Strona główna » Biznes » Wysyłka towarów » PACZKA24< powrót

PACZKA24

Share on FacebookShare on Google+

paczka24

Szybka i bezpieczna przesyłka, którą możesz ubezpieczyć nawet do 250 000 zł!

Naprawdę szybka przesyłka – w strefie A (zobacz Strefy doręczenia), które dotrze  do adresata w ciągu jednego dnia, a  w strefie B – w 48 godzin. Co ważne, usługę PACZKA24 możesz niemalże dowolnie skonfigurować, wybierając opcje dodatkowe (np. ubezpieczenie). Bez obaw nadasz w ten sposób, nie tylko dokumenty i towary handlowe, ale też kruche szkło czy żywe rośliny. Wysłane przedmioty mogą ważyć nawet do 30 kg.

Pamiętaj, że bieżącą lokalizację przesyłki możesz sprawdzić online poprzez system śledzenia eMonitoring.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

Przewodnik-paczki-v.5

 

Share on FacebookShare on Google+

wymiary i masa

Wymiary:

  • Minimalne: 10 cm x 16 cm (strona adresowa)
  • Maksymalne: (długość + szerokość + wysokość) =< 250 cm przy czym maksymalna długość* = 150 cm
  • Maksymalne (przesyłka z usługą dodatkową „Przesyłka niestandardowa”): 250 cm < (długość + szerokość + wysokość) =< 300 cm przy czym maksymalna długość* = 150 cm

**opłata specjalna „paczka do 0,5 kg” – to przesyłka o maksymalnym wymiarze 32 x 22 x 10 cm nadana w opakowaniu własnym Klienta

Maksymalna masa:

  • 30 kg
Share on FacebookShare on Google+
zawartosc

W przesyłce PACZKA24 można przesyłać:

  • towary handlowe,
  • dokumenty,
  • elementy kruche/szkło,
  • żywe rośliny.

 

Share on FacebookShare on Google+
terminy

 

Gwarantowany termin doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania (D+1) – strefa A.

Gwarantowany termin doręczenia najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu nadania (D+2) – strefa B.

Pod warunkiem nadania do godziny 15:00

Share on FacebookShare on Google+

Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych 

Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym

Zasady ogólne

 

tekst jednolity

 

1

Niniejszy regulamin określa warunki wykonywania niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529), zwanej dalej „Prawem pocztowym”.

2

Użyte w niniejszym regulaminie skróty i określenia oznaczają:

adresat – podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki,

cennik – dokument określający opłaty za świadczone usługi,[1]

dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

nadanie – przekazanie przesyłki przez nadawcę w placówce pocztowej za potwierdzeniem nadania,

nadawca – podmiot, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi,

nalepka adresowa – dokument nakładu Poczty Polskiej, wygenerowany z aplikacji Poczty Polskiej lub aplikacji własnej klienta, umieszczony na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne informacje wymagane przy realizacji usług,[2]

odbiorca – adresata lub inną osobę uprawnioną do odbioru przesyłki,

7a) opłata za usługę – opłatę za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48,[3]

OWU – „Ogólne warunki ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta biznesowego” oraz „Ogólne warunki ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta indywidualnego”, dostępne na stronie internetowej poczta-polska.pl,

placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej lub inne miejsce wyodrębnione
i oznaczone przez Pocztę Polską, w którym można nadać lub odebrać przesyłkę,

Poczta Polska – Pocztę Polską Spółkę Akcyjną,

potwierdzenie nadania – odcinek nalepki adresowej, książkę nadawczą w wersji papierowej albo plik z danymi o nadanych przesyłkach, potwierdzony przez Pocztę Polską,

przesyłka – rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przyjętą przez Pocztę Polską
w celu jej przemieszczenia i doręczenia do odbiorcy,

12a) regulamin – Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym,[4]

12b) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. poz. 1468),[5]

zawiadomienie – informację o podjętej próbie doręczenia przesyłki, pozostawioną albo przekazaną w przypadku stwierdzenia nieobecności odbiorcy lub braku możliwości odbioru przesyłki oraz informację o nadejściu przesyłki.

 

3[6]

Poczta Polska świadczy usługi:

Paczka EKSTRA24,

PACZKA24,

PACZKA48

 w gwarantowanych terminach, określonych w § 1 ust. 4 załącznika nr 1A do regulaminu, na zasadach szczegółowo określonych w tym załączniku.

3a[7]

Poczta Polska świadczy usługi, o których mowa w § 3, także z opcją ”Odbiór w punkcie” w placówce pocztowej, dla adresatów posiadających pocztę elektroniczną albo numer telefonu w sieci telefonii komórkowej operatora krajowego.

4

Przesyłki przyjmowane są w opakowaniu klienta lub opakowaniu nakładu Poczty Polskiej. Wzory
i rozmiary oferowanych opakowań dostępne są na stronie internetowej.

Przesyłki przyjmowane są w placówkach pocztowych.

5

Przyjęcie przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia ze strony Poczty Polskiej, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne
z umową, regulaminem lub załącznikiem nr 1A do regulaminu.

Poczta Polska ma prawo:

w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia, zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego,

w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadomić niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymać i zabezpieczyć przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby,

w uzasadnionych przypadkach zażądać od nadawcy otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia, czy jej zawartość odpowiada warunkom określonym w regulaminie i w przepisach powszechnie obowiązujących,

odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia warunków określonych w regulaminie oraz załączniku nr 1A do regulaminu lub jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

6

Przesyłki przyjmowane przez Pocztę Polską w ramach świadczonych usług traktowane są jako przesyłki z zadeklarowaną wartością.

Jeżeli zwykła wartość rzeczy zawartych w przesyłce:

nie przekracza 100,00 zł i nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki – przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością 100,00 zł,

przekracza 100,00 zł i nadawca zadeklarował wartość przesyłki – przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością o wartości podanej przez nadawcę, z zastrzeżeniem pkt 3,

przekracza 100,00 zł, ale nadawca nie zadeklarował wartości, tylko dokonał ubezpieczenia przesyłki zgodnie z zasadami określonymi w OWU i cenniku albo pisemnej umowie – przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością 100,00 zł objętą ubezpieczeniem do wskazanej przez nadawcę kwoty.

Przesyłki mogą być przyjmowane z usługami dodatkowymi, o których mowa w § 4 załącznika nr 1A do regulaminu.[8]

7

Do przemieszczenia i doręczenia nie są przyjmowane przesyłki:

zawierające rzeczy niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub środowisku naturalnemu, a w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne przedmioty o wyglądzie broni,

zawierające rzeczy, których nieopakowane widoczne części lub samo opakowanie zawierają napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

zawierające narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,

zawierające zwłoki, szczątki, prochy ludzkie oraz zwierzęce,

zawierające żywe zwierzęta, z wyłączeniem owadów i żywych ptaków,

zawierające inne rzeczy, nieokreślone w niniejszym paragrafie, a zakazane przepisami prawa,

na opakowaniu których umieszczono oznaczenia:

utrudniające odczytanie adresu,

podobne do odcisków pieczęci pocztowych oraz nalepek i druków, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i przez innych operatorów,

zawierające znamiona korespondencji pisemnej, a w szczególności wskazujące na sposób postępowania przy jej przewozie i doręczeniu, z zastrzeżeniem ust. 2,

których treść i wizerunek są zabronione prawem,

na opakowaniu których umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały.

Stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest możliwe wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych lub opcji, o których mowa w § 4 i 5 załącznika nr 1A do regulaminu, a także w przypadku wybrania ubezpieczenia.[9]

8

Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka, do której nadawca dołączył wypełnioną nalepkę adresową.

W przypadku stosowania nalepki adresowej wygenerowanej z aplikacji Poczty Polskiej albo aplikacji własnej klienta, nadawca zobowiązany jest do wypełnienia (w sposób trwały i czytelny) w dwóch egzemplarzach książki nadawczej nakładu własnego albo sporządzenia elektronicznej książki nadawczej.

Stosowanie nalepki adresowej wygenerowanej z aplikacji własnej klienta lub książki nadawczej nakładu własnego, o układzie odmiennym od zastosowanego w drukach nakładu Poczty Polskiej, wymaga zawarcia pisemnej umowy oraz uzyskania przez nadawcę akceptacji wzorów powyższych druków przez Pocztę Polską.

9

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Poczty Polskiej:

podania przez nadawcę niezgodnych danych w elektronicznej książce nadawczej z danymi na nalepce adresowej, uzgadnia się z nadawcą poprawne dane, a w przypadku braku możliwości uzgodnienia, niezwłocznie informuje się nadawcę o nieprzyjęciu przesyłek, dla których elektroniczna książka nadawcza zawiera dane niezgodne z danymi podanymi na nalepkach adresowych; przesyłki te zostają niezwłocznie zwrócone nadawcy,

nieczytelnego lub błędnego, niezgodnego z wymogami Poczty Polskiej, kodu kreskowego naniesionego na nalepce adresowej własnego nakładu, Poczta Polska odmówi przyjęcia takiej przesyłki.

10

Nadawca może, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć żądanie:

odstąpienia od umowy i zwrotu przesyłki,

zmiany adresu lub adresata przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 6,

anulowania lub zmiany wysokości kwoty pobrania w przypadku zlecenia realizacji tej usługi dodatkowej, określonej w § 4 pkt 2 załącznika nr 1A do regulaminu.[10]

Żądania, o których mowa w ust. 1, realizowane są, o ile przesyłka nie została doręczona.

Za żądania, o których mowa w ust. 1, nadawca wnosi opłatę określoną w cenniku obowiązującym
w dniu złożenia żądania albo w pisemnej umowie.

Żądania, o których mowa w ust. 1, zgłasza nadawca:

w placówce pocztowej, przez wypełnienie formularza „Żądanie” i przedstawienie potwierdzenia nadania przesyłki – klient, z którym została zawarta pisemna umowa oraz klient indywidualny,

drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej – po otrzymaniu przez Pocztę Polską potwierdzenia nadania przesyłki – klient, z którym została zawarta pisemna umowa.

Nadawca przesyłki może żądać wydania mu potrzebnej liczby odpisów potwierdzenia nadania przesyłki na podstawie przedstawionego potwierdzenia nadania przesyłki. Wydanie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki może nastąpić nie później niż w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia jej nadania. Nadawca wnosi opłatę określoną w cenniku obowiązującym w dniu złożenia żądania.

Żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą dotyczyć przesyłek z zawartością owadów albo żywych ptaków.

Adresat nie może żądać dosyłania przesyłek.

Przesyłek nie przechowuje się po upływie terminów, o których mowa w § 12.[11]

11

Przesyłki doręcza się za pokwitowaniem odbioru po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru. Za pokwitowanie odbioru uważa się czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.

Sposób doręczania przesyłek określa Prawo pocztowe.

Na żądanie odbiorcy, na opakowaniu przesyłki, osoba doręczająca umieszcza datę i godzinę doręczenia i składa podpis.

W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki pod adresem wskazanym na przesyłce, Poczta Polska pozostawia w skrzynce oddawczej adresata lub przekazuje pocztą elektroniczną lub SMS zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia, w przypadkach określonych w § 14 ust. 2 i § 15 ust. 1 załącznika nr 1A do regulaminu.[12]

12

W przypadku pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 4:

ustala się 14 – dniowy termin, w czasie którego przesyłka może zostać doręczona w placówce pocztowej, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia,
z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 2,

ustala się 48 – godzinny termin, licząc od godziny następnej po godzinie pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, w czasie którego przesyłka z zawartością żywych roślin może zostać doręczona w placówce pocztowej,

W przypadku braku możliwości doręczenia, przesyłka, której zawartość stanowią żywe ptaki albo owady, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7 załącznika nr 1A do regulaminu, zostaje niezwłocznie zwrócona do nadawcy, z podaniem na opakowaniu przesyłki przyczyny zwrotu.[13]

Dla przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie” termin odbioru wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu wysłania powiadomienia, o którym mowa w § 9 ust. 2 załącznika nr 1A do regulaminu.[14]

13

W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi do nadawcy,
z zastrzeżeniem ust. 3.

Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki, odmowa sprawdzenia zawartości w przypadku wykupienia usługi dodatkowej, o której mowa w § 4 pkt 15 załącznika nr 1A do regulaminu lub uiszczenia opłat ciążących na przesyłce jest równoznaczna z odmową przyjęcia przesyłki.[15]

Odmowa przyjęcia przesyłki dokonana przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem,
a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym, nie jest traktowana jako odmowa przyjęcia przesyłki. W takim przypadku powiadamia się adresata o próbie doręczenia przesyłki poprzez pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia.

14

Przesyłkę, której nie można doręczyć adresatowi, a przy zwracaniu doręczyć nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, a także z powodu odmowy przyjęcia przesyłki zwracanej, traktuje się jako niedoręczalną i kieruje do dalszego postępowania zgodnie z przepisami Prawa pocztowego, do właściwej jednostki Poczty Polskiej.

15

Wysokość opłaty za usługi jest określana i naliczana zgodnie z obowiązującym w dniu nadania przesyłek cennikiem albo zawartą pisemną umową.

Na wniosek klienta może zostać zawarta pisemna umowa – w przypadku zadeklarowania przez klienta nadawania przesyłek w ilości przekraczającej 10 szt. w okresie miesiąca.

