчують особу.
 • Речей, виготовлених з крихких матеріалів, що легко пошкоджуються, а також речей з малим терміном придатності.
 • Підробок, заборонених предметів, а також виробів, які охороняються авторським правом.
 • Предметів, що носять непристойний та неморальний характер.
 • Рам мотоциклів, двигунів, шасі та іншого, описаного як  механізми та частини транспортних засобів.
 • Предметів, перевезення та обіг яких, заборонені в Україні.
 1. Основна інформація про заборони та митні обмеження, що діють в Україні, є описана в додатковій інформації, що стосується правил надання послуг поштового зв’язку  в міжнародному обігу.

 

 • § 10

Пошта Польщі має право:

 1. У випадку суттєвої підозри, що відправлення може становити загрозу пошкодження інших посилок або ж майна, вимагати у відправника розкрити її, а у випадку якщо пред’явлення вимоги до відправника про розкриття посилки є неможливою, або ж безрезультатною, забезпечити її пересилку за власний рахунок у спосіб, що гарантує безпеку поштового обігу.
 2. У випадку суттєвої підозри, що посилка містить предмет злочину чи її вміст становить загрозу для людей чи навколишнього середовища, негайно повідомити про це відповідні органи, а також затримати і забезпечити цілісність посилки до моменту виконання її огляду цими органами.
 3. Відмовити у прийнятті посилки, якщо вона не відповідає вимогам, зазначеним у регламенті, чи якщо її прийом та переміщення є забороненими на підставі окремих положень.

 

 • § 11
 1. До подальшого переміщення та доставки приймається посилка, до якої відправник додав заповнений адресний ярлик, разом з двома примірниками митної декларації CN 23.
 2. На адресному ярлику відправник заповнює поля, що стосуються даних відправника, адресату, вмісту, а також подає інформацію, що стосується дій на випадок, якщо посилка не буде доставлена отримувачу, зазначаючи лише один з усіх доступних варіантів: негайне повернення до відправника або повернення до відправника по збігу визначеного терміну, або відмова відправника від отримання посилки.
 3. У випадку відправки посилки до юридичної особи обов’язковим є подання, окрім найменування юридичної особи, даних фізичної особи, котрій буде вручена посилка.
 4. На адресному ярлику відправник повинен надати номер телефону отримувача (в мережі українського оператора).
 5. Вимагається подання номеру телефону відправника в мережі оператора в Польщі.
 6. Відправник заповнює адресний ярлик чітко та зрозуміло (при заповненні вручну – ручкою, чорним чи синім кольором, сильно притискаючи), без закреслень чи виправлень.
 7. Адреса отримувача повинна бути написана на українській мові, а адреса відправника – на польській. Персональні дані отримувача та його поштова адреса може бути написана латинськими літерами.

 

 • § 12

На упаковці відправлення відправник також може розмістити адресні дані (у відповідності з даними, що подані на адресному ярлику), а також свої: ярлики, надписи, малюнки інформаційного або рекламного характеру за умови, що:

–          Це не ускладнює прочитання адреси чи розміщення ярликів, надписів чи поштових штампів,

–          Не є схожими на поштові знаки та інші знаки оплати, відбитки поштових штампів чи маркувальних машин, а також наліпок та ярликів, що використовує Пошта Польщі,

–          Не містять ознак письмової кореспонденції,

–          Не вказують на спосіб поводження з відправленням при його переміщенні чи дорученні або його отриманні адресатом,

–          Їх зміст та візерунок не є заборонені законодавством.

 

ІІІ. Здійснення оплат

 

§ 13

 1. Розмір оплати за послугу Посилка Україна Плюс  залежить від ваги посилки.
 2. Оплату за послугу здійснює відправник при відправці посилки у формі готівкової передоплати згідно з п.3.
 3. У випадку укладення з відправником письмової угоди, що описується в § 4, п.4., термін та форма оплати, а також інші цінові умови описуються у відповідній угоді.
 4. За повернення до відправника посилки, адресат якої відмовився від отримання, або ж спроба доставки адресату в Україні була неуспішною, оплату здійснює відправник.
 5. Оплата за повернення посилки нараховується згідно з прейскурантом, що діє в день відправки посилки.
 6. Оплата за повернення здійснюється готівкою, при врученні/видачі посилки, що повертається, згідно з п.3

 

IV. Переміщення відправлень

 

§ 14

У випадку підтвердження факту пошкодження посилки, в результаті чого може виникнути подальше пошкодження посилки чи втрата її вкладення, як Пошта Польщі, так і поштовий оператор в Україні мають право здійснити розкриття відправлення з метою перевірки стану її вкладення, а також запобігти її подальшому пошкодженню чи втраті.

 

§ 15

 1. У випаду підтвердження факту про часткове чи повне пошкодження вкладення посилки у мірі, що унеможливлює продовження її переміщення, пошкоджене вкладення підлягає комісійній утилізації.
 2. Щодо утилізаційних дій, про які йдеться в п. 1, складається протокол.
 3. Про часткове чи повне пошкодження вкладення посилки повідомляється відправник у письмовій формі, долучається один примірник протоколу.

