Ludziki wycięte z papieru na zielonym tle

Odpowiedzialny biznes

POCZTA POLSKA S.A. jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Szczególny charakter Spółki i misja, którą pełni, decydują o tym, że aktywności społecznej odpowiedzialności kierowane są do bardzo szerokiego grona interesariuszy.

W Poczcie Polskiej pracuje blisko 70 tysięcy pracowników, którzy codziennie doręczają ponad trzy miliony listów i przesyłek. Przy tak dużej skali działalności znaczenie społeczne spółki, promowanie przez nią etycznych postaw i profesjonalne kształtowanie relacji z klientami, partnerami i pracownikami mają niebagatelne znaczenie dla otoczenia społecznego Spółki.

W kwietniu 2022 roku, opublikowaliśmy nasz pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w którym przedstawione zostało, jak Spółka angażuje się dla wspólnego dobra pracowników, społeczności lokalnych i środowiska. Raport liczy 24 karty tematyczne, na których opisano wewnętrzną organizację naszej Spółki i aktywności społeczne podejmowane przesz Spółkę. Dokument spełnia kryteria międzynarodowego systemu raportowania GRI (ang. Global Reporting Initiative), standardu stosowanego przy raportowaniu niefinansowym Spółek na całym świecie.

Męska dłoń układa piramide z drewnianych klocków, na których są ikony ESG ( środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny)

Zobacz raport CSR

Przejdź do raportu

W tym raporcie opisaliśmy szereg informacji związanych ze strukturą zatrudnienia i wynagrodzeniami, wspieraniem aspiracji społecznych pracowników, zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością, mechanizmami przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy oraz zapobieganiem korupcji. Materiał traktuje również o współpracy z partnerami społecznymi, dbałości o środowisko naturalne oraz o aktywnej edukacji i programach wzmacniania tożsamości narodowej.

Od ponad dziesięciu lat Poczta Polska rozwija działalność Fundacji „Pocztowy Dar”, która wspiera nie tylko pracowników Spółki. Programy edukacyjne, charytatywne i aktywności związane z bezpieczeństwem Państwa najlepiej charakteryzują codzienną działalność tej Fundacji.

„Pocztowy Dar” od początku wojny, za naszą wschodnią granicą, wspiera objętą kryzysem Ukrainę. Zbiórka darów, zakup najpotrzebniejszych środków oraz organizacja transportów z pomocą humanitarną, to niektóre z wielu podjętych działań prowadzonych na rzecz uchodźców i ich bliskich. W pomaganie Ukrainie zaangażowali się także Pocztowcy, organizując na terenie całej Polski zbiórki koleżeńskie.

Byliśmy jedną z pierwszych dużych organizacji w Polsce, która zareagowała na agresję wobec Ukrainy i szybko zorganizowała swoich pracowników i wolontariuszy do pomocy uchodźcom wojennym.

logo Fundacji Pocztowy Dar na tle niebieskiego niebia i zółtego pola pszenicy

Poczta Polska promuje współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT) i zachęca swoich pracowników do wstąpienia w szeregi „Terytorialsów”. W maju 2022, spółka uruchomiła program „Ramię w Ramię z WOT”, który promuje postawy patriotyczne wśród pracowników i stwarza atrakcyjne warunki do łączenia pracy ze służbą na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Poczta Polska, z siecią 7,5 tys. placówek, zlokalizowanych w całej Polsce, sama w sobie stanowi także system sieci terytorialnej, umożliwiający połączenie sił i współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej na rzecz wspierania i obrony lokalnych społeczności. Dodatkowo jako operator wyznaczony Spółka realizuje m.in. zdania w zakresie współdziałania z Wojskową Pocztą Polową oraz bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP.

Poczta Polska uruchomiła również program nauki strzelania skierowany do pracowników Spółki. Trzeba było zaledwie kilku dni, aby w sierpniu 2022 roku, zapisało się do niego aż 1000 pracowników Poczty.

Pistolety z amunicją na papierowej tarczy strzeleckiej