Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Telegram Pocztowy < powrót

Telegram Pocztowy

Share on Facebook
Share on Facebook

Reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

1)  Za niewykonanie usługi – jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie doręczenia nastąpiło w terminie późniejszym niż 48 godzin od gwarantowanego terminu doręczenia z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

2)  Za nienależyte wykonanie usługi – jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie doręczenia nastąpiło w terminie późniejszym niż gwarantowany.

 

Share on Facebook

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

1)      nadawcy, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi,

2)      adresatowi, w przypadku gdy nadawca zrzekł się na jego rzecz swojego prawa do dochodzenia roszczeń albo gdy telegram został doręczony adresatowi.

Reklamację można złożyć w każdej placówce pocztowej.

Share on Facebook

Reklamację można wnieść nie wcześniej niż po upływie 3 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy i nie później niż w terminie 12 miesięcy, od dnia nadania telegramu.

Share on Facebook

Reklamację zgłasza się w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym nakładu Poczty Polskiej S.A. lub ustnie do protokołu. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 • pozostałe dane adresowe,
 • przedmiot reklamacji,
 • numer telegramu,
 • datę, godzinę oraz sposób nadania telegramu,
 • nazwę lub imię i nazwisko oraz adres adresata telegramu,
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • datę i podpis reklamującego,
 • oryginał dowodu nadania telegramu,
 • kwotę odszkodowania, w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania,
 • określenie formy przekazu przyznanej kwoty odszkodowania (przelew lub przekaz pocztowy).

Jeżeli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Share on Facebook

Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej, rozpatrująca reklamację, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji:

1)        udziela odpowiedzi na reklamację,

albo

2)        informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, nie przekraczający 30 dni od dnia jej złożenia.