Strona główna » Głosowanie korespondencyjne w kraju < powrót

Głosowanie korespondencyjne w kraju

Share on Facebook

W II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywających się 12.07.2020 r., dopuszczona została forma oddania głosu korespondencyjnie. Poczta Polska może dostarczyć pakiety wyborcze do osób, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w takiej formie głosowania, jednak ostateczną decyzję o podmiocie dystrybuującym podejmuje każdy Urząd Gminy.

 

Dostarczenie pakietu wyborczego przez Pocztę Polską

Pakiety wyborcze Poczta Polska dostarczy pod wskazany na pakiecie wyborczym adres najpóźniej 5 dni przed wyborami lub najpóźniej 2 dni przed wyborami, jeśli w dniu wyborów obowiązuje Cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Dostarczanie pakietów pod wskazany adres

Pakiety wyborcze zostaną dostarczone do oddawczych skrzynek pocztowych Wyborców. Do skrzynki zostanie dostarczona odpowiednia ilość pakietów wyborczych wskazanych do dostarczenia pod dany adres.

W przypadku, gdy dany adresat nie posiada skrzynki oddawczej albo skrzynka uniemożliwia wrzucenie pakietu listonosz wystawi zawiadomienia o awizowaniu pakietu wyborczego dla danego adresata. Dodatkowo na druku awiza Poczta Polska umieści nazwę oraz adres właściwej placówki awizacyjnej, termin odbioru pakietu wyborczego i w jakich godzinach Wyborca będzie mógł odebrać pakiet wyborczy.

Ważne!!!

Termin awizacji (przechowywania) przesyłki z pakietem wyborczym w placówce pocztowej awizacyjnej wynosi D+1, tj. do jednego dnia od daty pozostawienia zawiadomienia. Placówka pocztowa wydaje awizowane pakiety wyborcze wyłącznie w godzinach pracy placówki pocztowej.

Dostarczanie pakietów wyborczych do osób objętych kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych

Pakiety wyborcze do osób objętych kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych Poczta Polska dostarczy pod wskazany na pakiecie wyborczym adres. Pakiety zostaną dostarczone pod drzwi bądź lub przy wejściu na posesję. Listonosz zakomunikuje ten fakt adresatowi np. poprzez: zapukanie do drzwi, użycie dzwonka/domofonu lub ustny komunikat informujący o dostarczeniu pakietu. Następnie po oddaleniu się na bezpieczną odległość będzie oczekiwał na odbiór pakietu/pakietów wyborczych przez adresata. Pracownik Poczty Polskiej odczeka 3 minuty na odebranie przez adresata pakietu wyborczego.

Doręczanie pakietów wyborczych odbywa się komisyjnie, tj. przez Komisję ds. dystrybucji pakietów wyborczych składająca się z listonosza i członka zespołu.

Istnieje możliwość oddania od razu głosu podczas odbioru pakietu wyborczego przez Wyborcę. Należy o tym fakcie poinformować listonosza doręczającego pakiet wyborczy, który będzie oczekiwał 10 minut na oddanie głosu przez Wyborcę oraz pozostawi pod drzwiami/przed posesją mobilną skrzynkę nadawczą dedykowaną do wrzucenia kopert zwrotnych.

Dostarczanie pakietów wyborczych do osób niepełnosprawnych

Pakiety wyborcze osobom niepełnosprawnym Poczta Polska dostarczy pod wskazany na pakiecie wyborczym adres. Pakiety zostaną dostarczone pod drzwi bądź lub przy wejściu na posesję. Listonosz zakomunikuje ten fakt adresatowi np. poprzez: zapukanie do drzwi, użycie dzwonka/domofonu lub ustny komunikat informujący o dostarczeniu pakietu. Następnie po oddaleniu się na bezpieczną odległość będzie oczekiwał na odbiór pakietu/pakietów wyborczych przez adresata.

Doręczanie pakietów wyborczych odbywa się komisyjnie, tj. przez Komisję ds. dystrybucji pakietów wyborczych składająca się z listonosza i członka zespołu.

Istnieje także możliwość oddania od razu głosu podczas odbioru pakietu wyborczego przez Wyborcę. Należy o tym fakcie poinformować listonosza doręczającego pakiet wyborczy, który będzie oczekiwał przed drzwiami na oddanie głosu przez Wyborcę oraz pozostawi pod drzwiami/przed posesją mobilną skrzynkę nadawczą dedykowaną do wrzucenia kopert zwrotnych.

 

Jak wygląda pakiet wyborczy

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

 • koperta zwrotna z oznaczeniem „PRZESYŁKA WYBORCZA” i informacją o zwolnieniu z opłaty pocztowej,
 • karta do głosowania,
 • koperta na kartę do głosowania z oznaczeniem „KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA”,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

 

Jak należy prawidłowo oddać głos

W celu oddania ważnego głosu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. należy:

 • oddać głos na kracie do głosowania w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu;
 • umieścić kartę do głosowania w kopercie oznaczonej „KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA” i kopertę tę zakleić. Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta w niej się znajdująca zostanie uznana za nieważną i nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się Oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 • wypełnić Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:
  • czytelnie wpisać imię i nazwisko;
  • czytelnie wpisać numer PESEL;
  • własnoręcznie podpisać się.
 • zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione Oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej „PRZESYŁKA WYBORCZA” i ją zakleić. Niewłożenie Oświadczenia do koperty zwrotnej, niepełne wypełnienie go, nieczytelne wpisanie danych lub niepodpisanie Oświadczenia, spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną i nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

 

Gdzie i kiedy dostarczyć kopertę zwrotną z oddanym głosem

Kopertę zwrotną z oddanym głosem można wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej, tzw. czerwonej skrzynki, na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla Twojego spisu wyborców. Taką skrzynkę pocztową, w dogodny dla Ciebie miejscu, możesz znaleźć dzięki wyszukiwarce skrzynek pocztowych, która dostępna jest tutaj. Można także zanieść kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy. Możesz zanieść ją osobiście bądź poprosić o to inną osobę. Jednak należy zrobić to najpóźniej do 10 lipca 2020 r.

Można także w dniu wyborów, tj. 12 lipca 2020 r. samemu bądź przy pomocy innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku osób niepełnosprawnych bądź osób objętych kwarantanną, izolacją bądź izolacją domową istnieje możliwość oddania głosu od razu podczas odbioru pakietu wyborczego przez Wyborcę. Należy o tym fakcie poinformować listonosza doręczającego pakiet wyborczy, który będzie oczekiwał przed drzwiami na oddanie głosu przez Wyborcę oraz pozostawi pod drzwiami/przed posesją mobilną skrzynkę nadawczą dedykowaną do wrzucenia kopert zwrotnych z oddanym głosem.