Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Przekaz Pocztowy < powrót

Przekaz Pocztowy

Niewykonanie usługi – jeśli w trakcie postępowania reklamacyjnego stwierdzono brak  doręczenia (w tym brak podjęcia próby doręczenia) kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym.

Nienależyte wykonanie usługi – jeśli podjęcie próby doręczenia przez Pocztę Polską S.A. kwoty pieniężnej nie nastąpiło w terminie 8 dni od dnia nadania (z zastrzeżeniem przekazów ze świadczeniami emerytalno – rentowymi).

  1. Nadawca,
  2. Adresat – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń albo gdy kwota określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść poprzez wypełnienie druku formularza reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej, który dostępny jest tutaj  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje.przekazow@poczta-polska.pl

 

Nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania i nie później niż w terminie 12 miesięcy licząc od dnia nadania przekazu pocztowego.

Zakładka wymagania i odpowiedzi pozostaje bez zmian.

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
  • pozostałe dane adresowe,
  • powód reklamacji,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • podpis i datę sporządzenia reklamacji,
  • oryginał dowodu nadania przekazu pocztowego.

 

*Jeżeli nadawca zrzeknie się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Reklamacja rozpatrywana jest przez właściwą jednostkę Poczty Polskiej S.A., w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej złożenia.