Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Ekspres Pieniężny< powrót

Ekspres Pieniężny

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Niewykonanie usługi – jeśli wypłata nie nastąpiła w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu nadania.

Nienależyte wykonanie usługi – gdy realizacja usługi nie nastąpiła w gwarantowanych terminach.

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

Nadawca może zrzec się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz Adresata.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

  1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
  2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej.
Share on FacebookShare on Google+

Nie wcześniej niż po upływie 8 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu nadania, jednak nie później niż przed upływem 13 miesięcy.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) oraz adres reklamującego,
  • powód złożenia reklamacji,
  • Unikalny Identyfikator Ekspresu Pieniężnego,
  • datę, sposób nadania(UP lub Internet) i rodzaj EP,
  • imię i nazwisko (nazwę), adres adresata oraz kwotę EP,
  • dyspozycję reklamującego w razie nie wpłacenia EP,
  • podpis reklamującego,
  • kwotę roszczenia lub informację, że reklamujący nie żąda odszkodowania.

 

*Do reklamacji należy dołączyć oryginał potwierdzenia nadania lub odpis (w przypadku nadania EP w placówce pocztowej) oraz jeżeli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie. W przypadku nadania EP przez Internet dołączenie potwierdzenia nadania do Uniwersalnego formularza nie jest wymagane.

 

Share on FacebookShare on Google+

14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej S.A. rozpatrującą reklamację. Termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu lecz nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez jednostkę rozpatrującą reklamację.