Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Poczta Polska zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych (w tym zleceniobiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – dalej zwanych łącznie „zleceniobiorcami”) umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) z Instytucją Finansową: Pocztylion Arka PTE S.A.

Zapisywanie do uczestnictwa w PPK

Warunkiem uczestnictwa w PPK jest przepracowanie w tym samym podmiocie zatrudniającym 3 miesięcy (90 dni) w poprzednich 12 miesiącach, ukończenie 18 r.ż., ale mniej niż 70 lat oraz podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu, przy czym:

  • zleceniobiorcy w wieku od 18 do 54 lat zapisywani są do PPK automatycznie, co oznacza, że nie muszą w tym celu wykonywać żadnych działań. Jeśli nie wyrażają woli uczestnictwa w PPK mają prawo złożyć deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK według wzoru dostępnego tutaj
  • zleceniobiorcy w wieku od 55 do 70 lat (którzy nie ukończyli 70 roku życia) zapisywani są do PPK na swój wniosek złożony zleceniodawcy. Wzór wniosku przystąpienia do PPK dostępny jest tutaj

Zleceniobiorcy, którzy złożyli rezygnację z uczestnictwa w PPK mogą w każdym momencie przystąpić do Programu. W tym celu należy złożyć Wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, który dostępny jest tutaj.


Wpłaty do PPK

Podstawą naliczenia wpłat na PPK jest wynagrodzenie brutto tj. wysokość podstawy składek emerytalno – rentowych. Na wpłaty w PPK składają się:

  • wpłaty podstawowe zleceniobiorcy w wysokości 2% ww. wynagrodzenia
  • wpłaty podstawowe zleceniodawcy w wysokości 1,5% ww. wynagrodzenia
  • wpłaty Państwa: dopłaty roczne w wysokości 240 zł oraz wpłata powitalna (jednorazowa) w wysokości 250 zł

Uczestnik PPK może zadeklarować odprowadzanie wpłat dodatkowych do PPK w wysokości do 2% wynagrodzenia. W tej sytuacji łączna wartość jego wpłat do PPK będzie wynosiła 4%. Wzór deklaracji zwiększenia środków odprowadzanych do PPK dostępny jest tutaj.

Uczestnicy PPK osiągający wynagrodzenie z różnych źródeł nieprzekraczające równowartości 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć wysokość finansowanej przez siebie składki podstawowej do 0,5% wynagrodzenia. Wzór deklaracji zmniejszenia środków odprowadzanych do PPK dostępny jest tutaj.


Przekazywanie deklaracji i wniosków

Wypełnione deklaracje i wnioski należy przesłać na adres wskazany w umowie lub przekazać opiekunowi umowy ze strony Poczty Polskiej.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi m.in. zasad korzystania ze zgromadzonych oszczędności, możliwości ich wypłaty lub zwrotu oraz inwestowania można zapoznać się na oficjalnym portalu informacyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych.