Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Paczka+ < powrót

Paczka+

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki. Jako utratę traktuje się również niedoręczenie lub niepowiadomienie adresata o możliwości odbioru przesyłki w ciągu 30 dni od nadania.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki  lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do odbioru w punkcie odbioru albo punkcie partnerskim nastąpiło po:

 1. drugim dniu roboczym, licząc od dnia następnego po dniu nadania,
 2. pierwszym dniu roboczym, licząc od dnia następnego po dniu nadania  – dla przesyłek z usługa dodatkową Ekspres.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej Paczka+ w obrocie krajowym dla klientów bez zawartej pisemnej umowy.

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

 1. Nadawcy,
 2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń, albo gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej.
Share on FacebookShare on Google+
 1. Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki albo bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki, w której adresat stwierdził ubytek lub uszkodzenie zawartości.
 2. W przypadku przyjęcia przesyłki przez odbiorcę i stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia jej zawartości, nie dającego się z zewnątrz zauważyć, reklamację można wnieść w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.
Share on FacebookShare on Google+
 • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 • pozostałe dane adresowe reklamującego,
 • przedmiot reklamacji,
 • numer przesyłki, datę i miejsce jej nadania,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • kwotę odszkodowania w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 • datę sporządzenia reklamacji,
 • podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej,
 • dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,
 • wykaz załączonych dokumentów.
Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.