Fragmenty dokumentów i lupa

Plany emisji

Zapraszamy do zapoznania się z planami emisji znaczków i kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej.

Autorem znaczka pocztowego może być każdy. Każdy z nas może mieć więc wpływ na to, jakie znaczki pocztowe zostaną wydane. Należy jednak pamiętać, że zasady polityki emisyjnej znaczków pocztowych, zgodne z ideą Światowej Konwencji Pocztowej, zakładają, że tematy w planie emisji znaczków pocztowych powinny być ściśle powiązane z tożsamością kulturową naszego kraju i obejmować przede wszystkim wydarzenia mające wymiar co najmniej ogólnopolski.

Przygotowanie rocznego planu emisji znaczków pocztowych jest skomplikowanym procesem, dlatego wymaga rozpoczęcia prac z dużym wyprzedzeniem. Do 30 czerwca każdego roku przyjmujemy zgłoszenia tematów do planu emisji znaczków pocztowych, z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do terminu wydania znaczka (zgodnie z Ustawą z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, Dz.U. poz.1529). Każdego roku wpływa kilkaset propozycji tematycznych do planu emisji znaczków pocztowych i wszystkie są szczegółowo rozpatrywane.

Każda osobie fizyczna i osoba prawna.

Zasady polityki emisyjnej znaczków pocztowych, zgodne z duchem Światowej Konwencji Pocztowej, zakładają, że tematy w planie emisji znaczków pocztowych powinny być ściśle powiązane z tożsamością kulturową naszego kraju i obejmować przede wszystkim wydarzenia mające wymiar co najmniej ogólnopolski. Zgłaszane propozycje mogą dotyczyć:
  • dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski, w tym faktów z historii najnowszej,
  • ważnych rocznic i jubileuszy (50-lecia oraz ich krotności),
  • wybitnych postaci,
  • szczególnych wydarzeń oraz osiągnięć wybitnych postaci życia społeczno-kulturalnego, które promują Polskę na arenie międzynarodowej,
  • tematyki przyrodniczej, geograficznej, naukowo-technicznej, sportowej, młodzieżowo-dziecięcej oraz religijnej.

Zgłoszone propozycje tematyczne rozpatrywane są przez specjalną Komisję powołaną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. Kryteria oceny proponowanych tematów określają Zasady polityki emisyjnej znaczków pocztowych, jak również założenia do strategii filatelistyki, realizowanej z perspektywy wieloletniej. Każdy temat rozpatrywany jest bardzo szczegółowo i analizowany pod kątem dotychczasowych wydań znaczków i kartek pocztowych. W swoim wyborze Komisja kieruje się oczekiwaniami klientów, w tym szczególnie rynku filatelistycznego. Roczny plan emisji znaczków pocztowych obejmuje 30 – 40 tematów. Po rozpatrzeniu zgłoszonych propozycji tematycznych Poczta Polska przedkłada Ministrowi właściwemu ds. łączności zestawienie tematów rekomendowanych do planu emisji na dany rok wraz z uzasadnieniem oraz zestawienie wszystkich zgłoszonych tematów w terminie do 31 stycznia roku poprzedzającego. W rekomendacjach uwzględniamy w szczególności tematy związane z rocznicami doniosłych wydarzeń, które przypadają w danym roku, a określając ilość tematów i liczbę znaczków w ramach każdej z pozycji – kieruje się potrzebami eksploatacyjnymi. Znaczki pocztowe bowiem nie stanowią jedynie walorów filatelistycznych, lecz przede wszystkim są formą potwierdzenia uiszczenia opłaty za usługę świadczoną przez Pocztę Polską. Minister określa plan emisji znaczków pocztowych na dany rok do dnia 31 marca roku poprzedzającego. Poczta Polska realizuje plan emisji zgodnie z kolejnością wprowadzania tematów do obiegu. Poczta Polska ma wyłączne kompetencje w zakresie opracowania i zatwierdzania planu emisji kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej na dany rok.

Poczta Polska ponosi pełne koszty związane z realizacją emisji znaczków i kartek pocztowych m.in.: zakup praw autorskich lub/i licencji do materiałów graficznych, konsultacje merytoryczne i prawne, druk walorów filatelistycznych, dystrybucja i sprzedaż oraz produkcja materiałów promocyjnych i reklamowych.

Znaczki i kartki pocztowe są projektowane przez artystów plastyków, którzy posiadają bogate doświadczenie w realizacji walorów filatelistycznych, potwierdzone licznymi nagrodami konkursów polskich i zagranicznych.

Już dziś prześlij pomysł na znaczek i kartkę pocztową!

Znaczki pocztowe w klaserze, obok lupa

Sklep filatelistyczny

Sklep filatelistyka.poczta-polska.pl oferuje walory i akcesoria filatelistyczne, w tym: znaczki pocztowe, koperty FDC, całostki, klasery i akcesoria.

Poznaj ofertę