Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Paczki » Paczka UKRAINA PLUS < powrót

Paczka UKRAINA PLUS

Share on FacebookShare on Google+

ukraina gifTerminowe rozwiązanie w korzystnej cenie, dla przesyłek nadawanych na Ukrainę.

Paczka UKRAINA PLUS to przesyłka ważąca nawet 30 kilogramów. Paczkę ważącą do 20 kg nadasz w każdej placówce pocztowej, natomiast od 20 kg do 30 kg w placówkach pocztowych zawartych w Wykazie placówek przyjmujących przesyłki o masie przekraczającej 20 kg do 30 kg. Jej atutem jest nie tylko cena – nawet o połowę niższa niż w przypadku zwykłej paczki wysyłanej do tego kraju, lecz także skuteczne i terminowe doręczenie paczek na terytorium Ukrainy. Oferta przeznaczona jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Status przesyłki możesz śledzić na bieżąco w systemie śledzenia Poczty Polskiej lub w systemie operatora usługi na Ukrainie.

Paczka UKRAINA PLUS do odwołania nie jest świadczona na obszarze Krymu i Sewastopola oraz do miejscowości wskazanych w Wykazie rejonów w obwodzie donieckim i ługańskim.

 

 

Share on FacebookShare on Google+

wymiary i masa

Wymiary:

 • Minimalne: 16 cm x 21 cm (strona adresowa)
 • Minimalne (przesyłki w formie rulonu): 30 cm (suma długości i podwójnej średnicy), największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 15 cm
 • Maksymalne: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) = 300 cm przy czym maksymalna długość = 150 cm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm

Maksymalna masa:

 • 30 kg
Share on FacebookShare on Google+
zawartosc
Zawartość paczki

 • Zawartość paczki powinna być szczegółowo podana w formularzu deklaracji celnej CN 23 – informacje ogólne nie są dopuszczone. Nadawca może również dołączyć do paczki każdy dokument niezbędny przy czynnościach celnych w kraju nadania i w kraju przeznaczenia, taki jak: faktura, pozwolenie wywozu, pozwolenie przywozu, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne itp. Dokumenty te umieszcza się w przezroczystej samoprzylepnej kopercie naklejanej na paczkę.
 • Nadawca powinien potwierdzić, składając podpis pod odpowiednim tekstem wydrukowanym na nalepce adresowej, prawdziwość informacji podanych przez siebie w deklaracji celnej oraz, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe.
 • Nadawca potwierdza również podpisem prawdziwość podanych przez siebie informacji na każdym ewentualnie dołączonym dodatkowym egzemplarzu deklaracji celnej CN 23.

Niedozwolone jest wysyłanie paczek zawierających:

 • monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra (przetworzonych lub nie), kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych,
 • przedmiotów niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych,
 • narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zakazanych w kraju przeznaczenia i nadania,
 • broni palnej i amunicji, broni białej i innych przedmiotów przeznaczonych do ataku lub obrony,
 • materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub promieniotwórczych,
 • rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów,
 • substancji wywołujących zakażenie,
 • żywych zwierząt i roślin,
 • nasion i sadzonek,
 • produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego niepoddanych obróbce cieplnej i innej żywności, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce,
 • produktów łatwo psujących się,
 • przedmiotów stanowiących dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturalne,
 • alkoholu, leków i wyrobów tytoniowych,
 • dokumentów mających charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące,
 • pozwoleń na broń, książeczek ewidencji stażu pracy, książeczek wojskowych, paszportów
  i innych dokumentów indentyfikacyjnych,
 • rzeczy wykonanych z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości,
 • przedmiotów podrabianych, nielegalnych, a także produktów chronionych prawem autorskim,
 • przedmiotów o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym,
 • ram motocykli, silników, podwozi itp., opisanych jako zespoły i części pojazdów,
 • przedmiotów, których przywóz i obrót którymi jest zabroniony w Ukrainie.

Podstawowe informacje o zakazach i ograniczeniach celnych obowiązujących w Ukrainie przedstawione są w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym.

Share on FacebookShare on Google+
terminy

Paczka UKRAINA PLUS realizowana jest w szacunkowym terminie doręczenia wynoszącym 7 dni roboczych .
Terminy doręczenia nadanych przesyłek uzależnione są od miejscowości, do której adresowana jest paczka.

Share on FacebookShare on Google+
Cennik Paczka UKRAINA PLUS-1