Strona główna » Paczki i listy » Wysyłka » Paczki » PACZKA48< powrót

PACZKA48

Share on FacebookShare on Google+

paczka48

Nadawaj oszczędnie z gwarantowanym terminem dostawy, korzystając z wszelkich udogodnień.

Jeśli Twoja przesyłka nie musi dotrzeć na miejsce w ekspresowym tempie, wybierz opcję PACZKA48 – adresat otrzyma ją w ciągu dwóch dni (zobacz zakładkę Terminy). Możesz skorzystać z szeregu wygodnych opcji dodatkowych (np. śledzenia przez Internet lub ubezpieczenia), a paczka może ważyć nawet 30 kg.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz w naszym przewodniku. Kliknij w grafikę poniżej.


Przewodnik paczki v.6

Share on FacebookShare on Google+

wymiary i masa

Wymiary:

 • Minimalne: 10 cm x 16 cm (strona adresowa)
 • Maksymalne: (długość + szerokość + wysokość) =< 250 cm przy czym maksymalna długość* = 150 cm
 • Maksymalne (przesyłka z usługą dodatkową „Przesyłka niestandardowa”): 250 cm < (długość + szerokość + wysokość) =< 300 cm przy czym maksymalna długość* = 150 cm

*tolerancja 5% dla największego wymiaru (długość) Maksymalna masa:

 • 30 kg
Share on FacebookShare on Google+

zawartosc W przesyłce PACZKA48 można przesyłać:

 • towary handlowe,
 • dokumenty,
 • elementy kruche/szkło,
 • żywe rośliny.

 

Share on FacebookShare on Google+

terminy   D+2 | Gwarantowany termin doręczenia

Przesyłka doręczana od poniedziałku do piątku, w ciągu 2 dni roboczych po nadaniu – pod warunkiem nadania
do godziny 15.00 (późniejsze nadanie możliwe jest w placówkach przyjaznych eCommerce – znajdź najbliższy punkt w wyszukiwarce).

Share on FacebookShare on Google+

Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych

Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym

Zasady ogólne

 § 1

Niniejszy regulamin określa warunki wykonywania niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym, świadczonych na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529), zwanej dalej „Prawem pocztowym”.

§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) adresat – podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki, 2) cennik – dokument określający opłaty za świadczoną usługę, odpowiednio dla klientów indywidualnych albo klientów z zawartą pisemną umową, 3) dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 4) nadanie – przekazanie przesyłki przez nadawcę w placówce pocztowej za potwierdzeniem nadania, 5) nadawca – podmiot, który zawarł z Pocztą Polską umowę o świadczenie usługi, 6) nalepka adresowa – dokument nakładu Poczty Polskiej, wygenerowany z aplikacji Poczty Polskiej lub aplikacji własnej klienta, umieszczony na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne informacje wymagane przy realizacji usług; 7) odbiorca – adresata lub inną osobę uprawnioną do odbioru przesyłki, 8) OWU – „Ogólne warunki ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta biznesowego” oraz „Ogólne warunki ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta indywidualnego”, dostępne na stronie internetowej www.poczta-polska.pl, 9) placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej lub inne miejsce wyodrębnione i oznaczone przez Pocztę Polską, w którym można nadać lub odebrać przesyłkę, 10) Poczta Polska – Pocztę Polską Spółkę Akcyjną, 11) potwierdzenie nadania – odcinek nalepki adresowej, książkę nadawczą w wersji papierowej albo plik z danymi o nadanych przesyłkach, potwierdzony przez Pocztę Polską, 12) przesyłka – rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przyjętą przez Pocztę Polską w celu jej przemieszczenia i doręczenia do odbiorcy, 13) zawiadomienie – informację o podjętej próbie doręczenia przesyłki, pozostawioną albo przekazaną w przypadku stwierdzenia nieobecności odbiorcy lub braku możliwości odbioru przesyłki oraz informację o nadejściu przesyłki.

§ 3

Poczta Polska świadczy usługi w gwarantowanych terminach, określonych w załączniku nr 1A do regulaminu.

§ 4

1. Przesyłki przyjmowane są w opakowaniu klienta lub opakowaniu nakładu Poczty Polskiej. Wzory i rozmiary oferowanych opakowań dostępne są na stronie internetowej. 2. Przesyłki przyjmowane są w placówkach pocztowych.

§ 5

1. Przyjęcie przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia ze strony Poczty Polskiej, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z umową, regulaminem lub załącznikiem nr 1A do regulaminu. 2. Poczta Polska ma prawo: 1) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia, zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego, 2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadomić niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymać i zabezpieczyć przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby, 3) w uzasadnionych przypadkach zażądać od nadawcy otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia, czy jej zawartość odpowiada warunkom określonym w regulaminie i w przepisach powszechnie obowiązujących, 4) odmówić przyjęcia przesyłki, jeśli nie spełnia warunków określonych w regulaminie oraz załączniku nr 1A do regulaminu lub jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6

1. Przesyłki przyjmowane przez Pocztę Polską w ramach świadczonych usług traktowane są jako przesyłki z zadeklarowaną wartością. 2. Jeżeli zwykła wartość rzeczy zawartych w przesyłce: 1) nie przekracza 100,00 zł i nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki – przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością 100,00 zł, 2) przekracza 100,00 zł i nadawca zadeklarował wartość przesyłki – przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością o wartości podanej przez nadawcę, z zastrzeżeniem pkt 3, 3) przekracza 100,00 zł, ale nadawca nie zadeklarował wartości, tylko dokonał ubezpieczenia przesyłki zgodnie z zasadami określonymi w OWU i cenniku albo pisemnej umowie – przesyłkę taką traktuje się jako przesyłkę z zadeklarowaną wartością 100,00 zł objętą ubezpieczeniem do wskazanej przez nadawcę kwoty. 3. Przesyłki mogą być przyjmowane z usługami dodatkowymi, o których mowa w załączniku nr 1A do regulaminu.

