Strona główna » Biznes » Usługi finansowe » Przekaz pocztowy krajowy< powrót

Przekaz pocztowy krajowy

Share on FacebookShare on Google+

Tworząc usługę transferu środków pieniężnych na terenie Polski, mieliśmy na względzie wygodę naszych Klientów, dlatego zaplanowaliśmy nie tylko przyjęcie zlecenia w formie elektronicznej i papierowej, ale również druk, nadanie i doręczenie przekazów. Bezpłatnie dostarczamy formularze do samodzielnego nadruku danych oraz zatwierdzamy wystawione przez Klientów druki.

Share on FacebookShare on Google+

Obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.

Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Regulamin świadczenia usługi przekaz pocztowy określa warunki i zasady świadczenia usługi
przekaz pocztowy w obrocie krajowym i zagranicznym, zwany dalej ,,Regulaminem’’, a także zasady
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
2. Do świadczenia usługi przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy Regulaminu,
o ile międzynarodowe przepisy pocztowe nie stanowią inaczej.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
4. Placówka pocztowa nie może odmówić przyjęcia przekazu pocztowego, jeżeli nadawca spełnia
warunki wynikające z Regulaminu bądź zawartej pisemnej umowy na nadawanie przekazów
pocztowych.
§ 2
1. Regulamin jest dostępny w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej
S.A. http://www.poczta-polska.pl. Informacje o usłudze można uzyskać w każdej placówce pocztowej,
a także telefonicznie w dni robocze, w godzinach 8:00 – 20:00, pod numerem telefonu 801 333 444
lub (+48) 43 842 06 00 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której nawiązywane
jest połączenie).
2. Wzory stosowanych formularzy i blankietów do świadczenia usługi, są dostępne na stronie
internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl, a także we wszystkich placówkach
pocztowych.
§ 3
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) adres – oznaczenie miejsca doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym
wskazanego przez nadawcę, albo miejsca zwrotu kwoty do nadawcy,
2) adresat – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, dla której przeznaczony jest przekaz pocztowy.
3) Cennik – cennik opłat za przekazy pocztowe w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym
i zagranicznym,
4) dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inny niż wymienione dokument
z fotografią, odciskiem urzędowej pieczęci oraz podpisem jego posiadacza; w przypadku
cudzoziemców nieposiadających żadnego z wymienionych dokumentów inny dokument
stwierdzający tożsamość cudzoziemca,
5) doręczenie – wypłacenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym adresatowi,
a w przypadkach określonych prawem także innej osobie,
3
6) dosyłanie – realizację pisemnego żądania adresata przesyłania przekazów pocztowych pod adres
wskazany w żądaniu,
7) graniczna wartość przekazu pocztowego – równowartość kwoty stanowiącej 120 % przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym
nastąpiło nadanie przekazu pocztowego, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa
GUS,
w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, i zaokrąglonej w górę do
pełnych setek złotych,
8) klient – osobę zlecającą nadanie przekazu pocztowego w placówce pocztowej, za pośrednictwem
listonosza lub strony internetowej,
9) kod pocztowy – Pocztowy Numer Adresowy, składający się z pięciu cyfr przedzielonych po dwóch
pierwszych cyfrach myślnikiem (np. 00-940, 10-900); będący integralnym składnikiem adresu
nadawcy i adresata przekazu pocztowego; zbiór kodów pocztowych publikowany jest
w „Oficjalnym Spisie Pocztowych Numerów Adresowych”, dostępnym w każdej placówce pocztowej
oraz na stronie internetowej; kod pocztowy jest elementem wykorzystywanym w technologii
stosowanej przez Pocztę Polską S.A., umożliwiającym prawidłowe opracowanie i kierowanie
przekazów pocztowych; w przypadku przekazów adresowanych za granicę obowiązuje kod
pocztowy stosowany w kraju, w którym będzie wypłacona kwota przekazu,
10) listonosz – pracownika Poczty Polskiej S.A. doręczającego lub przyjmującego przekaz pocztowy,
11) międzynarodowe przepisy pocztowe – wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe
dotyczące świadczenia usługi przekaz pocztowy oraz wiążące akty Światowego Związku
Pocztowego, tj. Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie dotyczące Pocztowych Usług
Płatniczych, Regulamin Porozumienia dotyczącego Pocztowych Usług Płatniczych,
12) nadanie – przyjęcie do doręczenia (w formie papierowej lub elektronicznej) kwoty pieniężnej
określonej w przekazie pocztowym,
13) nadawca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która zawarła z Pocztą Polską S.A. umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy,
14) należność – łączną wartość przekazów pocztowych oraz opłat za nadanie przekazów pocztowych
i zlecone usługi dodatkowe,
15) odbiorca – adresata lub inną uprawnioną osobę, której doręcza się kwotę przekazu pocztowego,
16) opłata „z dołu’’ – opłatę uiszczoną na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu
umownego okresu rozliczeniowego,
17) opłata „z góry” – opłatę w całości wniesioną przed nadaniem przekazów, poprzez wpłatę
gotówkową lub polecenie przelewu,
18) pakiet – zbiór przekazów pocztowych nadawanych za pośrednictwem strony internetowej,
19) placówka oddawcza – jednostkę Poczty Polskiej S.A. lub agenta Poczty Polskiej S.A. właściwą dla
miejsca zamieszkania lub siedziby adresata, realizującą czynności związane z doręczeniem
przekazów pocztowych,
4
20) placówka pocztowa – jednostkę Poczty Polskiej S.A. lub agenta Poczty Polskiej S.A.
w której nadawca może zawrzeć umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy lub która doręcza
adresatowi kwotę przekazu pocztowego,
21) pocztowa książka nadawcza – zbiorczy dowód nadania przekazów pocztowych,
22) poste restante – zlecenie polegające na dostarczeniu przekazu pocztowego do określonej przez
nadawcę placówki pocztowej, do której adresat sam zgłasza się po odbiór kwoty przekazu,
23) potwierdzenie nadania – dokument stanowiący dowód przyjęcia przez Pocztę Polską S.A. do
realizacji usługi przekaz pocztowy (oryginał odcinka z systemu informatycznego Poczty Polskiej
S.A., oryginał odcinka blankietu przekazu pocztowego, egzemplarz pocztowej książki nadawczej –
opatrzone odciskiem datownika i podpisem pracownika placówki pocztowej, wydruk ze strony
internetowej, w tym również wydruk wygenerowanej przez system pocztowej książki nadawczej
udostępniany na stronie internetowej po zalogowaniu mający moc dokumentu urzędowego),
24) pracownik placówki pocztowej – osobę zatrudnioną przez Pocztę Polską S.A. lub agenta Poczty
Polskiej S.A.,
25) przekaz pocztowy – polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez Pocztę
Polską S.A.,
26) reklamacja – zgłoszenie roszczenia w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
przekaz pocztowy,
27) skrytka pocztowa – zainstalowaną w placówce pocztowej skrzynkę, zamykaną przez adresata na
klucz, służącą adresatowi do bezpośredniego odbioru zawiadomień o nadejściu przekazów
pocztowych, udostępnianą adresatowi na odrębnych zasadach,
28) strona internetowa – stronę internetową Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl
29) ustawa – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).

