Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Paczka pocztowa < powrót

Paczka pocztowa

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Niewykonaniem usługi powszechnej paczka pocztowa jest:

 1. utrata przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym, przy czym za utraconą uważa się przesyłkę rejestrowaną, niedoręczoną w terminie 30 dni od dnia nadania,
 2. doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia po upływie 14 dni od dnia jej nadania, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Nienależytym wykonaniem usługi powszechnej paczka pocztowa jest:

 1. ubytek zawartości przesyłki rejestrowanej,
 2. uszkodzenie zawartości przesyłki rejestrowanej.
Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

 1. Nadawcy
 2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń, albo gdy przesyłka została doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

Share on FacebookShare on Google+
 1. Reklamację można wnieść po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – z tytułu utraty paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością).
 2. Reklamację można wnieść bezpośrednio przy przyjęciu paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) – dotyczy przesyłek uszkodzonych lub z ubytkiem zawartości, jeżeli został sporządzony protokół.
 3. Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 4. W przypadku przyjęcia przesyłki przez odbiorcę i stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia jej zawartości, nie dającego się z zewnątrz zauważyć, reklamację można wnieść w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.
Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 3. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 6. datę sporządzenia reklamacji,
 7. podpis reklamującego,
 8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,
 9. wykaz załączonych dokumentów.
Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.