 

 • § 16
 1. Відправлення, котре не можливо доставити адресату, повертається відправнику, зазначаючи на упакуванні причину повернення.
 2. Відправлення, повернене з України, як таке, що не було вручене, доставляється відправнику після здійснення ним оплати, про яку йдеться в § 13, п. 5

 

 • § 17

Відправлення, котре не можливо доставити адресату, а у разі повернення, доставити відправнику з причин відсутності адреси чи помилки в адресі відправника,  а також з причини відмови прийняття поверненої посилки, вона вважається не доставленою і направляється для  подальших дій, згідно з правилами надання послуг поштового зв’язку, до відповідної інстанції Пошти Польщі.

 

V. Відповідальність Акціонерного Товариства Пошта Польщі

 

§ 18

 1. Пошта Польщі несе відповідальність щодо невиконання чи неналежного виконання послуги Посилка Україна Плюс в частині, описаній в регламенті.
 2. Послуга вважається виконаною неналежним чином у випадку  часткової втрати чи часткового пошкодження вкладення посилки, а також повернення посилки, для якої не подано причини повернення.
 3. Послуга вважається не виконаною:

3.1.                    У випадку повної втрати або повного пошкодження вкладення посилки.

3.2.                    У випадку втрати посилки при умові, що встановлення статусу посилки (підтвердження факту втрати посилки) наступає у результаті рекламаційної процедури.

 1. Пошта Польщі відповідає за втрату посилки, втрату вкладення посилки, пошкодження посилки, а також повернення посилки, для якої не подано причини повернення, відповідно до п.5
 2. У випадку повернення до відправника посилки, для якої не подано причини невдалої доставки, відправник має право на повернення сплачених коштів за відправку та повернення посилки.

 

 • § 19

Відправник посилки має право на відшкодування відповідного розміру фактичних витрат, понесених в результаті зникнення посилки, втрати вкладення посилки чи пошкодження посилки. Але в жодному випадку відшкодування не може перевищувати суму, обчислену додаванням ставки 40 SDR (DTS) за посилку та ставки 4,50 SDR (DTS) за кілограм.

Суми, виражені в SDR (DTS), про які йдеться в п.1, конвертуються в польські злоті по курсу SDR (DTS), що діє в день визначення розміру компенсації.

При визначенні розміру компенсації: непрямі збитки, не отримані прибутки та моральна шкода до уваги не беруться.

 

 • § 20

Розмір компенсації в Польщі розраховується згідно діючих цін на предмети чи товари такого ж типу у місці та в часі здійснення відправки Посилки Україна Плюс. У випадку відсутності поточних цін, розмір відшкодування розраховується згідно з вартістю предметів чи товарів, оцінених в аналогічний спосіб.

 

§ 21

Окрім відшкодування, передбаченого в § 19, у випадку зникнення посилки, повної втрати чи повного пошкодження вкладення посилки, Пошта Польщі повертає оплату за послугу.

§ 22

Пошта Польщі не несе відповідальності зокрема:

 1. У випадках форс-мажорів
 2. Якщо не можливим є надання інформації по посилках з причини знищення супровідних документів в результаті форс-мажору, а відповідальність Пошти Польщі не описана жодним іншим способом.
 3. Якщо пошкодження виникло з вини недбалого ставлення відправника або ж спричинене невідповідним вкладенням посилки
 4. За посилки, вміст яких підлягає забороні, згідно § 9, п.1
 5. З причини конфіскації чи знищення посилки відповідними службами, на підставі окремих положень
 6. За збитки, що виникли в результаті порушення відправником правил даного регламенту
 7. Якщо відправник не оформив жодної рекламації протягом 6-ти місяців, рахуючи від дня наступного за днем відправки посилки

 

 • § 23

Якщо зникнення, або повне пошкодження є результатом діяльності форс-мажору, що не є підставою для здійснення відшкодування, відправник має право отримати повернення здійснених оплат.

 

 • § 24

Пошта Польщі не несе відповідальності  за митні декларації, незалежно від способу їх заповнення, а також за рішення митних органів , прийнятих при перевірці посилок, що підлягають митному контролю.

 

VI. Відповідальність відправника

 

§ 25

 1. Відправник  є матеріально відповідальним  за всі збитки, завдані іншим поштовим відправленням, операторам, третім особам, або майну Пошти, що виникли внаслідок недотримання відправником регламенту.
 2. Прийняття відділенням-відправником посилки не звільняє відправника від відповідальності.
 3. Якщо відправник дотримувався умов прийому посилки, він відповідальності не несе, оскільки виникла помилка чи відбулось недбале ставлення під час обробки посилки після її прийому з боку Пошти Польщі.

 

§ 26

 

 1. Якщо з вини відправника в Польщі (наприклад не прикладені необхідні документи для митного оформлення), посилка не буде допущена до вивозу за кордон і буде повернена до відправника, то внесена при відправці оплата поверненню не підлягає.
 2. Відправнику належить повне повернення суми, сплаченої при відправці, якщо посилку не допустять до вивозу за кордон  з вини Пошти Польщі.