Rozdział II
NADAWANIE PRZEKAZÓW POCZTOWYCH
§ 4
1. Usługa przekaz pocztowy w obrocie krajowym może zostać zlecona do realizacji:
1) w każdej placówce pocztowej,
2) poprzez stronę internetową,
3) za pośrednictwem listonoszy.
2. Listonosze przyjmują przekazy pocztowe do kwoty granicznej wartości przekazu pocztowego.
3. Wysokość kwoty przekazu pocztowego w obrocie krajowym nadawanego w placówce pocztowej lub
poprzez stronę internetową, nie podlega ograniczeniu.
4. Kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym powinna być wyrażona w PLN, cyframi
i słownie.
5. Nadawcą przekazu pocztowego nie może być osoba małoletnia (poniżej 13 roku życia).
6. Przy przyjmowaniu przekazów w obrocie krajowym mają zastosowanie przepisy ustawy z 16
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r.
5
poz. 455) w szczególności dotyczące obowiązku ustalenia tożsamości nadawcy przy kwotach
przekraczających kwotę określoną w tej ustawie.
§ 5
1. Przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym przyjmują do realizacji placówki pocztowe
w ramach umów zawartych przez Pocztę Polską S.A. z zagranicznymi operatorami pocztowymi
i innymi kontrahentami uczestniczącymi w wymianie przekazowej.
2. Przy przyjmowaniu przekazów w obrocie zagranicznym ma zastosowanie rozporządzenie (WE)
nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji
o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UE L Nr 345, str. 1 sprost.
Dz. Urz. UE L z 2013 r., Nr 263, str. 20) oraz ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U.
z 2012 r. poz. 826 zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 1036) wraz z aktami wykonawczymi.
3. Warunki i parametry świadczenia usługi przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym, m.in.
maksymalna kwota przekazu pocztowego (wyrażona w walucie, na którą zostanie przeliczona kwota
przekazu pocztowego), szacunkowy termin realizacji usługi i forma wypłaty (gotówka albo przelew na
konto) wynikają z umów z zagranicznymi operatorami pocztowymi i innymi kontrahentami i są ujęte
w „Wykazie krajów, do których można wysyłać z Polski przekazy pocztowe”.
4. „Wykaz krajów, do których można wysyłać z Polski przekazy pocztowe” udostępniony jest w każdej
placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
§ 6
1. W placówce pocztowej, zlecenie realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie krajowym następuje:
1) w formie ustnego lub pisemnego zlecenia,
2) w formie papierowej poprzez wypełnienie właściwego blankietu przekazu pocztowego:
a) nakładu Poczty Polskiej S.A.(wzory nr 1, 2, 3),
b) nakładu własnego nadawcy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1,
2. W placówce pocztowej, zlecenie realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym
następuje poprzez wypełnienie blankietu Międzynarodowego Przekazu Pocztowego nakładu Poczty
Polskiej S.A. (wzór nr 4). Do przeliczania kwoty przekazu wyrażonego w złotych polskich na walutę
obcą, pracownik placówki pocztowej stosuje obowiązujący w dniu nadania kurs sprzedaży dewiz
banku,
z którego usług w zakresie rozliczeń zagranicznych korzysta Poczta Polska S.A. na terenie kraju.
3. Nadanie przekazu pocztowego w placówce pocztowej na podstawie ustnego lub pisemnego zlecenia
polega na podaniu pracownikowi placówki pocztowej danych adresowych nadawcy i adresata, kwoty
przekazu pocztowego (i ewentualnie zgłoszenia usługi dodatkowej oraz treści korespondencji) oraz
podpisaniu przez klienta wydruku potwierdzenia nadania. Złożenie podpisu jest równoznaczne
z akceptacją danych przekazu pocztowego oraz potwierdzeniem znajomości i akceptacji Regulaminu
oraz Cennika.
6
4. W sytuacji nadawania jednorazowo, co najmniej dziesięciu przekazów pocztowych, nadawca wpisuje
każdy przekaz pocztowy kolejno w oddzielną pozycję Pocztowej książki nadawczej, z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1 Regulaminu, sporządzanej w dwóch egzemplarzach i przekazuje je pracownikowi placówki
pocztowej w stanie uporządkowanym, tj. ułożone stroną adresową według kolejności wpisów
w formularzu.
5. Umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy, zlecaną do realizacji w placówce pocztowej, uważa
się za zawartą z chwilą wydania klientowi potwierdzenia nadania.
6. Umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy w obrocie krajowym, zlecaną do realizacji poprzez
stronę internetową, uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia zgodności wpływu środków
pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. Brak na rachunku środków pieniężnych po upływie
okresu wskazanego na potwierdzeniu nadania oznacza rezygnację nadawcy z zamiaru zawarcia
umowy.
§ 7
1. Stosowanie formularza Pocztowej książki nadawczej i blankietu przekazu pocztowego krajowego
własnego nakładu nadawcy możliwe jest, jeśli formularz i blankiet zgodne są z wzorami nakładu
Poczty Polskiej S.A.
2. Blankiet przekazu pocztowego należy wypełnić bez skreśleń i poprawek, w kolorze czarnym lub
niebieskim odręcznie, drukiem, tuszowym odciskiem stempla lub w sposób komputerowy.
3. W przypadku przekazu pocztowego adresowanego za granicę zaleca się, aby blankiet wypełniony
był bez skreśleń i poprawek, drukowanymi literami (wzory nr 4a i 4b – wzory wypełnionego przekazu
zagranicznego z opcją odpowiednio wypłaty na adres oraz na rachunek bankowy dostępne są na
stronie internetowej oraz w placówkach pocztowych).
§ 8
1. Nadanie przekazów pocztowych przez stronę internetową, może odbyć się przez rejestrację
pojedynczych przekazów lub w formie pakietu. Opis procesu nadawania dostępny jest na stronie
internetowej.
2. Potwierdzeniem nadania przekazu pocztowego w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest
wygenerowane na stronie internetowej potwierdzenie nadania, zawierające unikalny identyfikator
przekazu lub pakietu (UIP).
3. Nadawca może zintegrować swój system informatyczny z systemem Poczty Polskiej S.A. przez
Webservice. Opis techniczny Interfejsu Webservice dostępny jest na stronie internetowej.
4. Nadawca przy nadaniu przekazu pocztowego w formie elektronicznej może skorzystać
z dodatkowych komunikatów SMS lub e-mail w zakresie:
1) powiadomienia nadawcy o przyjęciu poszczególnego przekazu pocztowego lub pakietu
z przekazami pocztowymi do realizacji, w przypadku nadania przez Internet,
7
2) powiadomienia nadawcy o końcowym stanie realizacji (anulowanie, wypłata, zwrot)
poszczególnego przekazu pocztowego albo przekazów pocztowych zawartych w pakiecie
niezależnie od miejsca nadania (placówka pocztowa, Internet).
5. W przypadku, gdy nadawca określi, przy nadaniu przekazu pocztowego przez Internet, nr telefonu
w krajowej sieci komórkowej lub adres poczty elektronicznej i wystąpi niedopłata należności Poczta
Polska S.A. przekaże informację w komunikacie SMS lub e-mail o niedopłacie ze wskazaniem
terminu, do którego należy uzupełnić płatność. Brak wpływu środków we wskazanym terminie
powoduje anulowanie usługi. Nadanie przekazu pocztowego nastąpi po wpływie na rachunek Poczty
Polskiej S.A. pełnej kwoty należności.
§ 9
1. Nadanie przekazu pocztowego w obrocie krajowym za pośrednictwem listonosza następuje na
podstawie blankietu przekazu pocztowego nakładu Poczty Polskiej S.A. (wzór nr 1) lub pisemnego
zlecenia.
2. Listonosz wydaje klientowi tymczasowy dokument potwierdzający przyjęcie kwoty pieniężnej (wzór nr
6).
3. Listonosz dostarcza klientowi potwierdzenie nadania i odbiera od niego tymczasowy dokument