§ 7

1. Do przemieszczenia i doręczenia nie są przyjmowane przesyłki: 1) zawierające rzeczy niebezpieczne, mogące wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub środowisku naturalnemu, a w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne przedmioty o wyglądzie broni, 2) zawierające rzeczy, których nieopakowane widoczne części lub samo opakowanie zawierają napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo, 3) zawierające narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe, 4) zawierające zwłoki, szczątki, prochy ludzkie oraz zwierzęce, 5) zawierające żywe zwierzęta, z wyłączeniem owadów i żywych ptaków, 6) zawierające inne rzeczy, nieokreślone w niniejszym paragrafie, a zakazane przepisami prawa, 7) na opakowaniu których umieszczono oznaczenia: a) utrudniające odczytanie adresu, b) podobne do odcisków pieczęci pocztowych oraz nalepek i druków, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i przez innych operatorów, c) zawierające znamiona korespondencji pisemnej, a w szczególności wskazujące na sposób postępowania przy jej przewozie i doręczeniu, z zastrzeżeniem ust. 2, d) których treść i wizerunek są zabronione prawem, 8) na opakowaniu których umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały. 2. Stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest możliwe wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych lub opcji, o których mowa w załączniku nr 1A do regulaminu, a także w przypadku wybrania ubezpieczenia.

§ 8

1. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka, do której nadawca dołączył wypełnioną nalepkę adresową. 2. W przypadku stosowania nalepki adresowej wygenerowanej z aplikacji Poczty Polskiej albo aplikacji własnej klienta, nadawca zobowiązany jest do wypełnienia (w sposób trwały i czytelny) w dwóch egzemplarzach książki nadawczej nakładu własnego albo sporządzenia elektronicznej książki nadawczej. 3. Stosowanie nalepki adresowej wygenerowanej z aplikacji własnej klienta lub książki nadawczej nakładu własnego, o układzie odmiennym od zastosowanego w drukach nakładu Poczty Polskiej, wymaga zawarcia pisemnej umowy oraz uzyskania przez nadawcę akceptacji wzorów powyższych druków przez Pocztę Polską.

§ 9

W przypadku stwierdzenia przez pracownika Poczty Polskiej: 1) podania przez nadawcę niezgodnych danych w elektronicznej książce nadawczej z danymi na nalepce adresowej, uzgadnia się z nadawcą poprawne dane, a w przypadku braku możliwości uzgodnienia, niezwłocznie informuje się nadawcę o nieprzyjęciu przesyłek, dla których elektroniczna książka nadawcza zawiera dane niezgodne z danymi podanymi na nalepkach adresowych; przesyłki te zostają niezwłocznie zwrócone nadawcy, 2) nieczytelnego lub błędnego, niezgodnego z wymogami Poczty Polskiej, kodu kreskowego naniesionego na nalepce adresowej własnego nakładu, Poczta Polska odmówi przyjęcia takiej przesyłki.

§ 10

1. Nadawca może, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć żądanie: 1) odstąpienia od umowy i zwrotu przesyłki, 2) zmiany adresu lub adresata przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 6, 3) anulowania lub zmiany wysokości kwoty pobrania w przypadku zlecenia realizacji tej usługi dodatkowej, określonej w załączniku nr 1A do regulaminu. 2. Żądania, o których mowa w ust. 1, realizowane są, o ile przesyłka nie została doręczona. 3. Za żądania, o których mowa w ust. 1, nadawca wnosi opłatę określoną w cenniku obowiązującym w dniu złożenia żądania albo w pisemnej umowie. 4. Żądania, o których mowa w ust. 1, zgłasza nadawca: 1) w placówce pocztowej, przez wypełnienie formularza „Żądanie” i przedstawienie potwierdzenia nadania przesyłki – klient, z którym została zawarta pisemna umowa oraz klient indywidualny, 2) drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej – po otrzymaniu przez Pocztę Polską potwierdzenia nadania przesyłki – klient, z którym została zawarta pisemna umowa. 5. Nadawca przesyłki może żądać wydania mu potrzebnej liczby odpisów potwierdzenia nadania przesyłki na podstawie przedstawionego potwierdzenia nadania przesyłki. Wydanie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki może nastąpić nie później niż w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia jej nadania. Nadawca wnosi opłatę określoną w cenniku obowiązującym w dniu złożenia żądania. 6. Żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą dotyczyć przesyłek z zawartością owadów albo żywych ptaków. 7. Adresat nie może żądać dosyłania przesyłek. 8. Przesyłek nie przechowuje się po upływie terminów, o których mowa w § 12 ust. 1.

§ 11

1. Przesyłki doręcza się za pokwitowaniem odbioru po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru. Za pokwitowanie odbioru uważa się czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru. 2. Sposób doręczania przesyłek określa Prawo pocztowe. 3. Na żądanie odbiorcy, na opakowaniu przesyłki, osoba doręczająca umieszcza datę i godzinę doręczenia i składa podpis. 4. W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia przesyłki, Poczta Polska pozostawia albo przekazuje zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia, w przypadkach określonych w załączniku nr 1A do regulaminu.

§ 12

1. W przypadku pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 4: 1) ustala się 14 – dniowy termin, w czasie którego przesyłka może zostać doręczona w placówce pocztowej, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 2, 2) ustala się 48 – godzinny termin, licząc od godziny następnej po godzinie pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, w czasie którego przesyłka z zawartością żywych roślin może zostać doręczona w placówce pocztowej, 2. W przypadku pozostawienia albo przekazania zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 4, przesyłka, której zawartość stanowią żywe ptaki albo owady, zostaje niezwłocznie zwrócona do nadawcy, z podaniem na opakowaniu przesyłki przyczyny zwrotu.

§ 13

1. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi do nadawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki, odmowa sprawdzenia zawartości w przypadku wykupienia odpowiedniej usługi dodatkowej, o której mowa w załączniku nr 1A do regulaminu lub uiszczenia opłat ciążących na przesyłce, jest równoznaczna z odmową przyjęcia przesyłki. 3. Odmowa przyjęcia przesyłki dokonana przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym, nie jest traktowana jako odmowa przyjęcia przesyłki. W takim przypadku powiadamia się adresata o próbie doręczenia przesyłki poprzez pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia.