 

VII. Рекламаційні дії

 

§ 27

 1. Скарга зголошується у випадку невиконання чи неналежного виконання послуги в межах, встановлених цим регламентом в кожному поштовому відділенні на бланку CN 08, шляхом заповнення рекламаційного бланку, розміщеного на інтернет сторінці www.poczta-polska.pl або ж в інший спосіб, визначений Поштою Польщі.
 2. Право внесення  скарги належить відправнику, який уклав угоду з поштою Польщі.
 3. Скарга приймається протягом 6-ти місяців, рахуючи від дня наступного за днем відправки посилки.
 4. Відправник складає в Польщі скаргу, що стосується посилки, після пред’явлення для ознайомлення оригіналу підтвердження відправлення рекламованої посилки або  додаючи сканкопію доказу відправлення у випадку складання скарги шляхом заповнення рекламаційного бланку.

 

 

 • § 28

Відправник посилки має право відмовитися від своїх прав на відшкодування на користь отримувача.

Відмова від прав на відшкодування відправником повинна здійснюватися в письмовій формі.

 

 

§ 29

 1. Органом, що призначений для розгляду рекламації, є відповідний відділ Пошти Польщі.
 2. Відділ Пошти Польщі розглядає скарги, надає відповіді на скарги в письмовій формі, в термін 30-ти днів від дня її отримання.
 3. У випадку неможливості надання відповіді на рекламацію в термін, про який йшлося в п.2, особу, що склала скаргу, інформують в письмовій формі про причину зволікання, а  також плановий термін надання відповіді. Однак цей термін не може перевищувати 3 місяці з дня внесення скарги.
 4. Відповідь на скаргу містить:

4.1.                    Найменування відділу Пошти Польщі, що відповідає за розгляд скарг

4.2.                    Юридичну підставу

4.3.                    Висновок про розгляд або відмову у розгляді скарги

4.4.                    У випадку призначення відшкодування – розмір визначеної суми відшкодування, а також інформацію про форму та терміни виплати, не довший ніж 3 місяці з дня внесення скарги

4.5.                    У випадку відмови у розгляді рекламації в цілому чи частково, фактичні та юридичні підстави.

4.6.                    Інструкцію про право оскарження та подання назви органу, куди можна направити оскарження, інструкцію про право оскарження, а також подання адреси, куди потрібно направити оскарження.

4.7.                    Інформацію про можливість дострокового, тобто до завершення рекламаційної процедури, розслідування претензій, описаних в законі розглядаються в порядку:

4.7.1.  судовому

4.7.2.  медійному перед Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку

4.7.3.  перед незалежним третейським споживчим судом при центральному органі виконавчої влади у галузі зв’язку

4.8.                    Підпис уповноваженого працівника відділу, що розглядає скарги з зазначенням  посади.

 

§ 30

 1. У випадку відмови у розгляді складеної скарги, уповноважена особа може внести оскарження  у відповідному органі, що вказаний у відповіді на скаргу, в термін 14-ти днів від дня вручення листа з відповіддю.
 2. Оскарження вноситься за участю відділу, котрий розглядав рекламацію
 3. Апеляційний орган, розглядає оскарження і надає заявнику відповідь в термін 30-ти днів від дня його отримання.
 4. Відповідь, надана заявнику, в результаті розгляду оскарження, повинна містити інструкцію про закінчення рекламаційної процедури та про право розслідування претензій, що розглядаються в порядку:

4.1.                    Судовому

4.2.                    медійному перед Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку

4.3.                    перед незалежним третейським споживчим судом при центральному органі виконавчої влади у галузі зв’язку

 

§ 31

Рекламаційні процедури вважаються завершеними у випадку:

 1. відмови у визнанні скарги
 2. не оплати заборгованості в термін 3-х місяців від дня складання скарги

 

VIII. Кінцеві положення

 

§ 32

 1. Адміністратором  особових даних відправників та отримувачів посилок є АТ Пошта Польщі, розташована по вул.. Ставкі, 2, 00-940, Варшава
 2. Персональні дані, про які йдеться в п.1, будуть оброблятися, а також будуть доступні українському поштовому оператору, про який йдеться в § 3, п. 2, винятково з метою надання послуги.
 3. Відправник та отримувач мають право доступу до своїх даних, а також на їх коригування.
 4. Подання даних є добровільним, проте необхідним для реалізації послуги.

 

Закладка 5- Прейскурант

 

Перевір оплату за послугу Посилка Україна плюс в прейскуранті.

 

Діє від 02.06.2014

 

Прейскурант за надання поштової послуги Посилка Україна Плюс в міжнародному обігу

(оплати брутто, що включають ПДВ 23%)

 

І. Вартість послуг

 

Вага посилки

Вартість послуги

( zł )

1

до 5 кг

41,00

5 кг – 10 кг

51,00

10 кг – 20 кг

66,00

20 кг – 30 кг

80,00

 

ІІ. Оплата за повернення посилки до відправника при умові безуспішного доручення чи вручення отримувачу за кордоном.

