Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Paczka MINI < powrót

Paczka MINI

Share on Facebook
Share on Facebook

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną jeżeli:

1) nastąpiła utrata przesyłki i nie została ona doręczona, przez co rozumie się również doręczenie przesyłki albo zawiadomienia o próbie jej doręczenia, które nie nastąpiło w terminie 14 dni, licząc od dnia nadania,

2) nastąpił całkowity ubytek albo całkowite uszkodzenie zawartości przesyłki.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną jeżeli:

1) doręczenie przesyłki albo zawiadomienie o próbie doręczenia nie nastąpiło w gwarantowanych terminach, tj. standardowym – D+3 lub priorytetowym – D+1, z zastrzeżeniem godziny granicznej,

2) nastąpił częściowy ubytek lub częściowe uszkodzenie zawartości przesyłki.

Share on Facebook

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

  1. Nadawcy
  2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka została doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

  1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
  2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej bądź ustnie do protokołu.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

Zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej, ze wskazaniem przez reklamującego jego adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę reklamującego na prowadzenie przez Pocztę Polską korespondencji w sprawie, w tym przesyłanie wezwań do uzupełnienia braków, odpowiedzi na reklamację, informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez reklamującego.

Administratorem danych osobowych osoby składającej reklamację jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. 2013 poz. 1468 z późn. zm.) w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcą danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz. U. 2015, poz. 1522). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl.

Share on Facebook

Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można wnieść:

1) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki:

a) bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem zawartości, jeżeli na tę okoliczność został przy przyjęciu przesyłki sporządzony przez operatora pocztowego protokół,

b) po przyjęciu przesyłki przez przyjmującego, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem zawartości został sporządzony na tę okoliczność przez operatora pocztowego protokół,

c) w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki – w przypadku uszkodzeń i ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki;

2) z tytułu utraty przesyłki – w dniu następnym po upływie terminu, w jakim uważa się niedoręczoną przesyłkę za utraconą,

3) z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – po upływie tego terminu.

Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki albo bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki, w której adresat stwierdził ubytek lub uszkodzenie zawartości.

W przypadku przyjęcia przesyłki przez odbiorcę i stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia jej zawartości, nie dającego się z zewnątrz zauważyć, reklamację można wnieść w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.

Share on Facebook

Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko nadawcy albo adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata,

2) przedmiot reklamacji,

3) datę i miejsce nadania przesyłki,

4) numer przesyłki pocztowej,

5) uzasadnienie reklamacji,

6) kwotę odszkodowania – w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania,

7) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji

wnoszonej w postaci pisemnej,

8) datę sporządzenia reklamacji,

9) wykaz załączonych dokumentów.

Do reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej lub ustnej do protokołu należy dołączyć:

1) potwierdzenie nadania przesyłki – do wglądu,

2) oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń

3) kopię protokołu sporządzonego przez Pocztę Polską bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki lub stwierdzonych ubytkach jej zawartości – w przypadku przyjęcia tej przesyłki przez adresata albo oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki złożone przez przyjmującego tę przesyłkę bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki,

4) opakowanie uszkodzonej przesyłki, jeżeli Poczta Polska tego zażąda,

5) oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 lit c regulaminu usługi,

6) przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie przesyłki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt.

W przypadku złożenia reklamacji w postaci elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa powyżej.

Share on Facebook

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.