o którym mowa w ust. 2.
4. Przyjęcie przez listonosza kwoty pieniężnej wraz z wypełnionym blankietem przekazu pocztowego
lub pisemnym zleceniem, o którym mowa w ust. 1, powinno odbywać się w miejscu zamieszkania lub
siedzibie klienta.
5. Umowę o świadczenie usługi przekaz pocztowy, zleconą za pośrednictwem listonosza, uważa się za
zawartą z chwilą wydania klientowi tymczasowego dokumentu potwierdzającego przyjęcie kwoty
pieniężnej.
§ 10
1. Zakres wymaganych danych niezbędnych do realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie krajowym
obejmuje kwotę przekazu pocztowego oraz następujące dane nadawcy i adresata (z zastrzeżeniem
ust. 4 i 5):
1) nazwisko i imię albo nazwę (firmę),
2) ulicę, numer domu i mieszkania albo lokalu – w przypadku miejscowości podzielonej na ulice,
albo nazwę miejscowości i numer porządkowy nieruchomości – w przypadku miejscowości
niepodzielonej na ulice,
3) właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości.
2. Zakres wymaganych danych niezbędnych do realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie
zagranicznym z opcją doręczenia na adres obejmuje kwotę przekazu pocztowego oraz następujące
dane nadawcy i adresata:
1) nazwisko i imię albo nazwę (firmę),
2) ulicę, numer domu i mieszkania albo lokalu,
8
3) nazwę miejscowości, w której kwota przekazu ma zostać wypłacona wraz z właściwym dla niej
kodem pocztowym,
4) nazwę kraju przeznaczenia.
5) dane adresowe napisane znakami i literami niemającymi odpowiednika w alfabecie łacińskim,
nadawca dodatkowo uzupełnia na blankiecie przekazu lub dodatkowej kartce papieru w fonetyce
(dotyczy przekazu realizowanego za pomocą sieci elektronicznej lub Eurogiro).
3. Zakres wymaganych danych niezbędnych do realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie
zagranicznym z opcją przekazania na rachunek bankowy adresata obejmuje:
1) nazwisko i imię właściciela rachunku bankowego,
2) numer BIC banku docelowego (BIC – Bank Identifier Code – kod banku w obrocie
międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT, np. TATRSKBX),
3) międzynarodowy numer rachunku bankowego zgodnie ze standardami przyjętymi w kraju,
do którego przekaz jest kierowany (np. numer IBAN – International Bank Account Number
– w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
4) ulicę, numer domu i mieszkania albo lokalu,
5) nazwę miejscowości, w której kwota przekazu ma zostać wypłacona wraz z właściwym dla niej
kodem pocztowym,
6) nazwę kraju przeznaczenia,
7) dane adresowe napisane znakami i literami niemającymi odpowiednika w alfabecie łacińskim,
nadawca dodatkowo uzupełnia na blankiecie przekazu lub dodatkowej kartce papieru w fonetyce
(dotyczy przekazu realizowanego za pomocą sieci elektronicznej lub Eurogiro).
4. Jeżeli przekaz pocztowy w obrocie krajowym nadawany jest na poste restante, zakres wymaganych
danych adresowych adresata obejmuje:
1) nazwisko i imię albo nazwę (firmę),
2) napis: ,,poste restante’’,
3) właściwy kod pocztowy i nazwę placówki pocztowej, która ma wypłacić kwotę przekazu
pocztowego.
5. W przypadku nadawania przekazu pocztowego w obrocie krajowym na skrytkę pocztową, zakres
wymaganych danych adresowych adresata obejmuje:
1) nazwisko i imię albo nazwę (firmę),
2) odpowiedni napis: „skr. poczt. nr …”,
3) właściwy kod pocztowy i nazwę placówki pocztowej, w której udostępniana jest skrytka
pocztowa.
6. Nadawca przekazu pocztowego w obrocie krajowym adresowanego do osoby przebywającej
w zakładzie karnym, areszcie śledczym lub jednostce wojskowej zobowiązany jest do podania
dodatkowo imienia ojca adresata przekazu pocztowego.
7. Dane adresowe umieszczone na przekazie pocztowym nie mogą zawierać zamiast imienia
i nazwiska (nazwy) nadawcy i adresata, pseudonimów lub innych umówionych znaków. W nazwie
9
dopuszcza się stosowanie powszechnie używanych skrótów z wyłączeniem nadawców i adresatów,
którymi są osoby fizyczne oraz osoby wymienione w § 11 ust. 1 Regulaminu.
8. Dane adresowe powinny zostać wyrażone wyłącznie za pomocą alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich.
9. W przypadku, gdy podany adres nadawcy w obrocie krajowym, jest adresem zagranicznym, brak jest
możliwości dokonania ewentualnego zwrotu przekazu pocztowego. Roszczenie o zwrot kwoty
przekazu przedawnia się w terminach określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 11
1. Adresatem przekazu pocztowego mogą być współmałżonkowie.
2. Przekaz pocztowy, którego adresatem są współmałżonkowie może być wypłacony jednemu z nich.
§ 12
1. Nadawca przekazu pocztowego w obrocie krajowym może bezpłatnie zlecić przekazanie
korespondencji o dowolnej treści (max. 160 znaków).
2. Nadawca przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym może bezpłatnie zlecić przekazanie
korespondencji o dowolnej treści (max. 140 znaków).
3. Korespondencja nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, tj. naruszających dobra
osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Treść korespondencji powinna zostać wyrażona wyłącznie za pomocą alfabetu łacińskiego i cyfr.
§ 13
1. Nadawca może przy nadaniu przekazu pocztowego w obrocie krajowym zlecić Poczcie Polskiej S.A.
realizację potwierdzenia odbioru kwoty przekazu pocztowego.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, Poczta Polska S.A. przyjmuje od nadawcy:
1) na odpowiednio wypełnionym formularzu Potwierdzenia odbioru (wzór nr 7) – w przypadku
nadawania przekazów pocztowych:
a) przy użyciu pocztowej książki nadawczej,
b) poprzez listonosza,
2) w formie ustnego lub pisemnego zlecenia,
3) poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na stronie internetowej.
3. Opłatę za realizację usługi dodatkowej określa Cennik.
4. Nadawca może przy nadaniu przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym zlecić Poczcie Polskiej
S.A. realizację potwierdzenia odbioru kwoty przekazu pocztowego, pod warunkiem, że umowa
zawarta z zagranicznymi operatorami pocztowymi daje taką możliwość. Informacja o krajach, do
których można nadać przekaz wraz z potwierdzeniem odbioru znajduje się w „Wykazie krajów, do
10
których można wysyłać z Polski przekazy pocztowe”, który udostępniony jest w każdej placówce
pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.
5. Zlecenie, o którym mowa w ust. 4, Poczta Polska S.A. przyjmuje od nadawcy na odpowiednio
wypełnionym formularzu międzynarodowego potwierdzenia odbioru (wzór nr 7 A).
§ 14
Poczta Polska S.A. może odmówić świadczenia usługi przekaz pocztowy:
1) jeżeli formularz Pocztowej książki nadawczej lub blankiet przekazu pocztowego został wypełniony
przez nadawcę nieczytelnie lub niekompletnie, a także, jeżeli zawiera skreślenia, zamazania lub inne
poprawki, lub gdy blankiet został wypełniony w innym kolorze niż czarny lub niebieski,
2) w przypadku zastosowania przez nadawcę innych formularzy lub blankietów niż stosowane przez
Pocztę Polską S.A., z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 Regulaminu,
3) w przypadku zlecenia ustnego, pisemnego lub nadawania przekazów za pośrednictwem strony
internetowej, gdy nadawca nie podał wszystkich wymaganych danych,
4) w przypadku odmowy złożenia przez klienta podpisu na wydruku potwierdzenia nadania,
5) w przypadku braku wpływu pełnych środków pieniężnych na właściwy rachunek bankowy Poczty
Polskiej S.A. za nadanie przekazu pocztowego w formie bezgotówkowej.