 

Плата за повернення посилки

( zł )

2

Плата як за послугу, відповідно до ваги наданої посилки, згідно з п.1

 

Share on FacebookShare on Google+

Pod same drzwi – Под самые двери

Посылка Украина Плюс – это отправление, весом даже до 30-ти килограммов. Ты сможешь отправить его в любом почтовом отделении. Его преимуществом является цена – даже вдвое меньше, чем за обычную посылку, отправленную в Украину, а также качественная и своевременная доставка посылок в любой пункт назначения на территории Украины. Услуга оказывается физическим и юридическим лицам.

Статус посылки можно отслеживать в режиме онлайн через Интернет:

 • Содержимое
  • Сроки
  • Регламент
  • Прейскурант
  • Получение

 

Закладка 1. Размеры и вес

 

Размеры:

 • Минимальные: 16 см х 21 см (адресная сторона);
 • Минимальные: (посылки в форме рулона): 30 см (сумма длины и двойного диаметра), наибольшее измерение (длина) не может быть меньше чем 15 см;
 • Максимальные: длина + окружность (измеренная в любом направлении, кроме длины) = 300 см, где максимально допустимая длина = 150 см.
 • Все размеры принимаются с погрешностью + / ̶  2 мм.

 

Вес:

 • Максимальный вес: 30 кг.

 

Закладка 2. Содержимое

 

Содержимое посылки:

 • Содержимое посылки должно быть детально описано в бланке почтовой таможенной декларации CN 23;
 • Общая информация не допускается.

 

Отправитель также может добавить к посылке какой-либо документ, являющийся необходимым при таможенном оформлении в стране отправления и стране получения, например: счет, разрешение на экспорт, разрешение на импорт, сертификат происхождения, санитарное заключение и т.д. Эти документы помещают в прозрачный самоклеющийся конверт, который крепится к посылке.

Отправитель должен подтвердить своей подписью под соответствующим текстом, напечатанным на адресном ярлыке, достоверность информации, которую он предоставил в таможенной декларации, а также факт, что посылка не содержит опасных предметов, которые запрещены правилами оказания услуг почтовой связи.

Отправитель также подтверждает своей подписью достоверность предоставленной им информации на каждом дополнительном экземпляре таможенной декларации CN 23, которые прилагаются.

Запрещается отправка посылок, которые содержат:

 • монеты, банкноты, валюту или любые ценности на предъявителя, дорожные чеки, платину, золото или серебро (в виде изделия или лома), драгоценные камни, ювелирные изделия и другие драгоценные предметы;
 • опасные предметы, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, привести к повреждению имущества или к загрязнению, повреждению других почтовых отправлений или почтового оборудования;
 • наркотики и психотропные вещества или другие нелегальные одурманивающие вещества, которые запрещены в стране получения и стране отправления;
 • огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие и другие предметы, предназначенные для нападения или обороны;
 • взрывчатые, легковоспламеняющиеся или радиоактивные материалы;
 • обезвреженные взрывные устройства и военное снаряжение, в том числе обезвреженные гранаты, ракеты и другие подобные предметы, а также части этих устройств и предметов;
 • токсические вещества;
 • живые животные и растения;
 • семена и саженцы;
 • продукты питания животного происхождения, которые не подвергались термической обработке, и другие продукты, за исключением пищевых продуктов, содержащихся в фабричных упаковках массой до 10 кг в посылке;
 • скоропортящиеся продукты;
 • предметы, являющиеся народным, историческим или культурным наследием;
 • алкоголь, лекарства, табачные изделия;
 • документы, носящие характер текущей и личной корреспонденции между третьими лицами, но не между отправителем и получателем или лицами, которые с ними проживают;
 • разрешения на оружие, трудовые книжки, военные билеты, паспорта и другие документы, удостоверяющие личность;
 • вещи, изготовленные из хрупких материалов, которые легко повреждаются, а также вещи с малым сроком годности;
 • подделки, запрещенные предметы, а также изделия, которые охраняются авторским правом;
 • предметы, носящие непристойный и безнравственный характер;
 • рамы мотоциклов, двигатели, шасси и прочее, описанное как механизмы и части транспортных средств;
 • предметы, перевозка и обращение которых, запрещены в Украине.

Основная информация о запретах и таможенных ограничениях, действующих в Украине, содержится в дополнительной информации, касающейся правил предоставления услуг почтовой связи в международном обращении.

 

Закладка 3. Сроки

 

Доставка Посылки Украина Плюс осуществляется в ориентировочный срок – 7 рабочих дней. Сроки доставки отправленных посылок зависят от местности, куда адресована посылка.

 

Закладка 4. Регламент

 

Действует с 2 июня 2014 года.

Регламент предоставления универсальной почтовой услуги

Посылка Украина Плюс в международном обращении

 

І. Общие положения

§ 1

Регламент предоставления универсальной почтовой услуги Посылка Украина Плюс в международном обращении описывает правила и условия осуществления услуги, что касается приема в Польше, перемещения и доставки адресатам в Украине отправлений под названием Посылка Украина Плюс, а также правила об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной услуги.

