Strona główna » Reklamacje » Reklamacje zagraniczne » Paczka pocztowa < powrót

Paczka pocztowa

Share on FacebookShare on Google+
Share on FacebookShare on Google+

Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Niewykonaniem usługi powszechnej paczka pocztowa jest utrata przesyłki.

Nienależytym wykonaniem usługi powszechnej paczka pocztowa jest:

 1. Ubytek zawartości przesyłki,
 2. uszkodzenie zawartości przesyłki,
 3. zwrot przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług powszechnych, Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, a także w Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz. U. z 02.10.2015, poz. 1522) .

Share on FacebookShare on Google+

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy.

Adresat będzie miał prawo do odszkodowania za ograbioną, uszkodzoną lub zagubioną paczkę tylko wtedy, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz swych praw na piśmie.

Reklamację można wnieść w dowolnej formie:

 1. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej,
 2. poprzez wypełnienie druku formularza dostępnego w każdej placówce pocztowej.

Druk reklamacyjny można pobrać także tutaj.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacje należy złożyć nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.

Share on FacebookShare on Google+

Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,
 2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,
 3. numer przesyłki oraz datę i miejsce jej nadania,
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,
 6. datę sporządzenia reklamacji,
 7. podpis reklamującego,
 8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,
 9. wykaz załączonych dokumentów.

Jeżeli nadawca zrzekł się prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata do reklamacji należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Share on FacebookShare on Google+

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania reklamacji.