Rozdział III
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 15
1. Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą: ul. Stawki 2,
00-940 Warszawa.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pocztę Polską S.A. w celu realizacji procesu świadczenia
usługi przekaz pocztowy.
3. Poczta Polska S.A. zapewnia osobom, których dane dotyczą, prawo dostępu do swoich danych oraz
ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usługi.

Rozdział IV

UISZCZANIE NALEŻNOŚCI I KRYTERIA USTALANIA TARYF SPECJALNYCH
§ 16
1. Należności związane z realizacją usługi przekaz pocztowy krajowy, tj. kwota przekazu oraz opłata
uiszczane są w formie gotówkowej „z góry” albo bezgotówkowej „z góry” z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W oparciu o pisemną umowę pomiędzy Pocztą Polską S.A. a nadawcą, może zostać ustalony także
inny sposób wnoszenia opłat, niż określony w ust. 1, tj. bezgotówkowej opłaty „z dołu”.
11
3. Wysokość opłat dla klientów indywidualnych (którzy nie zawarli pisemnej umowy na świadczenie
usługi) za realizację usługi przekaz pocztowy oraz opłat za usługi dodatkowe, określa Cennik.
4. Wysokość opłat dla klientów z zawartą pisemną umową za realizację usługi przekaz pocztowy oraz
opłat za usługi dodatkowe, określona jest w umowie.
5. W sytuacji przekazania należności związanych z nadaniem przekazu pocztowego w formie
bezgotówkowej w kwocie wyższej niż należna, Poczta Polska S.A. dokonuje zwrotu nadpłaty na
rachunek bankowy nadawcy, z którego środki pieniężne wpłynęły, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W umowie zawartej pomiędzy Pocztą Polską S.A. a nadawcą, mogą zostać ustalone indywidualne
warunki dokonywania zwrotu nadpłat, o których mowa w ust. 5.
7. W przypadku przekazania należności w formie bezgotówkowej w kwocie niższej niż należna,
nadanie przekazów pocztowych nastąpi po wpływie różnicy kwoty na właściwy rachunek bankowy
Poczty Polskiej S.A. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją nadawcy z zawarcia umowy
o świadczenie usługi.
8. Środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. nie podlegają
oprocentowaniu.
9. Opłata za dosłanie przekazu pocztowego uiszczana jest w formie gotówkowej „z góry” albo
bezgotówkowej „z góry” na podstawie Cennika.
§ 17
1. Warunki udzielania opustu i jego wysokość mogą być określone w umowie między nadawcą
przekazów pocztowych w obrocie krajowym a Pocztą Polską S.A. na okres nie dłuższy niż jeden rok.
2. Opust nie może zostać przyznany, jeżeli nadawca zalega z płatnościami na rzecz Poczty Polskiej
S.A. przez okres dłuższy niż 21 dni od wskazanego w umowie terminu zapłaty.
3. Opust liczony jest w formie procentu od opłaty za nadanie określonej w Cenniku obowiązującym
w dniu nadania przekazów pocztowych.
4. Szczegółowe zasady udzielania nadawcom opustu regulują odrębne przepisy.

