Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Wpłata na rachunek bankowy < powrót

Wpłata na rachunek bankowy

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Niewykonanie usługi – jeśli w trakcie postępowania reklamacyjnego stwierdzono brak uznania rachunku odbiorcy kwotą pieniężną określoną na blankiecie wpłaty.

Nienależyte wykonanie usługi – uważa się przekazanie wpłaty:

  1. na rachunek bankowy odbiorcy po upływie terminów realizacji,
  2. w kwocie niższej niż widniejąca na dowodzie wpłaty,
  3. na rachunek bankowy niezgodny z rachunkiem widniejącym na dowodzie wpłaty.
Share on FacebookShare on Google+

Wpłacający, którego dane znajdują się na formularzu wpłaty lub odbiorca w przypadku zrzeczenia się praw do dochodzenia roszczeń przez wpłacającego (oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń należy dołączyć do reklamacji).

Reklamację można wnieść poprzez wypełnienie druku formularza reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej, który dostępny jest tutaj.

Share on FacebookShare on Google+

Nie wcześniej niż po upływie trzech dni roboczych po dokonaniu wpłaty oraz w terminie nieprzekraczającym 13 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu dokonania wpłaty.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamację należy wnieść na formularzu reklamacyjnym. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
  • pozostałe dane adresowe,
  • dane z dowodu przyjęcia wpłaty,
  • powód złożenia reklamacji,
  • dyspozycję dot. nieprawidłowo przekazanej kwoty wpłaty, kwoty pobranej opłaty oraz odsetek ustawowych,
  • podpis i datę złożenia reklamacji,
  • oryginał dowodu wpłaty.

*Jeżeli wpłacający zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz odbiorcy do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Share on FacebookShare on Google+

14 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.
Termin rozpatrzenia reklamacji może wydłużyć się do 30 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.