 

 • § 2

Сокращения и термины, употребляемые в регламенте, означают:

 • Адресат – субъект, обозначенный отправителем как получатель отправления Посылка Украина Плюс.
 • Прейскурант – документ, описывающий условия оплаты за выполнение услуги Посылка Украина Плюс.
 • Рабочий день – день с понедельника по пятницу, за исключением дней, являющихся выходными согласно законодательству.
 • Пересылка почтовых отправлений – оформление посылки отправителем в почтовом отделении с извещением о доставке.
 • Отправитель ̶ субъект, который подписал с Почтой Польши соглашение о предоставлении услуги Посылка Украина Плюс.
 • Адресный ярлык ̶ документ Почты Польши, расположенный на посылке, содержащий адресные данные, а также другую информацию, требуемую при предоставлении услуги.
 • Получатель – адресат или другое лицо, уполномоченное к получению посылки.
 • Почтовое отделение – организационная единица Почты Польши.
 • Почта Польши – акционерное общество Почта Польши.
 • Извещение о доставке – часть адресного ярлыка с подтверждением со стороны Почты Польши.
 • Посылка – почтовое отправление с информацией об отправителе и адресом назначения, принятое Почтой Польши в рамках услуги Посылка Украина Плюс, с целью ее перемещения и доставки получателю.
 • Регламент – правила предоставления универсальной почтовой услуги Посылка Украина Плюс в международном обращении.
 • SDR (DTS) – валютная единица Международного валютного фонда, применяемая в заграничном почтовом обмене, курс которой по отношению к польскому злотому устанавливает Национальный банк Польши и подает в своей курсовой таблице.
 • Закон – закон от 23 ноября 2012 года об услугах почтовой связи (Сб. зак. 2012 поз. 1529).

 

§ 3

 

Услуга Посылка Украина Плюс заключается в приеме в определенных отделениях Почты Польши, перемещении и вручении адресатам в Украине посылок, масса и размер которых описаны в § 7.

Услуга Посылка Украина Плюс осуществляется на основании двустороннего соглашения, заключенного между Почтой Польши и украинским оператором согласно пар. 13, п. 5 Мировой почтовой конвенции, Доха 2012.

Ориентировочный срок доставки посылки составляет 7 рабочих дней, считая со дня, следующего за днем отправки. В данном сроке не учитывается время, предназначенное на осуществление таможенного досмотра посылок в Польше и Украине.

 

При предоставлении услуги Посылка Украина Плюс применяются:

–          Регламент.

–          Прейскурант.

–          Инструкция.

–          Список почтовых отделений, предоставляющих услугу Посылка Украина Плюс.

–          Дополнительная информация относительно почтовых услуг в международном обращении касается ограничений по содержанию посылок, направленных в Украину.

–          Инструкции, списки и документы, о которых идет речь в пар. 4, доступны в почтовых отделениях, а также на интернет-странице http://www.poczta-polska.pl.

–          Посылка Украина Плюс может быть адресована только адресатам, проживающим или зарегистрированным на территории Украины.

 

 • § 4

 

Прием Почтой Польши отправлений Посылка Украина Плюс от отправителей на территории Польши происходит на основании договора.

За исключением п. 4, договор вступает в силу с момента принятия отправления Почтой Польши, а также передачи отправителю подтверждения о его доставке.

Отправитель, подписываясь на бланке адресного ярлыка, тем самым подтверждает соответствие данных, содержащихся на адресном ярлыке, знакомство с правилами, а также выражает согласие на выполнение услуги в соответствии с принципами и условиями, описанными в нем.

Почта Польши может заключить с отправителем письменное Соглашение о предоставлении услуг, в котором будут описаны условия их предоставления.

 

 • § 5

 

За прием отправления осуществляется оплата, указанная в прейскуранте, который действует в день осуществления отправки.

 

 • § 6

 

Почта Польши имеет право отказать в принятии отправления, если оно не соответствует требованиям, указанным в регламенте, или если принятие и перемещение отправления запрещено согласно отдельным положениям.

Перед приемом отправления Почта Польши может потребовать от отправителя вскрыть его с целью проверки соответствия содержания отправления требованиям, указанным в регламенте.

 

ІІ. Условия принятия отправлений

 

§ 7

В рамах услуги могут осуществляться отправления:

 • массой до 30 кг;
 • с минимальными размерами 16 см Х 21 см для адресной стороны почтового отправления;
 • с минимальными размерами 30 см для суммы длины и двойного диаметра, где наибольшее измерение (длина) не может быть меньше чем 15 см (это касается посылок в форме рулона);
 • с максимальными размерами 300 см для суммы длины и наибольшей окружности, измеренной в каком-либо направлении, кроме длины, причем каждое из измерений не может превышать 150 см;
 • в собственной упаковке отправителя или в доступных в продаже упаковках Почты Польши.

Допускается погрешность 0,2 см относительно размеров, о которых идет речь в пар.1, п. 2-4.

Упаковка, ее составляющие, детали обеспечивающие безопасность посылки, документы и бланки, которые прилагаются к отправке и необходимы при оказании услуги, учитываются в весе посылки.

Содержание отправления могут составлять различные предметы, допустимые для почтового перемещения, за исключением вложений, описанных в пар. 9.

