Strona główna » Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Poczty Polskiej S.A. < powrót

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Aktualność z dnia: 26.04.2016
Share on Facebook

RADA NADZORCZA

POCZTY POLSKIEJ S.A.

z siedzibą w Warszawie

na podstawie art. 19a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U z 2015 poz. 747) w zw. z art. 6 ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. z 2008, Nr 180, poz. 1109 z późn. zm.) w zw. z § 2 ust. 1-2 § 3 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 • Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.
 • Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. właściwego ds. finansowych

I. Obowiązki Prezesa Zarządu Poczty Polskiej oraz Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. właściwego ds. finansowych objętych niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. Do obowiązków Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. należeć będzie w szczególności organizacja działania oraz bezpośredni nadzór nad:
  1. Pionem Kapitału Ludzkiego,
  2. Pionem Poczta Polska Ochrona,
  3. Pionem Prawnym,
  4. Biurem Audytu Wewnętrznego,
  5. Biurem Ładu Korporacyjnego i Zgodności,
  6. Biurem Regulacyjnym.
 1. Do obowiązków Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. właściwego ds. finansowych należeć będzie w szczególności organizacja działania oraz bezpośredni nadzór nad Pionem Finansów.

II. Wymagania stawiane kandydatom na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. właściwego ds. finansowych (dalej także jako „Spółka”), objętych niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to studia prawnicze, ekonomiczne, handlowe, finansowe lub zarządzanie,
 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
 • dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

 2. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki właściwego ds. finansowych powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to studia ekonomiczne, finansowe, handlowe lub zarządzanie,
 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • posiadanie wiedzy z zakresu rachunkowości,
 • posiadanie wiedzy z zakresu oceny projektów inwestycyjnych,
 • posiadanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa,
 • posiadanie wiedzy z zakresu audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu sporządzania planów finansowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym.

III. Zgłoszenie każdego z kandydatów musi zawierać:

 1. pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem i wyraźnym wskazaniem, na które stanowisko/ka kandydat aplikuje,
 2. CV,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy kandydata w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem zgłoszenia w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem zgłoszenia w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 6. informacje o sposobie porozumiewania się z kandydatem, w tym adres, numer telefonu, e-mail,
 7. oświadczenia, którego wzór stanowić będzie załącznik do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego, o:
 • ukończeniu studiów wyższych,
 • co najmniej dziesięcioletnim stażu pracy, w tym pięcioletnim stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • nieprowadzeniu w stosunku do kandydata żadnego postępowania karnego, karnego skarbowego lub dyscyplinarnego,
 • wypełnieniu przez kandydata obowiązku, o którym mowa w pkt VI ogłoszenia tj. obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1388 z późn. zm.) w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego.

IV. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

V. W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów wskazanych w pkt III ppkt 3-5 ogłoszenia w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

VI. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani, zgodnie z art. 8 pkt 37 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1388 z późn. zm.) do złożenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego. Rada Nadzorcza informuje, iż nie uzna tego obowiązku za spełniony w przypadku załączenia oświadczenia lustracyjnego do zgłoszenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego zamiast przekazania go właściwemu ministrowi. Kandydat jest zobowiązany załączyć do zgłoszenia jedynie oświadczenie, o którym mowa w pkt III ust. 7 lit g niniejszego ogłoszenia, o wypełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

VII. Postępowanie kwalifikacyjne:

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki właściwego ds. finansowych należy składać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 w terminie do dnia 11 maja 2016 roku do godziny 10.00 na adres: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, piętro 6, Sekretariat Biura Zarządu w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. właściwego ds. finansowych” oraz wskazaniem stanowiska, na które dokonane jest zgłoszenie.
 2. Kandydaci mogą zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi działalności Spółki i zasad postępowania kwalifikacyjnego:
  1. Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego,
  2. Regulaminem Zarządu Spółki,
  3. Statutem Spółki.
 3. Z dokumentami, o których mowa w ust. 2 kandydaci mogą się zapoznać w siedzibie Poczty Polskiej S.A. , ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa piętro 6, Sekretariat Biura Zarządu w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.
 4. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi za uprzednim wnioskiem o ich udostępnienie w trybie wskazanym w ust. 3 oraz po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
 5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 11 maja 2016 roku o godzinie 11:00.
 6. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci spełniający minimalne wymogi określone w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy kandydatów na jedno stanowisko będzie więcej niż 10, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zaproszeniu jedynie części z kandydatów spełniających minimalne wymogi.
 7. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wezwać do uzupełnienia zgłoszenia lub wezwać do złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
 8. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani indywidualnie pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych po otwarciu zgłoszeń. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych to 13 – 21 maja 2016 roku, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza ma prawo wyznaczyć inny niż ww. termin rozmów kwalifikacyjnych.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu prasowym, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w terminach szczegółowo wskazanych w zawiadomieniach kandydatów o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, w kolejności alfabetycznej.
 10. Jeżeli zajdzie taka potrzeba rozmowy będą kontynuowane także w kolejnych terminach, o których dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani.
 11. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie:
  1. wiedzę w zakresie, o którym mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia, w szczególności zagadnień związanych z zarządzaniem i zasadami funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zagadnień wskazanych w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55 poz. 476 z późn. zm.), w szczególności: a) w przypadku kandydata na Prezesa Zarządu zagadnienia wskazane w § 9 ust. 2 i 7 ww. rozporządzenia, b) w przypadku kandydata na Członka Zarządu właściwego ds.  finansowych w § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia;
  2. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce, w szczególności odpowiednio doświadczenie w piastowaniu stanowiska, na które kandydat aplikuje.
 12. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu, chyba, że kandydat wykaże, że jego niestawiennictwo wynikało z przyczyn od niego niezależnych, których nie był w stanie przewidzieć. W powyżej wskazanych przypadkach, na wniosek kandydata, Rada Nadzorcza może dla niego wyznaczyć dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.
 13. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wynikach postępowania pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 14. Wybrany kandydat powinien pozostawać w gotowości do powołania do składu Zarządu w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą, zabezpieczającym prawidłowe funkcjonowanie Spółki. Brak gotowości do objęcia stanowiska w Zarządzie we wskazanym przez Radę Nadzorczą terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o stanowisko objęte niniejszym postępowaniem i umożliwia Radzie Nadzorczej powołanie kolejnego, najwyżej ocenionego kandydata.
 15. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, tj. po zawiadomieniu kandydatów o wyłonieniu przez Radę Nadzorczą najlepszych kandydatów na stanowiska objęte niniejszym postępowaniem lub zakończeniu postępowania zgodnie z pkt. 17, dokumenty złożone w oryginałach będzie można odebrać w siedzibie Poczty Polskiej S.A. , w Sekretariacie Biura Zarządu.
 16. Poczta Polska S.A. nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 17. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata lub kandydatów na stanowiska objęte niniejszym postępowaniem. Dopuszczalne jest zakończenie postępowania kwalifikacyjnego w części dotyczącej tylko jednego stanowiska.
 18. W przypadku, o którym mowa w 17, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 19. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.