Strona główna » Finanse » Ubezpieczenia » Komunikacyjne < powrót

Komunikacyjne

ubezpieczenia komunikacyjneOdpowiedzialność cywilna (OC)

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terenie RP.

Autocasco (AC)

Ubezpieczenie zabezpiecza właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub elementów jego wyposażenia. Ubezpieczone mogą zostać pojazdy, których wiek nie przekracza 20 lat (w przypadku motocykli 12 lat) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

W ramach oferty można ubezpieczyć następujące pojazdy:

 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i ładowności nie większej niż 2,5 tony,
 • motocykl,
 • motorowery,
 • przyczepy,
 • bagaż,
 • wyposażenie motocyklisty.

Ubezpieczenie dostępne jest w następujących wariantach:

 • MINICASCO (Bezpieczny Pojazd) – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia kradzieży lub działania żywiołów. Szkoda jest rozliczana w wariancie kosztorysowym lub w warsztacie partnerskim. Wartość rynkowa pojazdu nie może być niższa niż 6000 zł,
 • MINICASCO (Bezpieczny Motocykl) – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej, w tym kradzieży. Szkoda jest rozliczana w wariancie kosztorysowym, minimalna wartość pojazdu przyjętego do ubezpieczenia wynosi 4000 zł,
 • MAXICASCO – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej i częściowej. Szkoda rozliczana jest w wariancie serwisowym lub kosztorysowym, w zależności od wyboru dokonanego przez ubezpieczającego

NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów jest dobrowolnym ubezpieczeniem chroniącym życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów podczas jazdy lub:

 • wsiadania do ubezpieczonego pojazdu,
 • wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,
 • załadowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • rozładowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • tankowania ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w okresie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w okresie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

W zależności od wyboru ubezpieczającego, ubezpieczenie może zostać zawarte na następujące sumy ubezpieczenia:

 •   5 000 zł,
 • 10 000 zł,
 • 20 000 zł.

Ubezpieczenie assistance

Zapewnia organizację lub organizację i pokrycie kosztów świadczeń assistance w razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z trzech wariantów:

 • PODSTAWOWY – pomoc w razie wypadku, do którego doszło na terenie Polski (możliwość rozszerzenia o pomoc w przypadku uszkodzenia opon oraz w przypadku uszkodzenia lub rozładowania akumulatora),
 • STANDARD – pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, do którego doszło na terenie Polski oraz za granicą,
 • KOMFORT – pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło na terenie Polski oraz za granicą.

Dla każdego dostępnego wariantu można skorzystać z dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego „Powrót do zdrowia”. Dzięki któremu Ubezpieczeni zyskają organizację i pokryciu kosztów świadczeń medycznych dla Ubezpieczonych, którzy w następstwie nieszczęśliwego wypadku doznali rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała.

Zielona Karta

Ubezpieczenie „Zielona Karta” to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, wyrządziła szkodę osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Wymagana jest na terytorium: Albanii, Azerbejdżanu, Iranu, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są na stronie www.agroubezpieczenia.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU Bezpieczny Pojazd

OWU Bezpieczny Motocykl