Wysokość opłaty za usługi dodatkowe oraz opcje, o których mowa w § 4 i 5 załącznika nr 1A do regulaminu, jest określana i naliczana zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu nadania przesyłki albo z zawartą pisemną umową.[16]

Opłatę za usługę uiszcza:

nadawca przy nadaniu przesyłki albo

odbiorca przy doręczeniu przesyłki, zgodnie ze wskazaniem nadawcy, albo

osoba trzecia niebędąca nadawcą lub adresatem – jeżeli wynika to z pisemnej umowy, w której określony jest ten sposób uiszczania opłat. [17]

W przypadku dodatkowej ochrony, tj. ubezpieczenia przesyłki, nadawca zobowiązany jest uiścić:

opłatę za usługę,

składkę z tytułu ubezpieczenia – za wyjątkiem przesyłek, dla których składkę za ubezpieczenie pokrywa Poczta Polska,

z zastrzeżeniem ust. 6.

6.   W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia wyłącznie w wariancie, dla którego składkę pokrywa Poczta Polska.

 

16[18]

Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

wskutek siły wyższej,

z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą Poczty Polskiej,

z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów Prawa pocztowego albo regulaminu,

z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.

Powołując się na jedną z przyczyn wymienionych w ust. 1, Poczta Polska przedstawia dowód jej wystąpienia.

Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie określonym
w ust. 6 i 8, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:

jest następstwem czynu niedozwolonego,

nastąpiło z winy umyślnej Poczty Polskiej,

jest wynikiem rażącego niedbalstwa Poczty Polskiej.

W przypadkach wymienionych w ust. 3, Poczta Polska ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości, po udowodnieniu przez klienta zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, wykazaniu związku przyczynowo-skutkowego, udowodnieniu wysokości straty, którą klient poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną:

jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło
w terminach, wskazanych w § 16 załącznika nr 1A do regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1,

w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki,

w przypadku braku realizacji zleconych usług dodatkowych, określonych w § 4 załącznika nr 1A do regulaminu.

Z zastrzeżeniem § 21 ust. 5, z tytułu nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie:

w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność:

opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową, albo

różnicy w opłacie za usługę nienależycie wykonaną a opłatą za inną usługę, objętą niniejszym regulaminem, a gwarantującą doręczenie w pierwszym dniu roboczym, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w przypadku, o którym mowa w § 16 pkt 1 załącznika nr 1A do regulaminu,

w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż zadeklarowana wartość przesyłki,

w przypadku braku realizacji zleconej usługi dodatkowej, określonej w § 4 załącznika nr 1A do regulaminu – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za niezrealizowaną usługę dodatkową, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową.

Usługę uważa się za niewykonaną:

jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło po terminie, po którym usługę uważa się za niewykonaną, zgodnie z § 17 załącznika nr 1A do regulaminu,

w przypadku całkowitego ubytku albo całkowitego uszkodzenia zawartości,

w przypadku utraty przesyłki, gdzie jako utratę traktuje się nie nadejście przesyłki do miejsca przeznaczenia wskazanego na nalepce adresowej w ciągu 30 dni od dnia nadania,

w przypadku niepowiadomienia adresata, z przyczyn innych niż występujące po stronie nadawcy lub adresata, o nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, skutkującego jej zwrotem do nadawcy.

Z zastrzeżeniem § 21 ust. 5, w przypadku niewykonania usługi przysługuje odszkodowanie:

w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 i 4 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową,

w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż zadeklarowana wartość przesyłki.

W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego odszkodowania, zwraca opłatę za usługę, a w przypadku braku realizacji usługi dodatkowej zwraca także opłatę za niezrealizowaną usługę dodatkową.

W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 i 4, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego odszkodowania, zwraca w całości opłatę za usługę wraz z opłatami za usługi dodatkowe. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, zwrotowi podlega także opłata za zwrot przesyłki.

Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej przesyłek, jak również zasady wypłaty odszkodowania, zawarte

       są w OWU dostępnych na stronie internetowej.

17

W przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania z winy Poczty Polskiej po doręczeniu przesyłki lub nie przekazaniu nadawcy żądanej kwoty pobrania, oprócz odszkodowania, o którym mowa w § 16 ust. 6 pkt 3, nadawcy przysługuje zwrot kwoty pobrania.[19]

Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania
z winy nadawcy, który podał nieprawidłowy adres lub nieprawidłowy numer rachunku bankowego.

18

Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w zakresie ustalonym
w niniejszym regulaminie, można zgłosić w każdej placówce pocztowej w postaci:

pisemnej papierowej lub elektronicznej,

ustnej do protokołu.

uchylony[20]

19[21]

Reklamacja powinna zawierać:

imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,

pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,

przedmiot reklamacji,

numer przesyłki, datę i miejsce jej nadania,

opis okoliczności uzasadniających reklamację,

kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,

datę sporządzenia reklamacji,

podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej,

dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane
w pkt 1 i 2,

wykaz załączonych dokumentów.

Do reklamacji wnoszonej w formie pisemnej papierowej i ustnej do protokołu, reklamujący zobowiązany jest dołączyć:

oświadczenie o niewidocznych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki zgłoszonych w terminie
7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez adresata – w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c,

oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 5 pkt 2,

protokół sporządzony przy odbiorze przesyłki, w sytuacjach przewidzianych niniejszym regulaminem.

Do reklamacji wnoszonej w formie elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

W uzasadnionych przypadkach Poczta Polska może zwrócić się o uzupełnienie reklamacji,
w określonym terminie, o:

potwierdzenie nadania przesyłki, przedstawione do wglądu,

opakowanie przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 6.

Na dowód złożenia reklamacji reklamujący otrzymuje potwierdzenie jej złożenia.

Nieuzupełnienie reklamacji o opakowanie przesyłki nie stanowi podstawy do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

20[22]

Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można wnieść:

z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki:

bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki, jeżeli został sporządzony protokół, o którym mowa
w § 11 ust. 5 załącznika nr 1A do regulaminu,

po przyjęciu przesyłki, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo został sporządzony protokół, o którym mowa w § 11 ust. 5 załącznika nr 1A do regulaminu,

nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki w przypadku uszkodzeń i ubytków nie dających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki,

z tytułu utraty przesyłki – w dniu następnym po upływie terminu, w jakim uważa się niedoręczoną przesyłkę za utraconą zgodnie z § 16 ust. 7 pkt 3,

z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – po upływie tego terminu.

Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit c, ciężar udowodnienia, iż ubytki lub uszkodzenie zawartości przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez Pocztę Polską w celu wykonania usługi a jej doręczeniem, spoczywa na reklamującym.

Reklamację:

wniesioną po terminie, lub

niekompletną, która została uzupełniona po terminie, lub

niekompletną, która nie została uzupełniona w terminie, lub

wniesioną przez osobę nieuprawnioną,

pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, reklamującego informuje się
niezwłocznie o możliwości wniesienia reklamacji przez osobę uprawnioną.

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

nadawcy,

adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo, gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.

21[23]

Reklamację rozpatruje właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej.

Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację,
w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji przez klienta.

Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w § 19 ust. 1 – 3 lub istnieje potrzeba uzupełnienia reklamacji o dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 4, jednostka organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zawiera:

nazwę jednostki Poczty Polskiej właściwej dla rozpatrywania reklamacji,

powołanie podstawy prawnej,

rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji w całości lub części,

w przypadku przyznania odszkodowania – wysokość przyznanej kwoty odszkodowania oraz informację o sposobie i terminie wypłaty,

w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części uzasadnienie faktyczne
i prawne,

pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie nazwy jednostki odwoławczej, do której można wnieść odwołanie, oraz informację o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej, dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym albo mediacyjnym przez Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

podpis upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację z podaniem stanowiska służbowego.

W przypadku prowadzenia postępowania z zakresu likwidacji szkody w związku z ubezpieczeniem przesyłki, odpowiedź na reklamację uwzględnia rozstrzygnięcie zgodne z OWU. W przypadku zaś przyznania odszkodowania z tytułu likwidacji szkody, kwota tego odszkodowania podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania ustalonego w postępowaniu reklamacyjnym.

W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, reklamujący może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.

Jednostka odwoławcza, do której wpłynęło odwołanie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania, informuje reklamującego o:

pozytywnym rozpatrzeniu odwołania i w przypadku przyznania odszkodowania – wysokości przyznanej kwoty odszkodowania oraz o formie i terminie wypłaty nie dłuższym niż 30 dni od dnia uznania odwołania, albo

o nieuwzględnieniu odwołania i nieprzyznaniu odszkodowania oraz o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym albo
w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo
w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

22[24]

Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej, wyznaczoną do rozpatrywania odwołań albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.

Roszczenia przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej.

Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Reklamujący może przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej dochodzić swoich roszczeń
w postępowaniu sądowym albo w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

23[25]

Odszkodowanie oraz zwrot opłat wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją reklamującego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji, przyznającej odszkodowanie.

24

Przewodnik po usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 stanowi załącznik nr 1B do regulaminu.

25

Poczta Polska w uzasadnionych przypadkach w odrębnie zawartej pisemnej umowie może ustalić
z nadawcą zasady realizacji usługi odmiennie od określonych w regulaminie lub załącznikach do regulaminu, dostosowując je do potrzeb klienta, w szczególności w zakresie:

gwarantowanego terminu,

godziny granicznej,

sposobu opakowania i zabezpieczenia przesyłek,

wymogów związanych z usługami dodatkowymi i sposobem ich realizacji,

trybu składania reklamacji,

postępowania z przesyłkami niedoręczonymi i zwrotnymi.

 

25a[26]

Administratorem danych osobowych nadawców oraz przekazanych przez nadawców danych osobowych adresatów przesyłek jest Poczta Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Stawki 2 (00-940 Warszawa).

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są zbierane przez Pocztę Polską S.A. w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz w innych celach prawnie dozwolonych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, o których mowa w regulaminie.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do dostępu u administratora danych osobowych do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

Uprawnienie w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania nie narusza praw
i obowiązków Poczty Polskiej S.A., wynikających z przepisów prawa regulujących świadczenie usług pocztowych.

Dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, w tym dane dotyczące osób korzystających z usług, stanowią tajemnicę pocztową w rozumieniu art. 41 ustawy Prawo pocztowe.

26[27]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa pocztowego oraz Kodeksu cywilnego, a także Rozporządzenia.

Załącznik nr 1A

do Regulaminu świadczenia
niepowszechnych usług pocztowych
Paczka EKSTRA24, PACZKA24
i PACZKA48 w obrocie krajowym

 

Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 – szczegółowe warunki świadczenia usług

 

tekst jednolity

 

ROZDZIAŁ I

1

Przesyłki w usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 nadawane są w dniach
i godzinach pracy danej placówki pocztowej.

Godziną graniczną nadania przesyłek w dniu roboczym jest godzina zakończenia urzędowania danej placówki pocztowej, jednak nie później niż godzina 15:00, z zastrzeżeniem ust. 3.

Przesyłka nadana w dniu roboczym po godzinie granicznej, w sobotę albo w dniu ustawowo wolnym od pracy traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym po dniu nadania.

3a. Istnieje możliwość nadania przesyłki w placówce pocztowej o wydłużonej godzinie granicznej przyjmowania przesyłek (dalej: placówka przyjazna eCommerce), z zachowaniem gwarantowanego terminu doręczenia, o którym mowa w ust. 4. Informacja o godzinie granicznej obowiązującej dla nadania w danej placówce przyjaznej eCommerce znajduje się na stronie www.poczta-polska.pl.[28]

Niepowszechne usługi pocztowe Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 realizowane są
w gwarantowanych terminach doręczenia:

usługa Paczka EKSTRA24 – doręczenie nastąpi po godzinie 16:00 następnego dnia roboczego po dniu nadania, zgodnie z wykazem relacji, o którym mowa w § 2 pkt 1,[29]

usługa PACZKA24 – doręczenie nastąpi:

następnego dnia roboczego po dniu nadania – w przypadku przesyłek kierowanych do strefy A, zgodnie z „Wykazem obszarów strefy A”, dostępnym na stronie internetowej poczta-polska.pl,

do drugiego dnia roboczego po dniu nadania – w przypadku przesyłek kierowanych do strefy B,

usługa PACZKA48 – doręczenie nastąpi do drugiego dnia roboczego po dniu nadania.

W ramach usługi Paczka EKSTRA24 możliwe jest nadawanie przesyłek wyłącznie do miejscowości wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 pkt 1.[30]

Przesyłki mogą być nadane w dowolnie wybranej placówce pocztowej.

Przesyłki mogą być nadawane na skrytki pocztowe, poste restante albo z opcją „Odbiór w punkcie”,
z wyłączeniem przesyłek zawierających rośliny.[31]

Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) można nadawać wyłącznie w usłudze Paczka EKSTRA24 (z wyłączeniem opcji „Odbiór w punkcie”, nadawania na poste restante oraz na skrytki pocztowe).[32]

 

ROZDZIAŁ II

2[33]

Przy świadczeniu usługi stosowany jest:

wykaz relacji dla przesyłek Paczka EKSTRA24,

wykaz placówek świadczących opcję „Odbiór w punkcie”,

wykaz obszarów strefy A,

wykaz placówek przyjaznych eCommerce,

dostępny na stronie www.poczta-polska.pl. Informacje ujęte w powyższych wykazach można uzyskać także pod numerem infolinii (801 333 444 z telefonów stacjonarnych, +48 43 842 06 00 z telefonów komórkowych oraz z zagranicy – opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora) oraz w placówkach pocztowych.

