Strona główna » 100. rocznica reformy walutowej Władysława Grabskiego – nowy znaczek Poczty Polskiej < powrót

100. rocznica reformy walutowej Władysława Grabskiego – nowy znaczek Poczty Polskiej

Aktualność z dnia: 30.01.2024

Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy stulecia reformy walutowej Władysława Grabskiego, 30 stycznia Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek pocztowy. Reforma monetarna, wprowadzona przez Władysława Grabskiego (1874–1938), wybitnego ekonomistę, premiera rządu II RP oraz ministra skarbu jest niezwykle ważnym wydarzeniem w historii polskiej gospodarki.

Znaczek, autorstwa Jarosława Ochendzana, ukazuje portret fotograficzny Władysława Grabskiego oraz bilon o nominale 1 zł. Emisji towarzyszy koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC), na której umieszczono stylizowane zdjęcie budynku Banku Państwa na ulicy Bielańskiej w Warszawie z 1908 roku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Polska stanęła przed wyzwaniem połączenia ziem o różnych systemach gospodarczych, prawnych i kulturowych. Zjednoczenie tych obszarów, nie tylko politycznie, lecz także ekonomicznie, stanowiło ogromne wyzwanie. W początkach niepodległości używano na ziemiach polskich przynajmniej czterech walut, co komplikowało sytuację gospodarczą. Rosyjskie ruble, niemieckie marki, austriackie korony oraz polskie marki miały różne kursy i siłę nabywczą. Dodatkowo Polska borykała się z nadmiernym deficytem budżetowym napędzającym inflację. W konsekwencji, w 1923 roku doszło do hiperinflacji, co spowodowało falę strajków i wzrost niepokojów społecznych.

W odpowiedzi na trudną sytuację, rząd powołany przez Władysława Grabskiego zdecydował się na reformy mające na celu naprawę skarbu i stabilizację waluty. Dzięki specjalnym pełnomocnictwom, funkcjonującym jako dekrety prezydenckie, wprowadzono szereg istotnych zmian. Zlikwidowano dotychczasową markę polską, zastępując ją nową walutą o nazwie złoty polski. Kurs złotego równał się kursowi franka szwajcarskiego. Wprowadzono nadzwyczajny podatek majątkowy, zastępując dotychczasowy podatek inflacyjny oraz „zwyczajne” podatki, takie jak dochodowy i przychodowy. Grabski zlikwidował następnie Polską Krajową Kasę Pożyczkową (założoną jeszcze w 1916 r.), a na jej miejsce utworzył Bank Polski, odpowiedzialny za emisję nowej waluty. Działania rządu Grabskiego w ciągu roku 1924 skutecznie zdławiły hiperinflację i uporządkowały gospodarkę Polski.

O znaczku:

100. rocznica reformy walutowej Władysława Grabskiego

autor projektu: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1
wartość: 3,90 zł
nakład: 128 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 51 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 8 znaczków
data obiegu: 30 stycznia 2024 r.