Strona główna » Paczki i listy » Przesyłki zagraniczne » Paczki » Paczka UKRAINA PLUS < powrót

Paczka UKRAINA PLUS

Gwarantowane doręczenie w korzystnej cenie, dla przesyłek nadawanych do Ukrainy.

Paczka UKRAINA PLUS to przesyłka ważąca maksymalnie 20 kilogramów, którą nadasz w każdej placówce pocztowej (z wyłączeniem agencji pocztowych). Możesz w niej nadać rzeczy o maksymalnej wartości 400,00 zł. Usługa realizowana jest w gwarantowanych terminach doręczeń. Atutem usługi jest nie tylko cena lecz także skuteczne i terminowe doręczenie paczek na terytorium Ukrainy do rąk adresat. Oferta przeznaczona jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

ukraina-gif

Dla ułatwienia przy wypełnianiu dokumentów nadawczych przez obywateli Ukrainy pola na nalepce adresowej zostały opisane cyrylicą, a także został stworzony interaktywny formularz, pozwalający w prosty sposób przygotować nalepki adresowe bez wychodzenia z domu

Status przesyłki możesz śledzić na bieżąco w systemie śledzenia Poczty Polskiej lub w systemie operatora usługi na Ukrainie.

Ważne!!!

W związku z rozwijającym się konfliktem militarnym na Ukrainie, świadczenie usługi  Paczka UKRAINA PLUS zostało zawieszone, do odwołania.  Decyzja o zawieszeniu została podjęta na prośbę operatora, z którym współpracujemy w zakresie tej usługi i wynika z trudności z doręczeniem przesyłek na terytorium Ukrainy oraz ewakuacji mieszkańców.

Terminy doręczenia

Paczka UKRAINA PLUS realizowana jest w gwarantowanych terminach doręczenia.

Terminy doręczenia nadanych przesyłek uzależnione są od miejscowości, do której adresowana jest paczka. Terminy doręczeń nadanych przesyłek określa załącznik do regulaminu, który dostępny jest tutaj.

Ceny i przedziały wagowe

tabela_cennik

Wymiary

MINIMALNE: 16 cm x 21 cm. W przypadku przesyłek w formie rulonu: suma długości i podwójnej średnicy nie może być mniejsza niż 30, a największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 10 cm.

MAKSYMALNE: długość + obwód (mierzony w innym kierunku niż długość) nie może być większy niż 300 cm, przy czym długość przesyłki nie może przekroczyć 150 cm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/-2 mm.

Maksymalna masa:

 • 20 kg

Zawartość

Zawartość paczki powinna być szczegółowo podana w formularzu deklaracji celnej CN 23 – informacje ogólne nie są dopuszczone. Nadawca może również dołączyć do paczki każdy dokument niezbędny przy czynnościach celnych w kraju nadania i w kraju przeznaczenia, taki jak: faktura, pozwolenie wywozu, pozwolenie przywozu, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne itp. Dokumenty te umieszcza się w przezroczystej samoprzylepnej kopercie naklejanej na paczkę.

Nadawca powinien potwierdzić, składając podpis pod odpowiednim tekstem wydrukowanym na nalepce adresowej, prawdziwość informacji podanych przez siebie w deklaracji celnej oraz, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przez przepisy pocztowe.

Nadawca potwierdza również podpisem prawdziwość podanych przez siebie informacji na każdym ewentualnie dołączonym dodatkowym egzemplarzu deklaracji celnej CN 23.

Niedozwolone jest wysyłanie paczek zawierających:

 • monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra (przetworzonych lub nie), kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych,
 • przedmiotów niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub urządzeń pocztowych,
 • narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zakazanych w kraju przeznaczenia i nadania,
 • broni palnej i amunicji, broni białej i innych przedmiotów przeznaczonych do ataku lub obrony,
 • materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub promieniotwórczych,
 • rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów,
 • substancji wywołujących zakażenie,
 • żywych zwierząt i roślin,
 • zwłok, szczątków i prochów ludzkich oraz zwierzęcych,
 • materiałów biologicznych,
 • nasion i sadzonek,
 • produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego niepoddanych obróbce cieplnej i innej żywności, z wyjątkiem żywności w opakowaniach fabrycznych o masie do 10 kg w przesyłce,
 • produktów łatwo psujących się,
 • przedmiotów stanowiących dziedzictwo narodowe, historyczne lub kulturowe,
 • alkoholu, leków i wyrobów tytoniowych,
 • dokumentów mających charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych pomiędzy osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące,
 • pozwoleń na broń, książeczek ewidencji stażu pracy, książeczek wojskowych, paszportów i innych dokumentów identyfikacyjnych,
 • rzeczy wykonanych z tworzyw kruchych, łamliwych oraz rzeczy o krótkim okresie trwałości,
 • przedmiotów podrabianych, nielegalnych, a także produktów chronionych prawem autorskim,
 • przedmiotów o charakterze nieprzyzwoitym i niemoralnym,
 • ram motocykli, silników, podwozi itp., opisanych jako zespoły i części pojazdów,
 • przedmiotów, których przywóz i obrót którymi jest zabroniony w Ukrainie.

Podstawowe informacje o zakazach i ograniczeniach celnych obowiązujących w Ukrainie przedstawione są w Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach 21.11.2022.

Do pobrania

Regulamin Paczka UKRAINA PLUS

Cennik – Paczka UKRAINA PLUS 

Wzór adresowania – Paczka UKRAINA PLUS