§ 14

Przesyłkę, której nie można doręczyć adresatowi, a przy zwracaniu doręczyć nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, a także z powodu odmowy przyjęcia przesyłki zwracanej, traktuje się jako niedoręczalną i kieruje do dalszego postępowania zgodnie z przepisami Prawa pocztowego, do właściwej jednostki Poczty Polskiej.

§ 15

1. Wysokość opłaty za usługi jest określana i naliczana zgodnie z obowiązującym w dniu nadania przesyłek cennikiem albo zawartą pisemną umową. 2. Na wniosek klienta może zostać zawarta pisemna umowa – w przypadku zadeklarowania przez klienta nadawania przesyłek w ilości przekraczającej 10 szt. w okresie miesiąca. 3. Wysokość opłaty za usługi dodatkowe oraz opcje, o których mowa w załączniku nr 1A do regulaminu, jest określana i naliczana zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu nadania przesyłki albo z zawartą pisemną umową. 4. Opłatę za usługę uiszcza: 1) nadawca przy nadaniu przesyłki, 2) odbiorca przy doręczeniu przesyłki, zgodnie ze wskazaniem nadawcy, z wyłączeniem przypadków określonych w załączniku nr 1A do regulaminu, 3) osoba trzecia niebędąca nadawcą lub adresatem – jeżeli wynika to z pisemnej umowy, w której określony jest ten sposób uiszczania opłat. 5. W przypadku dodatkowej ochrony, tj. ubezpieczenia przesyłki, nadawca zobowiązany jest uiścić: 1) opłatę za usługę, 2) składkę z tytułu ubezpieczenia – za wyjątkiem przesyłek, dla których składkę za ubezpieczenie pokrywa Poczta Polska, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia wyłącznie w wariancie, dla którego składkę pokrywa Poczta Polska.

§ 16

1. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. 2. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nastąpiło z przyczyn wskazanych w Prawie pocztowym, wyłączających odpowiedzialność Poczty Polskiej. 3. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną: 1) jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło w terminach, wskazanych w § 16 załącznika nr 1A do regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1, 2) w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki, 3) w przypadku braku realizacji zleconych usług dodatkowych, określonych w załączniku nr 1A do regulaminu. 4. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 6, z tytułu nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie: 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie przesyłki w danej usłudze, o której mowa w załączniku nr 1A do regulaminu, zgodnie z cennikiem, 2) w przypadku częściowego ubytku lub częściowego uszkodzenia zawartości przesyłki – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż zadeklarowana wartość przesyłki, 3) w przypadku braku realizacji zleconej usługi dodatkowej, określonej w załączniku nr 1A do regulaminu – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za niezrealizowaną usługę dodatkową, zgodnie z cennikiem, z zastrzeżeniem § 17. 5. Usługę uważa się za niewykonaną: 1) jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło po terminie, po którym usługę uważa się za niewykonaną, zgodnie z załącznikiem nr 1A do regulaminu, 2) w przypadku całkowitego ubytku albo całkowitego uszkodzenia zawartości, 3) w przypadku utraty przesyłki, gdzie jako utratę traktuje się nie nadejście przesyłki do miejsca przeznaczenia wskazanego na nalepce adresowej w ciągu 30 dni od dnia nadania, 4) w przypadku niepowiadomienia, z winy Poczty Polskiej, adresata o nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, skutkującego jej zwrotem do nadawcy. 6. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 6, w przypadku niewykonania usługi przysługuje odszkodowanie: 1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 4 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie przesyłki w danej usłudze, o której mowa w załączniku nr 1A do regulaminu, zgodnie z cennikiem, 2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż zadeklarowana wartość przesyłki. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego odszkodowania, zwraca wniesioną opłatę za usługę. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego odszkodowania, zwraca w całości wniesioną opłatę za usługę wraz z wniesionymi opłatami za usługi dodatkowe. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, zwrotowi podlega także wniesiona opłata za zwrot przesyłki. 9. Szczegóły ochrony ubezpieczeniowej przesyłek, jak również zasady wypłaty odszkodowania, zawarte są w OWU dostępnych na stronie internetowej.

§ 17

1. W przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania z winy Poczty Polskiej po doręczeniu przesyłki lub nie przekazaniu nadawcy żądanej kwoty pobrania, nadawcy przysługuje zwrot pełnej kwoty pobrania oraz kara umowna w wysokości 10% opłaty za usługę dodatkową, określoną w załączniku nr 1A do regulaminu, zgodnie z cennikiem. 2. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania z winy nadawcy, który podał nieprawidłowy adres lub nieprawidłowy numer rachunku bankowego.

§ 18

Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w zakresie ustalonym w niniejszym regulaminie, można zgłosić w każdej placówce pocztowej w postaci: 1) pisemnej papierowej lub elektronicznej, 2) ustnej do protokołu, 3) innej, niż wymienione w pkt 1 i 2, dopuszczonej przez Pocztę Polską, która ujawnia wolę reklamującego w sposób dostateczny.

