Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » EMS < powrót

EMS

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie określonym w Regulaminie, który jest dostępny tutaj.

 

 

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy.

Reklamację można wnieść:

  • w każdej placówce pocztowej, w formie pisemnej na formularzu CN 08
  • drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

 

Administratorem danych osobowych osoby składającej reklamację jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. 2013 poz. 1468 z późn. zm.) w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcą danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz. U. 2015, poz. 1522). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl.

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska przyjmuje reklamacje w okresie 4 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu nadania.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
3. przedmiot reklamacji,
4. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
5. opis zawartości przesyłki,
6. uzasadnienie reklamacji,
7. kwotę odszkodowania w przypadku żądania jej przez reklamującego,
8. datę sporządzenia reklamacji,
9. podpis reklamującego,
10. dla reklamacji składanej w formie pisemnej, dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,
11. wykaz załączonych dokumentów.

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamacje niezwłocznie i udziela odpowiedzi w formie wskazanej przez nadawcę, w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, zgłaszającego reklamację informuje się o przyczynie opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji.