Flagi Polski i Unii Europejskiej

Projekty Współfinansowane z Funduszy Europejskich

Logo Fundusze Europejskie z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi

Projekt 1

symbol z naklejki RFID na tle zielonego krajobrazu

Badanie, symulacja oraz opracowanie nowych wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych uwzględniających praktyczne wykorzystanie pasywnych technologii identyfikacji radiowej w środowisku gęstym.

Poczta Polska prowadzi projekt mający na celu usprawnienie realizacji naszych usług poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii opartych na radiowej identyfikacji obiektów (RFID).

Okres trwania projektu został zaplanowany na 2,5 roku, czyli zakończenie prac nastąpi w III kwartale 2021 r. Wyniki projektu będą punktem wyjścia do dalszych decyzji strategicznych związanych z implementacją rozwiązań RFID na szeroką skalę w Poczcie Polskiej.

Znaczna część kosztów prowadzonych prac zostanie sfinansowana z funduszy pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Łączna wartość projektu to 9 115 713,10 PLN, przyznane dofinansowanie 6 129 325,27 PLN, natomiast wkład własny Poczty Polskiej wynosi 2 986 387,83 PLN.

Projekt rozpocznie się od prac związanych z badaniami procesowymi oraz pracami laboratoryjnymi. Prace procesowe (mapowanie) zostaną przeprowadzone w wybranych lokalizacjach Pionu Operacji Logistycznych Poczty Polskiej. W ramach prac laboratoryjnych przeprowadzone zostaną badania rozwiązań RFID (znaczniki, urządzenia rejestrujące) w odniesieniu do opakowań zbiorczych i pojedynczych przesyłek. Na ich podstawie zostanie wyselekcjonowana grupa urządzeń, które będą testowane w kolejnych fazach, w wybranych lokalizacjach Poczty Polskiej. Następnym etapem będzie przeprowadzenie badań wielkoskalowych (weryfikacja skuteczności technologii w warunkach rzeczywistych), czyli na dużych ilościach informacji zdarzeń w następujących lokalizacjach: WER w Pruszczu Gdańskim, WER w Zabrzu i WER w Szczecinie.

Dodatkowym miejscem prowadzenia prac jest Laboratorium Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Prace będą prowadzone w ramach Konsorcjum naukowo-badawczego, powołanego na potrzeby projektu oraz w celu pozyskania dofinansowania. W jego skład wchodzą: Poczta Polska S.A. (lider) oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (jednostka naukowo – badawcza).

Badane w ramach prac projektowych rozwiązania mają za zadanie zautomatyzować i usprawnić rejestrację zdarzeń, dać możliwość śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym, poprawić bezpieczeństwo przemieszczanych obiektów i zmniejszyć pracochłonność (wyeliminowanie ręcznego skanowania). Poczta Polska chce również zwiększyć możliwości opracowania rosnących wolumenów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, posiadać szybszą i rzetelną identyfikację wąskich gardeł i generować informację zarządczą w krótkim czasie.

Dzięki wykorzystaniu technologii RFID można uzyskać efekt bezdotykowej identyfikacji z odległości do kilku metrów, co przełoży się na szybsze opracowywanie przesyłek i zminimalizowanie czasu ich transportu. Ma to proste przełożenie na czas, w jakim Poczta będzie dostarczać przesyłki do Klienta.

Rezultatem będą nowe procesy ekspedycyjno-rozdzielcze zastosowane pilotażowo w sieci dystrybucji przesyłek i uwzględniające wykorzystanie określonych technik identyfikacji radiowej.  Powstanie także raport stanowiący „know-how” konsorcjantów w zakresie doboru i implementacji konkretnych rozwiązań identyfikacyjnych zastosowanych na wybranych jednostkach logistycznych.


Projekt 2

Projekt PLANET w programie badawczym Horyzont 2020.

Fragment kuli ziemskiej

Projekt PLANET to 36-miesięczny międzynarodowy projekt badawczy rozpoczęty 1 czerwca 2020 r., który wykracza poza strategiczne badania dotyczące transportu oraz badania w dziedzinie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szczegółowo przedstawia pojawiające się koncepcje Fizycznego Internetu oraz technologie informatyczne, m.in. Blockchain w trzech globalnych korytarzach (Chiny-UE-USA). Będzie działał w oparciu o wdrożenia oraz projekty Europejskiej Platformy Technologicznej ALICE i łączył wszystkie projekty w tym obszarze.

Projekt badawczy PLANET obejmuje konsorcjum składające się z 33 partnerów z całego świata, w tym Pocztę Polską, którzy wspólnie reprezentują dużą grupę głównych firm transportowych i logistycznych w Europie i na świecie. Konsorcja w zależności od wykonywanych prac w projekcie zostały podzielone na mniejsze grupy, tzw. Living Laby. Partnerzy konsorcjum wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności, aby zbadać innowacyjne sposoby koordynowania złożonych łańcuchów dostaw poprzez multimodalne korytarze z udziałem zainteresowanych podmiotów prywatnych i publicznych.

Pracami polskiej grupy w tym projekcie kieruje Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, jeden z podmiotów tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz, która została powołana w ubiegłym roku przez Sejm RP do prowadzenia badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla polskiej gospodarki i strategii rozwoju państwa.

Dzięki otrzymanemu grantowi ILiM wraz z Pocztą Polską, GS1 Polska oraz Rohlig Suus prowadzić będzie badania dotyczące usprawnienia procesów logistycznych w przepływach ładunków z Chin do Europy wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Spodziewanym efektem prac będzie wypracowanie innowacyjnych sposobów koordynowania złożonych łańcuchów dostaw poprzez multimodalne korytarze z udziałem zainteresowanych podmiotów prywatnych i publicznych.

Badaniem zostanie objęta możliwość wdrożenia technologii IoT (Internet Rzeczy) – sieci sensorycznej oraz zastosowanie standardu EPCIS – bazy wydarzeniowej, które ułatwiają transfer danych między partnerami zaangażowanymi w operacje logistyczne przesyłek w kanale eCommerce.

Poczta Polska, jako uczestnik konsorcjum, wspólnie z polskimi partnerami będzie brała udział w badaniu umożliwiając dostęp do danych operacyjnych nt. przesyłek zagranicznych opracowywanych na terenie Polski. Biorąc udział w projekcie otrzyma dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, w wysokości ponad 100 000 €.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 860274.