Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Paczka MINI < powrót

Paczka MINI

Share on Facebook
Share on Facebook

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną jeżeli:

1) nastąpiła utrata przesyłki i nie została ona doręczona, przez co rozumie się również doręczenie przesyłki albo zawiadomienia o próbie jej doręczenia, które nie nastąpiło w terminie 14 dni, licząc od dnia nadania,

2) nastąpił całkowity ubytek albo całkowite uszkodzenie zawartości przesyłki.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną jeżeli:

1) doręczenie przesyłki albo zawiadomienie o próbie doręczenia nie nastąpiło w gwarantowanych terminach, tj. standardowym – D+3 lub priorytetowym – D+1, z zastrzeżeniem godziny granicznej,

2) nastąpił częściowy ubytek lub częściowe uszkodzenie zawartości przesyłki.

Share on Facebook

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

  1. Nadawcy
  2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka została doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

  1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
  2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej bądź ustnie do protokołu.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

Zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej, ze wskazaniem przez reklamującego jego adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę reklamującego na prowadzenie przez Pocztę Polską korespondencji w sprawie, w tym przesyłanie wezwań do uzupełnienia braków, odpowiedzi na reklamację, informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez reklamującego.

Administratorem danych osobowych osoby składającej reklamację jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcami danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl.

Share on Facebook

Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można wnieść:

1) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki:

a) bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem zawartości, jeżeli na tę okoliczność został przy przyjęciu przesyłki sporządzony przez operatora pocztowego protokół,

b) po przyjęciu przesyłki przez przyjmującego, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem zawartości został sporządzony na tę okoliczność przez operatora pocztowego protokół,

c) w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki – w przypadku uszkodzeń i ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki;

2) z tytułu utraty przesyłki – w dniu następnym po upływie terminu, w jakim uważa się niedoręczoną przesyłkę za utraconą,

3) z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – po upływie tego terminu.

Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki albo bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki, w której adresat stwierdził ubytek lub uszkodzenie zawartości.

W przypadku przyjęcia przesyłki przez odbiorcę i stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia jej zawartości, nie dającego się z zewnątrz zauważyć, reklamację można wnieść w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.

Share on Facebook

Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko nadawcy albo adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata,

2) przedmiot reklamacji,

3) datę i miejsce nadania przesyłki,

4) numer przesyłki pocztowej,

5) uzasadnienie reklamacji,

6) kwotę odszkodowania – w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania,

7) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji

wnoszonej w postaci pisemnej,

8) datę sporządzenia reklamacji,

9) wykaz załączonych dokumentów.

Do reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej lub ustnej do protokołu należy dołączyć:

1) potwierdzenie nadania przesyłki – do wglądu,

2) oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń

3) kopię protokołu sporządzonego przez Pocztę Polską bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki lub stwierdzonych ubytkach jej zawartości – w przypadku przyjęcia tej przesyłki przez adresata albo oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki złożone przez przyjmującego tę przesyłkę bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki,

4) opakowanie uszkodzonej przesyłki, jeżeli Poczta Polska tego zażąda,

5) oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 lit c regulaminu usługi,

6) przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie przesyłki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt.

W przypadku złożenia reklamacji w postaci elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa powyżej.

Share on Facebook

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.