Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » Przekaz Pocztowy < powrót

Przekaz Pocztowy

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Niewykonanie usługi – w przypadku utraty przekazu.

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

  1. Nadawcy
  2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo, kwota określona w przekazie pocztowym została doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

  1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
  2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej.
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację należy złożyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po nadaniu i nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia nadania przekazu.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
  • pozostałe dane adresowe,
  • przedmiot reklamacji,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • podpis i datę sporządzenia reklamacji,
  • oryginał dowodu nadania przekazu pocztowego.

*Jeżeli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata, do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

 

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania reklamacji.