Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » GLOBAL Expres < powrót

GLOBAL Expres

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną:

1) w przypadku utraty przesyłki, przy czym za utraconą uważa się także przesyłkę, jeżeli jej doręczenie lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 36 dni, licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

2) nastąpił całkowity ubytek albo całkowite uszkodzenie zawartości przesyłki.

 

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku, gdy  doręczenia przesyłki albo zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w przewidywanym terminie realizacji.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli:

1) doręczenie przesyłki albo zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w przewidywanych terminach realizacji.

2) nastąpił częściowy ubytek lub częściowe uszkodzenie zawartości przesyłki

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

Reklamację można wnieść w formie:

 1. elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. pisemnej – poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej,
 3. ustnej – poprzez zgłoszenie reklamacji w placówce pocztowej i spisanie jej na protokole.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamację można wnieść:

1) z tytułu nienależytego wykonania usługi – nie wcześniej niż po upływie 14 dni, licząc
od dnia nadania przesyłki, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących przesyłek wysyłanych
do Australii i Nowej Zelandii, które można zgłosić nie wcześniej niż po upływie 25 dni, licząc od dnia nadania przesyłki,

2) z tytułu niewykonania usługi – nie wcześniej niż po upływie 36 dni, licząc od dnia nadania przesyłki,

3) nie później niż w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia nadania przesyłki.

Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie usługi, jednostka organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres reklamującego,
 • numer indywidualnego oznaczenia kodowego przesyłki,
 • datę i miejsce nadania przesyłki,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • przedmiot reklamacji,
 • kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
 • datę i czytelny podpis reklamującego (w przypadku składania reklamacji w placówce pocztowej),
 • wykaz załączników.

Do reklamacji należy dołączyć nadane indywidualne oznaczenie kodowe przesyłki /wydruk/skan elektroniczny.

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.