Strona główna » Biznes » Usługi finansowe » Przekaz pocztowy krajowy< powrót

Przekaz pocztowy krajowy

Share on FacebookShare on Google+

Tworząc usługę transferu środków pieniężnych na terenie Polski, mieliśmy na względzie wygodę naszych Klientów, dlatego zaplanowaliśmy nie tylko przyjęcie zlecenia w formie elektronicznej i papierowej, ale również druk, nadanie i doręczenie przekazów. Bezpłatnie dostarczamy formularze do samodzielnego nadruku danych oraz zatwierdzamy wystawione przez Klientów druki.

Share on FacebookShare on Google+

Regulamin

świadczenia usługi

przekaz pocztowy

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy określa warunki i zasady świadczenia usługi przekaz pocztowy w obrocie krajowym i zagranicznym, a także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
 2. Do świadczenia usługi przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy Regulaminu, o ile międzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowią inaczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Placówka pocztowa nie może odmówić przyjęcia przekazu pocztowego jeżeli nadawca spełnia warunki wynikające z niniejszego Regulaminu świadczenia usługi przekaz pocztowy w obrocie krajowym i zagranicznym bądź zawartej pisemnej umowy na nadawanie przekazów pocztowych.

 

§ 2

Informacja o usłudze jest dostępna na stronie internetowej http://www.poczta-polska.pl
lub telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–20:00, pod numerem telefonu 801 333 444 lub (+48) 43 842 06 00.

 

§ 3

Użyte określenia oznaczają:

1)     adres – oznaczenie miejsca wypłaty kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym wskazanego przez nadawcę, albo miejsca zwrotu kwoty do nadawcy
w przypadku niepodjęcia kwoty przekazu pocztowego przez adresata,

2)     adresat – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla której przeznaczony jest przekaz pocztowy. Adresatem przekazu pocztowego mogą być również współmałżonkowie,

3)     dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inny niż wymienione dokument z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza; w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego
z wymienionych dokumentów inny dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca,

4)     doręczenie – wypłacenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie,

5)     dosyłanie – realizację pisemnego żądania adresata przesyłania przekazów pocztowych pod adres wskazany w żądaniu,

6)  graniczna wartość przekazu pocztowego – równowartość kwoty stanowiącej 120 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przekazu pocztowego, ogłoszonego
w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS, w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, i zaokrąglonej w górę do pełnych setek złotych,

7)     klient – osobę zlecającą nadanie przekazu pocztowego w placówce pocztowej, za pośrednictwem listonosza lub strony internetowej,

8)     kod pocztowy – Pocztowy Numer Adresowy, składający się z pięciu cyfr przedzielonych po dwóch pierwszych cyfrach myślnikiem (np. 00-940, 10-900); będący integralnym składnikiem adresu nadawcy i adresata przekazu pocztowego; zbiór kodów pocztowych publikowany jest w „Oficjalnym Spisie Pocztowych Numerów Adresowych”, dostępny
w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej; kod pocztowy jest elementem wykorzystywanym w technologii stosowanej przez Pocztę Polską S.A., umożliwiającym prawidłowe opracowanie i kierowanie przekazów pocztowych; w przypadku przekazów adresowanych za granicę obowiązuje kod pocztowy właściwy dla kraju wypłacającego kwotę przekazu,

9)     listonosz –  pracownika Poczty Polskiej S.A. doręczającego lub przyjmującego przekaz pocztowy,

10)   międzynarodowe przepisy pocztowe – wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe dotyczące świadczenia usługi przekaz pocztowy oraz wiążące akty Światowego Związku Pocztowego, tj. Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie dotyczące Pocztowych Usług Płatniczych, Regulamin Porozumienia dotyczącego Pocztowych Usług Płatniczych,

11)    nadanie – polecenie doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym,

12)    nadawca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą  osobowości prawnej, która zawarła z Pocztą Polską S.A. umowę
o świadczenie usługi przekaz pocztowy,

13)   należność – łączną wartość przekazów pocztowych oraz opłat za nadanie przekazów pocztowych i zlecone usługi dodatkowe,[1]

14)   odbiorca – adresata lub inną uprawnioną osobę, której doręcza się kwotę przekazu pocztowego,

15)   pakiet – zbiór przekazów pocztowych nadawanych za pośrednictwem strony internetowej,

16)   placówka oddawcza – placówkę Poczty Polskiej S.A lub agenta Poczty Polskiej S.A. właściwą dla miejsca zamieszkania lub siedziby adresata, realizującą czynności związane z doręczeniem przekazów pocztowych,

17)   placówka pocztowa – placówkę Poczty Polskiej S.A. lub agenta Poczty Polskiej S.A.
w której nadawca może zawrzeć umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy lub która doręcza adresatowi kwotę przekazu pocztowego,

18)   pocztowa książka nadawcza – zbiorczy dowód nadania przekazów pocztowych,

19) poste restante – zlecenie polegające na dostarczeniu przekazu pocztowego do określonej przez nadawcę placówki pocztowej, do której adresat sam zgłasza się po odbiór kwoty przekazu,

20) potwierdzenie nadania – dokument stanowiący dowód przyjęcia przez Pocztę Polską S.A. do realizacji usługi przekaz pocztowy (oryginał odcinka z systemu informatycznego Poczty Polskiej S.A., oryginał odcinka blankietu przekazu pocztowego, egzemplarz pocztowej książki nadawczej – opatrzone odciskiem datownika i podpisem pracownika placówki pocztowej, wydruk ze strony internetowej, w tym również wydruk pocztowej książki nadawczej wydawany klientowi) mający moc dokumentu urzędowego,

21)   pracownik placówki pocztowej – osobę zatrudnioną przez Pocztę Polską S.A. lub agenta Poczty Polskiej S.A.,

22)   przekaz pocztowy – polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez operatora pocztowego – Pocztę Polską S.A.,

23)   Regulamin – Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy,

24)   reklamacja – zgłoszenie roszczenia w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przekaz pocztowy,

25)   skrytka pocztowa – zainstalowaną w placówce pocztowej skrzynkę, zamykaną przez adresata na klucz, służącą adresatowi do bezpośredniego odbioru zawiadomień
o nadejściu przekazów pocztowych, udostępnianą adresatowi na odrębnych zasadach,

26)   strona internetowa – stronę internetową Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl,

27)   ustawa – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r. poz.1529).

 

II.   NADAWANIE PRZEKAZÓW POCZTOWYCH

 

§ 4

 1. Usługa przekaz pocztowy w obrocie krajowym może zostać zlecona do realizacji:

1)    w każdej placówce pocztowej,

2)    poprzez stronę internetową,

3)    za pośrednictwem listonoszy.

 1. Listonosze przyjmują przekazy pocztowe do kwoty granicznej wartości przekazu pocztowego.
 2. Wysokość kwoty przekazu pocztowego w obrocie krajowym nadawanego w placówce pocztowej lub poprzez stronę internetową, nie podlega ograniczeniu.
  1. Kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym powinna być wyrażona w PLN, cyframi i słownie.
  2. Nadawcą przekazu pocztowego nie może być osoba małoletnia (poniżej 13 roku życia).
  3. Przy przyjmowaniu przekazów w obrocie krajowym mają zastosowanie przepisy ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46 , poz. 276 z późn. zm.) w szczególności dotyczące obowiązku ustalenia tożsamości nadawcy przy kwotach przekraczających kwotę określoną
   w ustawie.

 

§ 5

 1. Usługę przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym przyjmują do realizacji placówki pocztowe w ramach umów zawartych przez Pocztę Polską S.A. z zagranicznymi operatorami pocztowymi i innymi kontrahentami uczestniczącymi w wymianie przekazowej.
 2. Przy przyjmowaniu przekazów w obrocie zagranicznym mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UE L 345 z 8 grudnia 2006) oraz przepisy wynikające z Ustawy Prawo Dewizowe z 27 lipca 2002 roku Dz. U. nr 141 poz. 1178 z pozn. zm.).
 3. Warunki i parametry świadczenia usługi przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym, m.in. maksymalna kwota przekazu pocztowego (wyrażona w walucie, na którą zostanie przeliczona kwota przekazu pocztowego), szacunkowy termin realizacji usługi i forma wypłaty (gotówka/przelew na konto) wynikają z uregulowań umów z zagranicznymi operatorami pocztowymi i innymi kontrahentami i są ujęte w „Wykazie krajów, do których można wysyłać z Polski przekazy pocztowe”.
  1. „Wykaz krajów, do których można wysyłać z Polski przekazy pocztowe” udostępniony jest w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

 

§ 6

 1. W placówce pocztowej, zlecenie realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie krajowym następuje:

1)    w formie ustnego lub pisemnego zlecenia,

2)    w formie papierowej poprzez wypełnienie właściwego blankietu przekazu pocztowego:

a)    nakładu Poczty Polskiej S.A. (wzory nr 1, 2, 3),

b)    nakładu własnego nadawcy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1,

 1. W placówce pocztowej, zlecenie realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym następuje poprzez wypełnienie blankietu nakładu Poczty Polskiej S.A. (wzór nr 4). Do przeliczania kwoty przekazu wyrażonego w złotych polskich na walutę obcą, pracownik placówki pocztowej stosuje obowiązujący w dniu nadania kurs sprzedaży dewiz banku, z którego usług w zakresie rozliczeń zagranicznych korzysta Poczta Polska S.A.  na terenie kraju.
 2. Nadanie przekazu pocztowego w placówce pocztowej na podstawie ustnego lub pisemnego zlecenia polega na podaniu pracownikowi placówki pocztowej danych adresowych nadawcy i adresata, kwoty przekazu pocztowego (i ewentualnie zgłoszenia usługi dodatkowej oraz treści korespondencji) oraz podpisaniu przez klienta wydruku potwierdzenia nadania. Złożenie podpisu jest równoznaczne z akceptacją danych przekazu pocztowego oraz potwierdzeniem znajomości i akceptacji Regulaminu oraz cennika.[2]
 3. W sytuacji nadawania jednorazowo co najmniej dziesięciu przekazów pocztowych, nadawca wpisuje każdy przekaz pocztowy kolejno w oddzielną pozycję pocztowej książki nadawczej (wzór nr 5 z zastrzeżeniem § 7 ust.1), sporządzanej w dwóch egzemplarzach
  i przekazuje je pracownikowi placówki pocztowej w stanie uporządkowanym, tj. ułożone stroną adresową według kolejności wpisów w formularzu.
 4. Umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy, zlecaną do realizacji w placówce pocztowej, uważa się za zawartą z chwilą wydania klientowi potwierdzenia nadania.
 5. Umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy w obrocie krajowym, zlecaną do realizacji poprzez stronę internetową, uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia zgodności wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. Brak na rachunku środków pieniężnych po upływie okresu wskazanego na potwierdzeniu nadania oznacza rezygnację nadawcy z zamiaru zawarcia umowy.

 

§ 7

 1. Stosowanie formularza pocztowej książki nadawczej i blankietu przekazu pocztowego krajowego własnego nakładu nadawcy możliwe jest jeśli formularz i blankiet zgodne są
  z wzorami nakładu Poczty Polskiej S.A.
 2. Blankiet przekazu pocztowego należy wypełnić w kolorze czarnym lub niebieskim odręcznie, drukiem, tuszowym odciskiem stempla lub w sposób komputerowy.
 3. W przypadku przekazu pocztowego adresowanego za granicę zaleca się, aby blankiet wypełniony był drukowanymi literami (wzory nr 4a i 4b – wzory wypełnionego przekazu zagranicznego z opcją odpowiednio wypłaty na adres oraz na rachunek bankowy).

