Strona główna » Plany emisji < powrót

Plany emisji

Zapraszamy do zapoznania się z planami emisji znaczków i kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej.

8_dla-BPR-dod.-Machy-2021 8.-dla-BPR-_-Plan-kartek-na-2021-r.
plamemisji20207.-_Plan-emisji-kartek-2020_BPR

ROK 2019

planznaczki_2019 plankartek2019

ROK 2018

Znaczki2018 Plankartki2018

ROK 2017

Znaczki kartki2017

 

 

 

 

Plan emisji znaczków pocztowych na 2016-666

ROK 2016

 

emisja kartek 2016

ROK 2015

Plan emisji kartek 2015_aktualny.docx Plan emisji kartek 2015_aktualny.docx

ROK 2014

Plan emisji znaczków pocztowych na 2014 _1

Plan emisji kartek pocztowych na 2014_1

ROK 2013

Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejnośœć wprowadzenia do obiegu

1.
21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
1
styczeń
2.
Emisja obiegowa
12
W miarę potrzeb eksploatacyjnych
3.
Polskie ptaki
11)
kwiecień
4.
Wiesław Chrzanowski Marszałek Sejmu RP I kadencji
1
kwiecień
5.
70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
1
kwiecień
6.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
1
maj
7.
EUROPA
1
maj
8.
Magiczny świat Disneya
11)
czerwiec
9.
Latarnie morskie
4
czerwiec
10.
Sztuka ludowa – tradycyjne stroje ludowe
11)
czerwiec
11.
900-lecie kroniki Galla Anonima
11)
czerwiec
12.
Polskie produkty regionalne
1
lipiec
13.
Drugi polski satelita naukowy
11)
lipiec
14.
Wyścig kolarski Tour de Pologne
2
lipiec
15.
Festiwal Przystanek Woodstock
1
sierpień
16.
Zlot Wielkich Żaglowców „Szczecin 2013”
11)
sierpień
17.
Nowoczesne uzbrojenie Wojska Polskiego
3
sierpień
18.
Minerały Polski
4
wrzesień
19.
70. rocznica urodzin Lecha Wałęsy
1
wrzesień
20.
Ludzie kina i teatru
3
październik
21.
Utracone dzieła sztuki
3
październik
22.
Stolice państw Unii Europejskiej
1
październik
23.
80. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego
1
listopad
24.
Pająki chronione w Polsce
4
listopad

Razem: 24 tematy, 51 znaczków pocztowych, w tym: 45 znaczków samodzielnych, 6 znaczków w bloku. Objasnienia: 1) znaczek w bloku Plan emisji kartek 2013

Już dziś prześlij pomysł na znaczek i kartkę pocztową! Każdy może być autorem tematu znaczka pocztowego. Każdy może mieć wpływ na to, jakie znaczki pocztowe zostaną wydane. Do 30 czerwca każdego roku, przyjmujemy zgłoszenia tematów do planu emisji znaczków pocztowych, z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do terminu wydania znaczka (zgodnie z Ustawą z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, Dz.U. poz.1529). Przygotowanie rocznego planu emisji znaczków pocztowych jest skomplikowanym procesem, dlatego wymaga rozpoczęcia prac z dużym wyprzedzeniem. Każdego roku wpływa kilkaset propozycji tematycznych do planu emisji znaczków pocztowych i wszystkie są szczegółowo rozpatrywane. Od pomysłu do znaczka! Kiedy złożyć wniosek? Tematy do planu emisji znaczków pocztowych można zgłaszać do 30 czerwca każdego roku, z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do terminu wydania znaczka. Można także zgłaszać propozycje do planów emisji znaczków pocztowych na poszczególne lata. Kto może złożyć wniosek? Każda osobie fizyczna i osoba prawna. Co powinien zawierać wniosek?

 • Dane wnioskodawcy,
 • datę złożenia,
 • proponowany temat oraz termin emisji,
 • proponowaną formę wydawniczą – jeden znaczek, seria znaczków, emisja jednorazowa, emisja wieloletnia do kontynuacji,
 • uzasadnienie.