§ 19

1. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: 1) imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, 2) pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata, 3) numer przesyłki, datę i miejsce jej nadania, 4) opis okoliczności uzasadniających reklamację, 5) kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego, 6) datę sporządzenia reklamacji, 7) podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej papierowej i ustnej do protokołu, 8) dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2. 2. Do reklamacji wnoszonej w formie pisemnej papierowej i ustnej do protokołu, reklamujący zobowiązany jest dołączyć: 1) oświadczenie o niewidocznych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki zgłoszonych w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez adresata – w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 2, 2) oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 6 pkt 2. 3. W uzasadnionych przypadkach Poczta Polska może zwrócić się o uzupełnienie reklamacji, w określonym terminie, o: 1) potwierdzenie nadania przesyłki, przedstawione do wglądu, 2) przedstawiony do wglądu protokół sporządzony przy odbiorze przesyłki, w sytuacjach przewidzianych niniejszym regulaminem, 3) opakowanie przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 5. 4. Na dowód złożenia reklamacji reklamujący otrzymuje potwierdzenie jej złożenia. 5. Nieuzupełnienie reklamacji o opakowanie przesyłki, nie stanowi podstawy do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

§ 20

1. Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki albo bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki, w której adresat stwierdził ubytek lub uszkodzenie zawartości, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku przyjęcia przesyłki przez odbiorcę i stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia jej zawartości, nie dającego się z zewnątrz zauważyć, reklamację można wnieść w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez odbiorcę. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, ciężar udowodnienia, iż ubytki lub uszkodzenie zawartości przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez Pocztę Polską w celu wykonania usługi a jej doręczeniem, spoczywa na reklamującym. 4. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne. 5. Reklamację: 1) wniesioną po terminie, lub 2) niekompletną, która została uzupełniona po terminie, lub 3) wniesioną przez osobę nieuprawnioną, pozostawia się bez rozpatrzenia. 6. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje: 1) nadawcy, 2) adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo, gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.

§ 21

1. Reklamację rozpatruje właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej. 2. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej rozpatrująca reklamację udziela odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez klienta. 3. Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w § 19 ust. 1 lub istnieje potrzeba uzupełnienia reklamacji o dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 2, jednostka organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do usunięcia braków formalno-prawnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji. 4. Jednostka organizacyjna Poczty Polskiej, rozpatrująca reklamację, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji: 1) udziela odpowiedzi na reklamację albo 2) informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, nieprzekraczający 30 dni od dnia jej złożenia. 5. Odpowiedź na reklamację zawiera: 1) nazwę jednostki Poczty Polskiej właściwej dla rozpatrywania reklamacji, 2) powołanie podstawy prawnej, 3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, 4) w przypadku przyznania odszkodowania lub kary umownej – wysokość przyznanej kwoty odszkodowania lub kary umownej oraz informację o formie i terminie wypłaty nie dłuższym niż 30 dni od dnia uznania reklamacji, 5) w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części uzasadnienie faktyczne i prawne, 6) pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie nazwy jednostki odwoławczej, do której można wnieść odwołanie, 7) podpis upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację z podaniem stanowiska służbowego. 6. W przypadku prowadzenia postępowania z zakresu likwidacji szkody w związku z ubezpieczeniem przesyłki, odpowiedź na reklamację uwzględnia rozstrzygnięcie zgodne z OWU. W przypadku zaś przyznania odszkodowania z tytułu likwidacji szkody, kwota tego odszkodowania podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania ustalonego w postępowaniu reklamacyjnym. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację, która w terminie 7 dni uchyla swoją decyzję albo przekazuje odwołanie do jednostki odwoławczej. 8. Jednostka odwoławcza, do której wpłynęło odwołanie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania, informuje reklamującego o: 1) pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji i przyznaniu odszkodowania lub kary umownej oraz o przekazaniu dyspozycji do jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację celem dokonania wypłaty należnego odszkodowania lub kary umownej albo 2) o nieuwzględnieniu reklamacji i oddaleniu roszczenia oraz wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, w postępowaniu mediacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 22

Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej, wyznaczoną do rozpatrywania odwołań albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.

§ 23

Odszkodowanie lub karę umowną oraz zwrot opłat wypłaca się zgodnie z pisemną dyspozycją reklamującego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji, przyznającej odszkodowanie lub karę umowną.

§ 24

Przewodnik po usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 stanowi załącznik nr 1B do regulaminu.

§ 25

Poczta Polska w uzasadnionych przypadkach w odrębnie zawartej pisemnej umowie może ustalić z nadawcą zasady realizacji usługi odmiennie od określonych w regulaminie lub załącznikach do regulaminu, dostosowując je do potrzeb klienta, w szczególności w zakresie: 1) gwarantowanego terminu, 2) godziny granicznej, 3) sposobu opakowania i zabezpieczenia przesyłek, 4) wymogów związanych z usługami dodatkowymi i sposobem ich realizacji, 5) trybu składania reklamacji, 6) postępowania z przesyłkami niedoręczonymi i zwrotnymi.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa pocztowego oraz Kodeksu cywilnego.

 

Zmiany do Regulaminu świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, Paczka24 i Paczka 48 w obrocie krajowym  (obowiązują od dnia 10.11.2014).

W Regulaminie świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym, obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku (zwanym dalej Regulaminem), wprowadza się następujące zmiany: 1)    w § 2 po pkt 7) dodaje się pkt 7a) w brzmieniu: „7a) opłata za usługę – opłatę za nadanie przesyłki w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48,”, 2)    w § 2 po pkt 12) dodaje się pkt 12a) w brzmieniu: „12a) regulamin – Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym,”, 3)    w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia, przesyłka, której zawartość stanowią żywe ptaki albo owady, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 1A do regulaminu, zostaje niezwłocznie zwrócona do nadawcy, z podaniem na opakowaniu przesyłki przyczyny zwrotu.”, 4)    w § 15 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) odbiorca przy doręczeniu przesyłki, zgodnie ze wskazaniem nadawcy,”, 5)    w § 16: a)    w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność: a)  opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem, albo b)  różnicy w opłacie wniesionej za usługę a opłatą, jaką nadawca wniósłby za usługę gwarantującą doręczenie w pierwszym dniu roboczym, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w przypadku, o którym mowa w § 16 pkt 1 załącznika nr 1A do regulaminu,”, b)    w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 4 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem,”, c)    ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, Poczta Polska, niezależnie od wypłaconego odszkodowania, zwraca wniesioną opłatę za usługę, a w przypadku braku realizacji usługi dodatkowej zwraca także wniesioną opłatę za niezrealizowaną usługę dodatkową.”, 6)    po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu: „§ 25a

 1. Administratorem danych osobowych nadawców i adresatów przesyłek jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 3. Nadawca i adresat posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usługi.”,