 

§ 8

 1. Nadanie przekazów pocztowych przez stronę internetową, może odbyć się przez rejestrację pojedynczych przekazów lub w formie pakietu. Opis procesu nadawania dostępny jest na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
 2. Potwierdzeniem nadania przekazu pocztowego w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest wygenerowane na stronie internetowej potwierdzenie nadania, zawierające unikalny identyfikator przekazu lub pakietu (UIP).
 3. Nadawca może zintegrować swój system informatyczny z systemem Poczty Polskiej S.A. przez Webservice. Opis techniczny Interfejsu Webservice dostępny jest na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
 4. Nadawca przy nadaniu przekazu pocztowego przez Internet może skorzystać
  z dodatkowych komunikatów SMS lub e-mail w zakresie:

1)    powiadomienia nadawcy o przyjęciu poszczególnego przekazu pocztowego lub pakietu z przekazami pocztowymi do realizacji,

2)    powiadomienia nadawcy o końcowym stanie realizacji (anulowanie, wypłata, zwrot) poszczególnego przekazu pocztowego lub pakietu z przekazami pocztowymi.[3]

 1. W przypadku gdy nadawca określi przy nadaniu przekazu pocztowego przez Internet,

nr telefonu w krajowej sieci komórkowej lub adres poczty elektronicznej i wystąpi niedopłata należności Poczta Polska S.A. przekaże informację w komunikacie SMS lub e-mail o niedopłacie ze wskazaniem terminu do którego należy uzupełnić płatność. Brak wpływu środków we wskazanym terminie powoduje anulowanie usługi.[4]

§ 9

 1. Nadanie przekazu pocztowego w obrocie krajowym za pośrednictwem listonosza  następuje na podstawie blankietu przekazu pocztowego nakładu Poczty Polskiej S.A. (wzór nr 1) lub pisemnego zlecenia.
 2. Listonosz wydaje klientowi tymczasowy dokument potwierdzający przyjęcie kwoty pieniężnej (wzór nr 6).
 3. Listonosz dostarcza klientowi potwierdzenie nadania i odbiera od niego tymczasowy dokument określony w ust. 2.
 4. Przyjęcie przez listonosza  kwoty pieniężnej wraz z wypełnionym blankietem przekazu pocztowego lub pisemnym zleceniem, o którym mowa w ust. 1, powinno odbywać się
  w miejscu zamieszkania lub siedzibie klienta.
 5. Umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy, zleconą za pośrednictwem listonosza, uważa się za zawartą z chwilą wydania klientowi tymczasowego dokumentu potwierdzającego przyjęcie kwoty pieniężnej.

 

§ 10

 1. Zakres wymaganych danych niezbędnych do realizacji usługi przekaz pocztowy
  w obrocie krajowym obejmuje kwotę przekazu pocztowego oraz następujące dane nadawcy i adresata (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5):

1)    imię i nazwisko albo pełną nazwę,

2)    ulicę, numer domu i mieszkania albo lokalu – w przypadku miejscowości podzielonej na ulice, albo nazwę miejscowości i numer porządkowy nieruchomości – w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice,

3)    właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości.

 1. Zakres wymaganych danych niezbędnych do realizacji usługi przekaz pocztowy
  w obrocie zagranicznym z opcją doręczenia na adres obejmuje kwotę przekazu pocztowego oraz następujące dane nadawcy i adresata:

1)    nazwisko i imię albo nazwę (w przypadku firmy),

2)    ulicę, numer domu i mieszkania albo lokalu,

3)    kod pocztowy właściwy dla kraju, w którym kwota przekazu ma zostać wypłacona wraz z nazwą miejscowości,

4)    nazwę kraju przeznaczenia.

 1. Zakres wymaganych danych niezbędnych do realizacji usługi przekaz pocztowy
  w obrocie zagranicznym z opcją przekazania na rachunek bankowy adresata obejmuje:

1)    nazwisko i imię właściciela rachunku bankowego,

2)    numer BIC banku docelowego (BIC – Bank Identifier Code – kod banku w obrocie międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT, np. TATRSKBX),

3)    międzynarodowy numer rachunku bankowego zgodnie ze standardami przyjętymi
w kraju, do którego przekaz jest kierowany (np. numer IBAN – International Bank Account Number – w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

4)    ulicę, numer domu i mieszkania albo lokalu,

5)    kod pocztowy właściwy dla kraju, w którym kwota przekazu ma zostać wypłacona, wraz z nazwą miejscowości,

6)    nazwę kraju przeznaczenia.

 1. Jeżeli przekaz pocztowy w obrocie krajowym nadawany jest na poste restante, zakres wymaganych danych adresowych adresata obejmuje:

1)    imię i nazwisko albo pełną nazwę adresata,

2)    napis: poste restante,

3)    właściwy kod pocztowy i nazwę placówki pocztowej, która ma wypłacić kwotę przekazu pocztowego.

 1. W przypadku nadawania przekazu pocztowego w obrocie krajowym na skrytkę pocztową, zakres wymaganych danych adresowych adresata obejmuje:

1)    imię i nazwisko albo pełną nazwę adresata,

2)    odpowiedni napis: „skr. poczt. nr …”,

3)    właściwy kod pocztowy i nazwę placówki pocztowej, w której udostępniana jest skrytka pocztowa.

 1. Nadawca przekazu pocztowego w obrocie krajowym adresowanego do osoby przebywającej w zakładzie karnym, areszcie śledczym lub jednostce wojskowej zobowiązany jest do podania dodatkowo imienia ojca adresata przekazu pocztowego.
 2. Dane adresowe umieszczone na przekazie pocztowym nie mogą zawierać zamiast imienia i nazwiska (nazwy) nadawcy i adresata, pseudonimów lub innych umówionych znaków. W nazwie dopuszcza się stosowanie powszechnie używanych skrótów
  z wyłączeniem nadawców i adresatów, którymi są osoby fizyczne oraz osoby wymienione w § 11 ust. 1.
 3. Dane adresowe powinny zostać wyrażone wyłącznie za pomocą alfabetu łacińskiego.
 4. W przypadku, gdy podany adres nadawcy jest adresem zagranicznym, brak jest możliwości dokonania ewentualnego zwrotu przekazu pocztowego.

