Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » Przekaz Pocztowy< powrót

Przekaz Pocztowy

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Niewykonanie usługi – w przypadku utraty przekazu.

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

 1. Nadawcy
 2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo, kwota określona w przekazie pocztowym została doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej,
 3. poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem Contact Center
 • z telefonów stacjonarnych na numer infolinii 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • dla dzwoniących z telefonu komórkowego i z zagranicy (+48) 43-842-06-00 (opłata wg cennika operatora)
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację należy złożyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po nadaniu i nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia nadania przekazu.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 • pozostałe dane adresowe,
 • przedmiot reklamacji,
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • podpis i datę sporządzenia reklamacji,
 • oryginał dowodu nadania przekazu pocztowego.

*Jeżeli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata, do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

 

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania reklamacji.