7)    w Załączniku Nr 1A do regulaminu wprowadza się następujące zmiany: a)  w § 1: – w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) usługa Paczka EKSTRA24 – doręczenie nastąpi po godzinie 16:00 następnego dnia roboczego po dniu nadania, zgodnie z wykazem relacji, o którym mowa w § 2 pkt 1,”, – ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W ramach usługi Paczka EKSTRA24 możliwe jest nadawanie przesyłek wyłącznie do miejscowości wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 pkt 1.”, b)  w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wykaz relacji dla przesyłek: a)    Paczka EKSTRA24, b)    Pocztex Ekspres 24 z usługą dodatkową: „Doręczenie do 8:00″ albo „Doręczenie na wskazaną godzinę” albo „Doręczenie po godzinie 17:00”,”, c)  w § 4: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Dokumenty zwrotne – zwrot do nadawcy podpisanych przez adresata dokumentów dołączonych do przesyłki albo stanowiących jej zawartość; dla przesyłek nadanych w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, przesyłka zawierająca dokumenty zwrotne może zostać nadana zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24 albo ekonomiczna/priorytetowa rejestrowana/nierejestrowana przesyłka listowa; przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne” doręcza się wyłącznie do rąk własnych adresata; zależnie od usługi, w jakiej nadawane będą dokumenty zwrotne, nadawca zobowiązany jest zapewnić: a)  opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową – w przypadku wyboru usługi Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24, b)  zaadresowane opakowanie – w przypadku wyboru ekonomicznej/priorytetowej rejestrowanej/nierejestrowanej przesyłki listowej,”, – pkt 4 – 10 skreśla się, – pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) Potwierdzenie odbioru – doręczenie nadawcy formularza „Potwierdzenie odbioru” z pokwitowaniem odbioru przesyłki dokonanym przez odbiorcę; dla przesyłek nadanych w usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 „Potwierdzenie odbioru” może zostać nadane zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo priorytetową nierejestrowaną przesyłką listową, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24; nadawca zobowiązany jest zapewnić opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową dla potwierdzenia odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24,”, d)  w § 5 ust. 2 skreśla się, e)  w § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) odbiorca przy doręczeniu przesyłki, na wyraźne żądanie nadawcy,”, f)   w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zabezpieczoną przesyłkę doręcza się pod adresem wskazanym na nalepce adresowej, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o stanie przesyłki oraz możliwości sprawdzenia stanu jej zawartości.”, g)  w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przesyłki, o których mowa w ust. 1 i 2, doręcza się pod adresem wskazanym na nalepce adresowej, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o stanie przesyłki oraz konieczności sprawdzenia stanu jej zawartości.”, h)  w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki nadanej w usłudze Paczka EKSTRA24, w kolejnym dniu roboczym po godzinie 16:00 podejmowana jest ponowna (druga) próba doręczenia.”, i)    po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: „§ 15a W przypadku przesyłek nadanych z opcją wielopaczkowość, odmowa przyjęcia którejkolwiek z przesyłek jest równoznaczna z odmową przyjęcia wszystkich przesyłek nadanych w ramach danej opcji .”, j)    § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16 Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło: 1)  przed godziną 16:00 pierwszego dnia roboczego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24, 2)  drugiego dnia roboczego, ale nie później niż trzeciego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy A), 3)  trzeciego dnia roboczego, ale nie później niż czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48.”, 8)    w Załączniku Nr 1B do regulaminu wprowadza się następujące zmiany: a)    rozdział  NADANIE I TERMINY DORĘCZEŃ otrzymuje brzmienie: „NADANIE I TERMINY DORĘCZEŃ  Przesyłki możesz nadać w dniach i godzinach pracy danej placówki pocztowej. Godziną graniczną nadania przesyłek w dniu roboczym jest godzina zakończenia urzędowania danej placówki pocztowej, jednak nie później niż godzina 15:00. UWAGA: Przesyłka nadana w dniu roboczym po godzinie granicznej, w sobotę albo w dniu ustawowo wolnym od pracy traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym po dniu nadania. Niepowszechne usługi pocztowe Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 realizowane są w gwarantowanych terminach doręczenia. Gwarantujemy, że Twoje przesyłki, nadane w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz PACZKA24 (adresowane do strefy A), dotrą do odbiorców już następnego dnia po dniu nadania. W standardzie świadczenia usługi Paczka EKSTRA24 gwarantujemy doręczanie przesyłek do wybranych miejscowości, zgodnie z wykazem, po godzinie 16:00 – zarówno dla pierwszej, jak i drugiej próby doręczenia. Ponadto, każdą przesyłkę nadaną w usłudze PACZKA24, a kierowaną do strefy B, doręczymy najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu nadania. Jeżeli wybrałeś usługę PACZKA48do drugiego dnia roboczego po dniu nadania przesyłka na pewno dotrze do odbiorcy, dajemy na to naszą gwarancję. WAŻNE! Usługę uważa się za nienależycie wykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło:

 • przed godziną 16:00 pierwszego dnia roboczego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24,
 • drugiego dnia roboczego, ale nie później niż trzeciego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy A),
 • trzeciego dnia roboczego, ale nie później niż czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48.

Usługę uważa się za niewykonaną (w celach odszkodowawczych), jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło:

 • po 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze Paczka EKSTRA24 oraz w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy A),
 • po 4 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w usłudze PACZKA24 (dla przesyłek kierowanych do strefy B) oraz w usłudze PACZKA48.