 

§ 11

 1. Adresatem przekazu pocztowego mogą być również współmałżonkowie.
 2. Przekaz pocztowy, którego adresatem są współmałżonkowie może być wypłacony jednemu z nich.

 

§ 12

 1. Nadawca przekazu pocztowego w obrocie krajowym może bezpłatnie zlecić przekazanie korespondencji o dowolnej treści (max. 160 znaków).
 2. Nadawca przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym może bezpłatnie zlecić przekazanie korespondencji o dowolnej treści (max. 140 znaków).
 3. Korespondencja nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, tj. naruszających dobra osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Treść korespondencji powinna zostać wyrażona wyłącznie za pomocą alfabetu łacińskiego.

 

 

§ 13

 1. Nadawca może przy nadaniu przekazu pocztowego w obrocie krajowym zlecić Poczcie Polskiej S.A. realizację potwierdzenia odbioru kwoty przekazu pocztowego.
 2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, Poczta Polska S.A. przyjmuje od nadawcy:

1)    na odpowiednio wypełnionym formularzu (wzór nr 7) – w przypadku nadawania przekazów pocztowych:

a)    przy użyciu pocztowej książki nadawczej,

b)    poprzez listonosza.

2)    w formie ustnego lub pisemnego zlecenia,

3)    poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na stronie internetowej.

 1. Opłatę za realizację usługi dodatkowej określa cennik.[5]
 2. Nadawca może przy nadaniu przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym zlecić Poczcie Polskiej S.A. realizację potwierdzenia odbioru kwoty przekazu pocztowego.
 3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 4, Poczta Polska S.A. przyjmuje od nadawcy na odpowiednio wypełnionym formularzu (wzór nr 7 A).

 

§ 14

Poczta Polska S.A. może odmówić świadczenia usługi przekaz pocztowy:

1)    jeżeli formularz pocztowej książki nadawczej lub blankiet przekazu pocztowego został wypełniony przez nadawcę nieczytelnie lub niekompletnie, a także jeżeli zawiera skreślenia, zamazania lub inne poprawki, lub gdy  blankiet został wypełniony w innym kolorze niż czarny lub niebieski,

2)    w przypadku zastosowania przez nadawcę innych formularzy lub blankietów niż stosowane przez Pocztę Polską S.A., z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 Regulaminu,

3)    w przypadku zlecenia ustnego, pisemnego lub nadawania przekazów za pośrednictwem strony internetowej, gdy nadawca nie podał wszystkich wymaganych danych,

4)    w przypadku odmowy złożenia przez klienta podpisu na wydruku potwierdzenia  nadania,

5)    w przypadku braku wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. za nadanie przekazu pocztowego w formie bezgotówkowej.

 

 

 

 

 

III. UISZCZANIE NALEŻNOŚCI I KRYTERIA USTALANIA TARYF SPECJALNYCH

 

§ 15

 1. Należności z tytułu realizacji usługi przekaz pocztowy, tj. kwota przekazu oraz opłaty uiszczane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (w formie przelewu bankowego lub kartą płatniczą).
 2. Wysokość opłat za realizację usługi przekaz pocztowy  oraz dodatkowych opłat określa cennik.[6]
 3. W oparciu o pisemną umowę pomiędzy Pocztą Polską S.A. a nadawcą, mogą zostać ustalone indywidualne warunki wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 2, tj. w formie opłaty zaliczkowej lub opłaty z dołu.
 4. W sytuacji przekazania należności za nadanie przekazu pocztowego w formie bezgotówkowej w kwocie wyższej niż należna, Poczta Polska S.A. dokonuje zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy nadawcy, z którego środki pieniężne wpłynęły,
  z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W umowie zawartej pomiędzy Pocztą Polską S.A. a nadawcą, mogą zostać ustalone indywidualne warunki dokonywania zwrotu nadpłat, o których mowa w ust. 4.
 6. W przypadku przekazania należności w formie bezgotówkowej w kwocie niższej niż należna, nadanie przekazów pocztowych nastąpi po wpłynięciu różnicy na właściwy rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją nadawcy z zawarcia umowy o świadczenie usługi.
 7. Środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. nie podlegają oprocentowaniu.
 8. Opłata za dosłanie przekazu pocztowego uiszczana jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej z góry na podstawie cennika.

 

§ 16

 1. Warunki udzielania opustu i jego wysokość mogą być określone w umowie między nadawcą przekazów pocztowych w obrocie krajowym a Pocztą Polską S.A. na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.
 2. Opust nie może zostać przyznany, jeżeli nadawca zalega z płatnościami na rzecz Poczty Polskiej S.A. przez okres dłuższy niż 21 dni od wskazanego w umowie terminu zapłaty.
 3. Opust liczony jest w formie procentu od opłaty za nadanie określonej w cenniku obowiązującym w dniu nadania przekazów pocztowych.
 4. Szczegółowe zasady udzielania nadawcom opustu regulują odrębne przepisy.

IV.  DORĘCZANIE PRZEKAZÓW POCZTOWYCH

 

§ 17

 1. Kwotę przekazu pocztowego wypłaca się po uprzednim:

1)    ustaleniu przez pracownika Poczty Polskiej S.A. osoby uprawnionej do odbioru zgodnie z ustawą,

2)    sprawdzeniu tożsamości odbiorcy, o ile nie jest znany osobiście pracownikowi Poczty Polskiej S.A.,

3)    uiszczeniu przez odbiorcę opłat ciążących na przekazie pocztowym,

4)    pokwitowaniu przez odbiorcę otrzymania kwoty przekazu pocztowego na odpowiednim dokumencie odbioru, a jeśli przekaz pocztowy nadany jest za potwierdzeniem odbioru – również na formularzu tego potwierdzenia.

