Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Ekspres Pieniężny < powrót

Ekspres Pieniężny

Share on Facebook
Share on Facebook

Niewykonanie usługi – jeśli wypłata nie nastąpiła w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu nadania.

Nienależyte wykonanie usługi – gdy realizacja usługi nie nastąpiła w gwarantowanych terminach.

Share on Facebook

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

Nadawca może zrzec się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz Adresata.

Reklamację można wnieść poprzez wypełnienie druku formularza reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej, który dostępny jest tutaj.

 

Share on Facebook

Nie wcześniej niż po upływie 8 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu nadania, jednak nie później niż przed upływem 13 miesięcy.

Share on Facebook

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) oraz adres reklamującego,
  • powód złożenia reklamacji,
  • Unikalny Identyfikator Ekspresu Pieniężnego,
  • datę, sposób nadania(UP lub Internet) i rodzaj EP,
  • imię i nazwisko (nazwę), adres adresata oraz kwotę EP,
  • dyspozycję reklamującego w razie nie wpłacenia EP,
  • podpis reklamującego,
  • kwotę roszczenia lub informację, że reklamujący nie żąda odszkodowania.

 

*Do reklamacji należy dołączyć oryginał potwierdzenia nadania lub odpis (w przypadku nadania EP w placówce pocztowej) oraz jeżeli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie. W przypadku nadania EP przez Internet dołączenie potwierdzenia nadania do Uniwersalnego formularza nie jest wymagane.

 

Share on Facebook

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.