Rozdział V
DORĘCZANIE PRZEKAZÓW POCZTOWYCH
§ 18
1. Kwotę przekazu pocztowego wypłaca się po uprzednim:
1) ustaleniu przez pracownika Poczty Polskiej S.A. osoby uprawnionej do odbioru zgodnie
z ustawą,
2) sprawdzeniu tożsamości odbiorcy, o ile nie jest znany osobiście pracownikowi Poczty Polskiej
S.A.,
3) uiszczeniu przez odbiorcę opłat ciążących na przekazie pocztowym,
4) pokwitowaniu przez odbiorcę otrzymania kwoty przekazu pocztowego na odpowiednim
dokumencie odbioru, a jeśli przekaz pocztowy nadany jest za potwierdzeniem odbioru – również
na formularzu tego potwierdzenia.
12
2. Doręczenie kwot przekazów pocztowych odbywa się zgodnie z art. 37 Ustawy i niniejszym
Regulaminem.
3. W przypadku przekazów pocztowych, których wartość przekracza graniczną wartość przekazu,
za równoznaczne z podjęciem próby doręczenia uważa się pozostawienie zawiadomienia, o którym
mowa w § 21 ust. 2 Regulaminu.
4. W przypadku przekazów pocztowych nadesłanych z zagranicy do wypłaty w Polsce, do przeliczania
kwoty przekazu wyrażonego w walucie obcej na złote polskie, stosowany jest kurs kupna dewiz
banku, z którego usług w zakresie rozliczeń zagranicznych korzysta Poczta Polska S.A. na terenie
kraju, obowiązujący w dniu wpływu przekazu lub środków przeznaczonych na pokrycie kwoty
przekazu do Poczty Polskiej S.A. (w zależności od umów zawartych przez Pocztę Polską S.A. z
kontrahentami zagranicznymi).
5. Przekazy nadane w Polsce za granicę wypłacane są w kraju docelowym zgodnie
z przepisami danego kraju.
6. Kwoty przekazów pocztowych nadesłanych z zagranicy, kierowane na rachunki bankowe adresatów
w kraju, Poczta Polska S.A. przekazuje w walucie nadanej, o ile nie uzgodniono z operatorem
zagranicznym przekazania kwoty w złotych polskich.
7. Z kwot nadsyłanych z zagranicy przekazów pocztowych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi,
wypłacanych przez placówki pocztowe, Poczta Polska S.A. potrąca zaliczki na podatek dochodowy
od osób fizycznych.
§ 19
1. Odbiorca kwoty przekazu pocztowego zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór czytelnym podpisem
(imię i nazwisko) i datą odbioru.
2. Potwierdzenie wypłaty zawiera ponadto naniesione przez pracownika Poczty Polskiej S.A. cechy
dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy.
3. W przypadku, gdy odbiorca jest znany pracownikowi Poczty Polskiej S.A. osobiście dopuszczone
jest odstąpienie od żądania okazania dokumentu tożsamości. W przypadku innego odbiorcy niż
adresat należy odnotować informację identyfikującą odbiorcę np. dorosły domownik, „pełn.ogólne.”,
„pełn.not.”, albo „osoba upoważ”.
4. Odmowę pokwitowania wypłaty kwoty przekazu pocztowego lub uiszczenia ciążących na nim opłat
przez adresata uważa się za odmowę jego przyjęcia.
5. Nie traktuje się, jako odmowy przyjęcia kwoty przekazu pocztowego odmowy pokwitowania odbioru
przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, a niebędącą jego pełnomocnikiem lub
przedstawicielem ustawowym oraz odmowy uiszczenia przez nią opłat ciążących na przekazie
pocztowym.
§ 20
13
1. Adresat lub nadawca, w przypadku zwrotu przekazu pocztowego może złożyć dyspozycję, aby
Poczta Polska S.A. przekazała kwotę przekazu pocztowego na wskazany rachunek bankowy
zgodnie ze złożoną dyspozycją na formularzu żądania (wzór nr 8).
2. Złożenie dyspozycji, o której mowa w ust. 1 jest bezpłatne.
3. Dyspozycja nie dotyczy przekazów emerytalno-rentowych nadanych za granicą, które powinny być
wypłacone do rąk adresata lub jego prawnego przedstawiciela lub pełnomocnika wyznaczonego
zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
4. Dyspozycję, o której mowa w ust. 1, składa się w placówce pocztowej po udokumentowaniu
uprawnień do jej złożenia
5. Przekazywanie kwot przekazów pocztowych na rachunki bankowe może nastąpić także na
podstawie dyspozycji, na którym własnoręczność podpisu osoby i jej upoważnienia do
reprezentowania adresata lub nadawcy w przypadku zwrotów przekazów pocztowych, zostały
stwierdzone przez sąd, notariusza lub organ administracji państwowej, przy użyciu urzędowej
pieczęci.
6. W sytuacji określonej w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy, jeśli w jednostce organizacyjnej, w której
przebywa adresat osobiste doręczenie przekazu jest znacznie utrudnione lub niemożliwe a jednostka
ta nie prowadzi obrotu gotówkowego, dyspozycja, o której mowa w ust. 1 może być również złożona
przez kierownika tej jednostki.
§ 21
1. W placówce pocztowej wypłacane są kwoty przekazów pocztowych:
1) awizowanych,
2) nadanych na skrytkę pocztową,
3) nadanych na poste restante,
4) o kwocie przekraczającej graniczną wartość przekazu.
2. O nadejściu do placówki pocztowej przekazów pocztowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiadamia się adresata poprzez pozostawienie w skrytce pocztowej zawiadomienia uwzględniając
przepisy określone w § 22 ust. 2 Regulaminu.
3. Kwoty przekazów pocztowych nadanych na poste restante są wypłacane wyłącznie adresatowi.
4. Wypłata w placówce pocztowej kwoty przekazu pocztowego osobie pełnoletniej zamieszkałej razem
z adresatem (jeżeli adresat nie złożył w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczania
przekazu pocztowego), następuje po złożeniu na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu razem
z adresatem.
§ 22
1. W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru kwoty
przekazu pocztowego, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 – 6 ustawy, listonosz pozostawia
w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie (awizo) o próbie doręczenia kwoty przekazu
pocztowego.
14
2. Jeżeli odbiorca nie zgłosi się po odbiór przekazu pocztowego, placówka pocztowa, w której przekaz
pocztowy jest dostępny przekazuje, w siódmym dniu licząc od dnia następnego po pozostawieniu
pierwszego zawiadomienia, powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru.
§ 23
1. Termin odbioru przekazu pocztowego wypłacanego na terenie Polski wynosi 14 dni licząc od dnia
następnego po dniu:
1) pozostawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 Regulaminu.
2) nadejścia przekazu pocztowego do placówki oddawczej – dla przekazów pocztowych nadanych
na poste restante.
2. Termin odbioru przekazu pocztowego wypłacanego za granicą określają przepisy kraju docelowego.
3. Przekaz pocztowy niepodjęty w terminie, o którym mowa w ust. 1, zwracany jest nadawcy.
4. Przekaz pocztowy, którego nie można doręczyć nadawcy traktowany jest, jako niedoręczalny
i podlega skierowaniu do wyznaczonej jednostki Poczty Polskiej S.A.
§ 24
1. Za zwrot kwoty przekazu pocztowego pobierana jest od nadawcy opłata zgodnie z Cennikiem
obowiązującym w dniu jego nadania.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, może zostać potrącona z kwoty przekazu pocztowego
przekazywanego na rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją określoną w § 20 Regulaminu.
3. W sytuacji zwrotu przekazu pocztowego do nadawcy, zgodnie z dyspozycją określoną w § 20
Regulaminu, którego kwota jest niższa niż należna Poczcie Polskiej S.A. opłata za zwrot, Poczta
Polska S.A. pobierze ww. opłatę:
1) na podstawie wystawionej faktury VAT,
2) z sumy należnych do przekazania na rachunek bankowy wartości przekazów pocztowych.
4. Opłata za zwrot kwoty przekazu pocztowego uiszczana jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
z góry.
5. W umowie zawartej pomiędzy Pocztą Polską S.A. a nadawcą, mogą zostać ustalone indywidualne
warunki wnoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1.
6. Przekaz pocztowy, którego nie można doręczyć z powodu śmierci adresata Poczta Polska S.A.
zwraca do nadawcy.
7. W przypadku przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym, zwrot dokonywany jest w złotych
polskich. Zwracana kwota powinna być równa kwocie wpłaconej przez nadawcę lub kwocie, którą
obciążono jego konto. Zwracana kwota powiększana jest o kwotę pobranej opłaty w przypadku błędu
popełnionego przez operatora pocztowego.
8. Kwota przekazu pocztowego adresowanego na rachunek bankowy za granicą, zwracana do
nadawcy może być pomniejszona o opłaty pobrane przez banki zagraniczne.
15

Rozdział VI
ŻĄDANIA
§ 25
1. Nadawca, po wniesieniu opłaty określonej w Cenniku może przed doręczeniem kwoty przekazu
pocztowego odstąpić od umowy o świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz żądać zmiany
adresata przekazu lub jego adresu.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nadawca zgłasza w placówce pocztowej, przez wypełnienie
odpowiedniego formularza żądania (wzór nr 9 i 10) zmiany umowy oraz okazanie: potwierdzenia
nadania i dokumentu tożsamości.
3. W przypadku przekazów zagranicznych żądanie zmiany adresu lub danych adresata może być
zrealizowane, jeśli przepisy kraju przeznaczenia dopuszczają taką możliwość.
§ 26
1. Za opłatą określoną w Cenniku nadawca może żądać wydania mu dowolnej liczby odpisów
potwierdzenia nadania
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nadawca zgłasza na Uniwersalnym formularzu reklamacyjnym
(wzór nr 11) w placówce pocztowej poprzez okazanie potwierdzenia nadania i dokumentu
tożsamości.
3. W sytuacjach szczególnych, na uzasadniony wniosek, w przypadku braku oryginału potwierdzenia
nadania, dopuszcza się wydanie odpisu potwierdzenia nadania na podstawie danych
z Uniwersalnego formularza reklamacyjnego.
4. Wydanie odpisu potwierdzenia nadania może nastąpić w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy
licząc od dnia nadania przekazu pocztowego.
§ 27
1. Adresat, po wniesieniu opłaty określonej w Cenniku może zgłosić na piśmie przy zastosowaniu
formularza żądania dosyłania (wzór nr 9 A), w placówce oddawczej żądanie dosyłania przekazów
pocztowych, określając okres obowiązywania żądania.
2. Zgłoszone żądanie jest wykonywane maksymalnie przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia
zgłoszenia.
3. Adresat może zgłosić żądanie dalszego dosyłania przekazów pocztowych, przy czym okres
dosyłania określony w kolejnym żądaniu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Opłatę za dosłanie przekazów pocztowych adresat wnosi każdorazowo przy ich odbiorze,
z zastrzeżeniem ust. 5, 6, 7.
5. Nie pobiera się opłat za dosyłanie przekazów pocztowych, jeżeli jest ono realizowane na obszarze
doręczeń tej samej placówki oddawczej.
16
6. Opłata za dosłanie, może zostać potrącona z kwoty przekazu pocztowego przekazywanego
na rachunek bankowy adresata, zgodnie z dyspozycją określoną w § 20 Regulaminu.
7. W sytuacji dosłania przekazu pocztowego przekazywanego na rachunek bankowy adresata,
na podstawie dyspozycji określonej w § 20 Regulaminu, którego kwota jest niższa niż należna
Poczcie Polskiej S.A. opłata za dosłanie, Poczta Polska S.A. pobierze tę opłatę:
1) na podstawie wystawionej faktury VAT,
2) z sumy należnych do przekazania na rachunek bankowy wartości przekazów pocztowych.
§ 28
1. Adresat może zgłosić na piśmie, przy zastosowaniu formularza żądania przechowywania, w
placówce pocztowej właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby adresata żądanie
przechowywania kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym po terminie odbioru, wraz ze
wskazaniem okresu przechowywania.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyjęte po wniesieniu opłaty określonej w cenniku,
z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Okres przechowywania kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych wynosi
maksymalnie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa
w § 23 ust. 1 Regulaminu.
4. W przypadku braku możliwości przechowywania kwot pieniężnych określonych w przekazach
pocztowych po upływie terminu odbioru, spowodowanych uwarunkowaniami organizacyjnotechnicznymi
danej placówki oddawczej, może ona odmówić przyjęcia żądania, o którym mowa
w ust. 1.
§ 29
1. Nadawca lub adresat przekazu pocztowego uprawniony jest do uzyskania informacji o przekazie
pocztowym w zakresie:
1) dnia nadania przekazu pocztowego,
2) nazwiska i imienia odbiorcy kwoty przekazu pocztowego i daty jego wypłaty.
2. Adresat może uzyskać informację o imieniu i nazwisku lub nazwie nadawcy przekazu pocztowego
zwróconego z powodu nieodebrania w terminie.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, udzielane są ustnie lub na piśmie, po udokumentowaniu
uprawnień żądającego, przez okres 12 miesięcy licząc od dnia nadania przekazu pocztowego.
Wniosek o udzielenie informacji nadawca lub adresat przekazu pocztowego składa w dowolnej
placówce pocztowej na Uniwersalnym formularzu reklamacyjnym (wzór nr 11) lub w innej formie
pisemnej.
4. Możliwe jest udzielenie adresatowi informacji o imieniu i nazwisku lub nazwie nadawcy przed
dokonaniem wypłaty kwoty przekazu pocztowego. Udzielenie takiej informacji adresatowi nie jest
jednak dozwolone, jeżeli nadawca zażądał zwrotu przekazu pocztowego.
17
5. Udzielenie osobom trzecim informacji dotyczących przekazów pocztowych jest dozwolone wyłącznie
w przypadkach określonych przez odrębne przepisy.
§ 30
1. Adresat może złożyć w placówce oddawczej pisemne zastrzeżenie w zakresie niewypłacania
przekazów pocztowych osobie pełnoletniej wspólnie z nim zamieszkałej:
1) stałe,
2) okresowe,
3) jednorazowe – do odbioru kwoty określonego przekazu pocztowego.
2. Zastrzeżenie obowiązuje wyłącznie na obszarze działania placówki oddawczej.
3. Warunkiem przyjęcia zastrzeżenia jest:
1) przedłożenie wypełnionego formularza zastrzeżenia (wzór nr 12),
2) wykazanie tożsamości adresata na podstawie dokumentu tożsamości,
3) złożenie przez adresata w obecności pracownika placówki oddawczej podpisu na formularzu,
o którym mowa w pkt 1,
4) uiszczenie opłaty z tytułu złożonego zastrzeżenia zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

Rozdział VII
PEŁNOMOCNICTWO
§ 31
1. Przekazy pocztowe mogą być doręczone pełnomocnikowi adresata na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.
2. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela, składając pisemne oświadczenie woli w obecności
pracownika w placówce oddawczej lub w przypadku, gdy adresat nie jest w stanie poruszać się
samodzielnie – w miejscu jego pobytu.
3. Adresat może złożyć pełnomocnictwo pocztowe:
1) stałe – do odbioru wszystkich lub wskazanych przekazów pocztowych,
2) okresowe – do odbioru wszystkich lub wskazanych przekazów pocztowych,
3) jednorazowe – do odbioru kwoty określonego przekazu pocztowego.
4. Pełnomocnictwo pocztowe obowiązuje wyłącznie na obszarze działania placówki oddawczej. Jeżeli
pełnomocnictwo zostało złożone w innej placówce pocztowej niż oddawcza, placówka przyjmująca
pełnomocnictwo zobowiązana jest niezwłocznie przesłać na adres poczty elektronicznej właściwej
placówki oddawczej informacje zawarte w przyjętym pełnomocnictwie albo skan pełnomocnictwa,
pozostawiając oryginał pełnomocnictwa w placówce, w której zostało ono przyjęte.
5. Warunkiem przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego składanego przez osobę fizyczną jest:
1) przedłożenie wypełnionego formularza pełnomocnictwa (wzory nr 13 i 14 ),
2) wykazanie tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa w oparciu o dokument tożsamości,
3) wskazanie danych pełnomocnika (imię, nazwisko oraz rodzaj, seria i numer dokumentu
tożsamości),
18
4) złożenie w obecności pracownika podpisu na formularzu pełnomocnictwa.
6. W przypadku składania pełnomocnictwa pocztowego przez osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wymagane jest:
1) przedłożenie wypełnionego formularza, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,
2) wykazanie przez osobę, która składa podpis na formularzu pełnomocnictwa swoich uprawnień do
reprezentowania danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej (przez okazanie stosownych dokumentów, np. wypis z właściwego rejestru, akt
nominacji),
3) wskazanie danych pełnomocnika (imię, nazwisko oraz rodzaj, seria i numer dokumentu
tożsamości),
4) złożenie w obecności pracownika podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na formularzu
pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie.
8. Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego pobierana jest opłata określona w Cenniku.

Rozdział VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ POCZTY POLSKIEJ S.A.
§ 32
1. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Usługę przekaz pocztowy w obrocie krajowym uważa się za niewykonaną, jeżeli stwierdzono brak
doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym.
3. Usługę przekaz pocztowy w obrocie krajowym uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli podjęcie
próby doręczenia przez Pocztę Polską S.A. kwoty pieniężnej określonej w przekazie nie nastąpiło
w terminie 8 dni od dnia nadania, z zastrzeżeniem przekazów ze świadczeniami z ubezpieczeń
społecznych w tym emerytalno – rentowymi.
4. Usługę przekaz pocztowy w obrocie krajowym ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych w tym
emerytalno – rentowych uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli doręczenie kwoty pieniężnej lub
podjęcie próby jej doręczenia przez Pocztę Polską S.A. nie nastąpi w terminie określonym
w zawartej umowie o świadczenie usługi.
5. Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 33
1. Do odpowiedzialności Poczty Polskiej S.A. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
przekaz pocztowy ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych w tym emerytalnymi i rentowymi lub
świadczeniem z pomocy społecznej oraz przekaz pocztowy na teren wiejski stosuje się
postanowienia § 35 Regulaminu.
19
2. Odszkodowanie za niewykonanie usługi przekaz pocztowy, o której mowa w ust. 1 stanowi
pięciokrotność kwoty opłaty pobranej za jego nadanie.
3. W sytuacji niewykonania usługi, o której mowa w ust. 1 zwrotowi podlega również kwota pieniężna
określona w przekazie pocztowym oraz w całości opłata pobrana za nadanie.
4. Kara umowna za nienależyte wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1 wynosi 20% kwoty opłaty
pobranej za jego nadanie.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nadawca lub adresat mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Odszkodowanie lub karę umowną wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją uprawnionego,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji.
§ 34
1. Do odpowiedzialności Poczty Polskiej S.A. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
przekaz pocztowy inny niż wymieniony w § 33 ust. 1 stosuje się postanowienia § 35 Regulaminu
oraz Kodeksu cywilnego.
2. Karę umowną za niewykonanie usługi przekaz pocztowy inny niż wymieniony w § 33 w ust. 1
Regulaminu, stanowi pięciokrotność kwoty opłaty pobranej za jego nadanie.
3. W sytuacji niewykonania usługi, o której mowa w ust. 1 polegającego na niedoręczeniu kwoty
przekazu pocztowego odbiorcy, zwrotowi podlega również kwota pieniężna określona w przekazie
pocztowym oraz w całości opłata pobrana za nadanie.
4. Karę umowną za nienależyte wykonania usługi przekaz pocztowy inny niż wymieniony w § 33 ust. 1,
Regulaminu, stanowi 20% kwoty opłaty pobranej za jego nadanie.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4 nadawca lub adresat mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Karę umowną lub odszkodowanie z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania usługi
przekaz pocztowy wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją uprawnionego, w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty uznania reklamacji.
§ 35
1. Poczta Polska S.A., odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przekaz
pocztowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej;
2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora
pocztowego;
3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo Regulaminu ;
2. Powołując się na jedną z przyczyn wymienionych w ust. 1 Poczta Polska S.A. przedstawia dowód jej
wystąpienia.
20
3. Poczta Polska S.A. odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przekaz pocztowy
w wysokości określonej w § 33 i § 34 Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte jej
wykonanie:
1) jest następstwem czynu niedozwolonego;
2) nastąpiło z winy umyślnej Poczty Polskiej S.A.;
3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa Poczty Polskiej S.A.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 1-3 Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność w pełnej
wysokości.
§ 36
1. Odpowiedzialność dotyczącą realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym regulują
międzynarodowe przepisy pocztowe.
2. Odpowiedzialność Poczty Polskiej S.A. przy realizacji usługi przekaz pocztowy w obrocie
zagranicznym ogranicza się do prawidłowego wykonania przedmiotowego zlecenia płatniczego.
3. Poczta Polska S.A. jest odpowiedzialna wobec nadawcy przekazu pocztowego w obrocie
zagranicznym w stosunku do kwot wpłaconych w placówce pocztowej lub otrzymanych z konta
nadawcy do czasu, gdy:
1) przekaz pocztowy nie zostanie wypłacony, lub
2) przekazany na konto adresata, lub
3) kwota nie zostanie zwrócona nadawcy w postaci gotówki lub wpłaty na jego konto.
4. Poczta Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności:
1) w przypadku opóźnienia wykonania usługi,
2) gdy nie może rozliczyć się z wykonania zlecenia przekazu pocztowego z powodu zniszczenia
danych pocztowych przez siłę wyższą, o ile nie zostanie przedłożony dowód jego
odpowiedzialności,
3) gdy szkoda została spowodowana przez błąd lub niedbalstwo nadawcy, szczególnie odnośnie
obowiązku przedłożenia prawidłowych informacji na poparcie zlecenia przekazu pocztowego,
włącznie z faktem, iż przekazywana kwota pochodzi z legalnego źródła, oraz że zlecany przekaz
pocztowy jest przeznaczony na cel legalny,
4) jeżeli przekazana kwota została skonfiskowana,
5) w przypadku kwot dla jeńców wojennych lub internowanych cywilów,
6) gdy użytkownik nie złożył reklamacji w okresie przewidzianym w Regulaminie,
7) gdy minął termin odwołania odnośnie pocztowych usług płatniczych w kraju nadania.

Rozdział IX
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 37
Uprawniony może dochodzić swoich roszczeń w następujących postępowaniach:
1) postępowaniu sądowym,
21
2) postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
3) postępowaniu przed sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
4) postępowaniu reklamacyjnym prowadzonym przez Pocztę Polską S.A.
§ 38
1. Poczta Polska S.A. rozpatruje reklamacje w trybie opisanym w niniejszym Rozdziale w zakresie
przekazów krajowych oraz nadanych w Polsce za granicę.
2. Reklamacją jest zgłoszenie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
przekaz pocztowy.
3. Za reklamację uważa się również zgłoszenie niewykonania usługi lub nienależytego wykonania
usługi, które nie zawiera żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej.
4. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.
§ 39
1. Prawo dochodzenia roszczeń przysługuje:
1) nadawcy, który zawarł z Pocztą Polską S.A. umowę o świadczenie usługi,
2) adresatowi, w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia
roszczeń albo, gdy kwota określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi.
2. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną, o czym właściwa
jednostka Poczty Polskiej S.A. niezwłocznie powiadamia reklamującego, informując go o
możliwości wniesienia reklamacji przez osobę uprawnioną.
§ 40
1. Reklamację w zakresie przekazów pocztowych w obrocie krajowym można zgłaszać
w każdej placówce pocztowej, nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po
terminie nadania i nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia nadania.
2. Reklamację w zakresie przekazów pocztowych w obrocie zagranicznym można zgłaszać w każdej
placówce pocztowej, nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po terminie
nadania i nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia nadania.
3. Reklamację wnosi się w formie:
1) pisemnej na Uniwersalnym formularzu reklamacyjnym(wzór nr 10 – dla przekazu pocztowego
w obrocie zagranicznym i wzór nr 11 – dla przekazu pocztowego w obrocie krajowym),
2) w formie elektronicznej,
3) ustnej do protokołu w placówce pocztowej,
4) innej niż wymienione w pkt 1 – 3, które ujawniają wolę reklamującego w sposób dostateczny.
4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest potwierdzenie nadania przekazu pocztowego, które przedkłada
się do wglądu, w celu weryfikacji składanej reklamacji. W przypadku przeniesienia uprawnień przez
22
nadawcę na adresata należy dołączyć również oświadczenie o zrzeczeniu się prawa dochodzenia
roszczeń. Do reklamacji wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej można dołączyć
kopie dokumentów, o których mowa powyżej z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. W przypadku nadania przekazu pocztowego przez Internet dołączenie dowodu nadania
do Uniwersalnego formularza reklamacyjnego nie jest wymagane.
6. W przypadku rozpatrywania reklamacji dotyczących nadania przekazu pocztowego przez Internet
Poczta Polska S.A. zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo żądania od reklamującego
wydruku komputerowego potwierdzającego nadanie przekazu pocztowego (np. w przypadku braku
w systemie Poczty Polskiej S.A. przekazu pocztowego o nr wskazanym na Uniwersalnym formularzu
reklamacyjnym, niezgodności danych pomiędzy danymi w systemie Poczty Polskiej S.A. z danymi
wykazanymi na Uniwersalnym formularzu reklamacyjnym).
7. Na dowód przyjęcia w placówce pocztowej reklamacji, reklamujący otrzymuje potwierdzenie, poprzez
odpowiednią adnotacje na potwierdzeniu nadania przekazu pocztowego. Na dowód przyjęcia
reklamacji wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nadawca otrzymuje
potwierdzenie w przypadku, gdy reklamacja spełnia wymogi formalne. W przypadku, gdy wymogów
tych nie spełnia nadawca wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji.
8. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 są zwracane reklamującemu za pokwitowaniem,
w każdej chwili na jego wniosek. W przypadku braku wniosku dokumenty te zwraca się
reklamującemu najpóźniej po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
§ 41
1. Reklamacja rozpatrywana jest przez właściwą jednostkę Poczty Polskiej S.A., w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia jej złożenia.
2. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, zawiadamia się reklamującego na piśmie lub w formie
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej reklamującego wskazany w reklamacji wraz
z pouczeniem o prawie do odwołania się oraz wskazaniem adresu, na jaki należy złożyć odwołanie,
terminu jego wniesienia oraz o możliwości wcześniejszego, tj. przed wyczerpaniem drogi
reklamacyjnej, dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w postępowaniu:
1) sądowym, albo
2) mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, albo
3) przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
3. Zawiadomienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne tylko w przypadku odmowy uznania
reklamacji w całości lub w części.
4. W zakresie przekazów pocztowych w obrocie zagranicznym, w sytuacji braku możliwości udzielenia
odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1, właściwa jednostka Poczty Polskiej S.A. informuje
pisemnie reklamującego o tym fakcie, podając przyczynę zwłoki oraz ostateczny termin udzielenia
odpowiedzi na reklamację. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi oraz przekazania kwot
23
należnych reklamującemu nie może przekroczyć dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania
reklamacji przez właściwą jednostkę Poczty Polskiej S.A.
§ 42
1. Postępowanie reklamacyjne w zakresie przekazów pocztowych w obrocie krajowym jest
dwuinstancyjne.
2. Rozpatrywanie i załatwianie reklamacji w pierwszej i drugiej instancji prowadzą wyznaczone
jednostki Poczty Polskiej S.A.
3. Jednostką drugiej instancji, do której można wnieść odwołanie za pośrednictwem właściwej jednostki
pierwszej instancji, jest wyznaczona jednostka Poczty Polskiej S.A. wskazana w decyzji jednostki
pierwszej instancji.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi z jednostki pierwszej instancji.
5. Prawo do wniesienia odwołania przysługuje reklamującemu.
6. Jednostka pierwszej instancji, do której wpłynęło odwołanie, w terminie siedmiu dni od dnia
otrzymania odwołania przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy jednostce drugiej instancji.
7. Jednostka drugiej instancji rozpatruje odwołanie niezwłocznie i informuje reklamującego w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania o wyniku rozpatrzenia odwołania.
8. Reklamujący w zakresie usługi przekaz pocztowy, może przed wyczerpaniem drogi reklamacyjnej
odwołać się i dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym, w postępowaniu mediacyjnym przed
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w postępowaniu przed stałym polubownym sądem
konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 43
1. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania
reklamacji przez Pocztę Polską S.A. albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni
od dnia uznania reklamacji.
2. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia
nadania przekazu pocztowego.