 1. Doręczenie kwot przekazów pocztowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 37 ustawy Prawo pocztowe oraz ust. 3 i § 19 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku przekazów pocztowych, których wartość przekracza graniczną wartość przekazu, za równoznaczne z podjęciem próby doręczenia uważa się pozostawienie zawiadomienia, o którym mowa w § 21 ust. 1.
 3. W przypadku przekazów pocztowych nadesłanych z zagranicy do wypłaty w Polsce, do przeliczania kwoty przekazu wyrażonego w walucie obcej na złote polskie, stosowany jest kurs kupna dewiz banku, z którego usług w zakresie rozliczeń zagranicznych korzysta Poczta Polska S.A.  na terenie kraju, obowiązujący w dniu wpływu przekazu/ środków przeznaczonych na  pokrycie kwoty przekazu do Poczty Polskiej S.A.
  (w zależności od umów zawartych przez Pocztę Polską S.A. z kontrahentami zagranicznymi).
 4. Przekazy nadane w Polsce za granicę wypłacane są w kraju docelowym zgodnie
  z przepisami danego kraju.
 5. Kwoty przekazów pocztowych nadesłanych z zagranicy, kierowane na rachunki bankowe adresatów w kraju, Poczta Polska S.A. przekazuje w walucie nadanej, o ile nie uzgodniono z operatorem zagranicznym przekazania kwoty w złotych polskich.
 6. Z kwot nadsyłanych z zagranicy przekazów pocztowych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi, wypłacanych przez placówki pocztowe, Poczta Polska S.A. potrąca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 18

 1. Odbiorca kwoty przekazu pocztowego zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór czytelnym podpisem (imię i nazwisko) i datą odbioru.
 2. Potwierdzenie wypłaty zawiera ponadto naniesione przez pracownika Poczty Polskiej S.A. cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy.
 3. W przypadku, gdy odbiorca jest znany pracownikowi Poczty Polskiej S.A. osobiście dopuszczone jest odstąpienie od żądania okazania dokumentu tożsamości.
 4. Odmowę pokwitowania wypłaty kwoty przekazu pocztowego lub uiszczenia ciążących na nim opłat przez adresata uważa się za odmowę jego przyjęcia.
 5. Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia kwoty przekazu pocztowego odmowy pokwitowania odbioru przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem,
  a nie będącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz odmowy uiszczenia przez nią opłat ciążących na przekazie pocztowym.

 

§ 19

 1. Adresat lub nadawca, w przypadku zwrotu przekazu pocztowego może złożyć dyspozycję, aby Poczta Polska S.A. przekazała kwotę przekazu pocztowego na wskazany rachunek bankowy zgodnie ze złożoną dyspozycją (wzór nr 8).
 2. Złożenie dyspozycji o której mowa w ust. 1 jest bezpłatne.
 3. Dyspozycja nie dotyczy przekazów emerytalno-rentowych nadanych za granicą, które powinny być wypłacone do rąk adresata lub jego prawnego przedstawiciela lub pełnomocnika wyznaczonego zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
 4. Dyspozycję, o której mowa w ust. 1, składa się w placówce oddawczej po udokumentowaniu uprawnień do jej złożenia.
 5. Przekazywanie kwot przekazów pocztowych na rachunki bankowe może nastąpić także na podstawie dyspozycji, na którym własnoręczność podpisu osoby i jej upoważnienia do reprezentowania adresata/nadawcy w przypadku zwrotów przekazów pocztowych, zostały stwierdzone przez sąd, notariusza lub organ administracji państwowej, przy użyciu pieczęci urzędowej.

§ 20

 1. W placówce pocztowej wypłacane są kwoty przekazów pocztowych:

1)    awizowanych,

2)    nadanych na skrytkę pocztową,

3)    nadanych na poste restante,

4)    o kwocie przekraczającej graniczną wartość przekazu.

 1. O nadejściu do placówki pocztowej przekazów pocztowych, o których mowa
  w ust. 1 pkt 2, zawiadamia się adresata poprzez pozostawienie w skrytce  pocztowej zawiadomienia uwzględniając przepisy określone w § 21 ust. 2.
 2. Kwoty przekazów pocztowych nadanych na poste restante są wypłacane wyłącznie adresatowi.
 3. Wypłata w placówce pocztowej kwoty przekazu pocztowego osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem (jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczania przekazu pocztowego), następuje po złożeniu na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu razem z adresatem.

§ 21

 1. W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru kwoty przekazu pocztowego, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2-6 ustawy, listonosz pozostawia w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie (awizo)
  o próbie doręczenia kwoty przekazu pocztowego.
 2. Jeżeli odbiorca  nie zgłosi się po odbiór przekazu pocztowego, placówka pocztowa,
  w której przekaz pocztowy jest dostępny przekazuje, w siódmym dniu licząc od dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, powtórne zawiadomienie
  o możliwości jego odbioru.

§ 22

 1. Termin odbioru przekazu pocztowego wypłacanego na terenie Polski wynosi 14 dni licząc od dnia następnego po dniu:

1)  pozostawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 21 ust. 1 i § 20 ust. 2.

2)  nadejścia przekazu pocztowego do placówki oddawczej – dla przekazów pocztowych nadanych na poste restante,

 1. Termin odbioru przekazu pocztowego wypłacanego za granicą określają przepisy kraju docelowego.
 2. Przekaz pocztowy niepodjęty w terminie, o którym mowa w ust. 1, zwracany jest nadawcy.
 3. Przekaz pocztowy, którego nie można doręczyć nadawcy traktowany jest jako niedoręczalny i podlega skierowaniu do wyznaczonej jednostki Poczty Polskiej S.A.

