Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » GLOBAL Expres < powrót

GLOBAL Expres

Share on Facebook
Share on Facebook

Poczta Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną:

1) w przypadku utraty przesyłki, przy czym za utraconą uważa się także przesyłkę, jeżeli jej doręczenie lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 36 dni, licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

2) nastąpił całkowity ubytek albo całkowite uszkodzenie zawartości przesyłki.

 

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku, gdy  doręczenia przesyłki albo zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w przewidywanym terminie realizacji.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli:

1) doręczenie przesyłki albo zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w przewidywanych terminach realizacji.

2) nastąpił częściowy ubytek lub częściowe uszkodzenie zawartości przesyłki

Share on Facebook

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

 

Reklamację można wnieść w formie:

 1. elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. pisemnej – poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej,
 3. ustnej – poprzez zgłoszenie reklamacji w placówce pocztowej i spisanie jej na protokole.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

 

Administratorem danych osobowych osoby składającej reklamację jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. 2013 poz. 1468 z późn. zm.) w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcą danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz. U. 2015, poz. 1522). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl.

Share on Facebook

Reklamację można wnieść:

1) z tytułu nienależytego wykonania usługi – nie wcześniej niż po upływie 14 dni, licząc
od dnia nadania przesyłki, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących przesyłek wysyłanych
do Australii i Nowej Zelandii, które można zgłosić nie wcześniej niż po upływie 25 dni, licząc od dnia nadania przesyłki,

2) z tytułu niewykonania usługi – nie wcześniej niż po upływie 36 dni, licząc od dnia nadania przesyłki,

3) nie później niż w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia nadania przesyłki.

Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie usługi, jednostka organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

Share on Facebook

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres reklamującego,
 • numer indywidualnego oznaczenia kodowego przesyłki,
 • datę i miejsce nadania przesyłki,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • przedmiot reklamacji,
 • kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
 • datę i czytelny podpis reklamującego (w przypadku składania reklamacji w placówce pocztowej),
 • wykaz załączników.

Do reklamacji należy dołączyć nadane indywidualne oznaczenie kodowe przesyłki /wydruk/skan elektroniczny.

Share on Facebook

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.