Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Kurier Pocztex < powrót

Kurier Pocztex

Share on FacebookShare on Google+
Pocztex
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.Usługę uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce oddawczej (dla przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24 oraz Kurier 48), nastąpiło po:

 1. upływie 5 godzin od godziny nadania – w serwisie Kurier Miejski do 3 godzin,
 2. upływie 24 godzin od godziny nadania – w serwisie Kurier Miejski do 4 godzin, Kurier Krajowy,
 3. 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w serwisie Ekspres 24, z wyłączeniem przesyłek niestandardowych oraz w serwisie Kurier Bezpośredni,
 4. 4 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w serwisie Kurier 48 oraz Ekspres 24 dla przesyłek niestandardowych.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce oddawczej (dla przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24 oraz Kurier 48), nastąpiło:

 1. po upływie 3 godzin, ale nie później niż w ciągu 5 godzin od godziny nadania – w serwisie Kurier Miejski do 3 godzin,
 2. po upływie 4 godzin, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od godziny nadania – w serwisie Kurier Miejski do 4 godzin,
 3. następnego dnia roboczego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od godziny nadania – w serwisie Kurier Krajowy,
 4. drugiego dnia roboczego, ale nie później niż trzeciego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w serwisie Ekspres 24, z wyłączeniem przesyłek niestandardowych, oraz w serwisie Kurier Bezpośredni,
 5. trzeciego dnia roboczego, ale nie później niż czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – w serwisie Kurier 48 oraz Ekspres 24 dla przesyłek niestandardowych.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w regulaminie usługi dostępnym na stronie pocztex.pl.

Share on FacebookShare on Google+
Prawo  wniesienia reklamacji przysługuje:

 1. Nadawcy,
 2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo, gdy przesyłka została doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

 

Share on FacebookShare on Google+

1. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można wnieść:

1) z tytułu ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki:

a) bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki, jeżeli został sporządzony protokół sprawdzenia przesyłki,

b) po przyjęciu przesyłki, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń przesyłki albo został sporządzony protokół sprawdzenia przesyłki,

c) nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki w przypadku uszkodzeń i ubytków nie dających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki,

2) z tytułu utraty przesyłki – po upływie 30 dni od nadania,

3) z tytułu opóźnienia w doręczeniu przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – po upływie tego terminu.

2. Reklamację, za wyjątkiem przypadku opisanego powyżej w p. 1.1.c, można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.

Share on FacebookShare on Google+
Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 3. numer przesyłki i datę jej nadania,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 6. datę sporządzenia reklamacji,
 7. podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej papierowej i ustnej do protokołu,
 8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,
 9. wykaz załączonych dokumentów.
Share on FacebookShare on Google+
Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.