Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » Przekaz Pocztowy < powrót

Przekaz Pocztowy

Niewykonanie usługi – w przypadku utraty przekazu.

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

  1. Nadawcy,
  2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo, kwota określona w przekazie pocztowym została doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść poprzez wypełnienie druku formularza reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej, który dostępny jest tutaj.

Reklamację należy złożyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po nadaniu i nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia nadania przekazu.

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
  • pozostałe dane adresowe,
  • przedmiot reklamacji,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • podpis i datę sporządzenia reklamacji,
  • oryginał dowodu nadania przekazu pocztowego.

*Jeżeli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata, do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

 

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania reklamacji.