Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Wpłata na rachunek bankowy < powrót

Wpłata na rachunek bankowy

Niewykonanie usługi – jeśli w trakcie postępowania reklamacyjnego stwierdzono brak przekazania do banku prowadzącego rachunek odbiorcy kwoty pieniężnej określonej na dowodzie wpłaty.

Nienależyte wykonanie usługi – uważa się przekazanie wpłaty:

  1. na rachunek bankowy odbiorcy po upływie terminów realizacji,
  2. w kwocie niższej niż widniejąca na dowodzie wpłaty.

Prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje wpłacającemu lub odbiorcy wpłaty, którego dane znajdują się na potwierdzeniu dla wpłacającego lub osobie przez niego upoważnionej.

Reklamację można wnieść poprzez wypełnienie druku formularza reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej, który dostępny jest tutaj.

Nie wcześniej niż po upływie trzech dni roboczych po dokonaniu wpłaty oraz w terminie nieprzekraczającym 13 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu dokonania wpłaty.

Reklamację należy wnieść na formularzu reklamacyjnym. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
  • pozostałe dane adresowe,
  • dane z dowodu przyjęcia wpłaty,
  • powód złożenia reklamacji,
  • dyspozycję dot. nieprawidłowo przekazanej kwoty wpłaty, kwoty pobranej opłaty oraz odsetek ustawowych,
  • podpis i datę złożenia reklamacji,
  • oryginał dowodu wpłaty.

*Jeżeli wpłacający zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz odbiorcy do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

15 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji może wydłużyć się do 35 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.