 

ROZDZIAŁ III

3

Maksymalna masa przesyłek wynosi 30 kg.

Minimalne wymiary przesyłek wynoszą 10 cm x 16 cm dla strony adresowej przesyłki, także
w przypadku przesyłki w formie rulonu.

Maksymalne wymiary przesyłek wynoszą (a+b+c)<=250 cm, przy a= maks. 150 cm.

Maksymalne wymiary przesyłek z usługą dodatkową „Przesyłka niestandardowa”[34] wynoszą 250 cm<(a+b+c)<=300 cm, przy a= maks. 150 cm.

Dopuszcza się 5% tolerancji dla największego wymiaru (a), czyli długości przesyłki, wskazanego
w ust. 3 i 4.

Dla przesyłek nadawanych jako „Paczka do 0,5 kg” w usługach Paczka EKSTRA24 oraz PACZKA24, wymiary maksymalne to 32x22x10 cm, a maksymalna masa nie może przekroczyć 0,5 kg.

Opakowanie, zamknięcie, zabezpieczenie oraz wszelkie druki, formularze i nalepki dołączone do przesyłki wliczane są do maksymalnej dopuszczalnej masy przesyłki.

 

ROZDZIAŁ IV

4

Dla przesyłek mogą być realizowane następujące usługi dodatkowe:

Dokumenty zwrotne – zwrot do nadawcy podpisanych przez adresata dokumentów dołączonych do przesyłki albo stanowiących jej zawartość; dla przesyłek nadanych w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, przesyłka zawierająca dokumenty zwrotne może zostać nadana zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48,
a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24 albo ekonomiczna/priorytetowa rejestrowana/nierejestrowana przesyłka listowa; przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne” doręcza się wyłącznie do rąk własnych adresata; zależnie od usługi, w jakiej nadawane będą dokumenty zwrotne, nadawca zobowiązany jest umieścić wewnątrz przesyłki albo dołączyć do przesyłki:

opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową – w przypadku wyboru usługi Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24,

zaadresowane opakowanie – w przypadku wyboru ekonomicznej/priorytetowej rejestrowanej/nierejestrowanej przesyłki listowej,[35]

Pobranie – zainkasowanie od odbiorcy określonej przez nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) i przekazanie jej na wskazany przez nadawcę adres albo rachunek bankowy; maksymalna kwota pobrania określona jest w cenniku albo pisemnej umowie,

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu – niezwłoczne (SMS/pocztą elektroniczną), poinformowanie nadawcy o dacie i godzinie zdarzenia (doręczenie/zwrot); realizacja usługi dodatkowej pocztą elektroniczną dostępna wyłącznie dla klientów przekazujących dane elektronicznie,

uchylony,[36]

uchylony,[37]

uchylony,[38]

uchylony,[39]

uchylony,[40]

uchylony,[41]

uchylony,[42]

Doręczenie do rąk własnych – doręczenie przesyłki wyłącznie osobie wskazanej jako adresat przesyłki; w przypadku braku takiej możliwości, przesyłka jest awizowana; usługa nie jest realizowana w przypadku adresowania przesyłki do obiektów zamkniętych, gdzie nie ma możliwości doręczenia przesyłki do rąk własnych adresata,

Ostrożnie – traktowanie przesyłki ze szczególną ostrożnością; usługa wymagana dla przesyłek
z zawartością: przedmiotów łatwo tłukących się, płynów, gazów, szkła, rzeczy łamliwych
i kruchych, rzeczy oznaczonych jako „rzecz o krótkim okresie trwałości”, żywych roślin, owadów
i żywych ptaków,

Przesyłka niestandardowa - świadczenie usługi dla przesyłki spełniającej przynajmniej jedno
z poniższych kryteriów:

wymiary wynoszące 250 cm<(a+b+c)<=300 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm,

wymiary wynoszące (a+b+c)<=250 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm, posiadającej:

- nieregularne kształty lub

- wystające elementy, lub

- składającej się z dwóch odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. za pomocą folii stretch, taśmy);

usługa dodatkowa nie dotyczy przesyłek, których opakowanie stanowi koperta foliowa (zwana inaczej foliopakiem),[43]

Potwierdzenie odbioru – doręczenie nadawcy formularza „Potwierdzenie odbioru”
z pokwitowaniem odbioru przesyłki dokonanym przez odbiorcę; dla przesyłek nadanych
w usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 „Potwierdzenie odbioru” może zostać nadane zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo priorytetową nierejestrowaną przesyłką listową, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24; nadawca zobowiązany jest zapewnić opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową dla potwierdzenia odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24,[44]

Sprawdzenie zawartości – otwarcie przesyłki przez odbiorcę i porównanie jej zawartości
z formularzem specyfikacji.

5

Nadawca może nadać przesyłki z wykorzystaniem jednej z poniższych opcji:

Odbiór w punkcie – doręczenie przesyłki w placówce pocztowej wskazanej przez nadawcę,
z zastrzeżeniem § 2 pkt 2, po wcześniejszym powiadomieniu przez Pocztę Polską odbiorcy
SMS-em lub pocztą elektroniczną o możliwości i miejscu jej odbioru,[45]

Wielopaczkowość – przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki, nadanych jednorazowo przez jednego nadawcę, przeznaczonych do doręczenia do jednego odbiorcy pod jeden wskazany adres, na warunkach określonych w pisemnej umowie; opcja dostępna dla nadawców, przekazujących elektronicznie dane o nadawanych przesyłkach.

uchylony[46]

 

ROZDZIAŁ V

6

Dla przesyłek o masie do 1 kg, nadawanych w usłudze Paczka EKSTRA24, w cenie usługi na życzenie nadawca może otrzymać opakowanie firmowe o wymiarach 25 cm x 35 cm.

Zawartość opakowania firmowego mogą stanowić wyłącznie dokumenty oraz nośniki danych – po ich odpowiednim zabezpieczeniu.

Przesyłka może zostać wysłana bez opakowania lub częściowo opakowana (z wyjątkiem przesyłek
z zadeklarowaną przez nadawcę wartością), jeżeli przesyłane w ten sposób rzeczy nie są narażone
na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych ani nie mogą uszkodzić innych przesyłek.

Na przesyłce:

nadawanej bez opakowania lub tylko częściowo opakowanej, nalepka adresowa może być umieszczona bezpośrednio na przesyłanej rzeczy lub na tabliczce czy też przywieszce (wykonanej
z trwałego i sztywnego materiału) przymocowanej do przesyłanej rzeczy,

o kształcie lub opakowaniu uniemożliwiającym umieszczenie nalepki na przesyłce, nalepka adresowa może być umieszczona na tabliczce czy też przywieszce (wykonanej z trwałego
i sztywnego materiału) przymocowanej do przesyłki.

Nie jest przyjmowana do przemieszczania i doręczania przesyłka, na opakowaniu której umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały.

Opakowanie przesyłki o zadeklarowanej wartości powyżej 100 zł:

musi być wykonane z nieprzezroczystego materiału,

powinno uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

powinno umożliwić umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci nalepek czy etykiet samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej z logo nadawcy lub Poczty Polskiej.

 

7

Przesyłki, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, powinny być zapakowane odpowiednio do zawartości,
a w szczególności:

płyny lub gazy należy wysyłać w pojemnikach szklanych, plastikowych lub blaszanych, hermetycznie zamkniętych i włożonych do mocnego pudełka lub skrzynki, wypełnionego odpowiednim materiałem wchłaniającym wilgoć lub tłuszcz tak, aby naczynie z płynem nie mogło przesuwać się oraz aby w razie uszkodzenia naczynia, płyn nie wydostał się na zewnątrz przesyłki,

rzeczy wykonane ze szkła lub z innych materiałów łamliwych i kruchych należy przesyłać
w twardych pudełkach lub koszach, wypełnionych materiałem amortyzującym skutki wstrząsu lub nacisku i wykluczającym przesuwanie się zawartości wewnątrz opakowania,

owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) należy wysyłać
w opakowaniu:

gwarantującym utrzymanie funkcji życiowych,

dostosowanym do przesyłanej zawartości: odpowiednio trwałym i mocnym, z uwzględnieniem masy przesyłanej zawartości,

które zapewnia przesyłanym owadom i ptakom właściwe warunki na czas przemieszczania
i doręczania przesyłki, a także ich ewentualnego zwrotu,

którego konstrukcja uniemożliwi wysunięcie się zawartości na zewnątrz,

w którym spód przesyłki wyłożony jest materiałem chłonącym wilgoć,

oznaczonym nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym ,,ŻYWE ZWIERZĘ’’,

spełniającym wymogi określone przepisami o ochronie zwierząt, w odniesieniu do opakowań do przesyłania ptaków,

żywe rośliny należy wysyłać w opakowaniu:

umożliwiającym dostęp powietrza i w maksymalnym stopniu ochraniającym zawartość przesyłki,

oznaczonym nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym „ŻYWE ROŚLINY”.

Każdy rodzaj zawartości, wymienionej w ust. 1, musi być przesyłany w oddzielnych przesyłkach.

Na opakowaniu przesyłki nadawca może umieścić własne odciski pieczęci firmowych, taśmy samoprzylepne, nalepki, napisy i rysunki o charakterze informacyjnym lub reklamowym (np. logo firmy), jeśli:

nie utrudniają odczytania adresu ani umieszczenia nalepek, napisów lub pieczęci pocztowych,

nie są podobne do znaczków pocztowych i innych znaków opłaty oraz odcisków pieczęci pocztowych lub maszyn do frankowania, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i przez innych operatorów,

nie zawierają znamion korespondencji pisemnej, a w szczególności nie wskazują na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu – stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów, wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest możliwe wyłącznie
w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych, takich jak np.: „Ostrożnie”, „Potwierdzenie odbioru”, „Sprawdzenie zawartości”, a także w przypadku wybrania ubezpieczenia,

ich treść i wizerunek nie są zabronione prawem.

ROZDZIAŁ VI

8

Opłaty za usługę może dokonać:

nadawca przy nadaniu przesyłki,

odbiorca przy doręczeniu przesyłki, na wyraźne żądanie nadawcy,[47]

osoba trzecia, niebędąca nadawcą lub adresatem – jeżeli wynika to z pisemnej umowy, w której określony jest ten sposób uiszczania opłat.

Dla nadawców z zawartą pisemną umową, istnieje możliwość ustalenia opłaty ryczałtowej za nadane przesyłki.

ROZDZIAŁ VII

9

Przesyłki doręczane są odbiorcy, po stwierdzeniu jego tożsamości i uzyskaniu podpisu, a w przypadku usługi Paczka EKSTRA24 także godziny doręczenia, na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych.[48]

Przesyłkę z opcją „Odbiór w punkcie”[49] doręcza się w placówce pocztowej, po wcześniejszym powiadomieniu adresata SMS-em lub pocztą elektroniczną[50] o:

numerze przesyłki,

kwocie pobrania, w przypadku przesyłki z usługą dodatkową „Pobranie” (kwota pobrania może być zaokrąglona do pełnych złotych),

nazwie i adresie placówki pocztowej, w której przesyłka oczekuje na doręczenie i terminie na doręczenie przesyłki.

W przypadku przesyłek z usługą dodatkową „Pobranie” lub opłatą za nadanie przerzuconą na adresata, przesyłka zostanie doręczona odbiorcy po uiszczeniu należności ciążących na przesyłce.

10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, w wyniku którego nie nastąpił dostęp do zawartości, a masa przesyłki jest zgodna, Poczta Polska może dodatkowo zabezpieczyć przesyłkę.

Zabezpieczoną przesyłkę doręcza się pod adresem wskazanym na nalepce adresowej, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o stanie przesyłki oraz możliwości sprawdzenia stanu jej zawartości.[51]

W przypadku, gdy po sprawdzeniu stanu zawartości odbiorca:

deklaruje przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń, doręcza się ją odbiorcy po sporządzeniu, na żądanie odbiorcy, Protokołu sprawdzenia przesyłki, zainkasowaniu ewentualnych należności na niej ciążących i uzyskaniu na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych pokwitowania przyjęcia przesyłki; kopia protokołu przekazywana jest odbiorcy wraz z przesyłką, a oryginał dołącza się do dokumentów oddawczych,

deklaruje przyjęcie przesyłki z zastrzeżeniem wniesienia reklamacji z roszczeniem
o odszkodowanie, doręcza się ją odbiorcy po sporządzeniu Protokołu sprawdzenia przesyłki, zainkasowaniu ewentualnych należności ciążących na przesyłce, uzyskaniu od odbiorcy
na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych pokwitowania przyjęcia przesyłki
i adnotacji o jego decyzji; kopia protokołu przekazywana jest odbiorcy wraz z przesyłką, a oryginał dołącza się do dokumentów oddawczych,

wnosi o awizowanie przesyłki w placówce pocztowej celem jej odbioru w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 6 albo § 15 ust. 4, sporządza się Protokół sprawdzenia przesyłki i uzyskuje od odbiorcy podpis i adnotację na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych o jego decyzji;
w razie odmowy złożenia podpisu i umieszczenia adnotacji przez odbiorcę, informacje te uzupełnia kurier; kopia protokołu przekazywana jest odbiorcy, a oryginał dołącza się do dokumentów oddawczych; zabezpieczona przesyłka jest przekazywana do placówki awizacyjnej,

odmawia przyjęcia przesyłki, sporządza się Protokół sprawdzenia przesyłki i uzyskuje od odbiorcy podpis i adnotację na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych o jego decyzji;
w razie odmowy złożenia podpisu i umieszczenia adnotacji przez odbiorcę, informacje te uzupełnia kurier; oryginał protokołu należy załączyć do dokumentów oddawczych, a kopię zwrócić do nadawcy, wraz z zabezpieczoną przesyłką.

