Strona główna » Biznes » Wysyłka towarów » PACZKA24< powrót

PACZKA24

Share on FacebookShare on Google+

paczka24

Szybka i bezpieczna przesyłka, którą możesz ubezpieczyć nawet do 250 000 zł!

Naprawdę szybka przesyłka – w strefie A (zobacz Strefy doręczenia), które dotrze  do adresata w ciągu jednego dnia, a  w strefie B – w 48 godzin. Co ważne, usługę PACZKA24 możesz niemalże dowolnie skonfigurować, wybierając opcje dodatkowe (np. ubezpieczenie). Bez obaw nadasz w ten sposób, nie tylko dokumenty i towary handlowe, ale też kruche szkło czy żywe rośliny. Wysłane przedmioty mogą ważyć nawet do 30 kg.

Pamiętaj, że bieżącą lokalizację przesyłki możesz sprawdzić online poprzez system śledzenia eMonitoring.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

Przewodnik-paczki-v.5

 

Share on FacebookShare on Google+

wymiary i masa

Wymiary:

  • Minimalne: 10 cm x 16 cm (strona adresowa)
  • Maksymalne: (długość + szerokość + wysokość) =< 250 cm przy czym maksymalna długość* = 150 cm
  • Maksymalne (przesyłka z usługą dodatkową „Przesyłka niestandardowa”): 250 cm < (długość + szerokość + wysokość) =< 300 cm przy czym maksymalna długość* = 150 cm

**opłata specjalna „paczka do 0,5 kg” – to przesyłka o maksymalnym wymiarze 32 x 22 x 10 cm nadana w opakowaniu własnym Klienta

Maksymalna masa:

  • 30 kg
Share on FacebookShare on Google+
zawartosc

W przesyłce PACZKA24 można przesyłać:

  • towary handlowe,
  • dokumenty,
  • elementy kruche/szkło,
  • żywe rośliny.

 

Share on FacebookShare on Google+
terminy

 

Gwarantowany termin doręczenia w następnym dniu roboczym po dniu nadania (D+1) – strefa A.

Gwarantowany termin doręczenia najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu nadania (D+2) – strefa B.

Pod warunkiem nadania do godziny 15:00

Share on FacebookShare on Google+

Obowiązuje od 19 października 2015 roku

Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych
Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym

