Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Druk bezadresowy < powrót

Druk bezadresowy

Reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

1) Za niewykonanie usługi uważa się nie doręczenie druków bezadresowych w terminie 14 dni licząc od dnia ich nadania,

2)  Za nienależyte wykonanie usługi uważa się nie doręczenie druków bezadresowych w terminach, o których mowa w regulaminie usługi lub w terminach określonych w pisemnej umowie.

Prawo dochodzenia roszczeń przysługuje klientowi, który zawarł umowę o świadczenie usługi z Pocztą Polską albo posiada oryginał potwierdzenia opłaty wniesionej za nadanie druków bezadresowych.

Reklamację wnosi się w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.

Zgłoszenie reklamacji następuje w formie:

  • pisemnej albo
  • ustnej do protokołu.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcami danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Data Protection Addendum (DPA). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl 

 

Reklamację można wnieść w następnym dniu roboczym po terminach określonych na ich doręczenie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia nadania druków bezadresowych.

Reklamacja w formie pisemnej powinna zawierać:

1)      uzasadnienie oraz uprawdopodobnienie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,

2)      omówienie zakresu niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi,

3)      oryginał potwierdzenia opłaty wniesionej za nadanie druków bezadresowych,

4)      wysokość roszczenia.

Właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej, której podlega placówka nadawcza, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i udziela odpowiedzi w kwestii uznania lub odmowy uznania roszczenia, w terminie 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.