Jakie tematy mogą znaleźć się na znaczkach pocztowych? Zasady polityki emisyjnej znaczków pocztowych, zgodne z duchem Światowej Konwencji Pocztowej, zakładają, że tematy w planie emisji znaczków pocztowych powinny być ściśle powiązane z tożsamością kulturową naszego kraju i obejmować przede wszystkim wydarzenia mające wymiar co najmniej ogólnopolski. Zgłaszane propozycje mogą dotyczyć:

 • dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski, w tym faktów z historii najnowszej,
 • ważnych rocznic i jubileuszy (50-lecia oraz ich krotności),
 • wybitnych postaci,
 • szczególnych wydarzeń oraz osiągnięć wybitnych postaci życia społeczno-kulturalnego, które promują Polskę na arenie międzynarodowej,
 • tematyki przyrodniczej, geograficznej, naukowo-technicznej, sportowej, młodzieżowo-dziecięcej oraz religijnej.

Tematy, które nie powinny znaleźć się na znaczkach pocztowych:

 • rocznice śmierci,
 • rocznice urodzin osób żyjących,
 • tematy noszące znamiona promocji lub reklamy o charakterze handlowym,
 • tematy o charakterze politycznym,
 • tematy zawierające treści obraźliwe wobec kraju lub narodu, grupy etnicznej, przekonań lub wyznania.

Gdzie złożyć wniosek? Wszystkie propozycje należy przesyłać na adres: Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Centrala Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa lub email: biuro.filatelistyka@poczta-polska.pl Co dalej? Komisja rozpatruje wnioski… Zgłoszone propozycje tematyczne rozpatrywane są przez specjalną Komisję powołaną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A., tj. Komisję ds. opiniowania tematów do rocznego planu emisji znaczków pocztowych, planu emisji kartek z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej oraz opiniowania projektów znaczków pocztowych, kartek z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej oraz kopert i datowników pierwszego dnia obiegu. Komisja rozpatruje wnioski podczas spotkań, które odbywają się co dwa tygodnie. Kryteria oceny proponowanych tematów określają Zasady polityki emisyjnej znaczków pocztowych, jak również założenia do strategii filatelistyki, realizowanej z perspektywy wieloletniej. Najważniejszym celem selekcji zgłoszonych wniosków jest równowaga zagadnień tematycznych związanych z polskim dziedzictwem narodowym m.in.: ważnych rocznic z historii Polski, urodzin wybitnych postaci, zagadnienia kulturalne, młodzieżowe, przyrodnicze, sportowe czy związane z Pocztą Polską. Każdy temat rozpatrywany jest bardzo szczegółowo i analizowany pod kątem dotychczasowych wydań znaczków i kartek pocztowych. W swoim wyborze Komisja kieruje się oczekiwaniami klientów, w tym szczególnie rynku filatelistycznego. Roczny plan emisji znaczków pocztowych obejmuje 30 – 40 tematów.  Projekt planu opiniuje Minister… Po rozpatrzeniu zgłoszonych propozycji tematycznych Poczta Polska przedkłada Ministrowi właściwemu ds. łączności zestawienie tematów rekomendowanych do planu emisji na dany rok wraz z uzasadnieniem oraz zestawienie wszystkich zgłoszonych tematów w terminie do 31 stycznia roku poprzedzającego. W rekomendacjach uwzględniamy w szczególności tematy związane z rocznicami doniosłych wydarzeń, które przypadają w danym roku, a określając ilość tematów i liczbę znaczków w ramach każdej z pozycji – kieruje się potrzebami eksploatacyjnymi. Znaczki pocztowe bowiem nie stanowią jedynie walorów filatelistycznych, lecz przede wszystkim są formą potwierdzenia uiszczenia opłaty za usługę świadczoną przez Pocztę Polską. Minister określa plan emisji znaczków… Minister określa plan emisji znaczków pocztowych na dany rok do dnia 31 marca roku poprzedzającego. Poczta Polska realizuje plan emisji zgodnie z kolejnością wprowadzania tematów do obiegu. Poczta Polska ma wyłączne kompetencje w zakresie opracowania i zatwierdzania planu emisji kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej na dany rok. Kto finansuje wydanie znaczków i kartek pocztowych? Poczta Polska ponosi pełne koszty związane z realizacją emisji znaczków i kartek pocztowych m.in.: zakup praw autorskich lub/i licencji do materiałów graficznych, konsultacje merytoryczne i prawne, druk walorów filatelistycznych, dystrybucja i sprzedaż oraz produkcja materiałów promocyjnych i reklamowych. Kto projektuje znaczki i kartki pocztowe / walory filatelistyczne? Znaczki i kartki pocztowe są projektowane przez artystów plastyków, którzy posiadają bogate doświadczenie w realizacji walorów filatelistycznych, potwierdzone licznymi nagrodami konkursów polskich i zagranicznych.