Zasady ogólne
tekst jednolity
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki wykonywania niepowszechnych usług pocztowych Paczka
EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529), zwanej dalej „Prawem pocztowym”.
§ 2
Użyte w niniejszym regulaminie skróty i określenia oznaczają:
1) adresat – podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki,
2) cennik – dokument określający opłaty za świadczone usługi,
3) dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy,
4) nadanie – przekazanie przesyłki przez nadawcę w placówce pocztowej za potwierdzeniem nadania,
5) nadawca – podmiot, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi,
6) nalepka adresowa – dokument nakładu Poczty Polskiej, wygenerowany z aplikacji Poczty Polskiej
lub aplikacji własnej klienta, umieszczony na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne
informacje wymagane przy realizacji usług,
7) odbiorca – adresata lub inną osobę uprawnioną do odbioru przesyłki,
7a) opłata za usługę – opłatę za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki w usłudze Paczka
EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48,
8) OWU – „Ogólne warunki ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta biznesowego” oraz
„Ogólne warunki ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta indywidualnego”, dostępne na
stronie internetowej www.poczta-polska.pl,
9) placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej lub inne miejsce wyodrębnione
i oznaczone przez Pocztę Polską, w którym można nadać lub odebrać przesyłkę,
10) Poczta Polska – Pocztę Polską Spółkę Akcyjną,
11) potwierdzenie nadania – odcinek nalepki adresowej, książkę nadawczą w wersji papierowej albo plik
z danymi o nadanych przesyłkach, potwierdzony przez Pocztę Polską,
12) przesyłka – rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przyjętą przez Pocztę Polską
w celu jej przemieszczenia i doręczenia do odbiorcy,
2
12a) punkt odbioru – miejsce odbioru przesyłki z opcją „Odbiór w punkcie”, będące placówką pocztową,1
12b) punkt partnerski – miejsce odbioru przesyłki z opcją „Odbiór w punkcie”, niebędące placówką
pocztową,2
12c) regulamin – Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24,
PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym,3
12d) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. poz. 1468),4
13) zawiadomienie – informację o podjętej próbie doręczenia przesyłki, pozostawioną albo przekazaną
w przypadku stwierdzenia nieobecności odbiorcy lub braku możliwości odbioru przesyłki oraz
informację o nadejściu przesyłki.
§ 35
1. Poczta Polska świadczy usługi:
1) Paczka EKSTRA24, z zastrzeżeniem ust. 2,
2) PACZKA24,
3) PACZKA48
w gwarantowanych terminach, określonych w § 1 ust. 4 załącznika nr 1A do regulaminu, na zasadach
szczegółowo określonych w tym załączniku.
2. Usługa Paczka EKSTRA24 świadczona jest dla klientów, którzy nie zawarli z Pocztą Polską umowy
w formie pisemnej w zakresie tej usługi.
§ 3a6
Poczta Polska świadczy usługi, o których mowa w § 3, także z opcją ”Odbiór w punkcie”, z możliwością
odbioru przesyłki:
1) w punkcie odbioru – w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48,
2) w punkcie partnerskim – w usłudze PACZKA24 i PACZKA48,
dla adresatów posiadających pocztę elektroniczną albo numer telefonu w sieci telefonii komórkowej
operatora krajowego.
§ 4
1. Przesyłki przyjmowane są w opakowaniu klienta lub opakowaniu nakładu Poczty Polskiej.7
2. Przesyłki przyjmowane są w placówkach pocztowych.
1 W brzmieniu ustalonym w pkt 1 lit. a Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
2 W brzmieniu ustalonym w pkt 1 lit. a Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
3 W brzmieniu ustalonym w pkt 1 lit. b Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
4 W brzmieniu ustalonym w pkt 1 lit. b Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
5 W brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do Decyzji Nr 421/2015/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług
Pocztowych z dnia 29 lipca 2015 roku zmieniającej Decyzję w sprawie Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług
pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.
6 W brzmieniu ustalonym w pkt 2 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
7 W brzmieniu ustalonym w pkt 3 Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
3
§ 5
1. Przyjęcie przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia ze strony Poczty
Polskiej, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne
z umową, regulaminem lub załącznikiem nr 1A do regulaminu.
2. Poczta Polska ma prawo:
1) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka może spowodować uszkodzenie innych
przesyłek lub mienia, zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie nadawcy
do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, zabezpieczyć przesyłkę na własny
koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego,
2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej
zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadomić niezwłocznie właściwe służby