W razie nie zgłoszenia się adresata po odbiór przesyłki, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, przesyłkę zwraca się do nadawcy z adnotacją „nie podjęto w terminie”.

11

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, w wyniku którego może wystąpić dalsze uszkodzenie przesyłki lub ubytek jej zawartości, Poczta Polska może otworzyć przesyłkę, sprawdzić stan jej zawartości, zabezpieczyć przed dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem. Na okoliczność sprawdzenia stanu zawartości przesyłki i jej zabezpieczenia sporządzany jest protokół, który dołączany jest do przesyłki.

W przypadku stwierdzenia, że część zawartości przesyłki uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania lub przechowywania, zepsuta zawartość jest niszczona komisyjnie przez Pocztę Polską – z czynności zniszczenia Poczta Polska sporządza protokół, który dołączany jest do przesyłki.

W przypadku stwierdzenia, że cała zawartość przesyłki uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania lub przechowywania, zepsuta zawartość jest niszczona komisyjnie przez Pocztę Polską – z czynności zniszczenia Poczta Polska sporządza protokół. O zniszczeniu zawiadamia się nadawcę pisemnie, załączając jeden egzemplarz protokołu.

Przesyłki, o których mowa w ust. 1 i 2, doręcza się pod adresem wskazanym na nalepce adresowej, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o stanie przesyłki oraz konieczności sprawdzenia stanu jej zawartości.[52]

W przypadku, gdy po sprawdzeniu stanu zawartości odbiorca:

deklaruje przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń, doręcza się ją odbiorcy po sporządzeniu Protokołu sprawdzenia przesyłki, zainkasowaniu ewentualnych należności na niej ciążących i uzyskaniu
na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych pokwitowania przyjęcia przesyłki; kopia protokołu przekazywana jest odbiorcy wraz z przesyłką, a oryginał dołącza się do dokumentów oddawczych,

deklaruje przyjęcie przesyłki z zastrzeżeniem wniesienia reklamacji z roszczeniem
o odszkodowanie, doręcza się ją odbiorcy po sporządzeniu Protokołu sprawdzenia przesyłki, zainkasowaniu ewentualnych należności ciążących na przesyłce, uzyskaniu od odbiorcy
na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych pokwitowania przyjęcia przesyłki
i adnotacji o jego decyzji; kopia protokołu przekazywana jest odbiorcy wraz z przesyłką, a oryginał dołącza się do dokumentów oddawczych,

wnosi o awizowanie przesyłki w placówce pocztowej celem jej odbioru w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 6 albo § 15 ust. 4, sporządza się Protokół sprawdzenia przesyłki i uzyskuje od odbiorcy podpis i adnotację na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych o jego decyzji;
w razie odmowy złożenia podpisu i umieszczenia adnotacji przez odbiorcę, informacje te uzupełnia kurier; kopia protokołu przekazywana jest odbiorcy, a oryginał dołącza się do dokumentów oddawczych; zabezpieczona przesyłka jest przekazywana do placówki awizacyjnej,

odmawia przyjęcia przesyłki, sporządza się Protokół sprawdzenia przesyłki i uzyskuje od odbiorcy podpis i adnotację na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych o jego decyzji;
w razie odmowy złożenia podpisu i umieszczenia adnotacji przez odbiorcę, informacje te uzupełnia kurier; oryginał protokołu należy załączyć do dokumentów oddawczych, a kopię zwrócić do nadawcy, wraz z zabezpieczoną przesyłką.

W razie nie zgłoszenia się adresata po odbiór przesyłki, w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, przesyłkę zwraca się do nadawcy z adnotacją „nie podjęto w terminie”.

12

W momencie doręczania, istnieje możliwość sprawdzenia stanu zawartości przesyłki bezpośrednio przed jej odbiorem, jeżeli odbiorca stwierdza uszkodzenie przesyłki lub jej stan wzbudza jego zastrzeżenia.[53]

W przypadku skorzystania przez odbiorcę z możliwości, o której mowa w ust. 1, dalszy sposób postępowania jest zgodny z § 10 ust. 3.

13

Przy doręczaniu przesyłki z usługą dodatkową „Sprawdzenie zawartości”, po ustaleniu uprawnień do odbioru przesyłki, pracownik doręczający przesyłkę przekazuje ją odbiorcy, który w jego obecności dokonuje otwarcia przesyłki i sprawdzenia jej zawartości poprzez porównanie z zapisami
w formularzu „Specyfikacja zawartości przesyłki”.

W przypadku, gdy do przesyłki nie został dołączony formularz specyfikacji zawartości, pracownik doręczający sporządzi odręczną notatkę, która powinna zawierać następujące informacje: miejscowość i datę, informację o zdarzeniu (np.: w przesyłce o numerze …. adresowanej do …. brak formularza specyfikacji zawartości przesyłki), określenie zawartości przesyłki, wg zasad wskazanych w opisie postępowania po wybraniu usługi dodatkowej „Sprawdzenie zawartości”, określonych
w załączniku nr 1B[54] do niniejszego regulaminu.

W przypadku zgodności zawartości z formularzem specyfikacji lub w przypadku sporządzenia notatki, o której mowa w ust. 2, odbiorca może:

odebrać przesyłkę – w takim przypadku odbiorca kwituje odbiór przesyłki na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych oraz na dwóch egzemplarzach formularza specyfikacji; jeden egzemplarz formularza specyfikacji jest niezwłocznie przekazywany ekonomiczną rejestrowaną przesyłką listową do nadawcy,

odmówić odbioru przesyłki – w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do dokonania na dwóch egzemplarzach dokumentów w postaci formularza specyfikacji lub sporządzonej notatki oraz na nalepce adresowej, bądź w dokumentach oddawczych adnotacji o odmowie odbioru przesyłki oraz umieszczenia swojego podpisu; przesyłka ta, wraz z jednym egzemplarzem formularza specyfikacji lub sporządzonej notatki, podlega zwrotowi do nadawcy.

Jeżeli odbiorca stwierdzi niezgodność zawartości przesyłki z dołączonym do niej formularzem specyfikacji, a mimo to wyraża chęć odbioru przesyłki, pracownik doręczający spisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół „Sprawdzenie zawartości przesyłki z dołączoną do niej specyfikacją” i doręcza przesyłkę. Jeden egzemplarz dokumentów w postaci protokołu oraz jeden egzemplarz formularza specyfikacji są niezwłocznie przekazywane ekonomiczną rejestrowaną przesyłką listową do nadawcy.

W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z zawartością niezgodną z formularzem specyfikacji, po spisaniu protokołu, o którym mowa powyżej, oraz dokonaniu adnotacji na formularzu specyfikacji przez odbiorcę, przesyłkę zamyka się i zabezpiecza w obecności odbiorcy. Przesyłka ta zostaje zwrócona, wraz z dokumentacją, do nadawcy na jego koszt.

W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z zawartością zgodną z formularzem specyfikacji, przesyłkę zwraca się nadawcy na jego koszt.

Odmowa:

sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki z formularzem specyfikacji,

złożenia adnotacji lub podpisu na którymkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4,

dokonana przez adresata, jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego jest równoznaczna
z odmową przyjęcia przesyłki. W takim przypadku przesyłkę zwraca się do nadawcy na jego koszt.

 

ROZDZIAŁ VIII

14

W przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki, nadanej w usłudze Paczka EKSTRA24,
w kolejnym dniu roboczym po godzinie 16:00 podejmowana jest ponowna (druga) próba doręczenia.[55]

Po każdej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, nadanej w usłudze Paczka EKSTRA24, pracownik doręczający pozostawia odbiorcy zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia,
z zastrzeżeniem ust. 3. Zawiadomienie pozostawia się w skrzynce oddawczej adresata lub jeśli nie jest to możliwe, w inny sposób nie naruszający przepisów prawa. W przypadku pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki w innym miejscu niż skrzynka oddawcza adresata, miejsce pozostawienia odnotowywane jest na przesyłce.[56]

Jeżeli nadawca podał numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska informuje adresata w formie elektronicznej (SMS albo e-mail) o podjętej próbie doręczenia przesyłki, wskazując:

numer przesyłki, termin ponownej próby doręczenia – w przypadku nieskutecznej pierwszej próby doręczenia,

numer przesyłki, termin oraz adres placówki, w której przesyłka może zostać doręczona –
w przypadku nieskutecznej ponownej (drugiej) próby doręczenia.

3a. Przesyłkę, której w przypadku śmierci adresata nie można doręczyć, Poczta Polska niezwłocznie zwraca nadawcy odpłatnie z adnotacją „zwrot z powodu śmierci adresata” – jeżeli fakt ten został
w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzony przez doręczającego.[57]

W przypadku przesyłki Paczka EKSTRA24, doręczanej za pośrednictwem skrytki pocztowej[58], pozostawienie opatrzonego datą i godziną zawiadomienia jest równoznaczne z powiadomieniem
o możliwości doręczenia przesyłki w placówce pocztowej.

Przesyłka adresowana na poste restante, po nadejściu do placówki pocztowej jest niezwłocznie przekazywana do doręczenia na wyznaczonym stanowisku. Opatrzenie przesyłki datą i godziną rozpoczyna bieg terminu jej odbioru.

W przypadku nieskutecznej ponownej (drugiej) próby doręczenia przesyłki nadanej w usłudze Paczka EKSTRA24:

w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu pierwszej próby doręczenia, może zostać ona doręczona w placówce pocztowej, z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 7,

w ciągu 48 godzin, licząc od godziny następnej po godzinie pierwszej próby doręczenia, przesyłka z zawartością żywych roślin może zostać doręczona w placówce pocztowej.

W przypadku nieskutecznej ponownej (drugiej) próby doręczenia przesyłki nadanej w usłudze Paczka EKSTRA24, której zawartość stanowią żywe ptaki albo owady, następuje natychmiastowy zwrot przesyłki do nadawcy, z podaniem na opakowaniu przesyłki przyczyny zwrotu.

W przypadku nie zgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki pocztowej w terminach, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, Poczta Polska zwróci przesyłkę do nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu.

15

Dla przesyłki nadanej w usłudze PACZKA24 albo PACZKA48, w przypadku nieskutecznej próby doręczenia, pracownik doręczający pozostawia odbiorcy zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 2. Zawiadomienie pozostawia się w skrzynce oddawczej adresata lub jeśli nie jest to możliwe, w inny sposób nie naruszający przepisów prawa. W przypadku pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki w innym miejscu niż skrzynka oddawcza adresata, miejsce pozostawienia odnotowywane jest na przesyłce.[59]

Jeżeli nadawca podał numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska informuje adresata w formie elektronicznej (SMS albo e-mail) o podjętej próbie doręczenia przesyłki, wskazując jej numer, termin oraz adres placówki,
w której przesyłka może zostać doręczona.

2a. Przesyłkę, której w przypadku śmierci adresata nie można doręczyć, Poczta Polska niezwłocznie zwraca nadawcy odpłatnie z adnotacją „zwrot z powodu śmierci adresata” – jeżeli fakt ten został
w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzony przez doręczającego.[60]

2b. W przypadku przesyłki PACZKA24 albo PACZKA48, doręczanej za pośrednictwem skrytki pocztowej, pozostawienie opatrzonego datą i godziną zawiadomienia jest równoznaczne z powiadomieniem
o możliwości doręczenia przesyłki w placówce pocztowej.[61]

2c. Przesyłka adresowana na poste restante, po nadejściu do placówki pocztowej jest niezwłocznie przekazywana do doręczenia na wyznaczonym stanowisku. Opatrzenie przesyłki datą i godziną rozpoczyna bieg terminu jej odbioru.[62]

Jeżeli odbiorca nie zgłosi się do placówki pocztowej, to po 7 dniach Poczta Polska powtórnie poinformuje adresata o możliwości odbioru przesyłki za pomocą:

SMS albo email – jeżeli nadawca podał na nalepce adresowej odpowiednie dane,

zawiadomienia pozostawionego w skrzynce oddawczej adresata – gdy nie podano danych,
o których mowa w pkt 1.

W przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki nadanej w usłudze PACZKA24 albo PACZKA48:

w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, może zostać ona doręczona w placówce pocztowej, z zastrzeżeniem pkt 2,

w ciągu 48 godzin, licząc od godziny następnej po godzinie pierwszej próby doręczenia, przesyłka z zawartością żywych roślin może zostać doręczona w placówce pocztowej.

W przypadku nie zgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki pocztowej w terminach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Poczta Polska zwróci przesyłkę do nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu.