 

§ 23

 1. Za zwrot kwoty przekazu pocztowego pobierana jest od nadawcy opłata zgodnie
  z cennikiem obowiązującym w dniu jego nadania.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, może zostać potrącona z kwoty przekazu pocztowego przekazywanego na rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją określoną
  w § 19.
 3. W sytuacji zwrotu przekazu pocztowego do nadawcy, zgodnie z dyspozycją określoną
  w § 19, którego kwota jest niższa niż należna Poczcie Polskiej S.A. opłata za zwrot, Poczta Polska S.A. pobierze ww. opłatę:

1)  na podstawie wystawionej faktury VAT,

2)  z sumy należnych do przekazania na rachunek bankowy wartości przekazów pocztowych.

 1. Opłata za zwrot kwoty przekazu pocztowego uiszczana jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej z góry.
 2. W umowie zawartej pomiędzy Pocztą Polską S.A. a nadawcą, mogą zostać ustalone indywidualne warunki wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1.
 3. Przekaz pocztowy, którego  nie można doręczyć z powodu śmierci adresata Poczta Polska S.A. zwraca do nadawcy.
 4. W przypadku przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym, zwrot dokonywany jest
  w złotych polskich. Zwracana kwota powinna być równa kwocie wpłaconej przez nadawcę lub kwocie, którą obciążono jego konto. Zwracana kwota powiększana jest
  o kwotę pobranej opłaty w przypadku błędu popełnionego przez operatora pocztowego.
 5. Kwota przekazu pocztowego adresowanego na rachunek bankowy za granicą, zwracana do nadawcy może być pomniejszona o opłaty pobrane przez banki zagraniczne.

 

V.  ŻĄDANIA

 

 • § 24
 1. Nadawca, po wniesieniu opłaty określonej w cenniku może przed doręczeniem kwoty przekazu pocztowego odstąpić  od umowy o świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz żądać zmiany adresata przekazu lub jego adresu.
 2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nadawca zgłasza w placówce pocztowej, przez wypełnienie odpowiedniego formularza (wzór nr 9 i 10) oraz okazanie potwierdzenia nadania i dokumentu tożsamości.
 3. W przypadku przekazów zagranicznych żądanie zmiany adresu lub danych adresata może być zrealizowane jeśli przepisy kraju przeznaczenia dopuszczają taką możliwość.

§ 25

 1. Za opłatą określoną w cenniku nadawca może żądać wydania mu dowolnej liczby odpisów potwierdzenia nadania
 2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nadawca zgłasza na Uniwersalnym formularzu reklamacyjnym (wzór nr 11) w placówce pocztowej poprzez okazanie potwierdzenia nadania i dokumentu tożsamości.
 3. W sytuacjach szczególnych, na uzasadniony wniosek, w przypadku braku oryginału potwierdzenia nadania, dopuszcza się wydanie odpisu potwierdzenia nadania na podstawie danych z Uniwersalnego formularza reklamacyjnego.
 4. Wydanie odpisu potwierdzenia nadania może nastąpić nie później niż w okresie
  12 miesięcy licząc od dnia nadania przekazu pocztowego.

 

§ 26

 1. Adresat, po wniesieniu opłaty określonej w cenniku może zgłosić na piśmie (wzór nr 9 A), w placówce oddawczej żądanie dosyłania przekazów pocztowych, określając okres obowiązywania żądania.
 2. Zgłoszone żądanie jest wykonywane maksymalnie przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia.
 3. Adresat może zgłosić żądanie dalszego dosyłania przekazów pocztowych, przy czym okres dosyłania określony w kolejnym żądaniu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
 4. Opłatę za dosłanie przekazów pocztowych adresat wnosi każdorazowo przy ich odbiorze, z zastrzeżeniem ust. 5, 6, 7.
 5. Nie pobiera się opłat za dosyłanie przekazów pocztowych, jeżeli jest ono realizowane na obszarze doręczeń tej samej placówki oddawczej.
 6. Opłata za dosłanie, może zostać potrącona z kwoty przekazu pocztowego przekazywanego na rachunek bankowy adresata, zgodnie z dyspozycją określoną
  w § 19.
 7. W sytuacji dosłania przekazu pocztowego przekazywanego na rachunek bankowy adresata, na podstawie dyspozycji określonej w § 19, którego kwota jest niższa niż należna Poczcie Polskiej S.A. opłata za dosłanie, Poczta Polska S.A. pobierze tę opłatę:

1)  na podstawie wystawionej faktury VAT,

2)  z sumy należnych do przekazania na rachunek bankowy wartości przekazów pocztowych.

§ 27

 1. Adresat, po wniesieniu opłaty określonej w cenniku może zgłosić na piśmie (wzór nr 16) w placówce pocztowej  oddawczej właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby adresata żądanie przechowywania kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym po terminie odbioru, wraz ze wskazaniem okresu przechowywania.
 2. Okres przechowywania kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po upływie terminu,
  o którym mowa w § 22 ust. 1.
 3. W uzasadnionych przypadkach placówka oddawcza może odmówić przechowywania kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych po upływie terminu odbioru.

§ 28

 1. Nadawca lub adresat przekazu pocztowego uprawniony jest do uzyskania informacji
  o przekazie pocztowym w zakresie:

1)  dnia nadania przekazu pocztowego,

2)  nazwiska i imienia odbiorcy kwoty przekazu pocztowego i daty jego wypłaty.