oraz zatrzymać i zabezpieczyć przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby,
3) w uzasadnionych przypadkach zażądać od nadawcy otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia, czy jej
zawartość odpowiada warunkom określonym w regulaminie i w przepisach powszechnie
obowiązujących,
4) odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia warunków określonych w regulaminie oraz załączniku
nr 1A do regulaminu lub jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 6
1. Przesyłki przyjmowane przez Pocztę Polską w ramach świadczonych usług traktowane są jako
przesyłki z zadeklarowaną wartością.
2. Jeżeli zwykła wartość rzeczy zawartych w przesyłce:
1) nie przekracza 100,00 zł i nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki – przesyłkę taką traktuje się
jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością 100,00 zł,
2) przekracza 100,00 zł i nadawca zadeklarował wartość przesyłki – przesyłkę taką traktuje się jako
przesyłkę z zadeklarowaną wartością o wartości podanej przez nadawcę, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) przekracza 100,00 zł, ale nadawca nie zadeklarował wartości, tylko dokonał ubezpieczenia przesyłki
zgodnie z zasadami określonymi w OWU i cenniku albo pisemnej umowie – przesyłkę taką traktuje
się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością 100,00 zł objętą ubezpieczeniem do wskazanej przez
nadawcę kwoty.
3. Przesyłki mogą być przyjmowane z usługami dodatkowymi, o których mowa w § 4 załącznika nr 1A do
regulaminu.
§ 7
1. Do przemieszczenia i doręczenia nie są przyjmowane przesyłki:
1) zawierające rzeczy niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub środowisku
naturalnemu, a w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące,
cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne przedmioty o wyglądzie broni,
4
2) zawierające rzeczy, których nieopakowane widoczne części lub samo opakowanie zawierają napisy
lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
3) zawierające narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,
4) zawierające zwłoki, szczątki, prochy ludzkie oraz zwierzęce,
5) zawierające żywe zwierzęta, z wyłączeniem owadów i żywych ptaków,
6) zawierające inne rzeczy, nieokreślone w niniejszym paragrafie, a zakazane przepisami prawa,
7) na opakowaniu których umieszczono oznaczenia:
a) utrudniające odczytanie adresu,
b) podobne do odcisków pieczęci pocztowych oraz nalepek i druków, stosowanych zarówno przez
Pocztę Polską, jak i przez innych operatorów,
c) zawierające znamiona korespondencji pisemnej, a w szczególności wskazujące na sposób
postępowania przy jej przewozie i doręczeniu, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) których treść i wizerunek są zabronione prawem,
8) na opakowaniu których umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne
podobne materiały.
2. Stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów
wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest możliwe
wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych lub opcji, o których mowa w § 4 i 5
załącznika nr 1A do regulaminu, a także w przypadku wybrania ubezpieczenia.
§ 8
1. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka, do której nadawca dołączył wypełnioną
nalepkę adresową.
2. W przypadku stosowania nalepki adresowej wygenerowanej z aplikacji Poczty Polskiej albo aplikacji
własnej klienta, nadawca zobowiązany jest do wypełnienia (w sposób trwały i czytelny) w dwóch
egzemplarzach książki nadawczej nakładu własnego albo sporządzenia elektronicznej książki
nadawczej.
3. Stosowanie nalepki adresowej wygenerowanej z aplikacji własnej klienta lub książki nadawczej
nakładu własnego, o układzie odmiennym od zastosowanego w drukach nakładu Poczty Polskiej,
wymaga zawarcia pisemnej umowy oraz uzyskania przez nadawcę akceptacji wzorów powyższych
druków przez Pocztę Polską.
§ 98
W przypadku stwierdzenia przez pracownika placówki pocztowej:
1) podania przez nadawcę niezgodnych danych w elektronicznej książce nadawczej z danymi na
nalepce adresowej, uzgadnia się z nadawcą poprawne dane, a w przypadku braku możliwości
8 W brzmieniu ustalonym w pkt 4 Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
5
uzgodnienia, niezwłocznie informuje się nadawcę o nieprzyjęciu przesyłek, dla których elektroniczna
książka nadawcza zawiera dane niezgodne z danymi podanymi na nalepkach adresowych; przesyłki
te zostają niezwłocznie zwrócone nadawcy,
2) nieczytelnego lub błędnego, niezgodnego z wymogami Poczty Polskiej, kodu kreskowego
naniesionego na nalepce adresowej własnego nakładu, Poczta Polska odmówi przyjęcia takiej
przesyłki.
§ 10
1. Nadawca może, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć żądanie:
1) odstąpienia od umowy i zwrotu przesyłki,
2) zmiany adresu lub adresata przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 6,
3) anulowania lub zmiany wysokości kwoty pobrania w przypadku zlecenia realizacji tej usługi
dodatkowej, określonej w § 4 pkt 2 załącznika nr 1A do regulaminu.
2. Żądania, o których mowa w ust. 1, realizowane są, o ile przesyłka nie została doręczona.
3. Za żądania, o których mowa w ust. 1, nadawca wnosi opłatę określoną w cenniku obowiązującym
w dniu złożenia żądania albo w pisemnej umowie.
4. Żądania, o których mowa w ust. 1, zgłasza nadawca:
1) w placówce pocztowej, przez wypełnienie formularza „Żądanie” i przedstawienie potwierdzenia
nadania przesyłki – klient, z którym została zawarta pisemna umowa oraz klient indywidualny,
2) drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej – po otrzymaniu
przez Pocztę Polską potwierdzenia nadania przesyłki – klient, z którym została zawarta pisemna
umowa.
5. Nadawca przesyłki może żądać wydania mu potrzebnej liczby odpisów potwierdzenia nadania przesyłki
na podstawie przedstawionego potwierdzenia nadania przesyłki. Wydanie odpisu potwierdzenia
nadania przesyłki może nastąpić nie później niż w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia jej nadania.
Nadawca wnosi opłatę określoną w cenniku obowiązującym w dniu złożenia żądania.
6. Żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą dotyczyć przesyłek z zawartością owadów albo
żywych ptaków.
7. Adresat nie może żądać dosyłania przesyłek.
8. Przesyłek nie przechowuje się po upływie terminów, o których mowa w § 12.
§ 11
1. Przesyłki doręcza się za pokwitowaniem odbioru po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do jej
odbioru. Za pokwitowanie odbioru uważa się czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.
2. Sposób doręczania przesyłek określa Prawo pocztowe.
3. Na żądanie odbiorcy, na opakowaniu przesyłki, osoba doręczająca umieszcza datę i godzinę
doręczenia i składa podpis.
4. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki pod adresem wskazanym na przesyłce, Poczta
Polska pozostawia w skrzynce oddawczej adresata lub przekazuje pocztą elektroniczną lub SMS
6
zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia, w przypadkach określonych w § 14 ust. 2 i § 15 ust. 1
załącznika nr 1A do regulaminu, z wyłączeniem przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie”.9
§ 12
1. W przypadku pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 4:
1) ustala się 14 – dniowy termin, w czasie którego przesyłka może zostać doręczona w placówce
pocztowej, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia,
z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 2,
2) ustala się 48 – godzinny termin, licząc od godziny następnej po godzinie pozostawienia albo
przekazania zawiadomienia, w czasie którego przesyłka z zawartością żywych roślin może zostać
doręczona w placówce pocztowej,
2. W przypadku braku możliwości doręczenia, przesyłka, której zawartość stanowią żywe ptaki albo
owady, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7 załącznika nr 1A do regulaminu, zostaje niezwłocznie zwrócona do
nadawcy, z podaniem na opakowaniu przesyłki przyczyny zwrotu.
3. Dla przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie” obowiązują następujące terminy odbioru:
1) 6 dni, licząc od dnia następnego po dniu wysłania powiadomienia, o którym mowa w § 9 ust. 2
załącznika nr 1A do regulaminu – w przypadku punktu partnerskiego,
2) 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu wysłania powiadomienia, o którym mowa w § 9 ust. 2
załącznika nr 1A do regulaminu – w przypadku punktu odbioru.10
§ 13
1. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi do nadawcy,
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki, odmowa sprawdzenia zawartości w przypadku wykupienia
usługi dodatkowej, o której mowa w § 4 pkt 15 załącznika nr 1A do regulaminu lub uiszczenia opłat
ciążących na przesyłce jest równoznaczna z odmową przyjęcia przesyłki.
3. Odmowa przyjęcia przesyłki dokonana przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem,
a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym, nie jest traktowana jako odmowa
przyjęcia przesyłki. W takim przypadku powiadamia się adresata o próbie doręczenia przesyłki poprzez
pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia.
§ 14
Przesyłkę, której nie można doręczyć adresatowi, a przy zwracaniu doręczyć nadawcy z powodu braku
lub błędnego adresu nadawcy, a także z powodu odmowy przyjęcia przesyłki zwracanej, traktuje się jako
niedoręczalną i kieruje do dalszego postępowania zgodnie z przepisami Prawa pocztowego, do właściwej
jednostki Poczty Polskiej.
9 W brzmieniu ustalonym w pkt 5 Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
10 W brzmieniu ustalonym w pkt 6 Załącznika nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
7
§ 15
1. Wysokość opłaty za usługi jest określana i naliczana zgodnie z obowiązującym w dniu nadania
przesyłek cennikiem albo zawartą pisemną umową.
2. Na wniosek klienta może zostać zawarta pisemna umowa – w przypadku zadeklarowania przez klienta
nadawania przesyłek w ilości przekraczającej 10 szt. w okresie miesiąca. W ramach zawartej pisemnej
umowy istnieje możliwość ustalenia opłaty ryczałtowej za świadczone usługi.11
3. Wysokość opłaty za usługi dodatkowe oraz opcje, o których mowa w § 4 i 5 załącznika nr 1A do
