Strona główna » Reklamacje < powrót

Reklamacje

Szanowny Kliencie,

zanim dokonasz zgłoszenia zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki przesyłek, dzięki której sprawdzisz aktualny status przesyłki. Wpisz w pole wyszukiwarki numer przesyłki


Zachęcamy również do rozmowy z konsultantem, który odpowie na pytania dotyczące świadczonych przez nas usług:

801 333 444 z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora)

(+48) 43 842 06 00 z telefonu komórkowego oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora)

 

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

Jeśli wciąż chcesz złożyć reklamację lub skargę zrób to w najbardziej dogodny dla siebie sposób:

– poprzez wypełnienie formularza on-line

– poprzez wypełnienie druku reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej.

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Dane osobowe w procesie skargowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  (ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu rozpatrzenia skargi w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012  oraz archiwum państwowe – (w przypadku zakwalifikowania dokumentacji do materiałów archiwalnych przeznaczonych do wieczystego przechowywania). Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Data Protection Addendum (DPA). Dane osobowe będą przechowywane w procesie reklamacyjnym przez okres 5 lat, a procesie skargowym przez  okres 10 lat (począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację/skargę ), zgodnie z właściwą kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Poczty Polskiej S.A., a przypadku wydzielenia wybranej dokumentacji, w ramach ekspertyzy archiwalnej, do kategorii materiałów archiwalnych okres przechowywania wynosić będzie nie dłużej niż 25 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowaniu dokumentacji archiwalnej. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl