zbliżenie na męską dłoń chroniąca domino przed upadkiem na biurko

Kodeks Etyki

W 2022 roku, Zarząd Spółki przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Poczty Polskiej. Ten dokument, opracowany przez specjalistów Centrum Kadr i Szkoleń, wymienia uniwersalne wartości, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy naszej Spółki.

Kodeks Etyki Poczty Polskiej został zbudowany wokół czterech wartości, którymi są

Honor, Odpowiedzialność, Szacunek i Współdziałanie.

Dokument przygotowany jest z myślą do stosowania w codziennej pracy oraz do promowania pozytywnych postaw wśród pracowników. Zachowywanie się zgodnie z uniwersalnymi normami wymienionymi w tym dokumencie pozwoli również na budowanie zaufania społecznego do naszych pracowników.

Kodeks wskazuje na wartości i standardy, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy, ale również osoby współpracujące z Pocztą Polską, niezależnie od formy zatrudnienia, przedmiotu i czasu trwania współpracy.

Wartości wyrażone w tym dokumencie stanowią podstawę dla codziennej aktywności wszystkich pracowników Poczty Polskiej

ikony podstawowych wartosci ( Kultura i strategia firmy związana z biznesem, klientem, ludźmi, rozwojem firmy) namalowane na drewnianych klockach

Zarządzanie oparte na wskazanych poniżej wartościach jest jednym z podstawowych warunków odniesienia sukcesu


Poczta Polska szanuje i promuje tradycję i kulturę Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadomi wielowiekowej historii i dorobku w służbie Państwu Polskiemu, pracownicy Poczty Polskiej dbają o jej dobre imię.

Pracownicy Poczty Polskiej w swojej pracy kierują się odpowiedzialnością, rzetelnie wykonując zadania i dbając o wizerunek Spółki.

Pracownicy Poczty Polskiej przestrzegają prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.

Poczta Polska dba o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, o bezpieczeństwo pracowników i klientów.

Poczta Polska dba o ochronę danych osobowych, będących w dyspozycji Spółki.

Pracownicy Poczty Polskiej chronią wszelkie informacje prawnie chronione, szczególnie te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i mogą być istotne dla konkurencji.

Pracownicy Poczty Polskiej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do swojego pracodawcy.

Poczta Polska i jej pracownicy kierują się uczciwością oraz przeciwdziałają korupcji.

Poczta Polska, jako jeden z największych pracodawców w Polsce, realizuje zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa Polskiego.

Pracownicy Poczty Polskiej odnoszą się do siebie i do osób współpracujących ze Spółką na zasadach wzajemnego szacunku.

Poczta Polska respektuje wolność zrzeszania się pracowników.

Poczta Polska respektuje Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy i zasady United Nations Global Compact.

Poczta Polska dba o to, by miejsca pracy były chronione przed wszelkimi formami mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania. Pracownicy Poczty Polskiej dbają o majątek Spółki.

Poczta Polska uczciwie i z szacunkiem traktuje swoich klientów.

Poczta Polska szanuje środowisko naturalne i prowadzi działania na rzecz wdrażania przyjaznych mu rozwiązań, a jej pracownicy uczestniczą w realizacji celu strategicznego Poczty Polskiej: „Zielona Poczta”.

Praca zespołowa jest podstawą dla budowania silnej marki Poczty Polskiej.

Poczta Polska wdraża działania społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) wspierając aktywność pracowników angażujących się w prace na rzecz społeczności lokalnych oraz partnerstwa.

Jednym z kryteriów doboru dostawców i partnerów biznesowych Poczty Polskiej jest respektowanie przez nich zasad etycznych.

Kodeks Etyki Poczty Polskiej S.A. wskazuje wartości i standardy, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i osoby współpracujące z Pocztą Polską, niezależnie od formy zatrudnienia, przedmiotu i czasu trwania współpracy. Wartości wyrażone w tym dokumencie stanowią podstawę dla codziennej aktywności wszystkich pracowników Poczty Polskiej.

Młody mężczyzna z laptopem na kolanach siedzi wygodnie w fotelu i z uśmiechem spogląda w kierunku widza.

e-Polecony

Cyfrowy świat w Twoim zasięgu.

Sprawdź