Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Ekspres Pieniężny < powrót

Ekspres Pieniężny

Niewykonanie usługi – jeśli wypłata nie nastąpiła w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu nadania.

Nienależyte wykonanie usługi – gdy realizacja usługi nie nastąpiła w gwarantowanych terminach.

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

Nadawca może zrzec się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz Adresata.

Reklamację można wnieść poprzez wypełnienie druku formularza reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej, który dostępny jest tutaj.

 

Nie wcześniej niż po upływie 8 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu nadania, jednak nie później niż przed upływem 13 miesięcy.

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) oraz adres reklamującego,
  • powód złożenia reklamacji,
  • Unikalny Identyfikator Ekspresu Pieniężnego,
  • datę, sposób nadania(UP lub Internet) i rodzaj EP,
  • imię i nazwisko (nazwę), adres adresata oraz kwotę EP,
  • dyspozycję reklamującego w razie nie wpłacenia EP,
  • podpis reklamującego,
  • kwotę roszczenia lub informację, że reklamujący nie żąda odszkodowania.

 

*Do reklamacji należy dołączyć oryginał potwierdzenia nadania lub odpis (w przypadku nadania EP w placówce pocztowej) oraz jeżeli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie. W przypadku nadania EP przez Internet dołączenie potwierdzenia nadania do Uniwersalnego formularza nie jest wymagane.

 

15 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji może wydłużyć się do 35 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.