Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » EMS < powrót

EMS

Poczta Polska odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w zakresie określonym w Regulaminie, który jest dostępny tutaj.

 

 

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

Adresat będzie miał prawo do odszkodowania za ograbioną, uszkodzoną lub zagubioną paczkę tylko wtedy, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz swych praw na piśmie.

Reklamację można wnieść:

  • poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
  • poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcami danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Data Protection Addendum (DPA). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl

Poczta Polska przyjmuje reklamacje w okresie 4 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu nadania.

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
3. przedmiot reklamacji,
4. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
5. opis zawartości przesyłki,
6. uzasadnienie reklamacji,
7. kwotę odszkodowania w przypadku żądania jej przez reklamującego,
8. datę sporządzenia reklamacji,
9. podpis reklamującego,
10. dla reklamacji składanej w formie pisemnej, dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,
11. wykaz załączonych dokumentów.

Informacje odnośnie odszkodowania zostały określone w Regulaminie, który jest dostępny tutaj.

Poczta Polska rozpatruje reklamacje niezwłocznie i udziela odpowiedzi w formie wskazanej przez nadawcę, w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, zgłaszającego reklamację informuje się o przyczynie opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji.