Poczta Polska Polityka Antykorupcyjna

Polityka Antykorupcyjna

Działalność Poczty Polskiej SA jest prowadzona zgodnie z normami etycznymi i prawnymi, w tym w szczególności z przepisami dot. zapobiegania korupcji, a wszelkie decyzje podejmowane są w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści.
Działania antykorupcyjne Poczty Polskiej  mają na celu zidentyfikowanie i maksymalne ograniczenie ryzyka korupcji w organizacji, a także odzwierciedlenie zasady: zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów działań korupcyjnych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie Polityki antykorupcyjnej Poczty Polskiej SA, zapewniając jednocześnie, zgodność z Polską Normą PN-ISO 37001:2017-05 „Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Wymagania i wytyczne stosowania”, zbudowano i wdrożono w Spółce system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Powyższe pozwoliło na uzyskanie w dniu 8 listopada 2022 r. Certyfikatu AB-10185/2022 potwierdzającego, że SZDA został ustanowiony, należycie wdrożony i stosowany zgodnie z obowiązującym standardem ISO 37001:2016 obejmującym „Usługi pocztowe, w tym o charakterze powszechnym. Usługi kurierskie i logistyczne.”

 • System ten to zbiór różnego rodzaju działań antykorupcyjnych, w ramach którego m.in.:
  • Budowana jest coraz większa świadomość antykorupcyjna wszystkich pracowników
  • Wdrożone i utrzymywane są kanały zgłoszeń o incydentach dot. korupcji i naruszeń polityki antykorupcyjnej
  • Zapewniana jest anonimowość lub poufność, a także ochrona przed działaniami odwetowymi osobom zgłaszającym nieprawidłowości
  • Budowana jest coraz większa świadomość antykorupcyjna wszystkich pracowników
  • Wszelkie zgłoszenia są skutecznie i rzetelnie wyjaśniane
  • Wdrażane są dodatkowe środki nadzoru, tam, gdzie ujawniono wysokie ryzyko wystąpienia korupcji
 • Podejmowane działania antykorupcyjne są systematycznie doskonalone, co jest przedmiotem najwyższej uwagi zarówno Zarządu, jak też kadry kierowniczej i pracowników Poczty Polskiej S.A. Ciągłe doskonalenie realizowane jest poprzez:
  • Przeglądy systemu zarządzania,
  • Audyty wewnętrzne i zewnętrzne,
  • Działania korygujące i zapobiegawcze,
  • Aktualizację polityki antykorupcyjnej.
 • Oprócz wewnętrznego obszaru organizacji, polityka antykorupcyjna normuje również sposób prowadzenia działań zewnętrznych. Poczta Polska S.A. jako odpowiedzialny przedsiębiorca, stosuje wobec wszystkich kontrahentów zasadę równego traktowania, a relacje z nimi buduje w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.
 • Dbając o spełnianie oraz promowanie najwyższych standardów etycznych prowadzenia działalności, Spółka współpracuje z partnerami biznesowymi, którzy również przestrzegają prawa oraz prowadzą działalność biznesową w sposób uczciwy. Oczekuje ponadto, że zaakceptują oni w ramach wiążącej umowy Klauzulę antykorupcyjną, w ramach której zadeklarują należytą staranność w zakresie:
  • Zapobiegania działaniom korupcyjnym w ramach prawa powszechnie obowiązującego, a także wewnętrznych procedur,
  • Przeciwdziałania konfliktom interesów,
  • Wzajemnego informowania się o przypadkach naruszenia postanowień dołączonej do umowy Klauzuli antykorupcyjnej,
  • Umożliwienia każdej osobie działającej w dobrej wierze dokonanie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

Działania antykorupcyjne podejmowane przez Pocztę Polską S.A. służą ograniczaniu możliwości wystąpienia strat finansowych i reputacyjnych oraz odnoszą się do najlepszych praktyk w tym zakresie.

Naruszenie Polityki antykorupcyjnej Poczty Polskiej S.A. lub podejrzenie korupcji można zgłosić na specjalnie temu dedykowany adres e-mail: etyka@poczta-polska.pl