 

15a[63]

W przypadku przesyłek nadanych z opcją „Wielopaczkowość”[64], odmowa przyjęcia którejkolwiek
z przesyłek jest równoznaczna z odmową przyjęcia wszystkich przesyłek nadanych w ramach danej opcji.

 

ROZDZIAŁ IX

16[65]

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia, a w przypadku pkt 2 i 3 także pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło:

przed godziną 16:00 pierwszego dnia roboczego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24,

drugiego albo trzeciego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy A),

trzeciego albo czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48.

17

Usługę uważa się za niewykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło:

po 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy A),

po 4 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48.

 

ROZDZIAŁ X

18[66]

Wzory wszystkich druków, formularzy, blankietów i nalepek, niezbędnych do świadczenia usługi oraz przykłady przesyłek z usługą dodatkową, o której mowa w § 4 pkt 13, znajdują się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.

 

Załącznik nr 1B

do Regulaminu świadczenia
niepowszechnych usług pocztowych
Paczka EKSTRA24, PACZKA24
i PACZKA48 w obrocie krajowym

 

Przewodnik po usługach
Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48

 

tekst jednolity

 

NADANIE I TERMINY DORĘCZEŃ[67]

 

Przesyłki możesz nadać w dniach i godzinach pracy danej placówki pocztowej.

Godziną graniczną nadania przesyłek w dniu roboczym jest godzina zakończenia urzędowania danej placówki pocztowej, jednak nie później niż godzina 15:00.

 

UWAGA:

Przesyłka nadana w dniu roboczym po godzinie granicznej, w sobotę albo w dniu ustawowo wolnym od pracy traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym po dniu nadania.

Niepowszechne usługi pocztowe Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 realizowane są
w gwarantowanych terminach doręczenia.

 

Gwarantujemy, że Twoje przesyłki, nadane w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz PACZKA24 (adresowane do strefy A), dotrą do odbiorców już następnego dnia po dniu nadania.

 

W standardzie świadczenia usługi Paczka EKSTRA24 gwarantujemy doręczanie przesyłek do wybranych miejscowości, zgodnie z wykazem, po godzinie 16:00 – zarówno dla pierwszej, jak i drugiej próby doręczenia.

Ponadto, każdą przesyłkę nadaną w usłudze PACZKA24, a kierowaną do strefy B, doręczymy najpóźniej
w drugim dniu roboczym po dniu nadania.

Jeżeli wybrałeś usługę PACZKA48, do drugiego dnia roboczego po dniu nadania przesyłka na pewno dotrze do odbiorcy, dajemy na to naszą gwarancję.

 

WAŻNE!

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło:

przed godziną 16:00 pierwszego dnia roboczego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24,

drugiego albo trzeciego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy A),

trzeciego albo czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48.

Usługę uważa się za niewykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło:

po 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz
w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy A),

po 4 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48.[68]

 

 

ISTOTNE![69]

W części placówek pocztowych Poczty Polskiej możesz nadać przesyłkę, z gwarancją terminu doręczenia,
w godzinach późniejszych, niż godzina graniczna, wskazana w niniejszych zasadach – wykaz tych placówek znajduje się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.

Jeżeli chcesz mieć możliwość nadawania przesyłek z zachowaniem gwarantowanych terminów doręczeń,
w godzinach późniejszych niż godzina graniczna oraz w placówce nieujętej w wykazie, o którym mowa powyżej, możesz ustalić z nami inną godzinę graniczną nadania, niż standardowa oraz inne miejsce nadania – wystarczy, że podpiszesz z nami umowę.[70]

DOSTĘPNOŚĆ I LOKALIZACJA

Skorzystaj z rozwiniętej sieci placówek pocztowych, rozmieszczonych w dogodnych lokalizacjach w całym kraju.

Przesyłkę możesz nadać w dowolnie wybranej placówce pocztowej.

Na stronie www.poczta-polska.pl znajdziesz:

WYKAZ RELACJI

dla przesyłek Paczka EKSTRA24,

WYKAZ PLACÓWEK

świadczących opcję „Odbiór w punkcie”

 

WYKAZ OBSZARÓW

strefy A

WYKAZ PLACÓWEK PRZYJAZNYCH ECOMMERCE

Informacje ujęte w wykazach możesz uzyskać także pod numerem infolinii (801 333 444 z telefonów stacjonarnych, +48 43 842 06 00 z telefonów komórkowych oraz z zagranicy – opłata za połączenie zgodnie
z cennikiem operatora) oraz w placówkach pocztowych. [71]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASA I WYMIARY

 

Maksymalna masa* dla wszystkich usług – 30 kg.

 

Minimalne wymiary

Dla wszystkich usług– strona adresowa przesyłki nie może być mniejsza niż 10 cm x 16 cm.**

Maksymalne wymiary

Dla wszystkich usług – (a+b+c)<=250 cm, przy a= maks. 150 cm***

Dla wszystkich usług z usługą dodatkową „Przesyłka niestandardowa”[72] – 250 cm<(a+b+c)<=300 cm***,
przy a= maks. 150 cm***

Dopuszczamy 5% tolerancji dla największego wymiaru (a), czyli długości Twojej przesyłki.

 

UWAGA!

Możesz nadać przesyłkę w usłudze Paczka EKSTRA24 albo PACZKA24 jako „Paczka do 0,5 kg” – jeżeli Twoja przesyłka ma wymiary nie większe niż 32x22x10 cm, a jej masa nie przekracza 0,5 kg – dzięki temu uiścisz niższą opłatę za nadanie przesyłki.

* opakowanie, zamknięcie, zabezpieczenie oraz wszelkie druki, formularze i nalepki dołączone do przesyłki wliczane
są do maksymalnej dopuszczalnej masy przesyłki

** dotyczy także rulonu

*** a oznacza długość, b – szerokość, c – wysokość

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

W naszej ofercie znajdziesz również szeroką gamę usług dodatkowych, które dopasowaliśmy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Usługi dodatkowe obejmują wsparcie w procesie obsługi przesyłek, specjalne czasy odbioru i doręczenia.

USŁUGI DODATKOWE

ZWROT DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PRZESYŁKI/ZAWARTYCH W PRZESYŁCE

Dokumenty zwrotne – zwrot do nadawcy podpisanych przez adresata dokumentów dołączonych do przesyłki albo stanowiących jej zawartość; dla przesyłek nadanych w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, przesyłka zawierająca dokumenty zwrotne może zostać nadana zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24 albo ekonomiczna/priorytetowa rejestrowana/nierejestrowana przesyłka listowa; przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne” doręcza się wyłącznie do rąk własnych adresata; jako nadawca zobowiązany jesteś umieścić wewnątrz przesyłki albo dołączyć do niej[73] opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową albo zaadresowane opakowanie dla przesyłki zawierającej dokumenty zwrotne.

ZWROT KWOTY POBRANEJ OD ODBIORCY PRZESYŁKI

Pobranie – zainkasowanie od odbiorcy określonej przez nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania)
i przekazanie jej na wskazany przez nadawcę adres albo rachunek bankowy. Maksymalna kwota pobrania określona jest w cenniku albo pisemnej umowie.

POTWIERDZENIE DORĘCZENIA ALBO ZWROTU PRZESYŁKI

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu – niezwłoczne poinformowanie nadawcy o dacie i godzinie zdarzenia (doręczenie/zwrot), realizowane w formie SMS.

ISTOTNE![74]Masz także możliwość skorzystania z potwierdzenia doręczenia albo zwrotu pocztą elektroniczną, jeżeli dane o przesyłkach przekazujesz do Poczty Polskiej w formie elektronicznej.

DORĘCZENIE WYŁĄCZNIE ADRESATOWI

Doręczenie do rąk własnych – doręczenie przesyłki wyłącznie osobie wskazanej jako adresat przesyłki.
W przypadku braku takiej możliwości, przesyłka jest awizowana. Usługa nie jest realizowana w przypadku adresowania przesyłki do obiektów zamkniętych, gdzie nie ma możliwości doręczenia przesyłki do rąk własnych adresata.

 

WYSYŁANIE PRZEDMIOTÓW KRUCHYCH I DELIKATNYCH

Ostrożnie – traktowanie przesyłki ze szczególną ostrożnością; usługa wymagana dla przesyłek
z zawartością: przedmiotów łatwo tłukących się, płynów, gazów, szkła, rzeczy łamliwych i kruchych, rzeczy oznaczonych jako „rzecz o krótkim okresie trwałości”, żywych roślin, owadów i żywych ptaków
(w szczególności pszczół i piskląt ptactwa domowego).

PRZEDMIOTY PRZEKRACZAJĄCE STANDARDOWE WYMIARY

Przesyłka niestandardowa - świadczenie usługi dla przesyłki spełniającej przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

wymiary wynoszące 250 cm<(a+b+c)*<=300 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm,

wymiary wynoszące (a+b+c)*<=250 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm, posiadającej:

- nieregularne kształty lub

- wystające elementy, lub

- składającej się z dwóch odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. za pomocą folii stretch, taśmy).

Usługa dodatkowa nie dotyczy przesyłek, których opakowanie stanowi koperta foliowa (zwana inaczej foliopakiem).

* a oznacza długość, b – szerokość, c – wysokość[75]

POTWIERDZENIE ODBIORU PRZESYŁKI PRZEZ ODBIORCĘ

Potwierdzenie odbioru – doręczenie nadawcy formularza „Potwierdzenie odbioru” z pokwitowaniem odbioru przesyłki dokonanym przez odbiorcę.

Dla przesyłek nadanych w usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 „Potwierdzenie odbioru” może zostać nadane zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo priorytetową nierejestrowaną przesyłką listową, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24; jako Nadawca zobowiązany jesteś zapewnić opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową dla potwierdzenia odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24.

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI PRZEZ ODBIORCĘ

Sprawdzenie zawartości – otwarcie przesyłki przez odbiorcę i porównanie jej zawartości z formularzem specyfikacji.

 

 

UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI

Ubezpieczenie - to finansowa ochrona przed stratą, zniszczeniem, uszkodzeniem przesyłki. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu nadania przesyłki do doręczenia – również w trakcie zwrotu do nadawcy, gdy adresat nie odebrał przesyłki.

 

ISTOTNE![76]

Dla klienta z zawartą pisemną umową w cenę przesyłki wliczone jest ubezpieczenie – do 1 000,00 zł.

Jeżeli chcesz skorzystać z ubezpieczenia, koniecznie zapoznaj się z OWU – znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Sumę ubezpieczenia przesyłki określa nadawca, uwzględniając jej wartość, poprzez wybór jednego
z dostępnych wariantów – zgodnie z OWU.

 

ISTOTNE![77]

Aby Twoja przesyłka mogła zostać objęta ubezpieczeniem, koniecznie, jako nadawca, dokonaj płatności
za przesyłkę i składkę ubezpieczenia. Jeżeli składkę za ubezpieczenie pokrywa za Ciebie Poczta Polska –wnieś opłatę za usługę.

Jeżeli opłatę za usługę ma uiścić odbiorca, możesz skorzystać wyłącznie z ubezpieczenia zawartego w cenie usługi.

POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI

ZADEKLAROWANIE WARTOŚCI WYSYŁANYCH PRZEDMIOTÓW POWYŻEJ 100,00 ZŁ – podanie rzeczywistej wartości wysyłanych przez nadawcę w przesyłce przedmiotów, ma wpływ na wysokość przysługującego odszkodowania np. w sytuacji utraty, zaginięcia lub zniszczenia przesyłki.

Maksymalna kwota zadeklarowanej wartość podana jest w cenniku albo pisemnej umowie.

ODBIÓR PRZESYŁKI W PLACÓWCE POCZTOWEJ

Odbiór w punkcie – doręczenie przesyłki w placówce pocztowej wskazanej przez nadawcę*, po wcześniejszym powiadomieniu przez Pocztę Polską odbiorcy SMS-em lub pocztą elektroniczną o możliwości i miejscu jej odbioru.

* przesyłki doręczane są w wyznaczonych placówkach pocztowych, aktualny wykaz tych placówek znajduje się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.[78]

KILKA PRZESYŁEK NADANYCH I DORĘCZANYCH JEDNOCZEŚNIE DO JEDNEGO ODBIORCY

Wielopaczkowość – przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki, nadanych jednorazowo przez jednego nadawcę, przeznaczonych do doręczenia do jednego odbiorcy pod jeden wskazany adres, na warunkach określonych w pisemnej umowie.

ISTOTNE![79]

Możliwość skorzystania z opcji „Wielopaczkowość”[80] dotyczy wyłącznie klientów przekazujących do Poczty Polskiej dane o przesyłkach w formie elektronicznej.

Jeżeli odbiorca odmówi przyjęcia którejkolwiek paczki z przesyłki nadanej z opcją „Wielopaczkowość”[81], będzie to równoznaczne z odmową przyjęcia wszystkich paczek z tej przesyłki.[82]

 

OPAKOWANIA

 

Dokładamy starań, aby na każdym etapie przewozu Twoje przesyłki traktowane były z największą dbałością o ich zawartość. Zastosowanie przez Ciebie opakowania dostosowanego do formy, masy i wielkości wysyłanych przedmiotów, pozwoli nam doręczyć przesyłki w gwarantowanych terminach i w nienaruszonym stanie.

