Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » PACZKA24< powrót

PACZKA24

Share on FacebookShare on Google+
paczka24
Share on FacebookShare on Google+
Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  usługi. Usługę uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki  lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej nastąpiło po:

 1. 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania – dla przesyłek kierowanych do strefy A,
 2. 4 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania  – dla przesyłek kierowanych do strefy B.

Usługę uważa się za nienależnie wykonaną , jeżeli doręczenie przesyłki lub pozostawienie albo przekazanie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce pocztowej, nastąpiło:

 1. drugiego dnia roboczego, ale nie później niż trzeciego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – dla przesyłek kierowanych do strefy A
 2. trzeciego dnia roboczego, ale nie później niż czwartego dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu nadania – dla przesyłek kierowanych do strefy B.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym.

Share on FacebookShare on Google+
Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

 1. Nadawcy,
 2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń, albo gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.

 

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej.
Share on FacebookShare on Google+
 1. Reklamację można wnieść nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki albo bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki, w której adresat stwierdził ubytek lub uszkodzenie zawartości.
 2. W przypadku przyjęcia przesyłki przez odbiorcę i stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia jej zawartości, nie dającego się z zewnątrz zauważyć, reklamację można wnieść w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.
Share on FacebookShare on Google+
Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 3. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 6. datę sporządzenia reklamacji,
 7. podpis reklamującego,
 8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,
 9. wykaz załączonych dokumentów.
Share on FacebookShare on Google+
Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.