regulaminu, jest określana i naliczana zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu nadania przesyłki
albo z zawartą pisemną umową.
4. Opłatę za usługę uiszcza:
1) nadawca przy nadaniu przesyłki albo
2) odbiorca przy doręczeniu przesyłki, zgodnie ze wskazaniem nadawcy, z wyłączeniem przesyłek
z opcją „Odbiór w punkcie” przeznaczonych do odbioru w punkcie partnerskim, albo12
3) osoba trzecia niebędąca nadawcą lub adresatem – jeżeli wynika to z pisemnej umowy, w której
określony jest ten sposób uiszczania opłat.
5. W przypadku dodatkowej ochrony, tj. ubezpieczenia przesyłki, nadawca zobowiązany jest uiścić:
1) opłatę za usługę,
2) składkę z tytułu ubezpieczenia – za wyjątkiem przesyłek, dla których składkę za ubezpieczenie
pokrywa Poczta Polska,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia wyłącznie
w wariancie, dla którego składkę pokrywa Poczta Polska.
§ 16
1. Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej,
2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą Poczty Polskiej,
3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów Prawa pocztowego albo regulaminu,
4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.
2. Powołując się na jedną z przyczyn wymienionych w ust. 1, Poczta Polska przedstawia dowód jej
wystąpienia.
3. Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie określonym
w ust. 6 i 8, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:
1) jest następstwem czynu niedozwolonego,
2) nastąpiło z winy umyślnej Poczty Polskiej,
3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa Poczty Polskiej.
11 W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. a Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
12 W brzmieniu ustalonym w pkt 7 lit. b Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.
8
4. W przypadkach wymienionych w ust. 3, Poczta Polska ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości,
po udowodnieniu przez klienta zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, wykazaniu związku
przyczynowo-skutkowego, udowodnieniu wysokości straty, którą klient poniósł oraz korzyści, które
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną:
1) jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie
doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło
w terminach, wskazanych w § 16 załącznika nr 1A do regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1,
2) w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki,
3) w przypadku braku realizacji zleconych usług dodatkowych, określonych w § 4 załącznika nr 1A do
regulaminu.
6. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 5, z tytułu nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż
dwukrotność:
a) opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową, albo
b) różnicy w opłacie za usługę nienależycie wykonaną a opłatą za inną usługę, objętą niniejszym
regulaminem, a gwarantującą doręczenie w pierwszym dniu roboczym, licząc od dnia
następnego po dniu nadania – w przypadku, o którym mowa w § 16 pkt 1 załącznika nr 1A do
regulaminu,
2) w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki – w żądanej
wysokości, jednak nie wyższej, niż zadeklarowana wartość przesyłki,
3) w przypadku braku realizacji zleconej usługi dodatkowej, określonej w § 4 załącznika nr 1A do
regulaminu – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za niezrealizowaną
usługę dodatkową, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową.
7. Usługę uważa się za niewykonaną:
1) jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie
doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło
po terminie, po którym usługę uważa się za niewykonaną, zgodnie z § 17 załącznika nr 1A do
regulaminu,
2) w przypadku całkowitego ubytku albo całkowitego uszkodzenia zawartości,
3) w przypadku utraty przesyłki, gdzie jako utratę traktuje się nie nadejście przesyłki do miejsca
przeznaczenia wskazanego na nalepce adresowej w ciągu 30 dni od dnia nadania,
4) w przypadku niepowiadomienia adresata, z przyczyn innych niż występujące po stronie nadawcy lub
adresata, o nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, skutkującego
jej zwrotem do nadawcy.
8. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 5, w przypadku niewykonania usługi przysługuje odszkodowanie:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 i 4 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż
dwukrotność opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem albo zawartą pisemną umową,
9
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż
zadeklarowana wartość przesyłki.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego
odszkodowania, zwraca opłatę za usługę, a w przypadku braku realizacji usługi dodatkowej zwraca
także opłatę za niezrealizowaną usługę dodatkową.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 i 4, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego
odszkodowania, zwraca w całości opłatę za usługę wraz z opłatami za usługi dodatkowe.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, zwrotowi podlega także opłata za zwrot przesyłki.
11. Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej przesyłek, jak również zasady wypłaty odszkodowania, zawarte
są w OWU dostępnych na stronie internetowej.
§ 17
1. W przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania z winy Poczty Polskiej po doręczeniu przesyłki lub
nie przekazaniu nadawcy żądanej kwoty pobrania, oprócz odszkodowania, o którym mowa w § 16 ust.
6 pkt 3, nadawcy przysługuje zwrot kwoty pobrania.
2. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania
z winy nadawcy, który podał nieprawidłowy adres lub nieprawidłowy numer rachunku bankowego.
§ 18
Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w zakresie ustalonym
w niniejszym regulaminie, można zgłosić w każdej placówce pocztowej w postaci:
1) pisemnej papierowej lub elektronicznej,
2) ustnej do protokołu.
3) uchylony
§ 19
1. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
2) pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
3) przedmiot reklamacji,
4) numer przesyłki, datę i miejsce jej nadania,
5) opis okoliczności uzasadniających reklamację,
6) kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
7) datę sporządzenia reklamacji,
8) podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej,
9) dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane
w pkt 1 i 2,
10) wykaz załączonych dokumentów.
10
2. Do reklamacji wnoszonej w formie pisemnej papierowej i ustnej do protokołu, reklamujący zobowiązany
jest dołączyć:
1) oświadczenie o niewidocznych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki zgłoszonych w terminie
7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez adresata – w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt.
1 lit. c,
2) oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku, o którym
mowa w § 20 ust. 5 pkt 2,
3) protokół sporządzony przy odbiorze przesyłki, w sytuacjach przewidzianych niniejszym
regulaminem.
3. Do reklamacji wnoszonej w formie elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa
w ust. 2.
4. W uzasadnionych przypadkach Poczta Polska może zwrócić się o uzupełnienie reklamacji,
w określonym terminie, o:
1) potwierdzenie nadania przesyłki, przedstawione do wglądu,
2) opakowanie przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Na dowód złożenia reklamacji reklamujący otrzymuje potwierdzenie jej złożenia.
6. Nieuzupełnienie reklamacji o opakowanie przesyłki nie stanowi podstawy do pozostawienia reklamacji
bez rozpatrzenia.
§ 20
1. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można wnieść:
1) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki:
a) bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki, jeżeli został sporządzony protokół, o którym mowa
w § 11 ust. 5 załącznika nr 1A do regulaminu,
b) po przyjęciu przesyłki, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie
o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo został sporządzony protokół, o którym
mowa w § 11 ust. 5 załącznika nr 1A do regulaminu,
c) nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki w przypadku uszkodzeń i ubytków
nie dających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki,
2) z tytułu utraty przesyłki – w dniu następnym po upływie terminu, w jakim uważa się niedoręczoną
przesyłkę za utraconą zgodnie z § 16 ust. 7 pkt 3,
3) z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia –
po upływie tego terminu.
2. Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit c, ciężar udowodnienia, iż ubytki lub uszkodzenie
zawartości przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez Pocztę Polską w celu
wykonania usługi a jej doręczeniem, spoczywa na reklamującym.
4. Reklamację:
1) wniesioną po terminie, lub
11
2) niekompletną, która została uzupełniona po terminie, lub
3) niekompletną, która nie została uzupełniona w terminie, lub
4) wniesioną przez osobę nieuprawnioną,
pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, reklamującego informuje się
niezwłocznie o możliwości wniesienia reklamacji przez osobę uprawnioną.
5. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
1) nadawcy,
2) adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń
albo, gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.
§ 21
1. Reklamację rozpatruje właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej.
2. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację,
w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji przez klienta.
3. Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w § 19 ust. 1 – 3 lub istnieje potrzeba
uzupełnienia reklamacji o dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 4, jednostka organizacyjna
rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację zawiera:
1) nazwę jednostki Poczty Polskiej właściwej dla rozpatrywania reklamacji,
2) powołanie podstawy prawnej,
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji w całości lub części,
4) w przypadku przyznania odszkodowania – wysokość przyznanej kwoty odszkodowania oraz
informację o sposobie i terminie wypłaty,
5) w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części uzasadnienie faktyczne
i prawne,
6) pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie nazwy jednostki odwoławczej, do której można
wnieść odwołanie, oraz informację o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem drogi
reklamacyjnej, dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym albo mediacyjnym przez Prezesem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy
Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
7) podpis upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację z podaniem
stanowiska służbowego.
5. W przypadku prowadzenia postępowania z zakresu likwidacji szkody w związku z ubezpieczeniem
przesyłki, odpowiedź na reklamację uwzględnia rozstrzygnięcie zgodne z OWU. W przypadku zaś
przyznania odszkodowania z tytułu likwidacji szkody, kwota tego odszkodowania podlega zaliczeniu na
poczet odszkodowania ustalonego w postępowaniu reklamacyjnym.
6. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, reklamujący może wnieść odwołanie
w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.
12
7. Jednostka odwoławcza, do której wpłynęło odwołanie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
otrzymania odwołania, informuje reklamującego o:
1) pozytywnym rozpatrzeniu odwołania i w przypadku przyznania odszkodowania – wysokości
przyznanej kwoty odszkodowania oraz o formie i terminie wypłaty nie dłuższym niż 30 dni od dnia
uznania odwołania, albo
2) o nieuwzględnieniu odwołania i nieprzyznaniu odszkodowania oraz o wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym albo
w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo
w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
§ 22
1. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania
reklamacji przez jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej, wyznaczoną do rozpatrywania odwołań albo
niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.
2. Roszczenia przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej.
3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania
drogi postępowania reklamacyjnego.
4. Reklamujący może przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej dochodzić swoich roszczeń
w postępowaniu sądowym albo w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji
Elektronicznej albo w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 23
Odszkodowanie oraz zwrot opłat wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją reklamującego w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji, przyznającej odszkodowanie.
§ 24
Przewodnik po usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 stanowi załącznik nr 1B do
regulaminu.
§ 25
Poczta Polska w uzasadnionych przypadkach w odrębnie zawartej pisemnej umowie może ustalić
z nadawcą zasady realizacji usługi odmiennie od określonych w regulaminie lub załącznikach do
regulaminu, dostosowując je do potrzeb klienta, w szczególności w zakresie:
1) gwarantowanego terminu,
2) godziny granicznej,
3) sposobu opakowania i zabezpieczenia przesyłek,
4) wymogów związanych z usługami dodatkowymi i sposobem ich realizacji,
13
5) trybu składania reklamacji,
6) postępowania z przesyłkami niedoręczonymi i zwrotnymi.
§ 25a
1. Administratorem danych osobowych nadawców oraz przekazanych przez nadawców danych
osobowych adresatów przesyłek jest Poczta Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (00-940 Warszawa).13
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są zbierane przez Pocztę Polską S.A. w celu świadczenia
usług, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz w innych celach prawnie dozwolonych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, o których mowa w regulaminie.
4. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do dostępu u administratora danych
osobowych do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych lub
wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
5. Uprawnienie w zakresie dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania nie narusza praw
i obowiązków Poczty Polskiej S.A., wynikających z przepisów prawa regulujących świadczenie usług
pocztowych.
6. Dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, w tym
dane dotyczące osób korzystających z usług, stanowią tajemnicę pocztową w rozumieniu art. 41 ustawy
Prawo pocztowe.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa
pocztowego oraz Kodeksu cywilnego, a także Rozporządzenia.
13 W brzmieniu ustalonym w pkt 8 Załącznika Nr 1 do Decyzji wprowadzającej niniejszy tekst jednolity.

Share on FacebookShare on Google+

Sprawdź jak zmieniamy się dla biznesu!

Zobacz atrakcyjną ofertę cenową, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie – skontaktuj się z przedstawicielem handlowym za pomocą formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie 804 104 104 * (z telefonów stacjonarnych) +48 43 842 0 842 * (z telefonów GSM i z zagranicy)

*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Infolinia i zamówienia kuriera (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, sobota w godz. 8:00 – 16:00

Share on FacebookShare on Google+

Wzory druków: