Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Dla rolników < powrót

Dla rolników

Rolnik

OC Rolników

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone nie tylko przez ubezpieczonego rolnika, ale także przez osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będące następstwem:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie OC rolników może zostać uzupełnione o obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (Agrocasco),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia:

  • zniżka 10% na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dowolnego ubezpieczenia dobrowolnego,
  • płatność ratalna – nawet 4 raty,
  • możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika.

 

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym i stanowi podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy budynków o powierzchni powyżej 20 m² będących w posiadaniu rolnika. Nowe budynki należy ubezpieczyć z dniem pokrycia ich dachem.

Z ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia, które ustalane są odrębnie dla każdego z budynków.

 

Ubezpieczenie upraw rolnych

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • powódź,
 • suszę,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Ubezpieczeniem możesz objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia:

 • ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych,
 • dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa,
 • zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw.

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

 

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu),
 • porażenie prądem (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu).

Ubezpieczeniem można objąć następujące zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi,
 • dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa,
 • odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada.

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

 

Ubezpieczenie Agrocasco

Agrocasco jest ubezpieczeniem dedykowanym dla posiadaczy maszyn rolniczych. Stanowi zabezpieczenie przed wydatkami związanymi z uszkodzeniem maszyny – można je porównać do ubezpieczenia AC dla samochodów osobowych. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby wykonującej pracę na rzecz ubezpieczonego i uprawnionej do korzystania z maszyny rolniczej, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w warunkach ubezpieczenia (formuła all risk).

Podstawowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka:

 • kradzież maszyny rolniczej i jej części z terenu siedliska,
 • kradzież maszyny rolniczej spoza siedliska,
 • transport płodów rolnych.

Ubezpieczyć można następujące maszyny rolnicze:

 • agregaty uprawowe,
 • brony,
 • ciągniki rolnicze,
 • glebogryzarki,
 • kombajny rolnicze,
 • kultywatory,
 • kosiarki,
 • ładowarki rolnicze,
 • opryskiwacze,
 • owijarki,
 • pługi,
 • prasy zbierające i kostkujące,
 • przetrząsacze,
 • przyczepy i naczepy,
 • rozrzutniki,
 • sadzarki,
 • siewniki,
 • sieczkarnie polowe.

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia:

 • możliwość ubezpieczenia maszyn rolniczych na okres prac polowych (3 miesiące) lub na pełne 12 miesięcy,
 • zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia maszyny rolniczej w wyniku zdarzeń losowych,
 • możliwość ubezpieczenia wszystkich maszyn rolniczych w ramach jednej polisy.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne dla rolników

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych dla rolników obejmuje:

 • odpowiedzialność cywilną (OC) – ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, które pozwala pokryć koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim,
 • autocasco (AC) – dostępne w wariantach:
  • MINICASCO – obejmujące ryzyko wystąpienia kradzieży lub działania żywiołów (szkoda rozliczana jest w wariancie kosztorysowym lub w warsztacie partnerskim),
  • MAXICASCO – obejmujące ryzyko wystąpienia szkody częściowej i całkowitej, w tym kradzieży (szkoda rozliczana jest w wariancie serwisowym lub kosztorysowym),
 • ubezpieczenie assistance, zapewniające organizację lub organizację i pokrycie kosztów m.in. pojazdu zastępczego, holowania, czy usprawnienia pojazdu w razie awarii lub wypadku z udziałem ubezpieczonego pojazdu,
 • ubezpieczenie szyb samochodowych, w ramach którego uszkodzona szyba jest naprawiana lub wymieniana bez utraty zniżek z ubezpieczenia AC,
 • ubezpieczenie bagażu, chroniące przewożony w pojeździe bagaż w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zdarzenia na drodze,
 • NNW kierowcy i pasażerów, które rekompensuje finansowo straty na zdrowiu kierowcy i pasażerów powstałe podczas jazdy ubezpieczonym pojazdem,
 • „Zieloną Kartę”, chroniącą przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas jazdy pojazdem w państwach należących do systemu Zielonej Karty, m.in.: Albanii, Ukrainy, Rosji,
 • ochronę przed utratą zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, w razie wystąpienia szkody.

Ubezpieczyć można następujące pojazdy:

 • samochód osobowy,
 • ciągnik rolniczy lub pojazd rolniczy wolnobieżny (tylko w zakresie OC),
 • motocykl (tylko w zakresie OC),
 • motorower lub skuter,
 • przyczepę o dmc do 400 kg,
 • przyczepę rolniczą o dmc do 2 t,
 • samochód ciężarowy o dmc do 3,5 t,
 • samochód ciężarowy o dmc od 3,5 t do 7,5 t (tylko w zakresie OC),
 • przyczepę kempingową,
 • kampera.

 

Korzyści i zalety oferty:

 • specjalna zniżka dla rolników oraz dodatkowe zniżki za zakup ubezpieczeń w pakiecie,
 • całodobowa pomoc assistance w razie nieprzewidzianych sytuacji na drodze,
 • bezgotówkowa likwidacja szkody z ubezpieczenia szyb,
 • naprawa uszkodzonego pojazdu z AC w zaufanych warsztatach partnerskich z pojazdem zastępczym na cały okres naprawy.