Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » EMS < powrót

EMS

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Poczta Polska odpowiada za:

 1. zaginięcie, ograbienie, uszkodzenie przesyłek EMS,
 2. opóźnione doręczenie przesyłek EMS – odpowiedzialność za opóźnione doręczenie dotyczy wyłącznie przesyłek EMS nadanych w Polsce.

 

Share on FacebookShare on Google+

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje nadawcy, który zawarł umowę o świadczenie usługi z operatorem EMS (w Polsce zawarł umowę z Pocztą Polską S.A.)

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska przyjmuje reklamacje w okresie 4 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi, z wyjątkiem roszczeń dotyczących przesyłek EMS wysyłanych do krajów lub terytoriów wymienionych w Załączniku 1 E do Regulaminu, dla których roszczenia przedawniają się po upływie terminów przewidzianych na przyjmowanie reklamacji do tych krajów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku 1E do Regulaminu świadczenia usługi EMS w obrocie zagranicznym.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 3. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 6. datę sporządzenia reklamacji,
 7. podpis reklamującego,
 8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,
 9. wykaz załączonych dokumentów.
Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania reklamacji.