 1. Adresat może uzyskać informację o imieniu i nazwisku lub nazwie nadawcy przekazu pocztowego zwróconego z powodu nieodebrania w terminie.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, udzielane są ustnie lub na piśmie, po udokumentowaniu uprawnień żądającego, przez okres 12 miesięcy licząc od dnia nadania przekazu pocztowego. Wniosek o udzielenie informacji nadawca lub adresat przekazu pocztowego składa w dowolnej placówce pocztowej na Uniwersalnym formularzu reklamacyjnym (wzór nr 11) lub w innej formie pisemnej.
 3. Możliwe jest udzielenie adresatowi informacji o imieniu i nazwisku lub nazwie nadawcy przed dokonaniem wypłaty kwoty przekazu pocztowego. Udzielenie takiej informacji adresatowi nie jest jednak dozwolone, jeżeli nadawca zażądał zwrotu przekazu pocztowego.
 4. Udzielenie osobom trzecim informacji dotyczących przekazów pocztowych jest dozwolone wyłącznie w przypadkach określonych przez odrębne przepisy.

 

§ 29

 1. Adresat może złożyć w placówce oddawczej pisemne zastrzeżenie w zakresie niewypłacania przekazów pocztowych osobie pełnoletniej wspólnie z nim zamieszkałej:

1)    stałe,

2)    okresowe,

3)    jednorazowe – do odbioru kwoty określonego przekazu pocztowego.

 1. Zastrzeżenie obowiązuje wyłącznie na obszarze działania placówki oddawczej.
 2. Warunkiem przyjęcia zastrzeżenia jest:

1)  przedłożenie wypełnionego formularza (wzór nr 12),

2)  wykazanie tożsamości adresata na podstawie  dokumentu tożsamości,

3)  złożenie przez adresata w obecności pracownika placówki oddawczej podpisu na formularzu, o którym mowa w pkt 1.

 

VI. PEŁNOMOCNICTWO

 

§ 30

 1. Przekazy pocztowe mogą być doręczone pełnomocnikowi adresata na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych  lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.
 2. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela, składając pisemne oświadczenie woli
  w obecności pracownika w placówce oddawczej lub w przypadku gdy adresat nie jest
  w stanie poruszać się samodzielnie – w miejscu jego pobytu.
 3. Adresat może złożyć pełnomocnictwo pocztowe:

1)    stałe – do odbioru wszystkich lub wskazanych przekazów pocztowych,

2)    okresowe – do odbioru wszystkich lub wskazanych przekazów pocztowych,

3)    jednorazowe – do odbioru kwoty określonego przekazu pocztowego.

 1. Pełnomocnictwo pocztowe obowiązuje wyłącznie na obszarze działania placówki oddawczej.
 2. Warunkiem przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego składanego przez osobę fizyczną jest:

1)    przedłożenie wypełnionego formularza (wzory nr 13 i 14 ),

2)    wykazanie tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa w oparciu o dokument tożsamości,

3)    wskazanie danych pełnomocnika (imię, nazwisko oraz rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości),

4)    złożenie w obecności pracownika podpisu na formularzu pełnomocnictwa.

 1. W przypadku składania pełnomocnictwa pocztowego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wymagane jest:

1)    przedłożenie wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,

2)    wykazanie przez osobę, która składa podpis na formularzu pełnomocnictwa swoich uprawnień do reprezentowania danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (przez okazanie stosownych dokumentów, np. wypis z właściwego rejestru, akt nominacji, itp.),

3)    wskazanie danych pełnomocnika (imię, nazwisko oraz rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości),

4)    złożenie w obecności pracownika podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na formularzu pełnomocnictwa.

 1. Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie.
 2. Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego pobierana jest opłata określona w cenniku.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POCZTY POLSKIEJ S.A.

 

§ 31

 1. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Usługę przekaz pocztowy w obrocie krajowym uważa się za niewykonaną, jeżeli
  w trakcie postępowania reklamacyjnego stwierdzono brak doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym.
 3. Usługę przekaz pocztowy w obrocie krajowym uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli podjęcie próby doręczenia przez Pocztę Polską S.A. kwoty pieniężnej określonej

w przekazie nie nastąpiło w terminie 8 dni od dnia nadania, z zastrzeżeniem przekazów ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych w tym emerytalno – rentowymi.

 1. Usługę przekaz pocztowy w obrocie krajowym ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych w tym emerytalno – rentowych  uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli doręczenie kwoty pieniężnej lub podjęcie próby jej doręczenia przez Pocztę Polską S.A. nie nastąpi w terminie określonym w zawartej umowie o świadczenie usługi.
 2. Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 32

 1. Do odpowiedzialności Poczty Polskiej S.A. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przekaz pocztowy ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych w tym emerytalnymi i rentowymi lub świadczeniem z pomocy społecznej oraz przekaz pocztowy na teren wiejski stosuje się postanowienia art. 87 i art. 90 ustawy.
 2. Odszkodowanie za niewykonanie usługi przekaz pocztowy, o której mowa
  w ust. 1 stanowi pięciokrotność kwoty opłaty pobranej za jego nadanie.
 3. W sytuacji niewykonania usługi o której mowa w ust. 1 zwrotowi podlega również kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym oraz w całości opłata pobrana za nadanie.
 4. Kara umowna za nienależyte wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1 wynosi 20% kwoty opłaty.
 5. Termin wypłaty odszkodowania lub kary umownej wynosi maksymalnie 30 dni od daty uznania reklamacji i jest podawany w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację.

§ 33

 1. Do odpowiedzialności Poczty Polskiej S.A. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przekaz pocztowy inny niż wymieniony w  § 32 w ust. 1 stosuje się postanowienia art. 87  ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Karę umowną za niewykonanie usługi przekaz pocztowy inny niż wymieniony
  w § 32 w ust. 1, stanowi pięciokrotność kwoty opłaty pobranej za jego nadanie.
 3. W sytuacji niewykonania usługi o której mowa w ust. 1 polegającego na niedoręczeniu kwoty przekazu pocztowego odbiorcy, zwrotowi podlega również kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym oraz w całości opłata pobrana za nadanie.
 4.  Karę umowną za nienależyte wykonania usługi przekaz pocztowy inny niż wymieniony
  w § 32 ust. 1,  stanowi 20% kwoty opłaty pobranej za jego nadanie.
 5. Termin wypłaty kary umownej wynosi maksymalnie 30 dni od daty uznania reklamacji
  i jest podawany w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację.

