Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Druk bezadresowy < powrót

Druk bezadresowy

Share on Facebook
Share on Facebook

Reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

1) Za niewykonanie usługi uważa się nie doręczenie druków bezadresowych w terminie 14 dni licząc od dnia ich nadania,

2)  Za nienależyte wykonanie usługi uważa się nie doręczenie druków bezadresowych w terminach, o których mowa w regulaminie usługi lub w terminach określonych w pisemnej umowie.

Share on Facebook

Prawo dochodzenia roszczeń przysługuje klientowi, który zawarł umowę o świadczenie usługi z Pocztą Polską albo posiada oryginał potwierdzenia opłaty wniesionej za nadanie druków bezadresowych.

Reklamację wnosi się w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.

Zgłoszenie reklamacji następuje w formie:

  • pisemnej albo
  • ustnej do protokołu.

 

 

Share on Facebook

Reklamację można wnieść w następnym dniu roboczym po terminach określonych na ich doręczenie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia nadania druków bezadresowych.

Share on Facebook

Reklamacja w formie pisemnej powinna zawierać:

1)      uzasadnienie oraz uprawdopodobnienie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,

2)      omówienie zakresu niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi,

3)      oryginał potwierdzenia opłaty wniesionej za nadanie druków bezadresowych,

4)      wysokość roszczenia.

Share on Facebook

Właściwa jednostka organizacyjna Poczty Polskiej, której podlega placówka nadawcza, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i udziela odpowiedzi w kwestii uznania lub odmowy uznania roszczenia, w terminie 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.