Strona główna » Biznes » Ośrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego < powrót

Ośrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Share on Facebook

Ośrodek Szkolenia ochrony lotnictwa cywilnegoOśrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Szkolenia oferowane przez Ośrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego prowadzone są według programów zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Posiadamy wykwalifikowanych instruktorów z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zdobytym w formacjach Straży Granicznej międzynarodowego portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Nasi Instruktorzy wpisani są na Listę Instruktorów, prowadzoną przez Prezesa Urzędu lotnictwa Cywilnego (ULC), upoważnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony cywilnej komunikacji lotniczej przed zagrożeniami terrorystycznymi. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia szkoleń na najwyższym poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Poprzez zastosowanie elastyczności programowej i cenowej możemy dopasować ofertę do potrzeb każdego Klienta. Nasze szkolenia dedykujemy zarówno podmiotom sektora lotniczego jak i pozalotniczego.

Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • prawidłowej analizy i interpretacji obrazów z urządzeń prześwietlających (RTG)
  • skutecznej i prawidłowej kontroli bezpieczeństwa: osób, bagaży i towarów
  • zasad wykonywania kontroli dostępu do obiektów i obszarów chronionych
  • obsługi sprzętu przeznaczonego do kontroli bezpieczeństwa osób, bagaży, ładunków: WTMD, HHMD oraz rentgenowskich urządzeń prześwietlających (RTG)
  • praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy Operatora Kontroli Bezpieczeństwa, zdobywanych w Treningowym Punkcie Kontroli Bezpieczeństwa (TPKB)
  • kontroli dostępu i bezpieczeństwa pojazdów
  • przepisów prawa lotniczego: krajowego i międzynarodowego

Ośrodek Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego

ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa

telefon: 22 548 18 91, (48) 887 333 937

e-mail:  olc@poczta-polska.pl

Share on Facebook

Szkolenie podstawowe

Głównym celem szkolenia podstawowego jest przygotowanie osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych kwalifikacji z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego poprzez rozwinięcie oraz szczegółowe omówienie międzynarodowych, unijnych oraz krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego, przedstawienie celów oraz podmiotów odpowiedzialnych za ochronę lotnictwa, jak również obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony.

Share on Facebook

Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób stosujących środki kontroli bezpieczeństwa w zakresie ochrony (OKB)

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych, jak również w obiektach podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą (Zarejestrowany Agent lub Znany Nadawca). Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia kontroli bezpieczeństwa na bazie obowiązujących przepisów, a także umiejętności wykorzystywania w kontroli środków technicznych (WTMD, HHMD i RTG), przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz poprawnej analizie i interpretacji obrazów RTG.

Kontrola Bezpieczeństwa: polega na niedopuszczeniu do przewozu cywilnym transportem lotniczym przedmiotów i materiałów, które mogłyby zostać wykorzystane do popełnienia aktu bezprawnej ingerencji. Co wykorzystujemy? RTG, Tomografia Komputerowa (EDS), ETD (Itomizer/Snifer – śladowe ilości materiałów wybuchowych), WTMD, HHMD, inne: Zespół Przewodnik + PWMW, Body Scaner.

 

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób wykonujących badania pojazdów

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia kontroli dostępu i bezpieczeństwa pojazdów wjeżdżających do stref zastrzeżonych lotniska, zapoznanie z systemem przepustkowym (Ośrodek Szkolenia PP S.A. posiada instrukcje przepustkowe wszystkich  portów lotniczych w Polsce) pojazdów obowiązującym na danym lotnisku, systemem zwolnień z kontroli oraz procedur w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

 

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób przeprowadzających kontrolę dostępu oraz nadzór i patrole w porcie lotniczym

Szkolenie dedykowane osobom odpowiedzialnym za kontrolę dostępu do stref zastrzeżonych lotniska. Oprócz obowiązującej tematyki, dodatkowym, ale niezbędnym elementem szkolenia jest szczegółowa znajomość poprawnego prowadzenia i ewidencjonowania dokumentacji (plomby, nr. rejestracyjne samolotów itp.). Głównym celem szkolenia jest szczegółowe zaznajomienie osób z systemem przepustkowym (Ośrodek Szkolenia PP S.A. posiada instrukcje przepustkowe wszystkich  portów lotniczych w Polsce) oraz rodzajami kart identyfikacyjnych danego portu lotniczego. Ważnym elementem szkolenia jest także zapoznanie słuchaczy z procedurami zatrzymywania osób stwarzających sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w porcie lotniczym.

Kontrola Dostępu: polega na niedopuszczeniu do stref chronionych i zastrzeżonych osób nieuprawnionych, to jest takich, które nie muszą przebywać w strefie operacyjnej lotniska w związku z wykonywanymi operacjami startów i lądowań statków powietrznych oraz ich obsługą i obsługą pasażerów. Osoby posiadające dostęp podlegają sprawdzeniu przez służby państwowe.

