Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » Przesyłka Polecona < powrót

Przesyłka Polecona

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku:

 1. ubytku zawartości przesyłki,
 2. uszkodzenie zawartości przesyłki,
 3. zwrotu przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, a także Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz. U. z 02.10.2015, poz. 1522).

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

Adresat będzie miał prawo do odszkodowania za ograbioną, uszkodzoną lub zagubioną przesyłkę poleconą, tylko wtedy, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz swych praw na piśmie.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe w procesie reklamacyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi pocztowej, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji. Odbiorcami danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej), podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę). W przypadku reklamacji dla przesyłek zagranicznych dane osobowe są przekazywane do kraju przeznaczenia przesyłki, bądź kraju jej nadania (w tym do państwa trzeciego) w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Data Protection Addendum (DPA). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. www.poczta-polska.pl 

 

Reklamację można wnieść:

1.    Nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

2.   Reklamacje zostają przyjęte natychmiast po zgłoszeniu problemu przez nadawcę lub przez adresata. Jednakże, jeśli reklamacja nadawcy dotyczy niedoręczonej przesyłki, należy sprawdzić przewidywany termin jej przesłania.

3. Bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki lub, w której reklamujący stwierdzi ubytek lub uszkodzenie zawartości przesyłki (przesyłka z protokołem), nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia jej nadania.

4.    W terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki jeżeli były niewidoczne ubytki lub uszkodzenia zawartości przesyłki.

5. Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów określonych w przepisach, jednostka organizacyjna rozpatrująca reklamację wzywa reklamującego do uzupełnienia braków formalno-prawnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

 

Reklamację zgłasza się w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym CN08 lub ustnie do protokołu. Możliwe jest również złożenie reklamacji i za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej.

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 3. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 6. datę sporządzenia reklamacji,
 7. podpis reklamującego,
 8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w punkcie 1. i 2.,
 9. wykaz załączonych dokumentów.

Jeżeli nadawca zrzekł się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Należne odszkodowanie w przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub ubytku zawartości zostało określone w Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz. U. z 02.10.2015, poz. 1522) oraz akcie wykonawczym, tj. Regulaminie poczty listowej – Berno 2013:

 

 1. W przypadku zaginięcia, całkowitego uszkodzenia lub całkowitego ubytku zawartości przesyłki poleconej nadawcy przysługuje prawo do odszkodowania w żądanej wysokości, jednak nie może ono przekroczyć kwoty 30 SDR (DTS)* oraz prawo do zwrotu uiszczonych opłat pocztowych za nadanie przesyłki (za wyjątkiem opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej**).
 2. W przypadku częściowego ograbienia lub częściowego uszkodzenia przesyłki poleconej nadawcy przysługuje prawo do odszkodowania, które odpowiada rzeczywistej wysokości poniesionej szkody, jednak nie może ono przekroczyć kwoty 30 SDR (DTS).

 

* SDR (DTS) jest jednostką walutową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, stosowaną w zagranicznym obrocie pocztowym, której kurs do złotego polskiego ustala Narodowy Bank Polski.

** na podstawie Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 3 miesięcy licząc od dnia złożenia reklamacji.