  PAMIĘTAJ! W części placówek pocztowych Poczty Polskiej możesz nadać przesyłkę, z gwarancją terminu doręczenia, w godzinach późniejszych, niż godzina graniczna, wskazana w niniejszych zasadach – wykaz tych placówek znajduje się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl. Jeżeli chcesz mieć możliwość nadawania przesyłek z zachowaniem gwarantowanych terminów doręczeń, w godzinach późniejszych niż godzina graniczna oraz w placówce nieujętej w wykazie, o którym mowa powyżej, możesz ustalić z nami inną godzinę graniczną nadania, niż standardowa oraz inne miejsce nadania – wystarczy, że podpiszesz z nami umowę.”, b)    rozdział DOSTĘPNOŚĆ I LOKALIZACJA otrzymuje brzmienie: „DOSTĘPNOŚĆ I LOKALIZACJA Skorzystaj z rozwiniętej sieci placówek pocztowych, rozmieszczonych w dogodnych lokalizacjach w całym kraju. Przesyłkę możesz nadać w dowolnie wybranej placówce pocztowej. WYKAZ RELACJI dla przesyłek: a)    Paczka EKSTRA24, b)    Pocztex Ekspres 24 z usługą dodatkową: „Doręczenie do 8:00″ albo „Doręczenie na wskazaną godzinę” albo „Doręczenie po godzinie 17:00” WYKAZ OBSZARÓW strefy A znajdziesz na stronie www.poczta-polska.pl”. c)    rozdział JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI otrzymuje brzmienie: „JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI W naszej ofercie znajdziesz również szeroką gamę usług dodatkowych, które dopasowaliśmy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. USŁUGI DODATKOWE ZWROT DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PRZESYŁKI/ZAWARTYCH W PRZESYŁCE Dokumenty zwrotne – zwrot do nadawcy podpisanych przez adresata dokumentów dołączonych do przesyłki albo stanowiących jej zawartość; dla przesyłek nadanych w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, przesyłka zawierająca dokumenty zwrotne może zostać nadana zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24 albo PACZKA48, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24 albo ekonomiczna/priorytetowa rejestrowana/nierejestrowana przesyłka listowa; przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne” doręcza się wyłącznie do rąk własnych adresata; jako nadawca zobowiązany jesteś zapewnić opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową albo zaadresowane opakowanie dla przesyłki zawierającej dokumenty zwrotne. ZWROT KWOTY POBRANEJ OD ODBIORCY PRZESYŁKI Pobranie – zainkasowanie od odbiorcy określonej przez nadawcę kwoty pieniężnej (kwoty pobrania) i przekazanie jej na wskazany przez nadawcę adres albo rachunek bankowy. Maksymalna kwota pobrania określona jest w cenniku albo pisemnej umowie.   POTWIERDZENIE DORĘCZENIA ALBO ZWROTU PRZESYŁKI Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu – niezwłoczne poinformowanie nadawcy o dacie i godzinie zdarzenia (doręczenie/zwrot), realizowane w formie SMS. PAMIĘTAJ! Masz także możliwość skorzystania z potwierdzenia doręczenia albo zwrotu pocztą elektroniczną, jeżeli dane o przesyłkach przekazujesz do Poczty Polskiej w formie elektronicznej.   DORĘCZENIE WYŁĄCZNIE ADRESATOWI Doręczenie do rąk własnych – doręczenie przesyłki wyłącznie osobie wskazanej jako adresat przesyłki. W przypadku braku takiej możliwości, przesyłka jest awizowana. Usługa nie jest realizowana w przypadku adresowania przesyłki do obiektów zamkniętych, gdzie nie ma możliwości doręczenia przesyłki do rąk własnych adresata.   WYSYŁANIE PRZEDMIOTÓW KRUCHYCH I DELIKATNYCH Ostrożnie – traktowanie przesyłki ze szczególną ostrożnością; usługa wymagana dla przesyłek z zawartością: przedmiotów łatwo tłukących się, płynów, gazów, szkła, rzeczy łamliwych i kruchych, rzeczy oznaczonych jako „rzecz o krótkim okresie trwałości”, żywych roślin, owadów i żywych ptaków (w szczególności pszczół i piskląt ptactwa domowego).   PRZEDMIOTY PRZEKRACZAJĄCE STANDARDOWE WYMIARY Ponadgabaryt - świadczenie usługi dla przesyłki, której wymiary wynoszą: 250 cm < (a+ b+ c) <= 300 cm, przy czym dł. maks. = 150 cm.*   POTWIERDZENIE ODBIORU PRZESYŁKI PRZEZ ODBIORCĘ Potwierdzenie odbioru – doręczenie nadawcy formularza „Potwierdzenie odbioru” z pokwitowaniem odbioru przesyłki dokonanym przez odbiorcę. Dla przesyłek nadanych w usługach Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 „Potwierdzenie odbioru” może zostać nadane zgodnie z żądaniem nadawcy w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo priorytetową nierejestrowaną przesyłką listową, a dla nadawcy posiadającego zawartą pisemną umowę także jako przesyłka kurierska w serwisie Ekspres 24; jako Nadawca zobowiązany jesteś zapewnić opakowanie i odpowiednio wypełnioną nalepkę adresową dla potwierdzenia odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24.   SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI PRZEZ ODBIORCĘ Sprawdzenie zawartości – otwarcie przesyłki przez odbiorcę i porównanie jej zawartości z formularzem specyfikacji.   * a oznacza długość, b – szerokość, c – wysokość UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI Ubezpieczenie - to finansowa ochrona przed stratą, zniszczeniem, uszkodzeniem przesyłki. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu nadania przesyłki do doręczenia – również w trakcie zwrotu do nadawcy, gdy adresat nie odebrał przesyłki.   PAMIĘTAJ! Dla klienta z zawartą pisemną umową w cenę przesyłki wliczone jest ubezpieczenie – do 1 000,00 zł. Jeżeli chcesz skorzystać z ubezpieczenia, koniecznie zapoznaj się z OWU – znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Sumę ubezpieczenia przesyłki określa nadawca, uwzględniając jej wartość, poprzez wybór jednego z dostępnych wariantów – zgodnie z OWU.   PAMIĘTAJ! Aby Twoja przesyłka mogła zostać objęta ubezpieczeniem, koniecznie, jako nadawca, dokonaj płatności za przesyłkę i składkę ubezpieczenia. Jeżeli składkę za ubezpieczenie pokrywa za Ciebie Poczta Polska – wnieś opłatę za usługę. Jeżeli opłatę za usługę ma uiścić odbiorca, możesz skorzystać wyłącznie z ubezpieczenia zawartego w cenie usługi. POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI ZADEKLAROWANIE WARTOŚCI WYSYŁANYCH PRZEDMIOTÓW POWYŻEJ 100,00 ZŁ – podanie rzeczywistej wartości wysyłanych przez nadawcę w przesyłce przedmiotów, ma wpływ na wysokość przysługującego odszkodowania np. w sytuacji utraty, zaginięcia lub zniszczenia przesyłki. Maksymalna kwota zadeklarowanej wartość podana jest w cenniku albo pisemnej umowie. ODBIÓR PRZESYŁKI W PLACÓWCE POCZTOWEJ Odbiór w punkcie – doręczenie przesyłki w placówce pocztowej wskazanej przez nadawcę*, po wcześniejszym powiadomieniu przez Pocztę Polską odbiorcy SMS-em o możliwości i miejscu jej odbioru. * przesyłki doręczane są w wyznaczonych placówkach pocztowych, aktualny wykaz tych placówek znajduje się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl KILKA PRZESYŁEK NADANYCH I DORĘCZANYCH JEDNOCZEŚNIE DO JEDNEGO ODBIORCY Wielopaczkowość – przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki, nadanych jednorazowo przez jednego nadawcę, przeznaczonych do doręczenia do jednego odbiorcy pod jeden wskazany adres, na warunkach określonych w pisemnej umowie.   PAMIĘTAJ! Możliwość skorzystania z opcji „wielopaczkowość” dotyczy wyłącznie klientów przekazujących do Poczty Polskiej dane o przesyłkach w formie elektronicznej. Jeżeli odbiorca odmówi przyjęcia którejkolwiek paczki z przesyłki nadanej z opcją wielopaczkowość, będzie to równoznaczne z odmową przyjęcia wszystkich paczek z tej przesyłki.”, d)    w rozdziale JAK NADAĆ ŻYWE PTAKI I OWADY? część PAMIĘTAJ! otrzymuje następujące brzmienie: „PAMIĘTAJ!