 

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób przeszukujących statki powietrzne w zakresie ochrony

Szkolenie przeznaczone dla osób realizujących zadania związane z przeszukaniem  samolotów pod względem bezpieczeństwa. Zajęcia mają na celu zapoznanie z rodzajami samolotów, ich parametrami, konfiguracją kokpitu, pokładu pasażerskiego, luków bagażowych, przedziałów technicznych oraz z wyposażeniem pokładowym i technicznym znajdującym się na samolotach. Dodatkowo po szkoleniu zainteresowani zobowiązani są do perfekcyjnego  posługiwania się alfabetem lotniczym oraz łącznością radiową z ARL (Agencja Ruchu Lotniczego) i Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego, a także do znajomości  topografii lotniska (w szczególności płyt postojowych, dróg kołowania).

 

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób zajmujących się ochroną statków powietrznych

Dodatkowo zainteresowani muszą znać i perfekcyjnie  posługiwać się alfabetem lotniczym oraz łącznością radiową z ARL, a także znać topografię lotniska (w szczególności płyt postojowych, dróg kołowania). Znajomość Instrukcji Przepustkowej oraz zasad kontroli dostępu i ochrony jest konieczna.

 

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób realizujących procedurę „łączenia” pasażera z bagażem rejestrowanym (reconciliation)

Nabycie wiedzy na temat zasad odprawy pasażerów oraz bagażu, stosowanych wywieszek bagażowych, rodzajów kart pokładowych, prowadzenia oraz ochrony dokumentacji przewozowej w ruchu lotniczym.

 

Szkolenie specjalistyczne zawodowe dla osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty, materiałów przewoźnika lotniczego i zaopatrzenia pokładowego, inne niż kontrola bezpieczeństwa

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się dostarczaniem zaopatrzenia pokładowego (np. catering), które muszą znać procedury ochrony zaopatrzenia, zabezpieczania (plombowanie), jak również bezpiecznego transportu zaopatrzenia na pokład samolotu. Ponadto, ważnym elementem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prowadzeniem i ewidencjonowaniem dokumentacji.

Share on Facebook

Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego

Celem szkolenia z zakresu świadomości ochrony lotnictwa jest przybliżenie osobom wymagającym samodzielnego dostępu do stref zastrzeżonych lotniska wiadomości z zakresu obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony oraz funkcjonowania ochrony lotnictwa cywilnego, bieżących zagrożeń, obowiązujących procedur na wypadek sytuacji alarmowych czy znajomości topografii portu lotniczego. Szczególnej uwadze podlegają procedury oraz zasady poruszania się po lotnisku zgodnie z wymogami obowiązującymi w systemie przepustkowym danego portu lotniczego (Ośrodek Szkolenia PP S.A. posiada instrukcje przepustkowe wszystkich  portów lotniczych w Polsce).

 

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Celem szkolenia z zakresu ogólnej świadomości ochrony lotnictwa jest przybliżenie osobom wymagającym samodzielnego dostępu do stref zastrzeżonych lotniska wiadomości z zakresu bieżących zagrożeń, procedur obowiązujących w sytuacjach alarmowych czy znajomości topografii portu lotniczego. Szczególnej uwadze podlegają procedury oraz zasady poruszania się po lotnisku zgodnie z wymogami obowiązującymi w systemie przepustkowym danego portu lotniczego (Ośrodek Szkolenia PP S.A. posiada instrukcje przepustkowe wszystkich  portów lotniczych w Polsce).

Share on Facebook

Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty, inne niż kontrola bezpieczeństwa

Szkolenie obowiązkowe dla osób zajmujących się dystrybucją poczty lotniczej oraz ładunków cargo, mających samodzielny dostęp do ładunku czy poczty. Pracownicy zarejestrowanego agenta zobowiązani są do znajomości i przestrzegania procedur związanych z ochroną ładunku i poczty, znajomości przedmiotów zabronionych i niebezpiecznych (DGR) oraz sposobów ukrycia tych przedmiotów w ładunku czy poczcie.