§ 34

 1. Odpowiedzialność dotyczącą realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym regulują międzynarodowe przepisy pocztowe.

VIII.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

§ 35

 1. Poczta Polska S.A. rozpatruje reklamacje w trybie opisanym w niniejszym rozdziale
  w zakresie przekazów krajowych oraz nadanych w Polsce za granicę.
 2. Reklamacją jest zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie lub wypłatę kary umownej
  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przekaz pocztowy.
 3. Za reklamację uważa się również zgłoszenie niewykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi, które nie zawiera żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej.
 4. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

 

§ 36

 1. Prawo dochodzenia roszczeń przysługuje:

1)    nadawcy, który zawarł z Pocztą Polską S.A. umowę o świadczenie usługi,

2)    adresatowi, w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń albo gdy kwota określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi.

 1. Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesioną,
  o czym właściwa jednostka/komórka organizacyjna Poczty Polskiej S.A. niezwłocznie powiadamia reklamującego.

§ 37

 1. Reklamację w zakresie przekazów pocztowych w obrocie krajowym można zgłaszać
  w każdej placówce pocztowej, nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po terminie nadania i nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia nadania.
 2. Reklamację w zakresie przekazów pocztowych w obrocie zagranicznym można zgłaszać w każdej placówce pocztowej, nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po terminie nadania i nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia nadania.
 3. Reklamację wnosi się w formie:

1)  pisemnej na Uniwersalnym formularzu reklamacyjnym (wzór nr 10 – dla przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym i wzór nr 11 – dla przekazu pocztowego
w obrocie krajowym),

2)  ustnej do protokołu w placówce pocztowej,

3)  innej niż wymienione w pkt 1 i 2, które ujawniają wolę reklamującego w sposób dostateczny, w tym również w formie elektronicznej.

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest potwierdzenie nadania przekazu pocztowego, które dołącza się do formularza, o którym mowa w ust. 3. W przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata należy dołączyć również oświadczenie
  o zrzeczeniu się prawa dochodzenia roszczeń.
 2. Na dowód przyjęcia w placówce pocztowej reklamacji oraz potwierdzenia nadania przekazu pocztowego, reklamujący otrzymuje pokwitowanie (wzór nr 15 ).
 3. Potwierdzenie nadania przekazu pocztowego może zostać zwrócone reklamującemu, na jego wniosek za poświadczeniem odbioru, po udzieleniu odpowiedzi na reklamację przez właściwą jednostkę/komórkę organizacyjną Poczty Polskiej S.A.

 

§ 38

 1. Reklamację rozpatruje się w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez właściwą jednostkę/komórkę organizacyjną Poczty Polskiej S.A.
 2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, uznaniu lub oddaleniu, zawiadamia się reklamującego na piśmie. W każdym z powyższych przypadków zawiadomienie zawiera uzasadnienie.
 3. W sytuacji braku możliwości udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa
  w ust. 1, właściwa jednostka/komórka organizacyjna Poczty Polskiej S.A. informuje pisemnie reklamującego o tym fakcie, podając przyczynę zwłoki oraz ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez właściwą jednostkę/komórkę organizacyjną Poczty Polskiej S.A.
 4. W zakresie przekazów pocztowych w obrocie zagranicznym, w sytuacji braku możliwości udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1, właściwa jednostka/komórka organizacyjna Poczty Polskiej S.A. informuje pisemnie reklamującego o tym fakcie, podając przyczynę zwłoki oraz ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi oraz przekazania kwot należnych reklamującemu nie może przekroczyć dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania reklamacji przez właściwą jednostkę/komórkę organizacyjną Poczty Polskiej S.A.

 

 • § 39
 1. Postępowanie reklamacyjne w zakresie przekazów pocztowych w obrocie krajowym jest dwuinstancyjne.
 2. Rozpatrywanie i załatwianie reklamacji w pierwszej i drugiej instancji prowadzą wyznaczone jednostki/komórki organizacyjne, których dane teleadresowe podane są na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl oraz dostępne
  są w każdej placówce pocztowej.
 3. Jednostką/komórką organizacyjną drugiej instancji, do której można wnieść odwołanie za pośrednictwem właściwej jednostki/komórki pierwszej instancji, jest wyznaczona jednostka/komórka organizacyjna Poczty Polskiej S.A. wskazana w decyzji pierwszej instancji.
 4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania
  odpowiedzi z jednostki/komórki organizacyjnej pierwszej instancji.
 5. Jednostka/komórka organizacyjna pierwszej instancji do której wpłynęło
  odwołanie, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania:

1)  zmienia rozstrzygnięcie w przypadku zasadności odwołania, w szczególności gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo zostały ujawnione nowe  istotne okoliczności, które nie były znane przy rozpatrywaniu reklamacji, albo

2)  przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy jednostce/komórce drugiej instancji.

 1. Jednostka/komórka organizacyjna drugiej instancji, do której wpłynęło odwołanie, informuje reklamującego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania o:

1)  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji i przyznaniu odszkodowania lub kary umownej oraz o odesłaniu akt sprawy do jednostki/komórki organizacyjnej pierwszej instancji celem dokonania wypłaty należnego odszkodowania,

2)  o nieuwzględnieniu reklamacji.

 1. Odpowiedź udzielona reklamującemu w wyniku rozpatrzenia odwołania w zakresie usługi przekaz pocztowy powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym,
  w postępowaniu mediacyjnym lub w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim.

 

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 [1] W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 1) decyzji  wprowadzającej.
[2] W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 2) decyzji wprowadzającej.
[3] W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 3) decyzji  wprowadzającej.
[4] W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 3)  decyzji wprowadzającej.
[5] W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt. 4) decyzji wprowadzającej.
[6] W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt. 5) decyzji wprowadzającej.