Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » Przesyłka Polecona< powrót

Przesyłka Polecona

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku:

 1. ubytku zawartości przesyłki,
 2. uszkodzenie zawartości przesyłki,
 3. zwrotu przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

Adresat będzie miał prawo do odszkodowania za ograbioną, uszkodzoną lub zagubioną przesyłkę poleconą, tylko wtedy, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz swych praw na piśmie.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej.
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację można wnieść:

1.    Nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

2.   Bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki lub, w której reklamujący stwierdzi ubytek lub uszkodzenie zawartości przesyłki (przesyłka z protokołem), nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia jej nadania.

3.    W terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki jeżeli były niewidoczne ubytki lub uszkodzenia zawartości przesyłki.

Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w przepisach, jednostka organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do uzupełnienia braków formalno-prawnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

 

Share on FacebookShare on Google+

Reklamację zgłasza się w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym CN08 lub ustnie do protokołu. Możliwe jest również złożenie reklamacji w drodze elektronicznej, jednakże jej rozpatrzenie może nastąpić dopiero po złożeniu pisemnego oświadczenia potwierdzającego zgłoszenie reklamacji opatrzonego podpisem.

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 3. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 6. datę sporządzenia reklamacji,
 7. podpis reklamującego,
 8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w punkcie 1. i 2.,
 9. wykaz załączonych dokumentów.

Jeżeli nadawca zrzekł się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Share on FacebookShare on Google+

Termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 3 miesięcy licząc od dnia złożenia reklamacji.