 • Przesyłkę zawierającą żywe ptaki albo owady nadaj przed godziną graniczną.
 • W dniu roboczym poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy nie możesz nadać przesyłki zawierającej żywe ptaki albo owady.
 • Przesyłkę zawierającą żywe ptaki albo owady zapakuj zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji BEZPIECZNE PAKOWANIE.
 • Jeżeli pierwsza próba doręczenia przesyłki z zawartością żywych ptaków albo owadów okaże się nieskuteczna, podejmiemy ponowną próbę jej doręczenia.* Jeżeli ponowna (druga) próba doręczenia także będzie nieskuteczna, zwrot przesyłki otrzymasz w najszybszym możliwym terminie.”,

e)    rozdział PO WYBRANIU USŁUGI DODATKOWEJ LUB ZADEKLAROWANIU WARTOŚCI otrzymuje brzmienie: „PO WYBRANIU USŁUGI DODATKOWEJ LUB ZADEKLAROWANIU WARTOŚCI   Korzystając z usługi dodatkowej „Pobranie”:

 • niezbędne dane podaj na nalepce adresowej,
 • umieść na opakowaniu przesyłki nalepkę „Przesyłka pobraniowa” albo nanieś kolorem czerwonym napis „POBRANIE”,
 • możesz dodatkowo podać na opakowaniu przesyłki kwotę pobrania.

  UWAGA! Jeżeli regularnie nadajesz przesyłki z usługą dodatkową „Pobranie”, możesz skorzystać ze zbiorczego przelewu kwoty pobrania na rachunek bankowy – wystarczy, że podpiszesz z Pocztą Polską umowę na świadczenie usług.   W przypadku przesyłki z usługą dodatkową „Ostrożnie”, na opakowaniu przesyłki:

 • umieść nalepkę „Ostrożnie” albo nanieś kolorem czerwonym napis „OSTROŻNIE”,
 • możesz dodatkowo umieścić nalepki lub napisy w kolorze czerwonym np.: ,,SZKŁO”, „GÓRA/DÓŁ”, „NIE PRZEWRACAĆ”.

Dla przesyłki z usługą dodatkową „Potwierdzenie odbioru”:

 • wypełnij i przytwierdź do przesyłki formularz potwierdzenia odbioru,
 • umieść wewnątrz nadawanej przesyłki opakowanie i wypełnioną nalepkę adresową dla potwierdzenia odbioru nadawanego w usłudze Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24,
 • na stronie adresowej przesyłki umieść nalepkę „Potwierdzenie odbioru” albo nanieś kolorem czerwonym napis „POTWIERDZENIE ODBIORU”.

W przypadku przesyłki z usługą dodatkową „Sprawdzenie zawartości”:

 • sporządź w dwóch egzemplarzach formularz specyfikacji i określ w nim nazwę towaru znajdującego się w przesyłce – bez wskazań: rodzaju, masy, ceny jednostkowej, koloru, rozmiaru, marki, gatunku, kształtu, wymiaru, itp., a także wpisz datę i swój podpis, a następnie umieść obydwa egzemplarze formularza wewnątrz przesyłki,
 • na opakowaniu przesyłki umieść nalepkę „Sprawdzenie zawartości” albo nanieś kolorem czerwonym napis „SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI”.

Jeżeli nadajesz przesyłkę z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne”, koniecznie:

 • umieść wewnątrz nadawanej przesyłki wypełnioną nalepkę adresową dla przesyłki Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 albo Pocztex Ekspres 24 z dokumentami zwrotnymi oraz opakowanie do zwrotu dokumentów, albo
 • zaadresuj kopertę dla dokumentów zwrotnych, jeżeli ich nadanie ma nastąpić w formie przesyłki listowej rejestrowanej/nierejestrowanej ekonomicznej/priorytetowej, zgodnie z zawartą przez Ciebie pisemną umową.

