Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Przekaz Pocztowy< powrót

Przekaz Pocztowy

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Niewykonanie usługi – jeśli w trakcie postępowania reklamacyjnego stwierdzono brak  doręczenia (w tym brak podjęcia próby doręczenia) kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym.

Nienależyte wykonanie usługi – jeśli podjęcie próby doręczenia przez Pocztę Polską S.A. kwoty pieniężnej nie nastąpiło w terminie 8 dni od dnia nadania (z zastrzeżeniem przekazów ze świadczeniami emerytalno – rentowymi).

Share on FacebookShare on Google+
  1. Nadawca
  2. Adresat – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń albo gdy kwota określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi

 

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

  1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
  2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej.

 

Share on FacebookShare on Google+

Nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania i nie później niż w terminie 12 miesięcy licząc od dnia nadania przekazu pocztowego.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
  • pozostałe dane adresowe,
  • powód reklamacji,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • podpis i datę sporządzenia reklamacji,
  • oryginał dowodu nadania przekazu pocztowego.

 

*Jeżeli nadawca zrzeknie się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Share on FacebookShare on Google+

14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez jednostkę organizacyjną Poczty Polskiej S.A. rozpatrującą reklamację. Termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu lecz nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez jednostkę rozpatrującą reklamację.