 

 • § 8

 

Для дальнейшего перемещения допускаются предметы, которые были помещены отправителем в упаковку, соответствующую вложению, форме, весу и размеру, закрыты способом, исключающим доступ к вложению не оставляя заметных следов. Упаковка должна обеспечить безопасность отправления перед внешними факторами, а также исключить возможность передвижения вложения внутри упаковки.

 

§ 9

Запрещается размещение в отправлениях Посылка Украина Плюс нижеперечисленных вещей:

 • монет, банкнот, валюты или любых ценностей на предъявителя, дорожных чеков, платины, золота или серебра (обработанных или нет), драгоценных камней, ювелирных изделий и других драгоценных предметов.
 • опасных предметов, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей, привести к повреждению имущества или к загрязнению, повреждению других почтовых отправлений или почтового оборудования.
 • наркотиков и психотропных веществ или других нелегальных одурманивающих веществ, которые запрещены в стране получения и стране отправления.
 • огнестрельного оружия и боеприпасов, холодного оружия и других предметов, предназначенных для нападения или обороны.
 • взрывчатых, легковоспламеняющихся или радиоактивных материалов.
 • обезвреженных взрывных устройств и военного снаряжения, в том числе обезвреженных гранат, ракет и других подобных предметов, а также частей этих устройств и предметов.
 • токсических веществ.
 • живых животных и растений.
 • семян и саженцев.
 • продуктов питания животного происхождения, которые не подвергались термической обработке, и других продуктов, за исключением пищевых продуктов, содержащихся в фабричных упаковках массой до 10 кг в посылке.
 • предметов, являющихся народным, историческим или культурным наследием.
 • алкоголя, лекарств, табачных изделий.
 • документов, носящих характер текущей и личной корреспонденции между третьими лицами, но не между отправителем и получателем или лицами, которые с ними проживают.
 • разрешения на оружие, трудовые книжки, военные билеты, паспорта и другие документы, удостоверяющие личность.
 • вещей, изготовленных из хрупких материалов, которые легко повреждаются, а также вещей с малым сроком годности.
 • подделок, запрещенных предметов, а также изделий, которые охраняются авторским правом;
 • предметов, носящих непристойный и безнравственный характер.
 • рам мотоциклов, двигателей, шасси и прочего, описанного как механизмы и части транспортных средств.
 • предметов, перевозка и обращение которых запрещена в Украине.

Основная информация о запретах и таможенных ограничениях, действующих в Украине, содержится в дополнительной информации, касающейся правил предоставления услуг почтовой связи в международном обращении.

 

 • § 10

 

Почта Польши имеет право:

 1. В случае существенного подозрения, что отправление может представлять угрозу повреждения других посылок или имущества, требовать у отправителя вскрыть ее, а в случае, если предъявлеие требования к отправителю о вскрытии  посылки не представляется возможным или же безрезультатным, обеспечить ее пересылку за свой счет способом, гарантирующим безопасность почтового обращения.
 2. В случае существенного подозрения, что посылка содержит предмет преступления или содержимое представляет угрозу для людей или окружающей среды, немедленно сообщить об этом в соответствующие органы, а также задержать и обеспечить сохранность посылки до момента ее осмотра этими органами.
 3. Отказать в принятии посылки, если она не соответствует требованиям, указанным в регламенте, или ее прием и перемещение запрещены на основании отдельных положений.

 

 • § 11

 

К дальнейшему перемещению и доставке принимается посылка, к которой отправитель добавил заполненный адресный ярлык вместе с двумя экземплярами таможенной декларации CN 23.

На адресном ярлыке отправитель заполняет поля, касающиеся данных отправителя, адресата, содержания, а также предоставляет информацию относительно действий на случай, если посылка не будет доставлена получателю, отметив, лишь один из всех доступных вариантов: немедленное возвращение к отправителю или возврат отправителю по истечению определенного срока, или отказ отправителя от получения посылки.

В случае отправки посылки юридическому лицу обязательным является предоставление, кроме наименования юридического лица, данных физического лица, которому будет вручена посылка.

На адресном ярлыке отправитель должен указать номер телефона получателя (в сети украинского оператора).

Необходимо указать номера телефона отправителя в сети оператора в Польше.

Отправитель заполняет адресный ярлык четко и понятно (при заполнении вручную ̶ ручкой, черным или синим цветом, сильно прижимая), без зачеркиваний или исправлений.

Адрес получателя должен быть написан на украинском языке, а адрес отправителя – на польском. Персональные данные получателя и его почтовый адрес могут быть написаны латинскими буквами.

 

 • § 12

 

На упаковке отправления отправитель также может разместить адресные данные (в соответствии с данными, поданными на адресном ярлыке), а также свои: ярлыки, надписи, рисунки информационного или рекламного характера при условии, что:

 • Это не усложняет прочтения адреса или размещения ярлыков, надписей или почтовых штампов.
 • Они не являются похожими на почтовые знаки и другие знаки оплаты, оттиски почтовых штампов или маркировочных машин, а также наклеек и ярлыков, используемых Почтой Польши.
 • Не содержат признаков письменной корреспонденции.
 • Не указывают на способ обращения с отправлением при его перемещении или вручении, или его получении адресатом.
 • Их содержание и узор не являются запрещенными законодательством.

 

ІІІ. Осуществление оплат

 

§ 13

 

Размер оплаты за услугу Посылка Украина Плюс зависит от веса посылки.

Оплату за услугу осуществляет отправитель при отправке посылки в форме наличной предоплаты согласно п. 3.

В случае заключения с отправителем письменного соглашения, о котором говорится в § 4, п. 4, срок и форма оплаты, а также другие ценовые условия описываются в соответствующем соглашении.

За возвращение отправителю посылки, адресат которой отказался от получения или же попытка доставки адресату в Украине оказалась неудачной, оплату осуществляет отправитель.

Оплата за возвращение посылки начисляется согласно прейскуранту, действующему в день отправки посылки.

Оплата за возврат осуществляется наличными при вручении / выдаче посылки, которая возвращается, согласно п. 3.

 

IV. Перемещение отправлений

 

§ 14

В случае подтверждения факта повреждения посылки, в результате чего может возникнуть дальнейшее повреждение посылки или потеря ее вложения, как Почта Польши, так и почтовый оператор в Украине имеют право осуществить вскрытие отправления с целью проверки состояния ее вложения, а также предотвратить его дальнейшее повреждение или потерю.

 

§ 15

 

В случае подтверждения факта, что часть или полное вложение посылки было повреждено в степени, что делает невозможным продолжение ее перемещения, поврежденное вложение подлежит комиссионной утилизации.

Относительно утилизационных действий, указанных в п. 1, составляется протокол.

О повреждении части или полного вложения сообщается отправителю в письменной форме. К сообщению прикладывается один экземпляр протокола.

 

 • § 16

 

Отправление, которое невозможно доставить адресату, возвращается отправителю с указанием на упаковке причины возврата.

Отправление, возвращенное из Украины как такое, что не было вручено, доставляется отправителю после осуществления им оплаты, о которой говорится в § 13, п. 5.

 

 • § 17

 

Отправление, которое невозможно доставить адресату, а в случае возврата доставить отправителю по причине отсутствия адреса или ошибки в адресе отправителя, а также по причине отказа принятия возвращенной посылки, считается недоставленным и направляется для дальнейших действий согласно с правилами оказания услуг почтовой связи в соответствующую инстанцию Почты Польши.

 

V. Ответственность Акционерного Общества Почта Польши

 

§ 18

 

Почта Польши несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение услуги Посылка Украина Плюс в части, описанной в регламенте.

Услуга считается выполненной ненадлежащим образом в случае частичной потери или частичного повреждения вложения посылки, а также в случае возвращения посылки без указания причины возврата.

Услуга считается не выполненной:

 • в случае полной потери или полного повреждения вложения;
 • в случае потери посылки при условии, что установление статуса посылки (подтверждение факта потери посылки) наступает в результате рекламационной процедуры.

Почта Польши отвечает за потерю посылки, потерю вложения посылки, повреждения посылки, а также возвращение посылки без указания причины возврата согласно п. 5.

В случае возврата отправителю посылки без указания причины неудачной доставки, отправитель имеет право на возврат оплаченных средств за отправку и возврат посылки.

 

 • § 19

 

Отправитель посылки имеет право на возмещение соответствующего размера фактических расходов, понесенных в результате исчезновения посылки, потери вложения или повреждения посылки. Но в любом случае возмещение не может превышать сумму, исчисленную добавлением ставки 40 SDR (DTS) за посылку и ставки 4,50 SDR (DTS) за килограмм.

Сумы, выраженные в SDR (DTS), о которых говорится в п. 1, конвертируются в польские злотые по курсу SDR (DTS), действующему в день определения размера компенсации.

При определении размера компенсации косвенные убытки, недополученные доходы и моральный ущерб в расчет не берутся.

 

 • § 20

 

Размер компенсации в Польше исчисляется согласно действующим ценам на предметы или товары такого же типа в месте и во время осуществления отправки Посылки Украина Плюс. В случае отсутствия текущих цен, размер возмещения исчисляется согласно стоимости предметов или товаров, оцененных аналогичным образом.

 

§ 21

 

Кроме возмещения, предусмотренного в § 19, в случае исчезновения посылки, полной потери или полного повреждения вложения посылки, Почта Польши возвращает оплату за услугу.

 

§ 22

 

Почта Польши не несет ответственности:

1)      в случае форс-мажора;

2)      если нет возможности предоставить информацию о посылках по причине уничтожения сопроводительных документов в результате форс-мажора, а ответственность Почты Польше не описана никаким другим способом;

3)      если ущерб возник по вине халатного отношения отправителя или вызван несоответствующим вложением  посылки;

4)      за посылки, вложение которых подлежит запрету согласно § 9, п. 1;

5)      за результат конфискации или уничтожения посылки соответствующими службами на основании отдельных положений;

6)      за повреждения, возникшие в результате нарушения отправителем правил данного регламента;

7)      если отправитель не оформил ни одной рекламации в течение 6-ти месяцев, считая со дня, следующего за днем отправки посылки;

 

 • § 23

 

Если исчезновение или полное повреждение являются результатом деятельности форс-мажора, что не является основанием для осуществления возмещения, отправитель имеет право получить возврат осуществленных оплат.

 

 • § 24

 

Почта Польши не несет ответственности за таможенные декларации, независимо от способа их заполнения, а также за решения таможенных органов, принятых при проверке посылок, подлежащих таможенному контролю.

 

VI. Ответственность отправителя

 

§ 25

Отправитель является материально ответственным за все убытки, причиненные другим почтовым отправлениям, операторам, третьим лицам или имуществу Почты, возникшие в результате несоблюдения отправителем регламента.

Принятие отделением-отправителем посылки не освобождает отправителя от ответственности.

Если отправитель соблюдал условия приема посылки, он ответственности не несет, поскольку возникла ошибка или имело место халатное отношение при обработке посылки после ее приема со стороны Почты Польши.

 

§ 26

 

Если по вине отправителя в Польше (например, не приложены необходимые документы для таможенного оформления), посылка не будет допущена к вывозу за границу и будет возвращена отправителю, то внесенная при отправке оплата возврату не подлежит.

Отправителю полагается полный возврат суммы, уплаченной при отправке, если посылку не допустят к вывозу за границу по вине Почты Польши.

 

 1. VII. Рекламационные действия

 

§ 27

Жалоба подается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения услуги в пределах, установленных настоящим Регламентом в каждом почтовом отделении на бланке CN 08 путем заполнения рекламационного бланке, размещенного на интернет-странице www.poczta-polska.pl или другим способом, определенным Почтой Польши.

Право подачи жалобы принадлежит отправителю, который заключил соглашение с почтой Польши.

Жалоба принимается в течение 6-ти месяцев, считая со дня, следующего за днем отправки посылки.

Отправитель составляет в Польше жалобу, касающуюся посылки, после предъявления для ознакомления оригинала, подтверждающего отправку обжалованной посылки, или предоставляет скан-копию доказательства отправления в случае составления жалобы путем заполнения рекламационного бланка.

 

 • § 28

 

Отправитель посылки имеет право отказаться от своих прав на возмещение в пользу получателя.

Отказ от прав на возмещение отправителем должен осуществляться в письменной форме.

 

§ 29

Органом, предназначенным для рассмотрения рекламации, является соответствующий отдел Почты Польши.

Отдел Почты Польши рассматривает жалобы, дает ответы на жалобы в письменной форме в течение 30-ти дней со дня ее получения.

В случае невозможности предоставления ответа на рекламацию в срок, указанный в п. 2, лицо, составившее жалобу, информируют в письменной форме о причине промедления, а также о плановом сроке предоставления ответа. Однако этот срок не может превышать 3 месяцев со дня внесения жалобы.

Ответ на жалобу содержит:

 • Наименование отдела Почты Польши, отвечающего за рассмотрение жалоб.
 • юридическое основание.
 • Заключение о рассмотрении или отказе в рассмотрении жалобы.

 

§ 30

 

В случае отказа в рассмотрении составленной жалобы, уполномоченное лицо может внести обжалование в соответствующем органе, указанном в ответе на жалобу, в течение 14 дней со дня вручения письма с ответом.

Обжалование вносится при участии отдела, который рассматривал рекламацию.

Апелляционный орган рассматривает обжалование и предоставляет заявителю ответ в течение 30-ти дней со дня его получения.

Ответ, предоставленный заявителю в результате рассмотрения обжалования, должен содержать инструкцию об окончании рекламационной процедуры и о праве расследования претензий, рассматриваемых в порядке:

1)      Судебном;

2)      медийном ̶ перед Уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области связи;

3)      перед независимым третейским потребительским судом при центральном органе исполнительной власти в области связи.

 

§ 31

 

Рекламационные процедуры считаются завершенными в случае:

1)      Отказа в признании жалобы.

2)      Неоплаты задолженности в течение 3-х месяцев со дня составления жалобы.

 

VIII. Конечные положения

 

§ 32

Администратором персональных данных отправителей и получателей посылок является АО Почта Польши, расположенная по ул. Ставки, 2, 00-940, Варшава.

Персональные данные, указанные в п. 1, будут обрабатываться, а также будут доступны украинскому почтовому оператору, о котором говорится в § 3, п. 2, исключительно с целью предоставления услуги.

Отправитель и получатель имеют право доступа к своим данным, а также на их корректировку.

Предоставление данных является добровольным, однако, необходимым условием для реализации услуги.

 

Закладка 5. Прейскурант

 

Проверь оплату за услугу Посылка Украины плюс в прейскуранте.

 

Действует с 02.06.2014 г.

 

Прейскурант за предоставление почтовой услуги Посылка Украина Плюс в международном обороте

(оплаты брутто, включающие НДС 23%)

 

І. Стоимость услуг

Поз.Вес посылкиСтоимость      услуги
(пол. зл.)
1.до 5 кг41,00
от 5 до 10 кг51,00
от 10 до 20 кг66,00
от 20 до 30 кг80,00

 

ІІ. Оплата за возвращение посылки отправителю при условии безуспешной доставки или вручения получателю за границей.

 

Поз.Плата за возвращение посылки
(пол. зл.)
2.Плата как за услугу, соответственно весу предоставленной посылки, согласно п. 1