Strona główna » Projekty Współfinansowane z Funduszy Europejskich < powrót

Projekty Współfinansowane z Funduszy Europejskich

Projekt 1

Badanie, symulacja oraz opracowanie nowych wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych uwzględniających praktyczne wykorzystanie pasywnych technologii identyfikacji radiowej w środowisku gęstym

Poczta Polska przeprowadziła projekt mający na celu usprawnienie realizacji naszych usług poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii opartych na radiowej identyfikacji obiektów (RFID).

Prace w ramach projektu naukowo-badawczego zostały przeprowadzone w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2022.

Znaczna część kosztów prowadzonych prac została sfinansowana z funduszy pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Łączna wartość projektu to 9 115 713,10 PLN, przyznane dofinansowanie 6 129 325,27 PLN, natomiast wkład własny Poczty Polskiej wynosi 2 986 387,83 PLN.

Projekt rozpoczął się od prac związanych z badaniami procesowymi oraz pracami laboratoryjnymi. Prace procesowe (mapowanie) zostały przeprowadzone w wybranych lokalizacjach Pionu Operacji Logistycznych Poczty Polskiej. W ramach prac laboratoryjnych przeprowadzone zostały badania rozwiązań RFID (znaczniki, urządzenia rejestrujące) w odniesieniu do opakowań zbiorczych i pojedynczych przesyłek. Na ich podstawie została wyselekcjonowana grupa urządzeń, które były testowane w kolejnych fazach, w wybranych lokalizacjach Poczty Polskiej. Następnym etapem było przeprowadzenie badań wielkoskalowych (weryfikacja skuteczności technologii w warunkach rzeczywistych), czyli na dużych ilościach informacji zdarzeń w następujących lokalizacjach: WER w Pruszczu Gdańskim, WER w Zabrzu i WER w Szczecinie.

Dodatkowym miejscem prowadzenia prac było Laboratorium Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Prace zostały przeprowadzone w ramach Konsorcjum naukowo-badawczego, powołanego na potrzeby projektu oraz w celu pozyskania dofinansowania. W jego skład weszły: Poczta Polska S.A. (lider) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (jednostka naukowo – badawcza).

Badane w ramach prac projektowych rozwiązania mają za zadanie zautomatyzować i usprawnić rejestrację zdarzeń, dać możliwość śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym, poprawić bezpieczeństwo przemieszczanych obiektów i zmniejszyć pracochłonność (wyeliminowanie ręcznego skanowania). Poczta Polska chce również zwiększyć możliwości opracowania rosnących wolumenów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, posiadać szybszą i rzetelną identyfikację wąskich gardeł i generować informację zarządczą w krótkim czasie.

Dzięki wykorzystaniu technologii RFID można uzyskać efekt bezdotykowej identyfikacji z odległości do kilku metrów, co przełoży się na szybsze opracowywanie przesyłek i zminimalizowanie czasu ich transportu. Ma to proste przełożenie na czas, w jakim Poczta będzie dostarczać przesyłki do Klienta.

Rezultatem są nowe procesy ekspedycyjno-rozdzielcze zastosowane pilotażowo w sieci dystrybucji przesyłek i uwzględniające wykorzystanie określonych technik identyfikacji radiowej.  Powstał także raport stanowiący „know-how” konsorcjantów w zakresie doboru i implementacji konkretnych rozwiązań identyfikacyjnych zastosowanych na wybranych jednostkach logistycznych.

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowej, wielowariantowej koncepcji wdrożenia technologii RFID w Poczcie Polskiej S.A. na podstawie osiągniętych w projekcie wyników, która posłuży do podjęcia decyzji kierunkowej przez Zarząd Poczty Polskiej S.A..

Projekt 2

Projekt PLANET w programie badawczym Horyzont 2020

Projekt PLANET to 36-miesięczny międzynarodowy projekt badawczy rozpoczęty 1 czerwca 2020 r., który wykracza poza strategiczne badania dotyczące transportu oraz badania w dziedzinie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szczegółowo przedstawia pojawiające się koncepcje Fizycznego Internetu oraz technologie informatyczne, m.in. Blockchain w trzech globalnych korytarzach (Chiny-UE-USA). Będzie działał w oparciu o wdrożenia oraz projekty Europejskiej Platformy Technologicznej ALICE i łączył wszystkie projekty w tym obszarze.

Projekt badawczy PLANET obejmuje konsorcjum składające się z 33 partnerów z całego świata, w tym Pocztę Polską, którzy wspólnie reprezentują dużą grupę głównych firm transportowych i logistycznych w Europie i na świecie. Konsorcja w zależności od wykonywanych prac w projekcie zostały podzielone na mniejsze grupy, tzw. Living Laby. Partnerzy konsorcjum wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności, aby zbadać innowacyjne sposoby koordynowania złożonych łańcuchów dostaw poprzez multimodalne korytarze z udziałem zainteresowanych podmiotów prywatnych i publicznych.

Pracami polskiej grupy w tym projekcie kieruje Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, jeden z podmiotów tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz, która została powołana w ubiegłym roku przez Sejm RP do prowadzenia badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla polskiej gospodarki i strategii rozwoju państwa.

Dzięki otrzymanemu grantowi ILiM wraz z Pocztą Polską, GS1 Polska oraz Rohlig Suus prowadzić będzie badania dotyczące usprawnienia procesów logistycznych w przepływach ładunków z Chin do Europy wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Spodziewanym efektem prac będzie wypracowanie innowacyjnych sposobów koordynowania złożonych łańcuchów dostaw poprzez multimodalne korytarze z udziałem zainteresowanych podmiotów prywatnych i publicznych.

Badaniem zostanie objęta możliwość wdrożenia technologii IoT (Internet Rzeczy) – sieci sensorycznej oraz zastosowanie standardu EPCIS – bazy wydarzeniowej, które ułatwiają transfer danych między partnerami zaangażowanymi w operacje logistyczne przesyłek w kanale eCommerce.

Poczta Polska, jako uczestnik konsorcjum, wspólnie z  polskimi partnerami będzie brała udział w badaniu umożliwiając dostęp do danych operacyjnych nt. przesyłek zagranicznych opracowywanych na terenie Polski. Biorąc udział w projekcie otrzyma dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, w wysokości ponad 100 000 €.

UE

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 860274.