Dłonie z namalowanymi flagami państw

Współpraca międzynarodowa

Oprócz realizacji usług krajowych Poczta Polska S.A. wykonuje swoją misję przez udział w międzynarodowej wymianie pocztowej opartej na działalności zagranicznej.

Działalność ta ma dwa wymiary:
udział w międzynarodowych organizacjach pocztowych oraz
współpraca wielo- i dwustronna z zagranicznymi operatorami pocztowymi

Cele Poczty Polskiej w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi:

 • Zapewnienie Klientom pełnego dostępu do międzynarodowej wymiany pocztowej zgodnie z obowiązującymi standardami jakości i bezpieczeństwa usług.
 • Zapewnienie Poczcie Polskiej pozycji wiodącego europejskiego operatora pocztowego, inspirującego i rozwijającego współpracę międzynarodową na rzecz podnoszenia jakości i kompatybilności usług pocztowych.
 • Tworzenie warunków do rozwoju Poczty Polskiej poprzez wymianę doświadczeń i współpracę z międzynarodowymi organizacjami pocztowymi i operatorami pocztowymi.

Poczta Polska aktywnie uczestniczy w pracach następujących
organizacji międzynarodowych:

logo UPU

Światowy Związek Pocztowy (UPU)

Światowy Związek Pocztowy jako wyspecjalizowana agenda Narodów Zjednoczonych powstał w 1874 r. i zrzesza obecnie 192 państwa członkowskie. Polska jest członkiem UPU od 1919 r. Polskę w pracach Związku reprezentują: Ministerstwo Aktywów Państwowych (właściciel PP S.A.), Urząd Komunikacji Elektronicznej (regulator), Poczta Polska (wyznaczony operator pocztowy).

Celem Związku jest zapewnienie funkcjonowania ogólnoświatowej sieci pocztowej dostarczającej wysokiej jakości usługi i produkty. Główne zadania UPU to promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie usług pocztowych, dbanie o rozwój usług pocztowych oraz pomoc techniczna dla państw, które są jej członkami. UPU ustala również standardy w zakresie obrotu międzynarodowych przesyłek pocztowych.

Podczas Kongresu UPU w 2021 r. Poczta Polska została wybrana do składu członkowskiego Rady ds. Eksploatacji Pocztowej, która jest organem statutowym i składa się z 48 członków.


logo PostEurop

Stowarzyszenie Europejskich Wyznaczonych Operatorów Pocztowych (PostEurop)

Stowarzyszenie powstało 12 stycznia 1993 roku w Londynie. Poczta Polska jest jednym z 26 członków założycieli oraz sygnatariuszem jego statutu. Obecnie PostEurop liczy 52 członków i należą do niego wszyscy wyznaczeni europejscy operatorzy pocztowi.

Do zadań PostEurop należy:

 • Reprezentacja oraz ochrona interesów operatorów pocztowych będących jego członkami.
 • Utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami międzynarodowymi w tym: Światowym Związkiem Pocztowym, Europejskim Stowarzyszeniem Regulatorów Rynku Pocztowego, Komisją Europejską etc.
 • Promocja programów rozwoju poczty w ramach Unii Europejskiej.

Do prac w obecnej kadencji Zarządu PostEurop został wybrany przedstawiciel Poczty Polskiej.


logo International Post Corporation

International Post Corporation

Stowarzyszenie założone w 1989 roku zrzeszające firmy działające na rynku pocztowym (obecnie w jego skład wchodzi 26 wyznaczonych operatorów pocztowych, głównie z Europy oraz Poczta Australii, Nowej Zelandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych). Poczta Polska posiada status członka stowarzyszonego tej organizacji.

Misją stowarzyszenia jest zapewnienie wsparcia i dostępu do wiedzy eksperckiej jego członkom, a cel to poprawa standardów świadczenia usług pocztowych (a poprzez to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej sektora pocztowego). Swoją misję IPC wypełnia poprzez prowadzenie szeregu działań, np.:

 • poprawy jakości usług,
 • tworzenia zestandaryzowanych usług o zasięgu międzynarodowym,
 • utrzymywania wspólnej infrastruktury technologicznej,
 • moderowania negocjacji umów dotyczących rozliczeń za pocztę międzynarodową między wyznaczonymi operatorami,
 • gromadzenia i analizowania wiedzy rynkowej.

Pocztowa Grupa Wyszehradzka

„Pocztowa Grupa Wyszehradzka” (ang. Visehrad Postal Group) to nieformalne forum wyznaczonych operatorów pocztowych z: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Bułgarii i Słowenii mające na celu realizacje korzystnych biznesowo inicjatyw w obszarze eksploatacji międzynarodowej oraz działań operacyjnych.


Współpraca multi- i bilateralna z zagranicznymi operatorami pocztowymi:

 • przystępowanie do porozumień wielostronnych regulujących zagadnienia wprowadzania nowych międzynarodowych usług pocztowych,
 • współpraca dwustronna polegająca na uzgadnianiu warunków operacyjnych świadczenia usług pocztowych w relacjach bilateralnych,
 • pionierski projekt tranzytu kolejowego przesyłek z Chin do krajów europejskich prowadzony z Pocztą Chińską.

Współpraca pocztowa z Ukrainą:

 • zapewnienie od momentu agresji Rosji ciągłości wymiany pocztowej pomiędzy Polską a Ukrainą,
 • stworzenie mostu powietrzno – drogowego i hub’u umożliwiającego wymianę pocztową pomiędzy Ukrainą a wieloma krajami świata,
 • dostosowanie usług pocztowych do aktualnych potrzeb (w tym obsługi uciekinierów wojennych z Ukrainy),
 • współpraca z Pocztą Ukrainy i operatorami kolejowymi Polski i Ukrainy nad ustanowieniem alternatywnego rozwiązania logistycznego dla przewozów pocztowych.