Dla przesyłek o masie do 1 kg, nadawanych w usłudze Paczka EKSTRA24, w cenie usługi proponujemy opakowanie firmowe o wymiarach 25 cm x 35 cm.

 

Przesyłkę można wysłać także w jednym z opakowań kartonowych, dostępnych w różnych rozmiarach
w placówkach pocztowych. Ułatwią sprawne dopasowanie do przedmiotów różnej wielkości i masy.

Przesyłkę można wysłać bez opakowania lub częściowo opakowaną (z wyjątkiem przesyłek
z zadeklarowaną przez nadawcę wartością), jeżeli przesyłane w ten sposób rzeczy nie są narażone na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych ani nie mogą uszkodzić innych przesyłek.

 

Na przesyłce:

nadawanej bez opakowania lub tylko częściowo opakowanej, nalepka adresowa może być umieszczona bezpośrednio na przesyłanej rzeczy lub na tabliczce czy też przywieszce (wykonanej z trwałego i sztywnego materiału) przymocowanej do przesyłanej rzeczy,

o kształcie lub opakowaniu uniemożliwiającym umieszczenie nalepki na przesyłce, nalepka adresowa może być umieszczona na tabliczce czy też przywieszce (wykonanej z trwałego i sztywnego materiału) przymocowanej do przesyłki.

Nie jest przyjmowana do przemieszczania i doręczania przesyłka, na opakowaniu której umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały.

Opakowanie przesyłki o zadeklarowanej wartości powyżej 100 zł:

musi być wykonane z nieprzezroczystego materiału

powinno uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów

powinno umożliwić umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci nalepek czy etykiet samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej z logo nadawcy lub Poczty Polskiej.

 

BEZPIECZNE PAKOWANIE

Płyny lub gazy wysyłaj w pojemnikach szklanych, plastikowych lub blaszanych, hermetycznie zamkniętych
i włożonych do mocnego pudełka lub skrzynki, wypełnionego odpowiednim materiałem wchłaniającym wilgoć lub tłuszcz tak, aby naczynie z płynem nie mogło przesuwać się oraz aby w razie uszkodzenia naczynia, płyn nie wydostał się na zewnątrz przesyłki.

Rzeczy wykonane ze szkła lub z innych materiałów łamliwych i kruchych wysyłaj w twardych pudełkach lub koszach, wypełnionych materiałem amortyzującym skutki wstrząsu lub nacisku i wykluczającym przesuwanie się zawartości wewnątrz opakowania.

 

Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) wysyłaj w opakowaniach:

gwarantujących utrzymanie funkcji życiowych,

dostosowanych do przesyłanej zawartości: odpowiednio trwałych i mocnych, z uwzględnieniem masy przesyłanej zawartości,

które zapewnią przesyłanym owadom i ptakom właściwe warunki na czas przemieszczania i doręczania przesyłki, a także ich ewentualnego zwrotu,

których konstrukcja uniemożliwi wysunięcie się zawartości na zewnątrz,

w których spód przesyłki wyłożony jest materiałem chłonącym wilgoć (koniecznie!),

oznaczonych nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym ,,ŻYWE ZWIERZĘ’’,

spełniających wymogi określone przepisami o ochronie zwierząt.

 

Żywe rośliny wysyłaj w opakowaniach:

umożliwiających dostęp powietrza i w maksymalnym stopniu ochraniających zawartość przesyłki,

oznaczonych nalepką o treści lub napisem w kolorze czerwonym „ŻYWE ROŚLINY”.

UWAGA:

Każdy rodzaj ww. zawartości musi być przesyłany w oddzielnych przesyłkach.

Na opakowaniu przesyłki można umieścić własne odciski pieczęci firmowych, taśmy samoprzylepne, nalepki, napisy i rysunki o charakterze informacyjnym lub reklamowym (np. logo firmy), jeśli:

nie utrudniają odczytania adresu ani umieszczenia nalepek, napisów lub pieczęci pocztowych,

nie są podobne do znaczków pocztowych i innych znaków opłaty oraz odcisków pieczęci pocztowych lub maszyn do frankowania, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i przez innych operatorów,

nie zawierają znamion korespondencji pisemnej, a w szczególności nie wskazują na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu, (stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów, wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest możliwe wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych takich jak np.: „Ostrożnie”, „Potwierdzenie odbioru”, „Sprawdzenie zawartości”),

ich treść i wizerunek nie są zabronione prawem.

Możesz zastosować na opakowaniu przesyłki taśmy samoprzylepne, nalepki i napisy, wskazujące na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji odpowiednich usług dodatkowych, a także w przypadku wybrania ubezpieczenia.

 

UWAGA!

Opakowanie nieuszkodzone, a uprzednio wykorzystane do nadania przesyłki, może być wykorzystane ponownie, wyłącznie do przesyłek bez zadeklarowanej przez nadawcę wartości, pod warunkiem zakrycia przez nadawcę wszelkich znaków opłat oraz odcisków pieczęci pocztowych lub maszyn do frankowania, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i przez innych operatorów.

JAK NADAĆ ŻYWE PTAKI I OWADY?

Owady oraz żywe ptaki (w szczególności pszczoły i pisklęta ptactwa domowego) możesz nadać w usłudze Paczka EKSTRA24 (z wyłączeniem opcji „Odbiór w punkcie”, a także nadawania na poste restante oraz na skrytki pocztowe).[83]

 

ISTOTNE![84]

Przesyłkę zawierającą żywe ptaki albo owady nadaj przed godziną graniczną.

W dniu roboczym poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy nie możesz nadać przesyłki zawierającej żywe ptaki albo owady.

Przesyłkę zawierającą żywe ptaki albo owady zapakuj zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji BEZPIECZNE PAKOWANIE.

Jeżeli pierwsza próba doręczenia przesyłki z zawartością żywych ptaków albo owadów okaże się nieskuteczna, podejmiemy ponowną próbę jej doręczenia.* Jeżeli ponowna (druga) próba doręczenia także będzie nieskuteczna, zwrot przesyłki otrzymasz w najszybszym możliwym terminie.[85]

 

UWAGA!

Jeżeli, jako nadawca, nie odbierzesz zwracanej przesyłki, żywe ptaki, stanowiące jej zawartość, traktowane będą jako porzucone, w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie zwierząt.

 

* ponowna (druga) próba doręczenia podejmowana będzie w kolejnym dniu roboczym

 

 

NALEPKA ADRESOWA I KSIĄŻKA NADAWCZA

Aby Twoja przesyłka dotarła na czas pod właściwy adres, niezmiernie ważne jest dokładne wypełnienie nalepki adresowej.

JAK POPRAWNIE ZAADRESOWAĆ PRZESYŁKĘ?

Wypełnij nalepkę adresową zgodnie z nadrukiem, w sposób trwały i czytelny (czarnym lub niebieskim kolorem, maszynowo, komputerowo lub długopisem – mocno dociskając), bez skreśleń i poprawek.

Pamiętaj o podaniu prawidłowego adresu nadawcy i adresata oraz kodu pocztowego. Nazwy miejscowości zawarte w adresach, powinny być podane w brzmieniu zgodnym z oficjalną nazwą miejscowości umieszczoną w „Oficjalnym Spisie Pocztowych Numerów Adresowych” dostępnym
w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej poczta-polska.pl.

Jeżeli przesyłkę wysyłasz na skrytkę pocztową, przegródkę pocztową, poste restante albo z opcją „odbiór w punkcie”, adres adresata powinien zawierać dane zamieszczone w następującej kolejności:

imię i nazwisko adresata i/lub pełna nazwa adresata;

napis, w przypadku przesyłki:

adresowanej na skrytkę pocztową : „skr. poczt. Nr ….”,[86]

adresowanej na poste restante: „poste restante”;

z opcją „Odbiór w punkcie”[87]: „Odbiór w punkcie”[88];

właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, w której udostępniana jest skrytka[89] pocztowa albo w przypadku przesyłek adresowanych na poste restante albo z opcją „Odbiór w punkcie”[90] – nazwa placówki pocztowej, która ma doręczyć przesyłkę.[91]

Dokonaj wyboru usługi oraz usług dodatkowych lub opcji, a ponadto:

kompleksową e-obsługę przesyłek:

generowanie szczegółowych i definiowalnych raportów,

tworzenie książki adresowej,

generowanie i wydruk wszystkich dokumentów związanych z nadaniem,

Automatyzację i usprawnienie nadawania przesyłek:

Co zyskujesz?

 

Klient po zarejestrowaniu na stronie internetowej: e-nadawca.poczta-polska.pl, otrzymuje login i hasło do aplikacji, z której będą generowane m.in. elektroniczna książka nadawcza i formularze niezbędne do realizacji usług paczkowych.

Aplikacja umożliwia generowanie dokumentów nadawczych i pocztowej książki nadawczej, a dzięki zapisowi w formie elektronicznej daje możliwość przekazywania pliku z danymi o nadawanych przesyłkach bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej.

Aplikacja internetowa usprawniająca proces nadawania przesyłek

ELEKTRONICZNY NADAWCA

 

ELEKTRONICZNE WSPARCIE PROCESÓW NADAWCZYCH

osoba trzecia, niebędąca nadawcą lub odbiorcą – jeżeli wynika to z pisemnej umowy, w której określony jest ten sposób uiszczania opłat.[101]

odbiorca przy doręczeniu przesyłki;

nadawca przy nadaniu przesyłki;

Opłaty za usługę może dokonać:

KTO MOŻE OPŁACIĆ USŁUGĘ?

* infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

+48 43 842 06 00 * (z telefonów GSM i z zagranicy, opłata zgodnie z cennikiem operatora)

lub telefonicznie 801 333 444* (z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne)

https://www.poczta-polska.pl/kontakt-dla-klientow/

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym za pomocą formularza zgłoszeniowego

Poznaj atrakcyjną ofertę cenową, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie!

możliwość korzystania z narzędzi elektronicznych usprawniających nadanie.

korzystne opłaty za przesyłki,

swobodny wybór formy płatności za usługi: gotówką bądź bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu:
z góry, z dołu, zaliczkowo,

Podpisując umowę z Pocztą Polską zyskujesz:

 

Dla klientów, z którymi została zawarta pisemna umowa – opłata uzależniona od wolumenu i masy – szczegóły u przedstawiciela handlowego Poczty Polskiej.

ELASTYCZNE KSZTAŁTOWANIE CEN

Klientom prowadzącym działalność gospodarczą proponujemy możliwość dopasowania naszej oferty do swoich potrzeb biznesowych w trakcie indywidualnego spotkania z przedstawicielem handlowym Poczty Polskiej.

oraz w placówkach pocztowych.

 

http://www.poczta-polska.pl

Opłaty za przesyłki dostępne są na stronie:

CENNIK

CENNIK, OPŁATY

 

Wzory wszystkich druków, formularzy, blankietów i nalepek, niezbędnych do świadczenia usług oraz przykłady przesyłek niestandardowych znajdują się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.[100]

WAŻNE

albo wybierz jeden z dostępnych wariantów ubezpieczenia.

opakowaniu przesyłki – w sposób trwały bez żadnych skreśleń lub podkreśleń – cyframi i słownie,
a także umieść nalepkę „W” albo nanieś kolorem czerwonym oznaczenie „W”

nalepce adresowej przesyłki w polu „Wartość” – cyframi w PLN;

Jeżeli w Twojej przesyłce znajdują się rzeczy o wartości powyżej 100,00 zł, deklarowaną wartość podaj na:

 

Abyś mógł skorzystać z usług dodatkowych „Dokumenty zwrotne” lub „Potwierdzenia odbioru”, które zostaną do Ciebie przesłane jako Paczka EKSTRA24, zarówno miejscowość nadania przesyłki, jak
i miejscowość jej przeznaczenia muszą znajdować się w „Wykazie relacji dla przesyłek Paczka EKSTRA24”.[99]

Do nadania dokumentów zwrotnych, jak i potwierdzenia odbioru, w usłudze Paczka EKSTRA24 albo Pocztex Ekspres 24 wykorzystaj opakowanie firmowe do 1 kg.

Konsekwencją odmowy nadania dokumentów zwrotnych bezpośrednio po doręczeniu jest brak przysługującego odszkodowania z tytułu braku realizacji usługi dodatkowej. Nadanie dokumentów zwrotnych w terminie późniejszym wiąże się także z koniecznością poniesienia przez odbiorcę opłaty zgodnie
z cennikiem albo pisemną umową.

Jeżeli odbiorca odmówi nadania przesyłki ze zwrotnymi dokumentami, stanowiącymi zawartość przesyłki nadanej z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne”, Poczta Polska poinformuje Cię o tym zdarzeniu.

