Strona główna » Biznes » Wysyłka towarów » Krajowa Przesyłka Paletowa < powrót

Krajowa Przesyłka Paletowa

Krajowa Przesyłka Paletowa  to usługa świadczona na terenie całego kraju. Polecana do transportu towarów, artykułów przemysłowych, z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR oraz produktów łatwo psujących się wymienionych w Wykazie towarów wyłączonych z przewozu. Usługa skierowana jest do klientów, działających w sektorze B2B i B2C, w tym firm z rynku eCommerce.

W ramach usługi realizujemy transport ładunków drobnicowych, częściowych i całopojazdowych:

Przesyłka Paletowa Drobnicowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię do 6,00 miejsc paletowych lub ważącej do 5 000 kg*;

Przesyłka Paletowa Przewozy Bezpośrednie, w tym:

  • Przesyłka Częściowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię od 6,01 do 20,00 miejsc paletowych lub ważącej od 5 000,01 kg do 16 500 kg*;
  • Przesyłka Całopojazdowa – to usługa dla przesyłki zajmującej powierzchnię od 20,01 miejsc paletowych lub ważącej więcej niż 16 501 kg.

Dzięki rozległej infrastrukturze docieramy z przesyłkami do każdego miejsca w Polsce. Przesyłki dostarczane są zgodnie z terminarzem dostaw Standardowo, do większości lokalizacji transport realizowany jest  w ciągu 1 dnia roboczego  po dniu nadaniu.

Obok usługi podstawowej realizujemy szereg usług dodatkowych zwiększających wygodę dostaw, np.: ustalenie dogodnego terminu dostawy, preferowane godziny dostawy czy pobranie. Zaś na całej trasie zlecenia możliwe jest śledzenie przesyłki on-line. Status dostawy mogą obserwować także klienci oczekujący na dostawę.

Dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Konsultanci regionalni zajmujący się Krajową Przesyłką Paletową są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00:

Wymiary i masa

W ramach Krajowej Przesyłki Paletowej możesz nadawać:

1. Jednostkę ładunkową umożliwiającą mechaniczny przeładunek, tj. paletę lub inny przedmiot przewozu mający konstrukcję pozwalającą na bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń przeładunek za pomocą wózka widłowego lub paletowego przy udziale jednej osoby o następujących parametrach:

  • maksymalne wymiary podstawy palety: długość 1,2 m, szerokość 1,2 m;
  •  maksymalna wysokość: 2,0 m wraz z paletą lub opakowaniem zbiorczym;
  • maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista: 1 000 kg.

2. Jednostkę ładunkową bez możliwości przeładunku mechanicznego, tj. paletę lub inny przedmiot przewozu zabezpieczony w opakowanie transportowe, o następujących maksymalnych parametrach:

  • maksymalna dopuszczalna waga rzeczywista do 30 kg;
  • objętość do 0,5 m³;
  • najdłuższy bok nie może przekraczać 2,4 m;
  • liczba jednostek ładunkowych w przesyłce do 6 szt. (nie dotyczy Przesyłki Paletowej Przewozy Bezpośrednie Przesyłka Całopojazdowa).

Opłata paliwowa

Opłata paliwowa obowiązuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) w stosunku do ceny bazowej poniżej lub powyżej  1,10%  (lub wielokrotność 1,10%). Opłatę paliwową rozlicza się w okresach miesięcznych i nalicza się według dnia potwierdzenia zlecenia przewozu.

Opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa korygowane są, w przypadku zmiany w danym miesiącu średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych publikowanych na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) o 1% lub wielokrotność 1% (to znaczy 2%, 3%, 4% itd.) poniżej lub powyżej ceny bazowej.

W przypadku zmiany cen oleju napędowego Ekodiesel, o której mowa powyżej, opłaty określone w Cenniku opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostają obniżone lub podwyższone o wskaźniki określone w tabeli:


Obniżka/zwyżka ceny nie dotyczy usług dodatkowych.

Poczta Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania opłaty paliwowej.

Opłata drogowa

Poczta Polska do opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa dolicza opłatę drogową. Stanowi ona dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz autostradach płatnych i drogach ekspresowych. Opłata drogowa wyliczana jest, jako iloczyn opłaty podstawowej netto za fracht określonej w I Rozdziale Cennika oraz aktualnej stawki opłaty drogowej. Opłata drogowa wyrażona w wartości netto podlega powiększeniu o 23% stawkę podatku VAT.

Stawka opłaty drogowej obowiązująca od 1 marca 2023 r. –  9,19 %  ceny netto za fracht.

Do pobrania

Regulamin usługi Krajowa Przesyłka Paletowa

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wykaz towarów i klas niebezpiecznych nieobsługiwanych
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Warunki świadczenia usługi ADR do Krajowej Przesyłki Paletowej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wykaz rzeczy wyłączonych z przewozu

Cennik opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Certyfikat OCP 2024

Terminarz dostaw

Zlecenie przewozu krajowego dla Przesyłki Paletowej Drobnicowej

Zlecenie przewozu krajowego dla Przesyłki Paletowej Przewozu Bezpośredniego

Przygotowanie i zabezpieczenie Przesyłek Paletowych do transportu

Wzór etykiety wygenerowanej z Elektronicznego Nadawcy

Wzór listu przewozowego wygenerowanego z Elektronicznego Nadawcy

E-faktura_porozumienie w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

E-faktura zmiana adresu e-mail

E-faktura_wycofanie zgody

Pełnomocnictwo do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego

Pełnomocnictwo ogólne do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego

Protokół uszkodzenia Przesyłki Paletowej

Protokół niekompletnej Przesyłki Paletowej

Zgłoszenie reklamacji

*Przekroczenie co najmniej jednego z określonych parametrów przesyłki spowoduje zmianę jej rodzaju.