 

Specjalistyczne szkolenia osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych)

Tematyka szkolenia ma przygotować osoby do kierowania zespołem ludzkim, zaznajomić z problematyką wynikającą ze specyfiki pracy związanej ze stosowaniem środków ochrony pasażerów, bagażu, ładunku i poczty oraz zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego. Ponadto, ważnym elementem jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnego zarządzania zespołem, jak również umiejętności rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, ale i motywowania do pracy, co ma bardzo istotny wpływ na poziom ochrony ze szczególnym uwzględnieniem: kontroli dostępu i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

 

Specjalistyczne szkolenia dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym odpowiedzialność za zapewnienie, aby program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony)

Bardzo szczegółowo rozwinięte szkolenie dotyczące znajomości prawa lotniczego z naciskiem na opanowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania kontroli zgodności w lotnictwie cywilnym oraz realizacji programów ochrony dla podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. Ponadto, ważnym elementem jest opanowanie szczegółowej wiedzy dotyczącej procedur na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz funkcjonowania sztabu kryzysowego. Szkolenie dedykowane osobom posiadającym doświadczenie oraz praktykę w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

 

Szkolenie Instruktorów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Bardzo szczegółowo rozwinięte szkolenie dotyczące znajomości prawa lotniczego oraz praktyki w każdym aspekcie związanym z ochroną lotnictwa cywilnego przed zagrożeniami terrorystycznymi. Dodatkowo szkolenie ma na celu przygotowanie do odpowiedniego przekazywania wiedzy, organizacji logistycznej szkoleń, jak i odpowiedniego prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. Szkolenie dedykowane osobom posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie oraz praktykę w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W celu utrzymania uprawnień szkolenie musi być powtarzane cyklicznie co 3 lata.

 

Szkolenie audytorów wewnętrznych systemów kontroli jakości w ochronie lotnictwa cywilnego.

Bardzo szczegółowo rozwinięte szkolenie dotyczące dogłębnej znajomości prawa lotniczego oraz praktyki w każdym aspekcie związanym z ochroną lotnictwa cywilnego. Dodatkowo szkolenie ma na celu przygotowanie do odpowiedniego (rzetelność, obiektywizm) sposobu prowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności i prowadzenia dokumentacji poaudytowej. Szkolenie dedykowane osobom posiadającym co najmniej roczne doświadczenie oraz praktykę w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W celu utrzymania uprawnień szkolenie musi być powtarzane cyklicznie co 3 lata.

 

Szkolenia regularnie powtarzalne (6/6)

Szkolenie przeznaczone dla OKB, mające na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu w zakresie poprawnej analizy i interpretacji obrazów RTG. Szkolenie może być realizowane w dwóch formach:

  1. a) w przypadku szkolenia w salach wykładowych z wykorzystaniem systemu komputerowego X-Ray TUTOR3 osoby odbywają szkolenie z rozpoznawania obrazów oraz przechodzą testy z rozpoznawania ich co najmniej przez 6 godzin w każdym sześciomiesięcznym okresie. Wykorzystuje się bibliotekę obrazów zawierającą co najmniej 1 000 obrazów przedstawiających co najmniej 250 niebezpiecznych przedmiotów, w tym obrazy części składowych niebezpiecznych przedmiotów, przy czym każdy przedmiot uchwycono w szeregu różnych położeń. Podczas szkolenia i testów obrazy z biblioteki wybierane są w niezaplanowany sposób;
  2. b) w przypadku szkolenia przy użyciu TIP w trakcie pracy, biblioteka TIP zawiera co najmniej 6 000 obrazów przedstawiających co najmniej 1 500 niebezpiecznych przedmiotów, w tym obrazy części składowych niebezpiecznych przedmiotów, przy czym każdy przedmiot uchwycono w szeregu różnych położeń. PP S. A. w szkoleniu regularnie powtarzanym wykorzystuje program TUTOR 3 firmy CASRA. Szkolenie jest dostępne w wersji e-learningowej.
Share on Facebook

 

Zbigniew MIKULSKI – Certyfikowany instruktor szkoleń ochrony lotnictwa cywilnego, wpisany na Listę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Posiada uprawnienia wewnętrznego audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, uprawnienia Operatora Kontroli Bezpieczeństwa oraz licencję POF.Od lat 90-tych związany z szeroko rozumianą ochroną w cywilnej komunikacji lotniczej z doświadczeniem zdobytym w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie w strukturach Straży Granicznej. Od 2012 roku zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W przeciągu ostatnich lat, prowadził również liczne szkolenia dla podmiotów, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą. Współpracował między innymi z firmami takimi jak: Sprint Air, Jet Security,  Securitas, Boryszew S.A, Colex,  Konsalnet,  ACS sp. z o.o, Stekop. Kontakt tel.: 782-151-142

 

DSC_0338Jacek KLAUDZIŃSKI – certyfikowany instruktor szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa ULC. Ochroną lotnictwa cywilnego zajmuje się od 1996 r.. Swoje doświadczenie w tym zakresie zdobywał w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) w Paryżu jako członek Grupy Roboczej ds. Security. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń, między innymi w Akademii FAA w USA, Europejskim Ośrodku Szkolenia Ochrony Lotnictwa w Brukseli (EASTI). Współautor Programu Audytu Międzynarodowych Portów Lotniczych w zakresie ochrony, stosowany przez: ICAO/ECAC/Komisję Europejską UE. Kontakt tel.: 502-301-028