UWAGA!

zaadresuj kopertę dla dokumentów zwrotnych, jeżeli ich nadanie ma nastąpić w formie przesyłki listowej rejestrowanej/nierejestrowanej ekonomicznej/priorytetowej, zgodnie z zawartą przez Ciebie pisemną umową.

umieść wewnątrz nadawanej przesyłki wypełnioną nalepkę adresową dla przesyłki Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24 z dokumentami zwrotnymi oraz opakowanie do zwrotu dokumentów, albo

Jeżeli nadajesz przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne”, koniecznie:

na opakowaniu przesyłki umieść nalepkę „Sprawdzenie zawartości” albo nanieś kolorem czerwonym napis „SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI”.

sporządź w dwóch egzemplarzach formularz specyfikacji i określ w nim nazwę towaru znajdującego się w przesyłce – bez wskazań: rodzaju, masy, ceny jednostkowej, koloru, rozmiaru, marki, gatunku, kształtu, wymiaru, itp., a także wpisz datę i swój podpis, a następnie umieść obydwa egzemplarze formularza wewnątrz przesyłki,

W przypadku przesyłki z usługą dodatkową „Sprawdzenie zawartości”:

na stronie adresowej przesyłki umieść nalepkę „Potwierdzenie odbioru” albo nanieś kolorem czerwonym napis „POTWIERDZENIE ODBIORU”. [98]

dołącz do nadawanej przesyłki opakowanie i wypełnioną nalepkę adresową dla potwierdzenia odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24,

wypełnij i przytwierdź do przesyłki formularz potwierdzenia odbioru,

Dla przesyłki z usługą dodatkową „Potwierdzenie odbioru”:

możesz dodatkowo umieścić nalepki lub napisy w kolorze czerwonym : ,,SZKŁO”, „GÓRA/DÓŁ”, „NIE PRZEWRACAĆ”.

umieść nalepkę „Ostrożnie” albo nanieś kolorem czerwonym napis „OSTROŻNIE”,

W przypadku przesyłki z usługą dodatkową „Ostrożnie”, na opakowaniu przesyłki:

uchylony[97]

UWAGA!

 

możesz dodatkowo podać na opakowaniu przesyłki kwotę pobrania.

umieść na opakowaniu przesyłki nalepkę „Przesyłka pobraniowa” albo nanieś kolorem czerwonym napis „POBRANIE”,

niezbędne dane podaj na nalepce adresowej,

Korzystając z usługi dodatkowej „Pobranie”:

 

PO WYBRANIU USŁUGI DODATKOWEJ LUB ZADEKLAROWANIU WARTOŚCI

Jeżeli podpisałeś z Pocztą Polską umowę na świadczenie usług Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48, możesz przygotować nalepkę adresową lub książkę nadawczą, o układzie odmiennym od zastosowanego
w drukach nakładu Poczty Polskiej, samodzielnie, bez korzystania z aplikacji ELEKTRONICZNY NADAWCA – po uzyskaniu akceptacji Twojego wzoru nalepki adresowej lub książki nadawczej.

UWAGA!

Wymogi w zakresie przekazywania Poczcie Polskiej elektronicznej książki nadawczej są określone odrębnie.

Jeżeli nie dokonasz korekty, o której mowa powyżej, Poczta Polska niezwłocznie poinformuje Cię
o nieprzyjęciu przesyłek, dla których Twoja książka nadawcza zawiera dane niezgodne z danymi podanymi na nalepkach adresowych.

Jeżeli dane wpisane przez Ciebie w książce nadawczej będą niezgodne z danymi na nalepce adresowej przesyłki, zostaniesz poinformowany o konieczności dokonania korekty tych danych.

Wypełniając książkę nadawczą, poszczególne pozycje wypełniaj zgodnie z ich opisem.

Jeżeli do nadawania przesyłek chcesz wykorzystać własną książkę nadawczą, przygotuj jej wzór zgodnie ze wzorem określonym przez Pocztę Polską.

JAK POPRAWNIE SPORZĄDZIĆ KSIĄŻKĘ NADAWCZĄ?

W przypadku przesyłki z opcją „Wielopaczkowość”[95] i usługą dodatkową „Pobranie”, wskazana przez Ciebie kwota pobrania dotyczy wszystkich paczek wchodzących w skład danej przesyłki z opcją „Wielopaczkowość”[96].

Jeżeli rzeczywista wartość którejkolwiek z paczek, wchodzących w skład przesyłki nadanej z opcją „Wielopaczkowość”[94], wynosi powyżej 100 zł, dokładnie określ jej wartość albo skorzystaj z odpowiedniego wariantu ubezpieczenia.

Jeżeli chcesz, aby kwota pobrania została przekazana na adres inny, niż adres nadawcy przesyłki, zaznacz odpowiednią pozycję na nalepce adresowej, a w polu „Inne” podaj właściwy adres.

UWAGA!

Jeżeli wartość przesyłanych w przesyłce rzeczy wynosi ponad 100 zł, na nalepce adresowej określ wartość przesyłki albo wskaż pracownikowi przyjmującemu przesyłkę w placówce pocztowej wybrany przez Ciebie wariant ubezpieczenia.

w przypadku opcji „Wielopaczkowość”[93] umieść numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) adresata; na podany numer telefonu komórkowego adresata może zostać podjęta próba kontaktu przed doręczeniem przesyłek.

w przypadku przesyłki z opcją „Odbiór w punkcie”[92] koniecznie umieść numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) adresata; na podany numer telefonu komórkowego adresata zostanie wysłane powiadomienie SMS z informacją o przesyłce oczekującej na doręczenie w wybranej placówce,

w przypadku żądania usługi dodatkowej „Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu” umieść dane kontaktowe nadawcy: adres e-mail albo numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego);

numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) nadawcy do kontaktu z Pocztą Polską,

numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) adresata – na podany numer zostanie wysłane powiadomienie SMS z informacją o przesyłce nadanej w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48,

możesz umieścić:

przesyłanie danych przesyłek (w formie elektronicznej) do miejsca nadania,

odbieranie pełnej informacji (w formie elektronicznej) potwierdzającej nadanie przesyłek,

śledzenie losów przesyłek na każdym etapie,

pełna dokumentacja związana z obsługą przesyłek w formie elektronicznej,

elektroniczną komunikację pomiędzy klientem, a jego opiekunem handlowy,

import danych o przesyłkach:

z serwisów aukcyjnych,

z aplikacji klienta (zgodnie z IWD),

z plików xls, csv (z użyciem sterowników ODBC).

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: e-nadawca.poczta-polska.pl

ŚLEDZENIE PRZESYŁEK

Aplikacja umożliwiająca wygodne sprawdzenie aktualnego statusu przesyłki. Dostępna 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu pod adresem:

http://sledzenie.poczta-polska.pl/[102]

 

KALKULATOR CEN

Aplikacja internetowa umożliwiająca w prosty i szybki sposób dokonanie kalkulacji ceny Twojej przesyłki. Wystarczy podać szczegóły dotyczące przesyłki – wybierając z dostępnej listy, jak np.: masę, dodatkowe usługi (potwierdzenie doręczenia, pobranie, itp.), aby poznać cenę najlepiej dopasowanej usługi. Dostępny 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem:

http://cennik.poczta-polska.pl[103]

 

OCZTEX – KORZYSCI

POSTĘPOWANIE PRZY DORĘCZANIU

Dokładamy starań, aby wszystkie przesyłki zostały doręczone do odbiorców w należytym stanie
i terminie.

 

Twoją przesyłkę doręczymy do odbiorcy, po stwierdzeniu jego tożsamości i uzyskaniu podpisu na dokumentach oddawczych.

Przesyłka nadana z opcją „Odbiór w punkcie” doręczana jest w placówce oddawczej, wskazanej przez Ciebie przy nadaniu przesyłki, po przekazaniu adresatowi informacji (SMS, email) o dostępności przesyłki.[104] W otrzymanym SMS-ie, adresat znajdzie informację: w której placówce przesyłka jest dostępna, do kiedy będzie mógł się po nią zgłosić, a także o kwocie pobrania, jeżeli zleciłeś realizację tej usługi dodatkowej.

W przypadku przesyłek z usługą dodatkową „Pobranie” lub opłatą za nadanie przerzuconą na adresata, przesyłka zostanie wydana odbiorcy po uiszczeniu przez niego tych należności.

 

WAŻNE!

Uszkodzone opakowanie?

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, w wyniku którego nie nastąpił dostęp do zawartości, a masa przesyłki jest zgodna, Poczta Polska może zabezpieczyć przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, w wyniku którego może wystąpić dalsze uszkodzenie przesyłki lub ubytek jej zawartości, Poczta Polska może otworzyć przesyłkę, sprawdzić stan jej zawartości, zabezpieczyć przed dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem. Na okoliczność sprawdzenia stanu zawartości przesyłki sporządzany jest protokół, który dołączany jest do przesyłki.

 

Zepsuta zawartość?

W przypadku stwierdzenia, że część zawartości przesyłki uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania lub przechowywania, zepsuta zawartość jest niszczona komisyjnie przez Pocztę Polską – z czynności zniszczenia Poczta Polska sporządza protokół, dołączany do przesyłki.

W przypadku stwierdzenia, że cała zawartość przesyłki uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania lub przechowywania, zepsuta zawartość jest niszczona komisyjnie przez Pocztę Polską – z czynności zniszczenia Poczta Polska sporządza protokół. O zniszczeniu zawiadamia się nadawcę pisemnie, załączając jeden egzemplarz protokołu.

Co dalej?

Przesyłkę zabezpieczoną przez Pocztę Polską, jak również przesyłkę, do której sporządziliśmy protokół, doręczymy pod adresem wskazanym na nalepce adresowej.[105]

Przed doręczeniem przesyłki zabezpieczonej przez Pocztę Polską, odbiorca zostaje poinformowany o stanie przesyłki oraz możliwości sprawdzenia stanu zawartości przesyłki.

Przed doręczeniem przesyłki, do której sporządzono protokół, odbiorca zostaje poinformowany
o stanie przesyłki oraz konieczności sprawdzenia stanu zawartości.

Następnie, zależnie od wyniku sprawdzenia stanu zawartości, odbiorca może:

przyjąć przesyłkę bez zastrzeżeń – w tej sytuacji doręczenie przesyłki nastąpi po sporządzeniu odpowiedniego protokołu* (kurier doręczający przesyłkę będzie taki protokół posiadał) oraz uiszczeniu przez odbiorcę należności ciążących na przesyłce, a także pokwitowaniu odebrania przesyłki przez odbiorcę;

przyjąć przesyłkę z zastrzeżeniem wniesienia roszczenia o odszkodowanie – postępowanie będzie analogiczne, jak opisane powyżej, a dodatkowo odbiorca zostanie poproszony o wpisanie
w dokumentach oddawczych odpowiedniej adnotacji o podjętej decyzji,

zlecić przekazanie przesyłki do placówki oddawczej celem jej odbioru w późniejszym terminie – np.
w sytuacji uszkodzenia zawartości i wątpliwości odbiorcy w zakresie ewentualnej decyzji adresata co do odbioru lub odmowy przyjęcia – sposób postępowania nie ulega zmianie, w tym wypadku niezbędne będzie umieszczenie stosownej adnotacji w zakresie decyzji odbiorcy, a kurier pozostawi odbiorcy zawiadomienie; zabezpieczona przesyłkę kurier przekaże do placówki oddawczej, której dane umieści na zawiadomieniu dla odbiorcy,

odmówić odbioru przesyłki – po sporządzeniu protokołu i uzyskaniu podpisu i odpowiedniej adnotacji odbiorcy w dokumentach oddawczych w zakresie jego decyzji; po zabezpieczeniu przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

* jeżeli odbiorca przyjmuje bez zastrzeżeń przesyłkę, do której nie był dołączony protokół sporządzony przez Pocztę Polską (czyli przesyłkę, która została przez Pocztę Polską wyłącznie zabezpieczona) protokół przy doręczeniu sporządzany jest wyłącznie na żądanie odbiorcy

Uszkodzenie stwierdzone podczas doręczania

Jeżeli podczas doręczania odbiorca stwierdził uszkodzenie przesyłki, istnieje możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki bezpośrednio przed doręczeniem – dalszy sposób postępowania będzie analogiczny, jak opisany powyżej: następuje sprawdzenie stanu zawartości, sporządzenie protokołu (na żądanie odbiorcy – jeżeli przyjmuje przesyłkę bez zastrzeżeń, w pozostałych przypadkach – obligatoryjnie) i doręczenie przesyłki, po uiszczeniu przez odbiorcę ewentualnych należności.

Sprawdzenie zawartości

Przy doręczaniu przesyłki z usługą dodatkową „Sprawdzenie zawartości”, po ustaleniu uprawnień do odbioru przesyłki, pracownik doręczający przesyłkę przekazuje ją odbiorcy, który w jego obecności dokonuje otwarcia przesyłki i sprawdzenia jej zawartości poprzez porównanie z zapisami w formularzu „Specyfikacja zawartości przesyłki”.

UWAGA!

W przypadku, gdy do przesyłki nie został dołączony formularz specyfikacji zawartości, pracownik doręczający sporządzi odręczną notatkę, która powinna zawierać następujące informacje: miejscowość
i datę, informację o zdarzeniu (np.: w przesyłce o numerze …. adresowanej do …. brak formularza specyfikacji zawartości przesyłki), określenie zawartości przesyłki, wg zasad wskazanych w opisie postępowania po wybraniu usługi dodatkowej „Sprawdzenie zawartości”.

W przypadku zgodności zawartości z formularzem specyfikacji lub w przypadku sporządzenia notatki,
o której mowa powyżej, odbiorca może:

odebrać przesyłkę – w takim przypadku odbiorca kwituje odbiór przesyłki w dokumentach oddawczych oraz na dwóch egzemplarzach formularza specyfikacji; jeden egzemplarz formularza specyfikacji jest niezwłocznie przekazywany ekonomiczną rejestrowaną przesyłką listową do nadawcy,

odmówić odbioru przesyłki – w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do dokonania na dwóch egzemplarzach dokumentów w postaci formularza specyfikacji lub sporządzonej notatki oraz
w dokumentach oddawczych adnotacji o odmowie odbioru przesyłki oraz umieszczenia swojego podpisu; przesyłka ta, wraz z jednym egzemplarzem formularza specyfikacji lub sporządzonej notatki, zostanie zwrócona do nadawcy.

