Strona główna » Załóż Agencję Pocztową < powrót

Załóż Agencję Pocztową

Agentem pocztowym może zostać każdy przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, który zobowiązuje się w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów na świadczeniu usług w imieniu Poczty Polskiej S.A.

Działalność agencyjna nie wyklucza prowadzenia przez Agenta dodatkowej działalności gospodarczej.

Od kandydatów na Agentów pocztowych oczekujemy:

 • zarejestrowanej działalności gospodarczej lub gotowości do jej prowadzenia,
 • dysponowania lokalem (własność lub inny tytuł prawny),
 • dysponowania sprzętem komputerowym (system WIN10 pro + Internet),
 • podstawowej obsługi komputera,
 • sumienności i samodyscypliny.

Poczta Polska S.A. oferuje Agentom pocztowym:

 • szkolenia,
 • oprogramowanie,
 • sprzęt eksploatacyjny niezbędny do realizacji usług pocztowych,
 • druki i materiały niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług pocztowych,
 • elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • wsparcie marketingowe.

 

Podstawą współpracy agencyjnej jest umowa agencyjna oparta na przepisach Kodeksu cywilnego i zgodna z wzorcem umowy funkcjonującym w Poczcie Polskiej S.A. Umowa agencyjna określa m.in.: zakres usług świadczonych w agencji pocztowej, godziny pracy agencji, wykaz wyposażenia, sposób rozliczeń i stawki prowizji dla agenta.

Umowy agencyjne zawierane są w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A. Informacje dotyczące przetargów na prowadzenie agencji pocztowych można znaleźć w zakładce „Przetargi”.

Wynagrodzenie Agenta pocztowego w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu pracy agencji oraz innych uwarunkowań, może występować w formie kwoty gwarantowanej lub prowizji. Poczta Polska S.A. gwarantuje Agentowi pocztowemu stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia.

Przed rozpoczęciem działalności agencyjnej Poczta Polska S.A. organizuje i przeprowadza dla Agenta pocztowego i/lub osób przez niego upoważnionych szkolenie przygotowawcze. Agenci pocztowi zawsze mogą liczyć na wsparcie oraz pomoc pracowników Poczty Polskiej S.A. wyznaczonych do współpracy z Agentem pocztowym. Informacje dotyczące uruchomienia agencji pocztowych można uzyskać w siedzibie Regionu Sieci właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na Agenta pocztowego (szczegółowe informacje kontaktowe można uzyskać poprzez zakładkę KONTAKT).