UWAGA! Jeżeli odbiorca odmówi nadania przesyłki ze zwrotnymi dokumentami, stanowiącymi zawartość przesyłki nadanej z usługą dodatkową „Dokumenty zwrotne”, Poczta Polska poinformuje Cię o tym zdarzeniu. Konsekwencją odmowy nadania dokumentów zwrotnych bezpośrednio po doręczeniu jest brak przysługującego odszkodowania z tytułu braku realizacji usługi dodatkowej. Nadanie dokumentów zwrotnych w terminie późniejszym wiąże się także z koniecznością poniesienia przez odbiorcę opłaty zgodnie z cennikiem albo pisemną umową. Do nadania dokumentów zwrotnych, jak i potwierdzenia odbioru, w usłudze Paczka EKSTRA24 albo Pocztex Ekspres 24 wykorzystaj opakowanie firmowe do 1 kg. Abyś mógł skorzystać z usług dodatkowych „Dokumenty zwrotne” lub „Potwierdzenia odbioru”, które zostaną do Ciebie przesłane jako Paczka EKSTRA24, zarówno miejscowość nadania przesyłki, jak i miejscowość jej przeznaczenia muszą znajdować się w „Wykazie relacji dla przesyłek: a)    Paczka EKSTRA24, b)    Pocztex Ekspres 24 z usługą dodatkową: „Doręczenie do 8:00″ albo „Doręczenie na wskazaną godzinę” albo „Doręczenie po godzinie 17:00””.   Jeżeli w Twojej przesyłce znajdują się rzeczy o wartości powyżej 100,00 zł, deklarowaną wartość podaj na:

 • nalepce adresowej przesyłki w polu „Wartość” – cyframi w PLN;
 • opakowaniu przesyłki – w sposób trwały bez żadnych skreśleń lub podkreśleń – cyframi i słownie, a także umieść nalepkę „W” albo nanieś kolorem czerwonym oznaczenie „W” albo wybierz jeden z dostępnych wariantów ubezpieczenia.

WAŻNE Wzory wszystkich druków, formularzy, blankietów oraz nalepek, niezbędnych do świadczenia usług, znajdują się na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.”, f)     rozdział  CENNIK, OPŁATY otrzymuje brzmienie: „CENNIK, OPŁATY CENNIK Opłaty za przesyłki dostępne są na stronie: http://www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.   Klientom prowadzącym działalność gospodarczą proponujemy możliwość dopasowania naszej oferty do swoich potrzeb biznesowych w trakcie indywidualnego spotkania z przedstawicielem handlowym Poczty Polskiej. ELASTYCZNE KSZTAŁTOWANIE CEN Dla Klientów, z którymi została zawarta pisemna umowa – opłata uzależniona od wolumenu i masy – szczegóły u przedstawiciela handlowego Poczty Polskiej.   Podpisując umowę z Pocztą Polską zyskujesz: • swobodny wybór formy płatności za usługi: gotówką bądź bezgotówkowo, poprzez polecenie przelewu: z góry, z dołu, zaliczkowo, • korzystne opłaty za przesyłki, • możliwość korzystania z narzędzi elektronicznych usprawniających nadanie.   Poznaj atrakcyjną ofertę cenową, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie! Skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym za pomocą formularza zgłoszeniowego https://www.poczta-polska.pl/kontakt-dla-klientow/ lub telefonicznie 801 333 444* (z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne) +48 43 842 06 00 * (z telefonów GSM i z zagranicy, opłata zgodnie z cennikiem operatora) * infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00   KTO MOŻE OPŁACIĆ USŁUGĘ? Opłaty za usługę może dokonać: • nadawca przy nadaniu przesyłki; • odbiorca przy doręczeniu przesyłki; • osoba trzecia, niebędąca nadawcą lub odbiorcą – jeżeli wynika to z pisemnej umowy, w której określony jest ten sposób uiszczania opłat.”, g)    w rozdziale  ELEKTRONICZNE WSPARCIE PROCESÓW NADAWCZYCH część KALKULATOR CEN otrzymuje  brzmienie: „KALKULATOR CEN Aplikacja internetowa umożliwiająca w prosty i szybki sposób dokonanie kalkulacji ceny Twojej przesyłki. Wystarczy podać szczegóły dotyczące przesyłki – wybierając z dostępnej listy, jak np.: masę, dodatkowe usługi (potwierdzenie doręczenia, pobranie, itp.), aby poznać cenę najlepiej dopasowanej usługi. Dostępny 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem: http://cennik.poczta-polska.pl”, h)    w rozdziale POSTĘPOWANIE PRZY DORĘCZANIU w części „Co dalej?” dodaje się pierwsze zdanie w brzmieniu: „Przesyłkę zabezpieczoną przez Pocztę Polską, jak również przesyłkę, do której sporządziliśmy protokół, doręczymy pod adresem wskazanym na nalepce adresowej.”, i)      w rozdziale PONOWNA PRÓBA DORĘCZENIA, ZAWIADOMIENIE, TERMIN NA ODBIÓR, ZWROT w części „Postępowanie po nieudanej próbie doręczenia przesyłki” pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Paczka EKSTRA24 W takim przypadku, w kolejnym dniu roboczym po godzinie 16:00 podejmowana jest ponowna próba doręczenia.”.

Share on FacebookShare on Google+

Sprawdź opłaty za przesyłki PACZKA48 w kalkulatorze lub pobierz cennik.

 

Sprawdź jak zmieniamy się dla biznesu! Zobacz atrakcyjną ofertę cenową, jaką przygotowaliśmy dla Ciebie – skontaktuj się z przedstawicielem handlowym za pomocą formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie 804 104 104 * (z telefonów stacjonarnych) +48 43 842 0 842 * (z telefonów GSM i z zagranicy) *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora Infolinia i zamówienia kuriera (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, sobota w godz. 8:00 – 16:00

Share on FacebookShare on Google+

Nadajesz wartościową paczkę w usłudze PACZKA48 – ubezpiecz ją przed ewentualnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami jak np.: przed stratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

Ochrona ubez­pieczeniowa trwa od momentu nadania przesyłki do doręczenia – również w trakcie zwrotu do nadawcy, gdy adresat nie odebrał przesyłki

Poniższa tabela przedstawia należną opłatę za ubezpieczenie paczki.

Paczka48