Jeżeli odbiorca stwierdzi niezgodność zawartości przesyłki z dołączonym do niej formularzem specyfikacji,
a mimo to wyraża chęć odbioru przesyłki, pracownik doręczający przesyłkę spisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół „Sprawdzenie zawartości przesyłki  z dołączoną do niej specyfikacją” i doręcza przesyłkę. Jeden egzemplarz dokumentów w postaci protokołu oraz jeden egzemplarz formularza specyfikacji są niezwłocznie przekazywane ekonomiczną rejestrowaną przesyłką listową do nadawcy.

 

W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z zawartością niezgodną z formularzem specyfikacji, po spisaniu protokołu, o którym mowa powyżej, oraz dokonaniu adnotacji na formularzu specyfikacji przez odbiorcę, przesyłkę zamyka się i zabezpiecza w obecności odbiorcy. Przesyłka ta zostanie zwrócona, wraz
z dokumentacją, do nadawcy na jego koszt.

W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z zawartością zgodną z formularzem specyfikacji, przesyłkę zwraca się nadawcy na jego koszt.

 

UWAGA!

Odmowa:

sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki z formularzem specyfikacji,

złożenia adnotacji lub podpisu na którymkolwiek z dokumentów, o których mowa powyżej,

dokonana przez adresata, jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego jest równoznaczna
z odmową przyjęcia przesyłki. Przesyłkę zwraca się do nadawcy na jego koszt.

 

ISTOTNE![106]

Jeżeli stan przesyłki wzbudzi zastrzeżenia odbiorcy, umożliwiamy sprawdzenie stanu zawartości, bezpośrednio podczas doręczania.

Jeżeli sprawdzenie nie wykaże żadnych uszkodzeń zawartości, odbiorca uiszcza ewentualne należności ciążące na przesyłce i kwituje odbiór przesyłki w dokumentach oddawczych.

Odbiorca może odmówić przyjęcia przesyłki, po wcześniejszym sporządzeniu, wraz z pracownikiem doręczającym, protokołu. Protokół powinien zostać podpisany zarówno przez odbiorcę, jak i osobę doręczającą.

Zarówno w dokumentach oddawczych, jak i na sporządzonym protokole, odbiorca umieszcza informację
o odmowie przyjęcia przesyłki.

Na żądanie odbiorcy, w przypadku doręczania przesyłki, której stan budzi jego zastrzeżenia, osoba doręczająca wraz z odbiorcą sporządzi protokół sprawdzenia stanu zawartości przesyłki.

W przypadku odmowy przyjęcia którejkolwiek paczki z przesyłki nadanej z opcją „Wielopaczkowość”, będzie to równoznaczne z odmową przyjęcia wszystkich paczek z tej przesyłki.[107]

Jeżeli doręczenie przesyłki nie będzie możliwe ze względu na śmierć adresata (o ile fakt ten będzie w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzony przez osobę doręczającą), przesyłkę zwrócimy do Ciebie, jako nadawcy, niezwłocznie, umieszczając odpowiednią adnotację na przesyłce.[108]

 

PONOWNA PRÓBA DORĘCZENIA, ZAWIADOMIENIE, TERMIN NA ODBIÓR, ZWROT

Postępowanie po nieudanej próbie doręczenia przesyłki

 

Paczka EKSTRA24

W takim przypadku, w kolejnym dniu roboczym po godzinie 16:00 podejmowana jest ponowna próba doręczenia.[109]

 

UWAGA!

Przesyłki nadane w usłudze Paczka EKSTRA24, których zawartość stanowią żywe ptaki albo owady – patrz  UWAGA w JAK NADAĆ ŻYWE PTAKI I OWADY?

Po każdej nieudanej próbie doręczenia przesyłki, osoba doręczająca pozostawia odbiorcy zawiadomienie
o podjętej próbie doręczenia albo zawiadomienie przekazywane jest w formie elektronicznej.

 

Zawiadomienie elektroniczne?

Jeżeli jako nadawca podałeś numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska poinformuje adresata w formie elektronicznej (SMS albo e-mail)
o podjętej próbie doręczenia przesyłki, wskazując jej:

numer przesyłki, termin ponownej próby doręczenia – w przypadku nieskutecznej pierwszej próby doręczenia,

numer przesyłki, termin oraz adres placówki, w której przesyłka może zostać doręczona – w przypadku nieskutecznej drugiej próby doręczenia.

W przypadku nieskutecznej ponownej (drugiej) próby doręczenia:

w ciągu 14 dni, przesyłka może zostać doręczona w placówce pocztowej,*

w ciągu 48 godzin, przesyłka z zawartością żywych roślin może zostać doręczona w placówce pocztowej.**

Jeżeli we właściwym terminie, wskazanym powyżej, odbiorca nie zgłosi się do placówki pocztowej, Poczta Polska zwróci przesyłkę do Ciebie, jako nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu (np. odmowa przyjęcia, zwrot po terminie).

* licząc od dnia następnego po dniu pierwszej próby doręczenia

** licząc od godziny następnej po godzinie pierwszej próby doręczenia

PACZKA24, PACZKA48

Dla przesyłki nadanej w usłudze PACZKA24 albo PACZKA48, podejmiemy jedną próbę doręczenia Twojej przesyłki. Jeżeli będzie ona nieskuteczna, adresat otrzyma zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia.

Jeżeli jako nadawca podałeś numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska, oprócz pozostawienia zawiadomienia, poinformuje adresata
w formie elektronicznej (SMS albo e-mail) o podjętej próbie doręczenia przesyłki, wskazując jej numer, termin oraz adres placówki, w której przesyłka może zostać doręczona.

Jeżeli odbiorca nie zgłosi się do placówki pocztowej, to po 7 dniach* Poczta Polska powtórnie poinformuje adresata o możliwości odbioru przesyłki za pomocą:

SMS albo email – jeżeli podałeś te dane

zawiadomienia pozostawionego w skrzynce oddawczej adresata – gdy jako nadawca nie podałeś telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) ani adresu poczty elektronicznej adresata.

W przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki nadanej w usłudze PACZKA24 albo PACZKA48:

w ciągu 14 dni, przesyłka może zostać doręczona w placówce pocztowej,*

w ciągu 48 godzin, przesyłka z zawartością żywych roślin może zostać doręczona w placówce pocztowej.**

* licząc od dnia następnego po dniu podjętej próby doręczenia

** licząc od godziny następnej po godzinie podjętej próby doręczenia

 

Paczka EKSTRA24, PACZKA24 I PACZKA48

Zawiadomienie papierowe po podjętej próbie doręczenia osoba doręczająca pozostawi w skrzynce oddawczej adresata. Jeżeli dostęp do skrzynki oddawczej będzie niemożliwy, zawiadomienie zostanie pozostawione w innym miejscu – miejsce pozostawienia zostanie odnotowane na przesyłce.[110]

W przypadku przesyłki doręczanej za pośrednictwem skrytki pocztowej[111], pozostawienie opatrzonego datą
i godziną zawiadomienia jest równoznaczne z powiadomieniem o możliwości doręczenia przesyłki w placówce oddawczej.

Przesyłka adresowana na poste restante, po nadejściu do placówki oddawczej jest niezwłocznie przekazywana do doręczenia na wyznaczonym stanowisku. Opatrzenie przesyłki datą i godziną rozpoczyna bieg terminu jej odbioru.

Przesyłka nadana z opcją „Odbiór w punkcie”[112], na poste restante, skrytkę albo przegródkę pocztową, będzie oczekiwać w placówce oddawczej przez okres 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu:

przekazania zawiadomienia w formie elektronicznej – dla przesyłki z opcją „Odbiór w punkcie”[113],

pozostawienia zawiadomienia – przesyłka doręczana za pośrednictwem skrytki[114] pocztowej,

przekazania na wyznaczone stanowisko – dla poste restante.

Zwrotu przesyłki zawsze dokonuje się na koszt nadawcy, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową. Jeżeli opłatę za przesyłkę miał uiścić odbiorca, przy doręczaniu zwracanej przesyłki pobiera się od nadawcy opłatę za jej nadanie i zwrot.

W przypadku klientów z zawartą pisemną umową, opłata za zwrot przesyłki nadanej z opłatą ryczałtową jest równa ustalonej opłacie ryczałtowej za nadanie przesyłki.

 

 

KORZYŚCI

Gwarantowany termin doręczenia na terenie całego kraju

Śledzenie statusu przesyłki

Opakowanie firmowe przeznaczone do przesyłania dokumentów i nośników danych, o masie do 1 kg –
w cenie usługi

Możliwość sprawdzenia przy odbiorze zgodności towaru z dołączoną specyfikacją

Szybkie przekazywanie kwot pobrania na wskazany rachunek bankowy lub adres

Elektroniczne wsparcie procesów nadawczych

Szeroki wybór usług dodatkowych, opcji i wariantów ubezpieczenia

[1] W brzmieniu ustalonym w pkt 1 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[2] W brzmieniu ustalonym w pkt 1 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[3] W brzmieniu ustalonym w pkt 1 lit. c Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[4] W brzmieniu ustalonym w pkt 2 Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[5] W brzmieniu ustalonym w pkt 1 lit. d Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[6] W brzmieniu ustalonym w pkt 2 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[7] W brzmieniu ustalonym w pkt 3 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[8] W brzmieniu ustalonym w pkt 4 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[9] W brzmieniu ustalonym w pkt 5 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[10] W brzmieniu ustalonym w pkt 6 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[11] W brzmieniu ustalonym w pkt 6 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[12] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[13] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[14] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[15] W brzmieniu ustalonym w pkt 9 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[16] W brzmieniu ustalonym w pkt 10 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[17] W brzmieniu ustalonym w pkt 10 Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[18] W brzmieniu ustalonym w pkt 11 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[19] W brzmieniu ustalonym w pkt 12 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[20] W brzmieniu ustalonym w pkt 13 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[21] W brzmieniu ustalonym w pkt 14 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[22] W brzmieniu ustalonym w pkt 14 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[23] W brzmieniu ustalonym w pkt 14 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[24] W brzmieniu ustalonym w pkt 14 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[25] W brzmieniu ustalonym w pkt 14 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[26] W brzmieniu ustalonym w pkt 15 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity

[27] W brzmieniu ustalonym w pkt 16 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[28] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. b tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[29] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. a tiret pierwszy Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[30] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. a tiret drugie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[31] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. b tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[32] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. b tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[33] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. c Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[34] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. d Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[35] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. e tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[36] Uchylony przez pkt 7 lit. c tiret drugie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[37] Uchylony przez pkt 7 lit. c tiret drugie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[38] Uchylony przez pkt 7 lit. c tiret drugie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[39] Uchylony przez pkt 7 lit. c tiret drugie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[40] Uchylony przez pkt 7 lit. c tiret drugie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[41] Uchylony przez pkt 7 lit. c tiret drugie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[42] Uchylony przez pkt 7 lit. c tiret drugie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[43] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. e tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[44] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. c tiret trzecie Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[45] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. f tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[46] Uchylony przez pkt 7 lit. d Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[47] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. e Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[48] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. g tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[49] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[50] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. g tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[51] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. f Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[52] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. g Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[53] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. h Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[54] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. i Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[55] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. h Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[56] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. j tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[57] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. j tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[58] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. j tiret trzecie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[59] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. k tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[60] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. k tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[61] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. k tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[62] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. k tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[63] W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. i  Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[64] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. l Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[65] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. m Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[66] W brzmieniu ustalonym w pkt 17 lit. n Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[67] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. d Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[68] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. e Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[69] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. c Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[70] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. a Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[71] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. f Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[72] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. g Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[73] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. h tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[74] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. c Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[75] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. h tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[76] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. c Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[77] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. c Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[78] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. h tiret trzecie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[79] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. c Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[80] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[81] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[82] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. c Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[83] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. i Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[84] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. c Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[85] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. d Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[86] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. j tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[87] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[88] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[89] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. j tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[90] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[91] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. j tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[92] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[93] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[94] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[95] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[96] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. b Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[97] Uchylony przez pkt 18 lit. k tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[98] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. k tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[99] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. k tiret trzecie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[100] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. k tiret czwarte Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[101] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. f Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[102] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. l Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[103] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. g Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[104] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. m tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[105] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. h Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[106] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. c Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[107] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. m tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[108] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. m tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[109] W brzmieniu ustalonym w pkt 8 lit. i Załącznika Nr 1 do Decyzji Nr 411/2014/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 30 października 2014 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

[110] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. n tiret pierwszy Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[111] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. n tiret drugie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[112] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[113] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. a Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

[114] W brzmieniu ustalonym w pkt 18 lit. n tiret trzecie Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

Share on FacebookShare on Google+

Sprawdź jak zmieniamy się dla biznesu!

Zobacz atrakcyjną ofertę cenową, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie – skontaktuj się z przedstawicielem handlowym za pomocą formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie 804 104 104 * (z telefonów stacjonarnych) +48 43 842 0 842 * (z telefonów GSM i z zagranicy)

*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Infolinia i zamówienia kuriera (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, sobota w godz. 8:00 – 16:00