Strona główna » Poczta Polska aktualizuje cennik e-Doręczeń. Zmiany od 5 października < powrót

Poczta Polska aktualizuje cennik e-Doręczeń. Zmiany od 5 października

Aktualność z dnia: 19.09.2022

Od 5 października 2022 r. nastąpi modyfikacja opłat za e-Doręczenia, czyli za publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) oraz publiczną usługę hybrydową (PUH). Ceny usług PURDE i PUH zostały ustalone zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu w sprawie ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu PURDE i PUH oraz zostały zatwierdzane przez Prezesa UKE. Usługi PURDE i PUH działają już prawie rok i każdy może z nich skorzystać (podmioty niepubliczne tylko z PURDE). Od tego czasu aktywowanych zostało już blisko 60 tys. adresów do doręczeń elektronicznych.

e-Doręczenia wprowadziła Ustawa o doręczeniach elektronicznych (UoDE), której przepisy weszły w życie 5 października 2021. Ustawa określa nie tylko zasady korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej (PUH), ale także obowiązki Operatora Wyznaczonego, którym do 2025 roku jest Poczta Polska.

Poczta Polska jako operator wyznaczony, zobowiązana jest zgodnie z UoDE świadczyć usługi publiczne, tj.:

  • PURDE – tzw. usługę zaufania polegającą na wysyłaniu wiadomości między dwiema stronami, czyli nadawcą i odbiorcą poprzez system teleinformatyczny zaufanej strony trzeciej, który to system zapewnia bezpieczeństwo przesyłki, jej integralność (niezmienność od początku do końca trwania usługi), zapewnia dowody dla tego procesu w postaci uniemożliwiającej zaprzeczenie uczestnictwa w tym procesie oraz zapewniającą określenie dokładnego czasu poszczególnych zdarzeń (nadania, preawizacji, odebrania). Usługa jest dostępna zarówno dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów niepublicznych;
  • PUH – usługę polegającą na przyjęciu przesyłki z korespondencją w formie elektronicznej, jej automatycznym wydrukowaniu i zakopertowaniu, a następnie jej przemieszczeniu i doręczeniu w formie papierowej. Usługa hybrydowa w części elektronicznej procesu dla przesyłki rejestrowanej zapewnia, analogicznie jak usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, a jednocześnie chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieuprawnionej zmiany. Nadawcą PUH może być tylko podmiot publiczny.

Ceny usług PURDE i PUH zostały ustalone zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu w sprawie ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu PURDE i PUH oraz zostały zatwierdzone przez Prezesa UKE. Zgodnie z Rozporządzeniem opracowano Cennik publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, w których opłaty netto wynoszą: dla PURDE 4,10 zł (wcześniej 3,75), dla PUH 6,50 zł (wcześniej 6 zł).

Cennik PURDE oraz PUH dostępny jest na stronie https://bip.poczta-polska.pl/repozytorium/

Dodatkowe informacje o usługach PURDE i PUH wprowadzonych zgodnie z Ustawą o doręczeniach elektronicznych 5.10.2021 roku dostępne są na stronie https://edoreczenia.poczta-polska.pl/