Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » GLOBAL Expres < powrót

GLOBAL Expres

Poczta Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną:

1) w przypadku utraty przesyłki, przy czym za utraconą uważa się także przesyłkę, jeżeli jej doręczenie lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 36 dni, licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

2) nastąpił całkowity ubytek albo całkowite uszkodzenie zawartości przesyłki.

 

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli:

1) nastąpił częściowy ubytek lub częściowe uszkodzenie zawartości przesyłki

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

 

Reklamację można wnieść w formie:

 1. elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. pisemnej – poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej,
 3. ustnej – poprzez zgłoszenie reklamacji w placówce pocztowej i spisanie jej na protokole.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcami danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Data Protection Addendum (DPA). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl

 

Reklamację można wnieść:

1) z tytułu nienależytego wykonania usługi – nie wcześniej niż po upływie 14 dni, licząc
od dnia nadania przesyłki, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących przesyłek wysyłanych
do Australii i Nowej Zelandii, które można zgłosić nie wcześniej niż po upływie 25 dni, licząc od dnia nadania przesyłki,

2) z tytułu niewykonania usługi – nie wcześniej niż po upływie 36 dni, licząc od dnia nadania przesyłki,

3) nie później niż w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia nadania przesyłki.

Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie usługi, jednostka organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres reklamującego,
 • numer indywidualnego oznaczenia kodowego przesyłki,
 • datę i miejsce nadania przesyłki,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • przedmiot reklamacji,
 • kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
 • datę i czytelny podpis reklamującego (w przypadku składania reklamacji w placówce pocztowej),
 • wykaz załączników.

Do reklamacji należy dołączyć nadane indywidualne oznaczenie kodowe przesyłki /wydruk/skan elektroniczny.

Informacje odnośnie odszkodowania zostały określone w Regulaminie, który jest dostępny tutaj.

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.