Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » Polecony Worek M< powrót

Polecony Worek M

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku:

 1. ubytku zawartości przesyłki,
 2. uszkodzenie zawartości przesyłki,
 3. zwrotu przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

 1. Nadawcy,
 2. Adresatowi – prawo do odszkodowania za ograbiony, uszkodzony lub zaginiony Polecony Worek M tylko wtedy, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz praw na piśmie.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej.
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację można wnieść:

1.    Nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

2.   Bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki lub, w której reklamujący stwierdzi ubytek lub uszkodzenie zawartości przesyłki (przesyłka z protokołem), nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia jej nadania.

3.    W terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki jeżeli były niewidoczne ubytki lub uszkodzenia zawartości przesyłki.

Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w przepisach, jednostka organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do uzupełnienia braków formalno-prawnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamację zgłasza się w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym CN08 lub ustnie do protokołu. Możliwe jest również złożenie reklamacji w drodze elektronicznej, jednakże jej rozpatrzenie może nastąpić dopiero po złożeniu pisemnego oświadczenia potwierdzającego zgłoszenie reklamacji opatrzonego podpisem.

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 3. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 6. datę sporządzenia reklamacji,
 7. podpis reklamującego,
 8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w punkcie 1. i 2.,
 9. wykaz załączonych dokumentów.

Jeżeli nadawca zrzekł się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Share on FacebookShare on Google+

Termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 3 miesięcy licząc od dnia złożenia reklamacji.