Strona główna » Reklamacje » Reklamacje krajowe » Przesyłka Polecona < powrót

Przesyłka Polecona

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

1)   Usługę uważa się za niewykonaną jeśli doręczenie przesyłki lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, albo w przypadku utraty przesyłki, przy czym za utraconą uważa się przesyłkę niedoręczoną w terminie 30 dni od dnia nadania.

2)   Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku ubytku zawartości lub uszkodzenia zawartości przesyłki oraz w przypadku doręczenia przesyłki najszybszej kategorii (priorytet) w terminie późniejszym niż w 4 dniu po dniu nadania.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

 1. Nadawcy
 2. Adresatowi – w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo, gdy przesyłka zostanie doręczona adresatowi.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

 

Share on FacebookShare on Google+

Reklamację można wnieść:

1)     nie wcześniej niż po upływie 14 dni licząc od dnia nadania i nie później niż w terminie 12 miesięcy licząc od dnia nadania przesyłki.

2)     bezpośrednio, przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki lub, w której adresat stwierdzi ubytek lub uszkodzenie zawartości przesyłki (przesyłka z protokołem), nie później niż w terminie 12 miesięcy licząc od dnia jej nadania.

3)     w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez adresata jeżeli ubytki lub uszkodzenia zawartości przesyłki były niewidoczne.

4)  nie wcześniej niż po upływie 4 dni licząc od dnia nadania w przypadku opóźnienia doręczenia przesyłki listowej rejestrowanej najszybszej kategorii (priorytet).

Share on FacebookShare on Google+

Przyjęcie reklamacji następuje na podstawie oryginału dowodu nadania reklamowanej przesyłki, przedłożonego do wglądu, albo na podstawie przesłanego potwierdzonego pliku elektronicznej książki nadawczej ze wskazaniem pozycji reklamowanej przesyłki.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 • pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 • numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
 • opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 • kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 • podpis reklamującego,
 • datę sporządzenia reklamacji,
 • dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w punkcie 1. i 2.,
 • wykaz załączonych dokumentów.

Jeżeli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.